Άρθρο 34 – Απαγορεύσεις Ιδιωτικών Κλινικών

Για κάθε Κλινική απαγορεύεται ιδίως:

α) η υπέρβαση του αριθμού των κλινών νοσηλείας πέρα από τις καθορισμένες στην άδεια λειτουργίας,

β) η διακοπή λειτουργίας της Κλινικής χωρίς προηγούμενη άδεια,

γ) η  νοσηλεία ασθενών που χρήζουν απομόνωσης σε κοινούς θαλάμους νοσηλείας,

δ) η αναγραφή στην πινακίδα και την ιστοσελίδα της Κλινικής, Ιατρικής Ειδικότητας που δεν αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας,

ε) η λειτουργία τμημάτων και η νοσηλεία περιστατικών ειδικοτήτων που δεν αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής.

 • 22 Ιουνίου 2018, 13:27 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  Προτείνεται ο όρος «Ιδιωτική Κλινική» να αντικατασταθεί με τον όρο: «Ιδιωτικό Νοσοκομείο».
  Όλως επικουρικά και μόνο σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η ως άνω πρότασή μας, προτείνεται η χρήση ενός από τους ακόλουθους όρους: «Ιδιωτικό Θεραπευτήριο» ή «Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο».

  ΣΧΟΛΙΟ
  Η απαγόρευση των τίτλων «Νοσηλευτικό Ίδρυμα» ή «Πολυκλινική» ή «Πρότυπον» ή «Ινστιτούτον» ή «Νοσοκομείον» απαγορεύθηκε στις ιδιωτικές κλινικές με το άρθρο 61 του Βασιλικού Διατάγματος 451/1962 όπως τροποποιήθηκε από το Βασιλικό Διάταγμα 521/1963. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ανωτέρω ΒΔ οι τότε κλινικές αναφέρονται ως καταστήματα. Επίσης με το 25 ως διάκριση Ιδιωτικών κλινικών αναφέρονται όλες οι τότε αναγνωρισμένες Ιατρικές ειδικότητες και όχι η σημερινή διάκριση σε Γενικές, Μικτές και Ειδικές.
  Σήμερα οι ιδιωτικές κλινικές της χώρας αποτελούν μονάδες υγείας οι οποίες λειτουργούν βάσει του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου και των αυστηρότατων προδιαγραφών αυτού. Καθώς και οι προαναφερόμενοι όροι (τίτλοι) χρησιμοποιούνται πλέον ελεύθερα, προτείνουμε να είναι πλέον δυνατή η χρήση του όρου «Ιδιωτικό Νοσοκομείο» από τις κλινικές μας. Σε κάθε περίπτωση ο όρος ιδιωτικό νοσοκομείο περιγράφει στην Ελληνική γλώσσα (αλλά και στην αντίληψη του συναλλακτικού κοινού) με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημερινή δομή, τις δυνατότητες παροχής δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας και λειτουργίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και δεδομένα και θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τα ανωτέρω προτεινόμενα. Η απαγόρευση χρήσης του όρου ιδιωτικό νοσοκομείο δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στην Ελληνική γλώσσα, ούτε σε λόγους προστασίας κάποιου έννομου αγαθού, είναι δε, τόσο στα Ελληνικά όσο και διεθνώς (hospital), ο όρος που χρησιμοποιείται από όλους για να περιγράψει τις συγκεκριμένες δομές.
  Επίσης σε σχέδιο νόμου για τον Δημόσιο τομέα που έχει αναρτηθεί, ο όρος «κλινική» χρησιμοποιείται για την περιγραφή τμήματος του νοσοκομείου γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.
  Επιπλέον επισημαίνουμε ότι η χρήση του όρου στην αγγλική γλώσσα: “Private Clinic” αντί για “Private Hospital” δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές-ασθενείς καθώς διεθνώς ο όρος clinic χρησιμοποιείται για να περιγράψει τμήμα ιδιωτικού νοσοκομείου ή πολυϊατρείο και σε καμία περίπτωση οργανωμένο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπως λειτουργούν τα μέλη μας, σύμφωνα με τις αυστηρότατες προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας. Είναι προφανές ότι μια τέτοια σύγχυση αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, η οποία αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του ελληνικού κράτους.
  Επισημαίνουμε δε ότι η αναγνωρισμένη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, συνομιλητής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης , στον τίτλο της αναφέρεται ως European Union Of Private Hospitalς, στην όποια είναι μέλη τόσο ο ΣΕΚ όσο και η ΠΕΙΚ.