Άρθρο 25 – Επιστημονική Διεύθυνση Κλινικής

 1. Την Επιστημονική ευθύνη της Ιδιωτικής Κλινικής έχει ο ιατρός Επιστη­μονικός Διευθυντής της, που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος. Την επιστημονική ευθύνη κάθε Τμήματος της ιδιωτικής κλινικής έχει ο Επιστη­μονικά υπεύθυνος ιατρός που ορίζεται από τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος.
 2. Όλοι οι ιατροί της Κλινικής που ορίζονται Επιστημονικά υπεύθυνοι αποτελούν Επιστημονική Επιτροπή ή οποία έχει ως καθήκον την εφαρμογή του κανονισμού ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής αυτής εκτελεί ιατρός Λοιμοξιολόγος, ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός Βιοπαθολόγος ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ιατρός Παθολόγος ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κλινικής.
 3. Ο οριζόμενος ως Επιστημονικός Διευθυντής της Κλινικής ή ο Επιστημονικά υπεύθυνος Τμήμα­τος, σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, απαλλάσσεται από την επιστημονική ευθύνη, όταν αντικατασταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη. Κάθε περίπτωση αντικατάστασης Επιστη­μονικά υπεύθυνου γνωστοποιείται άμεσα από το Διοικητικό Διευθυντή της Κλινικής, στην αρμόδια Περιφέρεια που εκδίδει την άδεια της ιδιωτικής κλινικής, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν στο νέο Επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση κοινοποιείται και στον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ιατρός. Σε περίπτωση ασθένειας του Επιστημονικά υπεύθυνου, που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες, μπορεί να οριστεί αντικασταστάτης του, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν για τον Επιστημονικά υπεύθυνο, με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή.
 4. Κάθε Κλινική μπορεί να συνεργάζεται με ιδιώτες ιατρούς ή οδοντιάτρους, που απαιτούνται για τη λειτουργία της κλινικής, σύμφωνα με την άδειά της, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 2889/2001 και λοιπών ειδικότερων διατάξεων, που εξακολουθούν και ισχύουν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας καθορίζονται σε έγγραφη σύμβαση. Η σύμβαση αυτή, καθώς και το πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, τηρούνται υποχρεωτικά στο φάκελο του ιατρού από την ιδιωτική κλινική.
 5. Σε κάθε Κλινική πρέπει να υπάρχει όλο το 24ωρο ιατρική κάλυψη.
 6. Οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • 22 Ιουνίου 2018, 12:16 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

  παρ. 6: Oι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης που κατά κύριο λόγο παρέχει μια ιδιωτική κλινική είναι από τη φύση τους σύνθετες και εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία θεραπείας του ασθενή.
  Η υποχρέωση δημοσιοποίησης τιμοκαταλόγου στην ιστοσελίδα της κλινικής υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών μας και θυμίζει e-shops με προσφορές ημέρας.
  Προτείνεται η υποχρέωση ανάρτησης του τιμοκαταλόγου σε ευκρινές σημείο του λογιστηρίου ασθενών για να δίδεται η δυνατότητα στους ασθενείς να ελέγχουν τις χρεούμενες υπηρεσίες.

 • 22 Ιουνίου 2018, 11:59 | ΠΕΦΝΙ

  Όπως συμβαίνει και με τους υπόλοιπους υπηρετούντες Διευθυντές ιατρούς, ο φαρμακοποιός που προΐσταται, θα πρέπει να είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος και να συμμετέχει στις επιτροπές λοιμώξεων, φαρμακοεπαγρύπνησης κ.λπ., όπως ακριβώς συμβαίνει και στα Δημόσια Νοσοκομεία.

 • παραγρ. 6
  6. Προβλέπεται ότι «Οι ιδιωτικές κλινικές υποχρεωτικά πρέπει να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους και σε εμφανές σημείο στην υποδοχή και στο λογιστήριο τιμοκατάλογο των παρεχόμενων από αυτές υπηρεσιών και προϊόντων.»

  Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι σύνθετες, πολύπλοκες, εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία θεραπείας του ασθενή και άλλο μπορεί να είναι το κόστος με την εισαγωγή του ασθενή, μόνο με την συμπτωματολογία που παρουσιάζει και άλλο στο τέλος της θεραπείας.

  Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα υποβαθμίζει το επίπεδο των υπηρεσιών μας και μας θυμίζει e-shops με προσφορές ημέρας.

  Νομίζουμε ότι δόκιμο θα είναι, η υποχρέωση μας μόνο για ενημέρωση του ασθενή κατά την εισαγωγή για το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας.

 • 21 Ιουνίου 2018, 11:07 | Λιάνα Κυριάκου

  Η επίσημη τιμολόγηση της διαφοράς θέσης βρίσκεται κατατεθειμένη ως απαιτείται στον ΕΟΠΥΥ. Κατά τα λοιπά ο ενδιαφερόμενος για νοσηλεία επιλέγει όχι με βάση τιμοκατάλογο (δεν είναι εστιατόρια η καφέ οι κλινικές), αλλά με βάση την εμπιστοσύνη προς την όποια κλινική και βεβαίως τον προσωπικό του γιατρό.Προφανώς δικαιούται και υποχρεούται να ενημερωθεί και να συναινέσει εκ των προτέρων για κάθε πιθανά δημιουργούμενο κατά την νοσηλεία του προσωπικό κόστος.