Άρθρο 22 – Μεταβίβαση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, μεταβιβάζεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικής Κλινικής σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος. Υποχρεωτικά πρέπει να προσκομίζεται για την μεταβίβαση πιστοποιητικό περί νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή στην περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, έγγραφα εκ των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση εάν πρόκειται περί νομικού προσώπου και έγγραφο ή τίτλο εκ των οποίων να προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτιρίου.