Άρθρο 28 – Προσόντα επιστημονικά υπεύθυνων γιατρών

Επιστημονικά Υπεύθυνοι Κλινικών και Επιστημονικά υπεύθυνοι Τμημάτων  ορίζονται όσοι έχουν τα εξής προσόντα:

α) άδεια άσκησης του Ιατρικού επαγγέλματος,

β) τίτλο ειδικότητας. Για Κλινικές ειδικότητες απαιτείται 3ετής του­λάχιστον άσκηση της ειδικότητας. Κατ’ εξαίρεση,  εφόσον υφίσταται αποδεδειγμένως πραγματική αδυναμία εξεύρεσης επιστημονικά υπευθύνου, με τριετή τουλάχιστον άσκηση ειδικότητας, ως  επιστημονικός υπεύθυνος μπορεί να ορίζεται ιατρός με άσκηση ειδικότητας τουλάχιστον δώδεκα μηνών,

γ) πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι.

  • αναφέρει Επιστημονικά Υπευθύνους Κλινικών και Επιστημονικά Υπευθύνους τμημάτων. Να αφαιρεθεί η φράση Επιστημονικά Υπεύθυνοι Κλινικών διότι αναφέρεται σε Νοσοκομεία ενώ στις Κλινικές προβλέπονται Επιστημονικά Υπεύθυνοι τμημάτων.

  • 21 Ιουνίου 2018, 11:50 | Λιάνα Κυριάκου

    Επειδή υπάρχουν ειδικότητες όπου υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης ειδικού γιατρού ως επιστημονικά υπεύθυνου η επιστημονκού διευθυντή, θεωρώ πως θα πρέπει να απαλειφθεί ο περιορισμός της προυπηρεσίας ο οποίος στερεί και από τους νέους επιστήμονες την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη.