Άρθρο 18 – Προσωρινή διακοπή λειτουργίας

  1. Μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της  Ιδιωτικής  Κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες, στις εξής περιπτώσεις:

α) για οποιαδήποτε κτιριακή μετατροπή, ανακαίνιση ή μεταστέγαση, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

β) για άλλους εξαιρετικούς λόγους που θα επικαλεσθεί ο κάτοχος της άδειας.

  1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από αίτηση του δικαιούχου επιτρέπεται η προσωρινή διακοπή λειτουργίας Τμήματος ιδιωτικής Κλινικής για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ανά διετία, μόνο για λόγους αδυναμίας εξεύρεσης επιστημονικά Υπευθύνου. Εάν μέσα στο εξάμηνο δεν υποδειχθεί ιατρός για ανά­ληψη της υπευθυνότητας του Τμήματος, αυτό θεωρείται ότι έχει καταργηθεί και μειώνεται ανάλογα ο συνολικός αριθμός των κλινών της Κλινικής ή ανακατανέμονται οι κλίνες του, μετά από αίτηση του δικαιούχου, για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.
  2. Η διακοπή και η επαναλειτουργία της Κλινικής γίνεται με από­φαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη της κατά το άρθρο 4 του παρόντος Επιτροπής.