ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ – Άρθρο 35 – Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στα συνημμένα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου και ειδικότερα:

α) τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Α και

β) τις Τεχνικές Προδιαγραφές των επιμέρους Τμημάτων του παραρτήματος Β, τις προδιαγραφές του ιατρικού εξοπλισμού του παραρτήματος Γ και το προσωπικό του παραρτήματος Δ ανάλογα με τα Τμήματα, τις Ειδικές μονάδες, το Συγκρότημα επεμβάσεων, τα Διαγνωστικά Εργαστήρια και τις Υπηρεσίες κεντρικής υποστήριξης που αναπτύσσει. Τα ανωτέρω παραρτήματα συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.

 • Κλινικές Παίδων: όταν υπάρχουν δύο Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (κλασσική και καρδιοχειρουργική) να μπορούν να μεταφέρονται ασθενείς από την μία στην άλλη εφόσον δεν υπάρχει λοίμωξη.

 • 22 Ιουνίου 2018, 15:01 | ΕΛΕΝΑ ΒΙΤΑΛΗ

  Στις μονάδες Εντατικής Θεραπείας ενηλίκων προβλέπονται επιφάνειες 100 τμ για τις 5 κλίνες και 20 τμ για την μόνωση. Στα μονόκλινα των νοσηλευτικών μονάδων προβλέπεται ελάχιστη επιφάνεια 11 τμ. Είναι προφανής η δυσαρμονία και θα πρέπει να γίνουν σχετικές διορθώσεις.

 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, παραγρ. Δ2 – να προστεθεί εξοπλισμός αναζωογόνησης, δηλαδή monitor, απινιδωτής, αναρρόφηση κ.λπ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Β8, Β9, Β11 – να προστεθεί εξοπλισμός πλύσης σκοραμίδων, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Β του παρόντος περί τεχνικής κατασκευής χώρου.
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Β7, και κλινικές που έχουν μονάδες επιπέδου I, II, III θα πρέπει να έχουν ένα ακτινολογικό μηχάνημα και όχι όπως αναφέρεται στο σχέδιο ένα φορητό ακτ/κό για κάθε επίπεδο. υπενθυμίζεται ότι στο ΠΔ 517 προβλέπονταν ένα φορητό ακτ/κό μηχ/μα όταν τα επίπεδα των μονάδων γειτνίαζαν μεταξύ τους.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:04 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  Στο παράρτημα β.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ θα πρέπει να προστεθεί και η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και λειτουργίας της.

  Για να αποφευχθούν οι πολλές κατηγοριοποιήσεις των κλινικών προτείνεται για τις κλινικές των ΠΔ 517/1991 και ΠΔ 235/2000 να προβλέπεται το προσωπικό του ΠΔ 235/2000.
  Επίσης το προσωπικό να έχει άμεση σχέση με τα ωράρια λειτουργίας που δηλώνονται από την μονάδα.

  Πχ Το προσωπικό 10 χειρουργικών αιθουσών με την υπάρχουσα διατύπωση θα πρέπει να υπολογίζεται για 3 ωράρια λειτουργίας καθημερινά για 365 ημέρες, το οποίο είναι αδύνατο, διότι μόνο στο πρωϊνό ωράριο μπορεί να λειτουργούν και η 10 μέχρι την Παρασκευή.
  Θα πρέπει να δηλώνεται από την μονάδα ο προγραμματισμός για την λειτουργία π.χ. 10 στην πρώτη , 5 στην δεύτερη και 1ή 2 στην νυκτερινή βάρδια, και αντίστοιχα στο Σαββατοκύριακο.
  Αντίστοιχα και για τα εξωτερικά ιατρεία.

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:20 | ΜΑΡΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  3. Οι ώρες εργασίας των Επιστημονικά Υπευθύνων να διατηρηθούν στις 15 ώρες εβδομαδιαίως (όχι 30).
  4. Να καταργηθεί η θέση Γαλακτοκόμου.
  5. Ανά χειρουργική Τράπεζα δύο νοσηλευτές (όχι τρείς όπως αναφέρεται)
  6. Στην Μονάδα Μαιευτικών Επεμβάσεων να καταργηθεί ο Βοηθός Νοσηλευτή ή να αντικατασταθεί με Μαία.
  7. Στο σηπτικό χειρουργείο, η θέση εργασίας Βοηθός Νοσηλευτή να αντικατασταθεί με νοσηλευτή ΤΕΙ (?)
  8. Κατάργηση θέση Κλιβανιστής (εξέλιξη της τεχνολογίας).
  9. Κατάργηση του μεταφορέα από την αποστείρωση, όπου γίνεται αυτόματα με ανσασέρ (σύνδεση μεταξύ αποστείρωσης και χειρουργείων).
  10. Όπου υπάρχει αναφορά σε Βοηθό Νοσηλευτή να μπορεί να αντικαθίσταται με ανώτερης εκπαίδευσης νοσηλευτικό προσωπικό (Τ.Ε. ή Π.Ε.)
  11. Στην ΜΕΘ δεν χρειάζεται παρασκευαστής ή τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων, λόγω τεχνολογικής εξέλιξης με αυτοματοποιημένους ελέγχους.
  12. Στην ΜΕΘ, κατάργηση της θέσης αποστειρωτή (εκτός εάν δεν υπάρχει κεντρική αποστείρωση)
  13. Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων: Κατάργηση της δεύτερης νοσηλεύτριας ανά εξωτερικό ιατρείο.
  14. Κατάργηση στα εργαστήρια των νοσηλευτών (Βιοπαθολογίας, Παθολογοανατομικό, κλπ)
  15. Συνολική ομάδα νοσηλευτών (5) για όλα τα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων και υπερήχων.

