Άρθρο 14 – Στοιχεία για άδεια λειτουργίας

1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. α) αίτηση που να αναφέρει την επωνυμία της Κλινικής,β) δήλωση με την οποία να ορίζεται ο Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Τμημάτων,

  γ) κατάλογος των ιατρών, του Επιστημονικού Διευθυντή της Κλινικής, των Επιστημονικά Υπεύθυνων των Τμημάτων και του λοιπού προσωπικού κατά κατηγορία, που θα απασχοληθούν στην Κλινική, τα πιστοποιητικά του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι από τα οποία θα προκύπτει ο χρόνος λήψεως της άδειας άσκησης επαγγέλματος και του τίτλου της Ιατρικής ειδικότητας και η πειθαρχική τους κατάσταση και άδεια άσκησης επαγγέλματος του λοιπού προσωπικού, όπου προβλέπεται. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης αυτής απαιτούνται μετά την υποβολή όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και την επιτυχή ολοκλήρωση της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του άρθρου 15,

  δ) Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Κλινικής,

  ε) κατάλογος από τον οποίο θα προκύπτει ο εξοπλισμός της Κλινικής,

  στ) πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των επιβαλλόμενων μέτρων πυρασφάλειας,

  ζ) υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο που έχει την άδεια ίδρυσης της Ιδιωτικής Κλινικής και των υπεύθυνων μηχανικών, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της νομοθεσίας, σχετικά με τις ισχύουσες αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές των Ιδιωτικών Κλινικών, τις πολεοδομικές διατάξεις,  καθώς και οι προϋποθέσεις του παρόντος,

  η) αντίγραφο ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 και στις περιπτώσεις β) και γ) του παρόντος άρθρου, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την Περιφέρεια,

  θ) υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό πρόσωπο ή τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ότι δεν εμπίπτει στις απαγορεύσεις της παρ. 1) του άρθρου 3 του παρόντος,

  η) οριστικό τίτλο ή έγγραφο, κατά τον τύπο που ορίζεται στον νόμο, εκ του οποίου να προκύπτει η κυριότητα ή κατοχή του κτίσματος.

2. Στην απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας πρέπει να αναγράφονται όλα τα τμήματα της ιδιωτικής κλινικής (ενδεικτικά τμήματα ειδικοτήτων, ειδικές μονάδες, συγκρότημα επεμβάσεων κ.λ.π.), ο συνολικός αριθμός των κλινών, ο αριθμός των κλινών ανά τμήμα και θάλαμο αυτής και οι επιστημονικά υπεύθυνοι.

3. Τα πρόσωπα των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς την κλινική στο πλαίσιο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

 • παραγρ. 3
  Αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
  Αυτή η πρόβλεψη στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρος, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου.
  Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι απαραίτητο να βρίσκεται στις ΜΗΝ στον αναγκαίο κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χρόνο, για την προετοιμασία, τη διενέργεια της ιατρικής πράξης και μετεγχειρητικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποχώρηση του ασθενούς, χωρίς επιπλοκές» (άρθρο 6). Γιατί διαφορετική αντιμετώπιση;;;;

 • 22 Ιουνίου 2018, 12:30 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  παρ. 3: Προτείνεται η υποχρέωση της παραγράφου 3 περί ύπαρξης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας να περιορίζεται μόνο στους επιστημονικά υπεύθυνους ιατρούς της κλινικής.

 • Αναγράφεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι ακόμη και οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι ιατροί αλλά και οι εφημερεύοντες ιατροί, παρέχουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας.
  Αυτή η πρόβλεψη στερεί τη δυνατότητα εφαρμογής ευέλικτων μορφών εργασίας που συμβαδίζει με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Ειδικά για τους ιατρούς που λειτουργούν ταυτόχρονα τα ιατρεία τους με 200 επισκέψεις τον μήνα για τον ΕΟΠΥΥ συν την ιδιωτική τους πελατεία συν τα χειρουργεία τους συν την συμμετοχή τους σε Επιτροπές Αναπηρίας του ΕΟΠΥΥ αλλά και σε συνέδρια, θα πρέπει η εργασιακή σχέση να καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ των μερών με Ιδιωτικά Συμφωνητικά.
  Άλλωστε δεν μπορεί να θεσπιστεί ωράριο εργασίας διότι οι επιπλοκές σε ένα ασθενή μπορούν να εμφανιστούν οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και της εβδομάδος και συνεπώς ο ιατρος, παράτυπα, θα προσέλθει στην Κλινικη εκτός ωραρίου.
  Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την λειτουργία των ΜΗΝ (ΦΕΚ Β 2283 16-6-2018) προβλέπεται ότι «το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι απαραίτητο να βρίσκεται στις ΜΗΝ στον αναγκαίο κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης χρόνο, για την προετοιμασία, τη διενέργεια της ιατρικής πράξης και μετεγχειρητικά, ώστε να διασφαλίζεται η αποχώρηση του ασθενούς, χωρίς επιπλοκές» (άρθρο 6). Γιατί διαφορετική αντιμετώπιση;;;;

 • 21 Ιουνίου 2018, 11:39 | Λιάνα Κυριάκου

  Δεν προκύπτει χρήσιμος λόγος για την εφαρμογή σχέσης εξαρτημένης εργασίας δεδομένου ότι οι επιστημονικά υπεύθυνοι αλλά και οι επιστημονικοί διευθυντές δεν μπορεί να έχουν συγκεκριμένο ωράριο (εξ αντικειμένου),ούτε και ο τομέας αυτός είναι αποκλειστικής απασχόλησης.Διατηρούν και ιδιωτικό ιατρείο.

 • 18 Ιουνίου 2018, 09:42 | ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Aρθρο 14 Παράγραφος 3 – Για ποιο λόγο οι επιστημονικά υπεύθυνοι ιατροί των τμημάτων να έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Οι ιατροί αυτοί είναι ιδιώτες ιατροί, έχουν δικά τους ιατρεία δεν έχουν συγκεκριμένο ωράριο και η επιμονή σας να έχουν εξαρτημένη εργασία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα χωρίς να λύσει κάποιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα ιατρός επιστημονικά υπεύθυνος χειρουργικής έχει συγκεκριμένο ωράριο και καλείτε εκτός ωραρίου για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, τον βλέπει ο έλεγχος της επιθεώρησης εργασίας και καταλογίζει πρόστιμο . Αυτή η διαδικασία είναι καθημερινή για όλους τους ιατρούς δηλαδή τι θα κάνουμε θα προσαρμόζουμε το ωράριο του ιατρού κάθε μέρα και σε τι εξυπηρετεί η εξαρτημένη εργασία τον ασθενή.