Άρθρο 08 – Προϋποθέσεις χορήγησης άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

 1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής, ανεξαρτήτως άλλων στοιχείων, απαιτείται αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο στο οποίο θα λειτουργεί η Ιδιωτική Κλινική και το οποίο θα ανταποκρίνεται στις κτιριολογικές και κτιριοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για τις Ιδιωτικές Κλινικές, καθώς και στις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις που προβλέπονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
 2. Αυτοτελές και ανεξάρτητο είναι το κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων στο οποίο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Όλοι οι χώροι του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων έχουν ως αποκλειστική χρήση την παροχή υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής.

β) Οι ανωτέρω χώροι δεν συνδέονται λειτουργικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο με χώρους που προορίζονται για άλλη χρήση.

 1. Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ή σε όμορα οικόπεδα και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.
 2. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται στο κτίριο ή στο συγκρότημα κτιρίων της ιδιωτικής κλινικής και σε ανεξάρτητο λειτουργικά χώρο, η εγκατάσταση καταστημάτων που προορίζονται για χώρους εστίασης, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.16228/2017 ΚΥΑ (Β’1723), καθώς και καταστημάτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώλησης ειδών δώρων και ανθοπωλείων εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά: α) προορίζονται για την εξυπηρέτηση των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών και β) δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους και δεν παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας.
 3. Στις Γενικές ή Μικτές Κλινικές επιτρέπεται η ανάπτυξη τμημάτων που αφορούν στην Νοσηλεία ανηλίκων, εφόσον αποτελούν ανεξάρτητα λειτουργικά χώρο ή σύνολο χώρων μέσα στο κτίριο της κλινικής.
 • στην Παράγραφο 5 του παρόντος να προστεθεί ο όρος ότι επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε ανηλίκους υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν:
  α. ανεξάρτητη είσοδος
  β. ανεξάρτητο ασανσέρ
  γ. ανεξάρτητοι διάδρομοι προσπέρασης
  δ. ο χώρος δεν επικοινωνεί με άλλα τμήματα της κλινικής που αφορά ενήλικες.

 • Να συμπεριληφθούν τα καταστήματα με είδη ένδυσης και υπόδησης για νοσηλευόμενους, ενήλικους και ανήλικους. Επίσης θα πρέπει να προστεθεί και η δυνατότητα συστέγασης κομμωτηρίου.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:12 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  παρ. 3: Προτείνεται η επαναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής:
  «Συγκρότημα κτιρίων είναι δύο ή περισσότερα κτίρια τα οποία συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα των κτιρίων και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού.».

  ΣΧΟΛΙΟ
  Απαραίτητο για τον χαρακτηρισμό κτιρίων ως συγκρότημα κτιρίων είναι τα κτίρια να συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του κτιρίου και η ασφαλής διέλευση των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού. Εφ’ όσον η κτηριακή διασύνδεση επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις, το ειδικό νομοσχέδιο για την υγεία θα πρέπει να εξετάζει την συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων ασφαλούς διέλευσης για την χορήγηση των σχετικών αδειών.

 • 22 Ιουνίου 2018, 11:26 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

  Συμφωνώ απόλυτα με το σχόλιο του Κου Αιβαλιώτη. Είναι παράλειψη του νομοσχεδίου.
  Π.χ. η κλινική μπορεί να παρέχει με άλλη εταιρεία δική της υπηρεσίες κατ’οίκον νοσηλείας

 • 22 Ιουνίου 2018, 10:25 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ

  Εταιρίες που μετοχικά ανήκουν 100% στην ιδιωτική κλινική και εξυπηρετούν τους νοσηλευτικούς και επιστημονικούς σκοπούς της κλινικής, μπορεί να στεγάζονται εντός αυτής.

 • Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κλινικής, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή – διεθνή πρακτική πρέπει να είναι και η ύπαρξη αξιόπιστης «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ώστε να υπάρχει ευχέρεια αποζημίωσης μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας για τυχόν σωματικές βλάβες/θάνατο και συνακόλουθες οικονομικές απώλειες Τρίτων & Ασθενών, που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη της Κλινικής (προσωπικού και συνεργατών ιατρών).
  Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης απαίτησης για ύπαρξη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κλινικής είναι το όριο κάλυψης για κάθε ζημιογόνο συμβάν / απαίτηση αποζημίωσης. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 1,000,000€ για μια μικρή κλινική, 3,000,000€ για μια μεσαία και 5,000,000€ για μια μεγάλη κλινική.

  Σημειώνεται πως σχετική απαίτηση διατυπώνεται στο Νόμο 4213/9-12-2013 προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί «προσαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης».