Άρθρο 17 – Εποπτεία και έλεγχος των Ιδιωτικών Κλινικών

  1. Όλες οι Ιδιωτικές Κλινικές υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Περιφερειών. Τα άρθρα 127 έως 157 του ν.4512/2018 (Α’ 5) εφαρμόζονται ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών.
  2. Η εποπτεία των Ιδιωτικών Κλινικών αφορά κυρίως στον έλεγχο του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας στους νοσηλευόμενους, στη δια­σφάλιση ικανοποιητικής συντήρησης, αξιοπιστίας και βαθμονόμησης των ιατρικών μηχανημάτων, στον έλεγχο του τρόπου άσκησης του ιατρικού, νοση­λευτικού, επιστημονικού και τυχόν εκπαιδευτικού έργου και στην εν γένει τήρηση των νόμων και διατάξεων για τις Ιδιωτικές Κλινικές.
  3. Ο οικείος Περιφερειάρχης, μετά την κατάθεση του πρακτικού ελέγχου της παραπάνω επιτροπής, χορηγούν Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, η οποία ισχύει για τρία (3) χρόνια. Κατά το χρονικό διάστημα της τριετούς ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος, από την επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος, κατά τη διάρκεια ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας, η Βεβαίωση αυτή ανακαλείται, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που έταξε η Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος για συμμόρφωση στις υποδείξεις της. Με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομίας εξειδικεύονται τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 138 του ν. 4512/2018 για τον καθορισμό της συχνότητας των διενεργούμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της ισχύος των βεβαιώσεων καλής λειτουργίας. Έως την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του προηγουμένου εδαφίου, ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος είναι υποχρεωτικός, γίνεται τακτικά μεν, μία φορά το χρόνο τουλάχιστον, έκτακτα δε, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν.