Άρθρο 21 – Διοικητικές Κυρώσεις

1. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιβάλλεται πρόστιμο 150.000 € στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ιδιωτική κλινική χωρίς άδεια λειτουργίας.
2. Στους κατόχους άδειας ίδρυσης και λειτουργίας που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος, επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 € και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο 30.000 €
3. Οι προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο κυρώσεις επιβάλλονται με Απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4.