Άρθρο 29 – Μη δυνάμενοι να ορισθούν επιστημονικά υπεύθυνοι

Δεν μπορούν να ορισθούν υπεύθυνοι Κλινικής ή Τμήματός της:

α) όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος,

β) όσοι έχουν καταδικαστεί από τα πειθαρχικά συμβούλια των ιατρι­κών Συλλόγων ή από τακτικά δικαστήρια σε προσωρινή άρση της άδειας άσκησης της Ιατρικής και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.