 • 22 Ιουνίου 2018, 11:01 | ΠΕΦΝΙ

  Στο Σ.Ν., για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια κάτω των 30 κλινών στο παράρτημα Δ που αναφέρεται στη διάκριση και σύνθεση προσωπικού και στο παράρτημα Ε παράγραφος 6 που αναφέρεται στο ειδικό προσωπικό, προβλέπεται λειτουργία «αποθήκης φαρμάκων» πουθενά σε νόμο δεν αναφέρεται αποθήκη να εκτελή συνταγες

  Επίσης στο ίδιο σημείο αναφέρει «μόνο με βοηθό φαρμακοποιού» κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, π.χ. του νόμου 1963/91 άρθρο 4 παράγραφος 1, (όπου ορίζεται ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού), και των νόμων 5607/32 άρθρο 34 (αντιποίηση επαγγέλματος).

  Στο παράρτημα Β/6-υπηρεσίες υποστήριξης/4-φαρμακείο, για θεραπευτήρια δυναμικότητας μικρότερης των 60 κλινών, προβλέπεται χώρος για φαρμακείο 6m2, στον οποίο υπάρχει εξοπλισμός, και αναφέρονται διαδικασίες οι οποίες απαιτούν πολλαπλάσιο χώρο.
  1. α) Η χρησιμοποίηση του όρου «χώρος αποθήκευσης φαρμάκων» αντί του όρου «φαρμακείο» είναι πρωτάκουστη και επικίνδυνη για τη Δημόσια Υγεία, αφού εξισώνεται η αποθήκη φαρμάκων με τον χώρο φαρμακείο όπου εκτελούνται οι συνταγές των φαρμάκων και χορηγούνται στους ασθενείς.
  β) Η ανάθεση των καθηκόντων των φαρμακοποιού σε βοηθό φαρμακοποιού είναι καθ’ όλα παράνομη (Ν. 5607/1932 άρθρο 34 περί αντιποίησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, παραβίαση της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 «το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού), αντιεπιστημονική και επικίνδυνη για τους ασθενείς (εκτέλεση συνταγών φαρμάκων και ναρκωτικών κλπ από ακατάλληλο προσωπικό).
  2. Η επιφάνεια των 10 τ.μ. είναι πολύ μικρή για τη λειτουργία ενός κανονικού φαρμακείου που θα πληροί το σύνολο των προδιαγραφών.

  Επίσης εσφαλμένως αναφέρονται οι βοηθοί φαρμακείου ως «βοηθοί φαρμακοποιού»
  – Η διακίνηση φαρμάκων δεν νοείται απουσία φαρμακοποιού.
  – Προβλέπεται λειτουργία laminal flow για διάλυση φαρμάκων (παράρτημα Γ/Β5). Δεν μπορεί να λειτουργήσει τέτοια δομή χωρίς την επιστημονική εποπτεία φαρμακοποιού και το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και ειδικές συνθήκες κ προδιαγραφές λειτουργίας. Απαιτείται διαμόρφωση χώρων και προσαρμογή στους ισχύοντες κανονισμούς των κλινικών κατ’ αντιστοιχία των δεδομένων που ισχύουν για τα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και τα νέα οργανογράμματα αυτών.

  Επειδή τα αναγραφόμενα στο νομοσχέδιο, όπως προαναφέραμε αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία με προφανείς κινδύνους ως προς την ασφάλεια των ασθενών και την ορθολογική διαχείριση των πόρων, αιτούμεθα την άμεση τροποποίηση όλων των άρθρων που σχετίζονται με το θέμα αυτό, και ζητάμε:

  Α) για τη στελέχωση-πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου, τεχνικοί φαρμάκων)

  Β) διαμόρφωση χώρων και προσαρμογή στους ισχύοντες κανονισμούς των κλινικών κατ’ αντιστοιχία των δεδομένων που ισχύουν για τα Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και τα νέα οργανογράμματα αυτών.

  Γ) Διαμόρφωση διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας σε ότι αφορά στον ρόλο των φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακείου, τεχνικών φαρμάκων, ανάλογα με τα τμήματα που απαρτίζουν την κλινική (π.χ. ογκολογικό, πυρηνική ιατρική κ.λπ) και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις υφιστάμενες Υπουργικές αποφάσεις

  Δ) Όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους υπηρετούντες Διευθυντές ιατρούς, ο φαρμακοποιός που προΐσταται, θα πρέπει να είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος και να συμμετέχει στις επιτροπές λοιμώξεων, φαρμακοεπαγρύπνησης κ.λπ., όπως ακριβώς συμβαίνει και στα Δημόσια Νοσοκομεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ανάλογη φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη σε όλο το φάσμα της υγείας