Άρθρο 45 – Μητρώο Κλινικών

  1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας, μητρώο ιδιωτικών κλινικών, στο οποίο κατ’ ελάχιστον θα αποτυπώνονται τα κάτωθι στοιχεία: α) η επωνυμία της Κλινικής, β) η Διεύθυνση της έδρας της, γ) το είδος Κλινικής, δ) τα τμήματα της κλινικής ε) ο συνολικός αριθμός των κλινών της και στ) η ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της.
  2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφέρειες οφείλουν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος να αποστείλουν προς το Υπουργείο Υγείας, όλες τις διοικητικές πράξεις περί χορήγησης της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για την συγκρότηση του μητρώου. Επιπλέον υποχρεούνται όπως αποστέλλουν προς το Υπουργείο Υγείας οποιαδήποτε διοικητική πράξη τροποποίησης ισχυουσών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή τους, μαζί με το πόρισμα ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 4, καθώς και τις γνωστοποιήσεις περί μείωσης κλινών ή τις αποφάσεις περί επαναχρησιμοποίησής τους μετά την μείωση βάσει γνωστοποίηση.
  • Με τον Νόμο 4512 / 2018, επιβλήθηκε στις κλινικές η εγγραφή στο Μητρώο των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων, οι οποίοι ήδη κινητοποιήθηκαν και ζητούν παράβολα εγγραφής που κυμαίνεται στις 10.000 € ανά κλινική. Θα πρέπει στο παρόν άρθρο να προστεθεί διάταξη που να καταργεί την εν λόγω και να ορίζει ως Μητρώο κλινικών μόνο το προτεινόμενο.

  • Θα πρέπει να αναγραφεί η κατάργηση της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης περί δημιουργίας μητρώου Κλινικών από τους Ιατρικούς Συλλόγους (Ν.4512 17-1-2018, άρθρο 295, παραγρ.1δ).

    Με αυτή την διατύπωση κινδυνεύουμε να έχουμε 2 Μητρώα Κλινικών.