Άρθρο 07 – Άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής

1.Πριν την ανέγερση, αγορά, μίσθωση ή χρησιμοποίηση κτιρίου για την εγκατάσταση και λειτουργία Ιδιωτικής Κλινικής, απαιτείται άδεια ίδρυσης, η οποία χορηγείται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4.

2.Η άδεια ίδρυσης Ιδιωτικής Κλινικής καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη αν μέσα σε μία 4ετία , που δύναται να παραταθεί για δύο ακόμη χρόνια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δεν εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας της Κλινικής ή αν ο δικαιούχος παραιτηθεί εγγράφως αυτής.

  • Όταν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας ίδρυσης ή για μεταφορά υφιστάμενης άδειας σε διαφορετικό κτίριο, τότε θα πρέπει να συνεξετάζονται:
    α) η εξασφάλιση επαρκούς αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και
    β) η όχληση από τα ασθενοφόρα