Άρθρο 5 Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ

1. Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο ΕΕΥ γίνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολή στην αρμόδια Υπηρεσία των σχετικών δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.

2. Η Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων στοι­χείων. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από τις επι­χει­­ρήσεις, διαφυλάσσοντας το επιχειρηματικό απόρρητο. Μετά τον έλεγχο των δικαιο­λο­γητικών και εφόσον πληρούν­ται τα κριτήρια εγγρα­φής του άρθρου 6, η επιχείρηση κατα­χωρείται στο Μητρώο ΕΕΥ και αποστέλλεται σε αυτήν:

α) βεβαίωση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει και τον αριθμό Μητρώου που χο­ρη­γείται στην επιχείρηση και

β) ο κωδικός πρόσβασης στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Σε περί­πτω­ση κατά την οποία η Αρμόδια Υπηρεσία απορρίψει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ, αυτή ενημερώνει την επιχείρηση για τον λόγο της απόρριψης.

3. Τα στοιχεία που εισάγονται ηλεκτρονικά από τις ΕΕΥ στο Μητρώο ΕΕΥ μπορεί να ελεγχθούν με διασταύρωση αρχείων άλλων Υπηρεσιών.

4. Οι ενταχθείσες στο Μητρώο ΕΕΥ επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στην Αρμόδια Υπη­ρεσία μεταβολές των στοιχείων του άρθρου 4, παρ. 1 και του άρθρου 6 της παρού­σας.

  • 18 Μαρτίου 2011, 08:44 | ΔΑΝΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  3

    Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 δεν χρειάζεται ,θα ήταν απαραίτητη μόνο στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού αλλά και εκεί μόνο διακοσμητικό χαρακτήρα θα είχε.