Άρθρο 41 – Καταλληλόλητα οικοπέδου

 1. Πριν από την υποβολή των μελετών που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο, για την ίδρυση ιδιωτικής κλινικής, απαιτείται προέγκριση και οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, που δίδεται σύμφωνα με το παρόν, αφού υποβληθούν:

Α. Για την προέγκριση Καταλληλόλητας

α) αίτηση για προέγκριση καταλληλότητας οικοπέδου, για ανέγερση ιδιωτικής κλινικής.

β) τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα

Ε.Γ.Σ.Α ΄87 όπως  ισχύει σήμερα, συντάσσεται σε κλίμακα 1:500 ή 1:200  για οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200  για οικόπεδα εντός σχεδίου. Επί πλέον θα περιλαμβάνει:

αα) υποχρεωτικές γραμμές από τη δασική ή αρχαιολογική υπηρεσία.

ββ) γραμμή αιγιαλού (για τα παραθαλάσσια οικόπεδα).

γγ) τις διελεύσεις γραμμών υψηλής τάσεως.

δδ) τα υπάρχοντα ρέματα.

εε) Τους ισχύοντες όρους δόμησης του οικοπέδου και τη βεβαίωση χρήσης γης   από την αρμόδια υπηρεσία, στην οποία θα αναγράφεται ότι επιτρέπεται  η ανέγερση ιδιωτικής κλινικής, καθώς και τα διάφορα χαρακτηριστικά σημεία και χρήσεις της περιοχής σε ακτίνα 1.000Μ (εκκλησία, εργοστάσιο, γέφυρα κλπ) με τις αποστάσεις του οικοπέδου από αυτά, σημειωμένα στο απόσπασμα του ρυμοτομικού ή χάρτη .

γ) Τεχνική έκθεση: η οποία υποβάλλεται εις τριπλούν και περιλαμβάνει:

αα) σύντομη περιγραφή της κλινικής και του τρόπου λειτουργίας της καθώς και το είδος των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων.

ββ) την υπάρχουσα και την αντίστοιχα προεκτιμώμενη για τη συγκεκριμένη κλινική υποδομή ήτοι:

ααα) Ρευματοδότηση από μέση ή χαμηλή τάση ανάλογα.

βββ) Υδροδότηση. Υπολογισμός των απαιτήσεων από τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Η-Μ εγκαταστάσεων. Εφ όσον δεν υπάρχει δίκτυο πόλης θα αναφέρεται ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος.

γγγ) Περιγραφή απορροών: Περιγραφή του τρόπου αποχέτευσης και του τρόπου διαχείρησης των απορριμάτων – ιδιαίτερα των μολυσμένων.

δ) Βεβαιώσεις:

αα) Βεβαιώσεις εξασφάλισης της υποδομής.

ββ) Βεβαίωση ΔΕΗ για δυνατότητα παροχής της ρευματοδότησης που έχει υπολογισθεί, καθώς και για τυχόν απαίτηση κατασκευής υποσταθμού.

γγ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας (εφ όσον υπάρχει) για την δυνατότητα υδροδότησης στο μέγεθος που αυτή περιγράφεται,

δδ) βεβαίωση της αντίστοιχης εταιρείας αποχέτευσης ή σε αντίθετη περίπτωση έγγραφο της Περιφέρειας που θα καθορίζει τον αποδέκτη των λυμάτων και τον βαθμό καθαρότητάς τους,

εε) βεβαίωση από τον Δήμο ή Κοινότητα για την δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων,

στστ) βεβαιώσεις περιορισμών δόμησης εφ όσον απαιτούνται από τη θέση του οικοπέδου,

ζζ) βεβαίωση Δασικής υπηρεσίας για την δομησιμότητα τού οικοπέδου (υποβάλλεται για τα εκτός σχεδίου),

ηη) βεβαίωση αρμόδιας Αρχαιολογικής υπηρεσίας,

θθ) βεβαίωση Πολιτικής Αεροπορίας για την απόσταση από τον αεροδιάδρομο,

ιι) καθορισμός γραμμής Αιγιαλού για οικόπεδα παραθαλάσσια,

ιαια) βεβαίωση για τυχόν απαίτηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης,

ε) τίτλοι νομιμότητας των υπαρχόντων κτισμάτων,

στ) άδειες οικοδομής για τα υπάρχοντα κτίσματα ή βεβαιώσεις νομιμοποίησής τους,

ζ) υπεύθυνες δηλώσεις. Θα υποβάλλονται δηλώσεις από τον αιτούντα καθώς και από τον συντάκτη μηχανικό για την ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων μη ισχύουσας στην αντίθετη περίπτωση της θεώρησης καταλληλότητας.

