Άρθρο 11 – Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης

Για   τη  χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  Ιδιωτικής  Κλινικής  θα  πρέπει απαραιτήτως να κατατίθεται φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

α) Αίτηση.

β) Υποβολή της άδειας οικοδομής του κτιρίου, συνοδευόμενη από τις μελέτες έτσι όπως έχουν θεωρηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

γ) Πιστοποιητικό περί νόμιμης εκπροσώπησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ή στην περίπτωση αδυναμίας έκδοσής του, έγγραφα εκ των οποίων αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση, εάν πρόκειται περί εταιρείας και έγγραφο εκ του οποίου προκύπτει η κυριότητα ή η νόμιμη κατοχή  του οικοπέδου ή κτηρίου ή προσύμφωνο για την μελλοντική σύναψη έννομης σχέσης ως προς την κυριότητα ή νόμιμη κατοχή του οικοπέδου ή κτιρίου.

δ) Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης του προτεινομένου λειτουργικού σχήματος της υπό ίδρυση κλινικής, η της τροποποίησης της αδείας αυτής, θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

αα) Το είδος της κλινικής και τη συνολική δύναμη  αυτής  σε κλίνες, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16 και 23  του παρόντος,

ββ) τα αναπτυσσόμενα τμήματα σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος και τον αριθμό κλινών ανά τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος,

γγ) την ανάπτυξη της κλινικής στα πλαίσια του άρθρου 39 του παρόντος, με ειδική αναφορά στο είδος και τη δυναμικότητα των επί μέρους τμημάτων, στις Ειδικές Μονάδες, στο Συγκρότημα Επεμβάσεων, στα Διαγνωστικά εργαστήρια, στο Τμήμα εξωτερικών Ασθενών και Υπηρεσιών Υποστήριξης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Β,

δδ) πίνακα με τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το παράρτημα Γ του παρόντος,

εε) πίνακα με  το προβλεπόμενο πάσης φύσεως προσωπικό, που θα απασχοληθεί στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα, σύμφωνα με το παράρτημα Δ του παρόντος.

ε)  Παράβολο Δημοσίου είκοσι (20) ευρώ για κάθε κλίνη. Σε περίπτωση τροποποίηση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται Παράβολο Δημοσίου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ.

  • 1. Η απλούστευση των διαδικασιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η μικρότερη εξάρτηση από διάφορους παράγοντες και πρόσωπα του Υπουργείου ή των περιφερειών θα έπρεπε να αποτελούν φιλοδοξία του σχεδίου. Το ζητούμενο θα έπρεπε να ήταν οι σαφείς και σύγχρονες από κάθε άποψη διαδικασίες και όχι οι άλλοι πανάρχαιοι μέθοδοι.
    2. Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς επαφή με τα αρμόδια πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή και επικοινωνία με τις υπηρεσίες είναι η ασφαλέστερη και διαφανέστερη. Τα έντυπα να τα υπογράφουν και βεβαιώνουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.

  • Βασικό στοιχείο για την έναρξη λειτουργίας και λειτουργία κλινικής, σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή – διεθνή πρακτική είναι η ύπαρξη αξιόπιστης «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ * ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ώστε να υπάρχει ευχέρεια αποζημίωσης μέσω Ασφαλιστικής Εταιρείας για τυχόν σωματικές βλάβες/θάνατο και συνακόλουθες οικονομικές απώλειες Τρίτων & Ασθενών, που οφείλονται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψη της Κλινικής (προσωπικού και συνεργατών ιατρών).
    Σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης απαίτησης για ύπαρξη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Κλινικής είναι το όριο κάλυψης για κάθε ζημιογόνο συμβάν / απαίτηση αποζημίωσης. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική εμπειρία, το όριο αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 1,000,000€ για μια μικρή κλινική, 3,000,000€ για μια μεσαία και 5,000,000€ για μια μεγάλη κλινική.

    Σημειώνεται πως σχετική απαίτηση διατυπώνεται στο Νόμο 4213/9-12-2013 προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/24/ΕΕ περί «προσαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης».