Άρθρο 09 – Απαιτούμενες μελέτες

  1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης απαιτείται: α) Αρχικώς η προέγκριση και έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα που δίνεται σύμφωνα με το άρθρο 41 και 43 Και β) Μετά την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου η υποβολή των παρακάτω μελετών που προβλέπονται και στο άρθρο 42:

α) Πλήρεις  μελέτες  αρχιτεκτονικών, στατικών και εγκαταστάσεων που  έχουν εκπονηθεί σύμφωνα με τις  προδιαγραφές του Κεφαλαίου 2 του παρόντος για τις Ιδιωτικές Κλινικές και τις  πολεοδομικές απαιτήσεις.

β) Μελέτη που θα προβλέπει το  κατάλληλο  σύστημα  αποχέτευσης  και διάθεσης  των  αποβλήτων της Κλινικής επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων, στερεών και μολυσματικών  αποβλήτων,  που  προέρχονται  από ασθενείς, εργαστήρια, μαγειρεία, διοικητικές και άλλες υπηρεσίες.

  • 1. Η απλούστευση των διαδικασιών, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η μικρότερη εξάρτηση από διάφορους παράγοντες και πρόσωπα του Υπουργείου ή των περιφερειών θα έπρεπε να αποτελούν φιλοδοξία του σχεδίου. Το ζητούμενο θα έπρεπε να ήταν οι σαφείς και σύγχρονες από κάθε άποψη διαδικασίες και όχι οι άλλοι πανάρχαιοι μέθοδοι.
    2. Η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς επαφή με τα αρμόδια πρόσωπα. Η ηλεκτρονική υποβολή και επικοινωνία με τις υπηρεσίες είναι η ασφαλέστερη και διαφανέστερη. Τα έντυπα να τα υπογράφουν και βεβαιώνουν οι αρμόδιοι μηχανικοί και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών.