Άρθρο 32 – Καθαριότητα – Σίτιση

  1. Κάθε Ιδιωτική Κλινική πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους καθαριότητας και υγιεινής του ιματισμού και των χώρων της, καθώς επίσης και της υγιεινής περιβάλλο­ντος, όπως αυτοί προβλέπονται κάθε φορά από τις ισχύ­ουσες υγειονομικές διατάξεις, με ευθύνη του Διοικητικού Διευθυντή της Κλινικής. Οι ιδιωτικές κλινικές πρέπει να διαθέτουν σε 24ωρη βάση υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων τους με μηχανικά ή άλλα μέσα, είτε από το προσωπικό τους, είτε από εξωτερικό ανάδοχο.
  2. Οι ιδιωτικές κλινικές μπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικό ανάδοχο τις υπηρεσίες σίτισης. H σχετική σύμβαση υποβάλλεται στην αρμόδια περιφέρεια και περιλαμβάνει τον τόπο παρασκευής γευμάτων, τον τρόπο μεταφοράς αυτών, τον αριθμό προσωπικού, και το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο ενδιαίτησης, καθώς και τον τρόπο χορήγησης ειδικών διαιτητικών γευμάτων.
  3. Υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων καθαριότητος / υγιεινής και ενδιαίτησης, καθώς και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας από τον ανάδοχο του συνεργείου, είναι ο Διοικητικός Διευθυντής της Ιδιωτικής Κλινικής.