Άρθρο 26 – Υποχρεώσεις Επιστημονικών Διευθυντών

  1. Κάθε Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής ή Επιστημονικά υπεύθυνος Τμήματος:

α) είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση και θεραπεία κατά τους κανόνες της επιστήμης των νοσηλευομένων ασθενών που υπάγονται στη δικαιο­δοσία τους,

β) κατανέμει την εργασία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία του και επιβλέπει τη νοσηλεία των ασθενών.

γ) Είναι υπεύθυνος, από κοινού με τον Διοικητικό Διευθυντή και το διοικητικό προσωπικό της κλινικής, για την τήρηση των ιατρικών αρχείων των ασθενών. Ο Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής και ο Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε τμήματος έχουν την ευθύνη για την πληρότητα των ανωτέρω αρχείων, για τη σύνταξη των οποίων υπεύθυνος είναι ο θεράπων ιατρός. Τα αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται για μια εικοσαετία και να περιέχουν:

αα) τα στοιχεία του ασθενούς, την ιδιότητα, την ηλικία, φύλο, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (Α.Μ.Κ.Α.),

ββ) το εισιτήριο του ασθενούς, καθώς και την πρωτογενή και δευτε­ρογενή διάγνωση,

γγ) αντίγραφο του φύλλου νοσηλείας του ασθενούς,

δδ) τις διάφορες εργαστηριακές, κλινικές και παρακλινικές εξετάσεις,

εε) έκθεση της αγωγής που έχει ακολουθηθεί και της πορείας της κα­τάστασης υγείας του ασθενούς, υπογεγραμμένης από τον θεράποντα ιατρό,

στστ) εξιτήριο,

ζζ) αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος εξόδου.

  1. Κάθε επιστημονικός διευθυντής εργαστηρίου:

α) είναι υπεύθυνος για την έρευνα και διάγνωση για τις παθήσεις των παραπεμπομένων εσωτερικών ασθενών κατά τους κανόνες της Επιστή­μης,

β) είναι υπεύθυνος για την πλήρη και κανονική τήρηση του βιβλίου εργαστηριακών ευρημάτων.

  1. Όλοι οι Επιστημονικά υπεύθυνοι έχουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εσωτερικό κανονι­σμό λειτουργίας της Κλινικής.