Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις γιατρών και λοιπού προσωπικού

Οι υποχρεώσεις των ιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπι¬κού της Κλινικής καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Κλινικής.