Άρθρο 15 – Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων

1. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας διενεργείται προηγουμένως επιθεώρηση του κτιρίου της Κλινικής και των εγκαταστάσεων της για να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στα νομίμως θεωρημένα σχέδια και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

2. Η επιθεώρηση διενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 4 του παρόντος, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό με τις διαπιστώσεις και προτάσεις της.