Άρθρο 42 – Απαιτούμενες Μελέτες

1. Οι απαιτούμενες μελέτες που υποβάλλονται για θεώρηση σύμφωνα με την παρ.2 του επόμενου άρθρου, είναι:
Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου (κλίμακα 1:500 ή 1:200) που θα περιλαμβάνει, τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ, 1 του παρόντος.
2. Διάγραμμα δόμησης (κλιμακ. 1:500 ή 1:200) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Κατόψεις, όψεις, τομές σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου συνταγμένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προδιαγραφών μελετών και έκδοσης οικοδομικών άδειων .
Στις κατόψεις θα αναγράφονται:
– Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου και οι διαστάσεις του καννάβου.
– Ή ονομασία και αρίθμηση των χώρων σύμφωνα με τον πίνακα επιφανειών του κτιρίου.
– Τα κατακόρυφα στοιχεία της φέρουσας κατασκευής με τις ακριβείς διαστάσεις τους και η θέση των αρμών διαστολής.
– Οι στάθμες των δαπέδων με αφετηρία σταθερό σημείο του κτιρίου συναρτώμενο με την υψομετρική αποτύπωση του οικοπέδου.
– Ενδεικτικά ο ιατρικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που επηρεάζει το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του.
– Οι θέσεις των τομών του κτιρίου.
– Εσωτερικές διαστάσεις χώρων.
– θέση και λειτουργία κουφωμάτων και διαστάσεις αυτών.
– Όλες τις στάθμες ποδιών, κατωφλίων και υπερθύρων.
– Θέσεις υδροροών και ένδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών κλπ.
– Ακριβείς και οριστικές θέσεις σταθερού εξοπλισμού (υδραυλικές υποδοχές, πάγκοι εργασίας, ντουλάπια κλπ).
– Ένδειξη πρόβλεψης ψευδοροφών του κτιρίου.
– Σχέδιο τυπικού θαλάμου (κλιμ. 1:20).
– Όψεις (κλίμακα 1:50 ή 1:100 ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου).
– Όλες οι όψεις του κτιρίου θα ονομάζονται με βάση τον προσανατολισμό και σε αντιστοιχία με την κλείδα.
– θα αναγράφονται τα συνολικά και τα επί μέρους ύψη του κτιρίου καθώς και η στάθμη του δαπέδου της κυρίας εισόδου συναρτημένη με την αφετηρία μέτρησης υψών.
– θα φαίνεται η προ υπάρχουσα φυσική και τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους.
Τομές (κλίμακα 1:50’ή 1:100 ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου).
Στις τομές θα αναγράφονται:
– Κατακόρυφες διαστάσεις και ειδικότερα το ελεύθερο ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό ύψος του κτιρίου σε σχέση με την αφετηρία μέτρησής του.
– Στάθμες δαπέδων (επιπέδου μπετόν).
– Συνολικές οριζόντιες διαστάσεις.
– Ένδειξη φυσικού εδάφους (Φ.Ε.) και διαμορφωμένου εδάφους (Δ.Ε.) με διακεκομμένη και συνεχή γραμμή εδάφους στα όρια του κτιρίου.
– Τελικές στάθμες δαπέδων και ψευδοροφών.
6. Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου (κλίμακα 1:500 ή 1:200)
Θα φαίνονται οι θέσεις του κτηρίου, οι προσπελάσεις, οι εσωτερικές οδοί κυκλοφορίας, οι χώροι στάθμευσης, διαμορφώσεις ανισοϋψών επιπέδων και πρανών με σαφή ένδειξη όλων των κατασκευών που γίνονται στον περιβάλλοντα χώρο με τις διαστάσει και τις στάθμες τους.
– 7. Διάγραμμα σχηματικής απεικόνισης:
– Διάγραμμα σχηματικής απεικόνισης της λειτουργίας του κτιρίου με επάλληλα επίπεδα (από το κατώτατο στο ανώτατο), όπου θα φαίνονται τα περιγράμματα των τμημάτων και των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορίας με τις κατόψεις.
– Το διάγραμμα θα αποδεικνύει:
α) την ορθή θέση και λειτουργική σχέση των τμημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επι μέρους τμημάτων .
β) την τήρηση των προδιαγραφών κύριας κυκλοφορίας ( οριζόντιας και κατακόρυφης) που αναφέρονται στο κεφάλαιο « Γενικά στοιχεία προδιαγραφών κτίρια).
Ο διαχωρισμός των ειδών κυκλοφορίας θα γίνεται σε διαφορετική ένδειξη
8.Τεχνική περιγραφή
Γενική τεχνική περιγραφή του έργου που θα αναλύει την αρχιτεκτονική λύση. Στην περιγραφή θα περιλαμβάνονται τακτικές λειτουργίες για τα τμήματα: επεμβάσεων, αποστείρωσης, ΜΕΘ, λιθοτριψίας, εξωτερικών ιατρείων, υπηρεσίες διατροφής, πλυντηρίου, καθώς και για όσα έχουν λειτουργία που επηρεάζεται από προδιαγραφές μηχανημάτων Ειδικής Τεχνολογίας.
9. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης.
– Κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου με πλήρης εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις, τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων.
-Φωτογραφίες όλων των όψεων.
-Τομές όπου θα αναγράφονται το ελεύθερο και το μικτό ύψος κάθε ορόφου και το συνολικό του κτιρίου.
-Τεχνική περιγραφή του έργου, του τρόπου κατασκευής και τα υλικά των βασικών οικοδομικών στοιχείων.
10 – Τεχνική περιγραφή υλικών.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Α΄.
Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή κατά τις παρακάτω κατηγορίες εργασιών
– Προεργασίες
– Σκυρόδεμα
– Τοιχοδομές
– Ξυλουργικά
– Μεταλλουργικά
– Καλύψεις
– Εργασίες περιβάλλοντος χώρου
Σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες θα αναφέρονται:
Ο τρόπος κατασκευής και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν επιλεγεί με βάση τις προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές τους ιδιότητες.
11. Τεχνική περιγραφή ειδικών κατασκευών. Θα γίνει τεχνική περιγραφή τεχνικών κατασκευών και τελειωμάτων χώρων που απαιτούν οι κατασκευάστριες εταιρείες για ορισμένο σταθερό και κινητό εξοπλισμό προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των μηχανημάτων.
12. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα φάσεων κατασκευής σε περιπτώσεις προσθηκών και επεκτάσεων που θα αντιμετωπίζει όλες τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της κλινικής σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών.
13. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας.
Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1. Σχέδιο θεμελίωσης ( κλίμακα 1:200 ή 1:100) θα γίνει με βάση μακροσκοπική έκθεση ή εφόσον απαιτείται εδαφοτεχνική ερεύνα.
2. Σχέδια ξυλοτύπων (κλίμακα1:200 ή 1:100)
3. Τεύχη υπολογισμών του φέροντα οργανισμού με αναφορά στο χρησιμοποιούμενο μοντέλο, τις παραδοχές υπολογισμού και τα χρησιμοποιούμενα προγράμματα Η/Υ.
4. Τομές.
5. Στοιχεία και σχέδια σε περίπτωση προσθήκης, διαρρυθμίσεων κ.λ.π.
6. Γενικές απαιτήσεις.
-Τα σχέδια, οι περιγραφές και λοιπά στοιχεία μελέτης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών.
-Σε κάθε σχέδιο θα υπάρχει υπόμνημα με αναλυτικές παρατηρήσεις που θα διευκρινίζουν όλα τα κατασκευαστικά θέματα (διάταξη οπλισμού, σειρά εργασιών, σημεία χρήζοντα ιδιαίτερης προσοχής κ.τ.λ.) καθώς και σαφή ένδειξη με παραπομπή, όπου απαιτείται, στα σχέδια λεπτομερειών και στις προδιαγραφές.
-Στο σχέδιο θεμελίωσης θα υπάρχουν επί πλέον οι αποστάσεις των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων από δύο καθέτους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου.
-Σε κάθε σχέδιο ξυλοτύπου θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις (ανεστραμμένοι δοκοί, σημεία αλλαγής στάθμης, κεκλιμένες πλάκες, κ.τ.λ.).
Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Προγραμματική έκθεση που θα περιλαμβάνει:
– Πλήρη στοιχεία για τον καθορισμό των κλιματολογικών συνθηκών. Αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας και θα περιλαμβάνουν στοιχεία θερμοκρασίας, υγρασίας, βροχοπτώσεων και ανέμων.
– Κανονισμούς που θα ληφθούν υπόψη και βιβλιογραφίες για τους υπολογισμούς.
– Προτάσεις προβλεπόμενων εγκαταστάσεων.
– Σύστημα κάθε εγκατάστασης που προβλέπεται. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους ελληνικούς κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων για τις ιδιωτικές κλινικές.
2.Υπολογισμοί.
Για κάθε είδος εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν υπολογισμοί για την εκτίμηση του μεγέθους παροχών – απορροών καθώς και του μεγέθους μεγάλων κεντρικών μηχανημάτων ή συσκευών (π.χ. λέβητες δεξαμενές νερού, κ.τ.λ.).
3. Σχέδια
-Τοπογραφικό σχέδιο (κλίμακα 1:500 ή 1:200) στο οποίο θα φαίνεται η θέση όλων των πιθανών παροχών και απορροών (ύδρευση, ηλεκτροδότηση, αποχέτευση, εισαγωγή πετρελαίων, και ιατρικών αερίων, κ.τ.λ.). Και όλες τις εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τον περιβάλλοντα χώρο.
-Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων στην ίδια κλίμακα της αρχιτεκτονικής μελέτης. Σε κάθε χώρο θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του χώρου και οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις.