Β. Για την οριστική έγκριση καταλληλότητας

α) Προέγκριση καταλληλότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο των υποβληθέντων στοιχείων και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και τους συντάξαντες μηχανικούς για την ισχύ των υποβαλλομένων στοιχείων, μη ισχύουσας σε αντίθετη περίπτωση της οριστικής έγκρισης καταλληλότητας,

β) Έκθεση περιγραφής και τεκμηρίωσης της υπό ίδρυση κλινικής της παρ.2 του άρθρου 8 του παρόντος Διατάγματος,

γ) Προκαταρκτική Μελέτη ένταξης του κτιριακού συγκροτήματος της κλινικής στο συγκεκριμένο οικόπεδο η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:

αα) Πίνακα συνοπτικού κτιριολογικού προγράμματος με καθαρές και μικτές επιφάνειες ανά τμήμα και αιτιολόγηση των προτεινομένων επιφανειών.

Ειδικά:

ααα) Για κάθε Ν.Μ. απαιτείται η κατανομή του αριθμού των κλινών κατά είδος θαλάμου.

βββ) Για τους χώρους που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των προβλεπόμενων Η/Μ εγκαταστάσεων, κλειστούς υπαίθριους ή υπόγειους, θα υποβάλλεται τεκμηριωμένη έκθεση εκτίμησης της επιφάνειάς τους βάσει του είδους και του τρόπου λειτουργίας τους.

ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 ή 1:200 με:

 • υψομετρική ένδειξη προβλεπόμενων τελικών σταθμών περιβάλλοντα χώρου.
 • αποτύπωση κτισμάτων όμορων οικοπέδων και αποστάσεών τους από τα όρια.
  • όλες τις απαιτούμενες από τον Ν.Ο.Κ. υποχρεωτικές διαστάσεις του κτιρίου και των ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.
 • διάγραμμα δόμησης όπως απαιτείται από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές. Σε περίπτωση προτεινομένων παρεκκλίσεων η καταλληλόλητα δίδεται ως προς τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, από την αντίστοιχη νομοθεσία.

γγ) Σχέδια σχηματικών κατόψεων σε κλίμακα 1:200 ή 1:100 με:

 • Διαστάσεις περιμετρικές ορόφου και καννάβου και θέσεις τομών.
 • Διατμηματικούς διαδρόμους, κατακόρυφους κόμβους και υποχρεωτικές εισόδους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις βασικές προϋποθέσεις πυρασφάλειας (οδεύσεις διαφυγής, κλίμακες) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α.
 • Περιγράμματα και ονομασία των προβλεπόμενων τμημάτων ανά όροφο, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Έκθεσης της παραγράφου β του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος Β.

δδ) Σχηματικές τομές τουλάχιστον 2 με:

 • Συνολικά και επί μέρους ελεύθερα ύψη ορόφων με τις διελεύσεις εγκαταστάσεων όπου επηρεάζουν τα ύψη.
 • Στάθμες ορόφων συναρτημένες με την αφετηρία μέτρησης υψών και διακεκομμένη γραμμή ένδειξης φυσικού εδάφους.
 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναθεώρηση της οριστικής έγκρισης καταλληλότητας που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος είναι:

α) φάκελος με την αρχική οριστική έγκριση καταλληλόλητας του οικοπέδου

β) επανυποβολή όσων εκ των στοιχείων της  παραγράφου 1.2 του παρόντος άρθρου, έχουν τροποποιηθεί.

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ισχύ των υπολοίπων στοιχείων.