AΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις]

1. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι πράξεις αδειοδότησης πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, θεωρούνται ότι έχουν χωροθετηθεί νόμιμα για τις πράξεις ανανέωσης των αδειών τους.

2. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, μετεγκαθίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), με τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται.

3. Οι μονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 5, μετά την παρέλευση τριετίας και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν να κινήσουν τη διαδικασία καθορισμού της ΠΟΑΥ.

4. Για μονάδες που νόμιμα έχουν μέχρι σήμερα εγκατασταθεί σε περιοχές πάνω από λιβάδια Ποσειδώνιας (Posidonia oceanica) ή άλλα προστατευόμενα ενδιαιτήματα για τα οποία προκύπτει ανάγκη απόλυτης προστασίας:

α. δεν εγκρίνεται αύξηση της δυναμικότητας τους,

β. δεν ανανεώνεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους μετά τη λήξη της και υποχρεώνονται στη μετεγκατάσταση των μονάδων οι φορείς τους που επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

5. Οι υφιστάμενες μισθώσεις μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και επιχειρήσεων για ίδρυση μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, σε περιοχές που χωροθετούνται Π.Ο.Α.Υ. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

6. Μετά τη λήξη των μισθώσεων, η αναμίσθωση γίνεται με απόφαση της Δημόσιας αρχής μετά από γνωμοδότηση του φορέα διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ

7. Διαδικασίες αδειοδότησης μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ή δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. σε εξέλιξη, κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης μπορούν να ακολουθούν τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

 • 25 Μαΐου 2011, 10:33 | ΘΚ

  Προσθήκη 8ου σημείου ως εξής:

  • 8. Για τις διαδικασίες αδειοδότησης ασύμβατων χρήσεων που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά την
  ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ανωτέρω απόφασης, εφόσον πριν την ημερομηνία δημοσίευσής της είχε εκδοθεί αρμοδίως μια από τις ακόλουθες πράξεις:
  (α). θετική γνωμοδότηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002 και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της με αρ. Η.Π. 11014/703/Φ104/14-3-2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-2003).
  (β). έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή αρχιτεκτονικής μελέτης από τον ΕΟΤ.
  (γ). απόφαση κατάταξης στην υποκατηγορία 4 του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ με αρ.Η.Π.11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β΄/20-3-2003).

 • 22 Μαΐου 2011, 22:32 | Ανδρέας Λάγκης

  Άρθρο 12
  Η πρώτη παράγραφος οριστικοποιεί τις υφιστάμενες μονάδες χωρίς να αξιοποιεί την ευκαιρία που δίνεται για την προσαρμογή των Ελληνικών εταιρειών στα Διεθνή δεδομένα.
  • Βάσει των υποδείξεων που έκανα μέχρι τώρα, προτείνω η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής:
  1. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι πράξεις αδειοδότησης πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, θεωρούνται ότι έχουν χωροθετηθεί νόμιμα για τις πράξεις ανανέωσης των αδειών τους….., αλλά μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια από την έκδοση της παρούσας ΚΥΑ οφείλουν να προσαρμοσθούν στις ειδικές υποχρεώσεις υδρανάπαυσης που προβλέπονται στο άρθρο 4, τους όρους χωροθέτησης του άρθρου 6 και τον ορισμό της έννοιας της υποχρεωτικής υγρανάπαυσης του άρθρου 3.//

 • 21 Μαΐου 2011, 17:59 | Μ.Π.

  Να δωθεί χρονικό περιθώριο 3 ετών να απομακρυνθούν οι μοναδες που δεν πληρούν τις προυποθέσεις.
  Στις μονάδασ που λειτουργούν σε περιχές ποσειδωνίας να δωθεί 18 μήνες περιθώριο και άμεση αδειοδότηση σε άλλη θέση (εντός του 18 μηνου). Να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος που να δίνει περιθώριο το 1/3 του χρόνου που απαιτείται σήμερα και σαφή οδηγία έκδοσης των αποφάσεων.

 • 18 Μαΐου 2011, 14:38 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

  Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

  Άρθρο 12 – Μεταβατικές διατάξεις

  1. Στην παράγραφος 2 αναφέρονται τα ακόλουθα:

  «Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, μετεγκαθίστανται μετά τη λήξη των αδειών τους σε περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) με τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος Ειδικού Πλαισίου. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται».