-Σχέδια κατόψεων χώρων εγκαταστάσεων (κλίμακα 1:20 ή 1:50). Στους χώρους θα φαίνεται η γενική διάταξη των μηχανημάτων που επηρεάζουν το μέγεθος του χώρου και αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία τους.
-Σχεδίαση Δικτύων
-θα φαίνονται στις κατόψεις κλίμακας 1:100, οι πορείες όλων των κεντρικών δικτύων με τις διαστάσεις τους. Επίσης θα υπάρχουν τομές σε χαρακτηριστικά σημεία (κανάλια διέλευσης εγκαταστάσεων, διαδρόμους με μεγάλο αριθμό δικτύων κ.τ.λ.) σε κλίμακα 1:20 όπου θα φαίνεται η διάταξή τους. Η τοποθέτηση των δικτύων θα είναι τέτοια .ώστε να είναι επισκέψιμα και προσιτά σε συντήρηση.
-Κατόψεις θέσεων συσκευών με τα δίκτυά τους σε χαρακτηριστικούς χώρους.
θα υπάρχουν σε κλίμακα 1:20 χαρακτηριστικοί χώροι με τις διατάξεις συσκευών δικτύων κ.τ.λ. Τέτοιοι χώροι είναι δωμάτια ασθενών, W.C. ασθενών, χώροι ακαθάρτων, κ.τ.λ.
-Κατόψεις χώρων κεντρικών μηχανημάτων.
θα υπάρχουν σχέδια όλων των κεντρικών εγκαταστάσεων (λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, υδροστάσια, μαγειρείο, πλυντήριο, κ.τ.λ.) με τις οριστικές θέσεις μηχανημάτων και συσκευών.
-Σχέδια και περιγραφή υπαρχόντων δικτύων σε περίπτωση προσθήκης.
Για κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, που θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δίκτυα, μηχανήματα, κ.τ.λ. θα υποβληθούν τα παρακάτω στοιχεία:
Τεχνική περιγραφή.
Αυτή θα περιγράψει συνοπτικά την υπάρχουσα εγκατάσταση και θα δίνει τα στοιχεία των μηχανημάτων που υπάρχουν (μέγεθος, ηλικία, κ.τ.λ.).
Σχέδια.
Στα σχέδια θα υπάρχει πλήρης αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και θα φαίνεται ποιο τμήμα της συγκεκριμένης εγκατάστασης επαναχρησιμοποιείται.
4. Τεύχη
-Τεχνική έκθεση
-Αναλυτικοί υπολογισμού για κάθε είδους εγκατάσταση.
-Τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των κεντρικών συσκευών και μηχανημάτων.
-Προδιαγραφές όλων των συσκευών, μηχανημάτων και υλικών.
-Τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και τρόπος ελέγχου και δοκιμών.
5. Γενικές απαιτήσεις.
-Σχέδια, περιγραφές κ.τ.λ. στοιχεία μελέτης για όλες τις Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τις ιδιωτικές κλινικές κατά τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών,
-Αντιμετώπιση των δεσμεύσεων που επιβάλλουν η Αρχιτεκτονική και η Στατική Μελέτη.
Οι ως άνω μελέτες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις:
– Σαφήνεια σχεδίασης: Κάνναβος, άξονες αναφοράς, σχηματική κάτοψη και τομή (κλείδα), αναγραφή χρήσης χώρων στις κατόψεις, στάθμες επιπέδων και περιβάλλοντος χώρου.
– Ίδιος χαρακτηρισμός των επιπέδων και των τμημάτων των κτιρίων, των καννάβων, αντιστοιχία κατακόρυφων στοιχείων κ.λ.π. Ίδια κλίμακα στις επί μέρους μελέτες.

  • Τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι υπερβολικά. Τα περισσότερα θα έπρεπε να διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να απαιτείται η υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση θα αρκούσε η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας και του αρμόδιου Μηχανικού. Αυτό γίνεται στις άλλες χώρες.

  • Τα ζητούμενα δικαιολογητικά είναι υπερβολικά. Τα περισσότερα θα έπρεπε να διακινούνται μεταξύ των υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να απαιτείται η υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση θα αρκούσε η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας και του αρμόδιου Μηχανικού. Αυτό γίνεται στις άλλες χώρες.
    Επίσης ισχύουν οι παρατηρήσεις σε προηγούμενα άρθρα περί ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και περί ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

  • Στο τέλος της παραγράφου 3 να προστεθεί το εξής εδάφιο:
    Στις αρχιτεκτονικές μελέτες περιλαμβάνεται και η μελέτη προσβασιμότητας σύμφωνα μ ε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ.2β του ν.4030/2011 ΦΕΚ 249 Α’ και την εξειδικεύουσα αυτό εγκύκλιο 9 με Α.Π οικ29467/13.06.2012 (ΑΔΑ:Β4Λ30-9ΙΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (νυν ΥΠΕΝ).