Άρθρο 05 – Δευτεροβάθμια Επιτροπή Κλινικών

1.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνιστάται και συγκροτείται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ιδιωτικών Κλινικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, αποτελούμενη από:

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων.

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

στ) Έναν εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ.)

2. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να προσφύγουν ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής κατά των πράξεων ή παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων επί των αιτήσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι δεσμευτικές για τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βάσει αυτής απορρίπτει ή κάνει δεκτή την αίτηση για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του παρόντος άρθρου.