  Παρατηρήσεις:

  – Δίνεται μόνο η δυνατότητα μετεγκατάστασης, ενώ θα πρέπει να δίνεται και η δυνατότητα προσαρμογής, εφόσον οι παρεκκλίσεις το επιτρέπουν.
  – Με το ενδεχόμενο η λήξη των αδειών, να έχουν προθεσμία από μερικούς μήνες μέχρι και δέκα έτη, θα πρέπει να υπάρχει ενιαία και εύλογη προθεσμία (5ετή)

  Πρόταση:

  Να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  «2. Μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, είτε προσαρμόζονται προς τις προϋποθέσεις αυτές στις περιοχές εγκατάστασής τους, είτε μετεγκαθίστανται. Σε αντίθετη περίπτωση οι άδειες καταργούνται.

  2. Παράγραφος 3

  Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν είναι σαφής καθόσον:

  – Γίνεται αναφορά απλά και μόνο να κινηθεί η διαδικασία (χωρίς προθεσμία ολοκλήρωσης και συνεπειών αν δεν τηρηθεί).
  – Δεν διευκρινίζεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για δημιουργία ΠΟΑΥ.
  – Ποιος έχει υποχρέωση να κινήσει τη διαδικασία .

  Πρόταση:

  – Να διαγραφεί

  Νίκος Αναγνόπουλος
  Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.

 • 15 Μαΐου 2011, 21:11 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Διαβαζουμε σε σχολιο
  ………Παράλληλα και εώς την ίδρυση των Π.Ο.Α.Υ. να επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων μονάδων, η μετεγκατάσταση ή μετατόπισή τους με βάση την Κ.Υ.Α. 121570/2009…….

  Πρωτα να επεκτείνεται η μοναδα και μετα να ιδρύεται η ΠΟΑΥ!
  Εδω ζουμε τον ορισμό του παραλόγου!

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 13 Μαΐου 2011, 17:22 | Λεωνίδας Παπαχαρίσης / Δ/ντης Ποιότητας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Είναι απαραίτητο να δωθεί όριο πεντε ετών για την μετεγκατάσταση μονάδων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της προτεινόμενης Κ.Υ.Α. Δεν είναι χωρίς κινδύνους η μετακίνηση του ζωικού κεφάλαίου από μια περιοχή σε μια άλλη, ιδιαίτερα όταν έχουν να διανυθούν μεγάλες αποστάσεις (μίλια).

  Παράλληλα και εώς την ίδρυση των Π.Ο.Α.Υ. να επιτρέπεται η επέκταση υφιστάμενων μονάδων, η μετεγκατάσταση ή μετατόπισή τους με βάση την Κ.Υ.Α. 121570/2009.

 • 4 Μαΐου 2011, 14:09 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Διαβαζουμε κι εδω σε σχολιο πως κακώς προβλεπεται στο σχεδιο οτι κάθε μονάδα που δεν πληρεί τα χωροταξικά και λοιπά κριτήρια θα πρέπει να μετεγκατασταθεί άμεσα, καταργουμένης άλλως της αδείας της και ότι
  πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τουλάχιστον μιάς πενταετίας, εντός της οποίας θα οφείλουν μονάδες που δεν θα πληρούν τα προβλεπόμενα τελικά κριτήρια να μετεγκατασταθούν με καθεστώς νομικής ασφάλειας σε θέση απολύτως κατάλληλη και βιώσιμη.
  Ρωτάμε κι αν στην πενταετία δε έχουν βρει την καταλληλη και βιώσιμη θεση τί γινεται;
  Γιατι τοχουμε δει και αυτό σε μοναδες του Κόλπου θεολογου-Αταλάντης -Λιβανατών.
  Ο Ιχθυοτρόφος να δηλώνει δημοσια ότι ψάχνει με παθος να βρει αλλη θεση να μεταφέρει τη μοναδα του αλλά δυστυχώς δε βρίσκει πουθενα…..την καταλληλη!!!
  Κι έτσι παρέμεινε δεκαπέντε χρόνια.

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 4 Μαΐου 2011, 09:57 | Tάνια Σωτηροπούλου

  Καθίσταται απολύτως επιβεβλημένη η πρόβλεψη ενός μεταβατικού σταδίου, κατά το οποίο:
  1)Εκκρεμή αιτήματα μονάδων που βρίσκονται σήμερα σε νόμιμη λειτουργία προς την Περιφέρεια και το ΥΠΕΚΑ και αφορούν παράταση ή ανανέωση της ΑΕΠΟ, να λαμβάνουν άμεσα προσωρινή έγκριση και αδειοδότηση έως την ψήφιση της απόφασής σας, αφού βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο, εν αναμονή ψηφίσεως του σχεδίου της απόφασης που θα επιφέρει σημαντικότατες αλλαγές στο κριτήριο της χωροταξικής συμβατότητας, άλλως μονάδα που έχει υποβάλει αίτημα παρατάσεως ή ανανεώσεως της ΑