Άρθρο 31 – Εφημερία Ιδιωτικής Κλινικής

  1. Κάθε Ιδιωτική Κλινική μπορεί να εφημερεύει καθ’ όλη την εβδο­μάδα ή για ορισμένες ημέρες και για τις ιατρικές εκείνες ειδικότητες που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Για την εφημέρευση απαιτείται γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου προς την οικεία Περιφέρεια.
  2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθεί υποχρεωτική εφη­μερία στις Ιδιωτικές Κλινικές, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ειδικά αιτιολογημένη. Η απόφαση έχει ισχύ για όλες τις ιδιωτικές κλινικές της ίδιας περιφερειακής ενότητας.
  3. Η ιδιωτική Κλινική, σε περίπτωση που εφημερεύει, είναι υποχρε­ωμένη να διατηρεί Τ.Ε.Π. ή εξωτερικό ιατρείο των ια­τρικών ειδικοτήτων που αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της, για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών των ειδικοτή­των αυτών.
  • Οι κλινικές θεωρητικά αλλά και πρακτικά λειτουργούν όλο το 24-ωρο, το ζήτημα των εφημεριών μπορεί να έχει ακόμα κάποια έννοια για τα κρατικά νοσοκομεία, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για εφημερίες στα ιδιωτικά. Απεναντίας θα έπρεπε να φροντίσουμε για την κατάργησή τους και στα Κρατικά. Σε ποιες χώρες της ΕΕ υπάρχει σήμερα ο θεσμός των εφημεριών;