Άρθρο 30 – Έκπτωση

1. Υπεύθυνοι Διευθυντές ιατροί Κλινικών ή Τμημάτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από την υπευθυνότητα ή τη θέση εφόσον αρθεί η άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος που τους έχει χο¬ρηγηθεί ή καταδικαστούν τελεσίδικα για παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος.
2. Η έκπτωση στην περίπτωση άρσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί αυτή. Το κώλυμα της ποινικής καταδίκης ή δίωξης αίρεται μόνο σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.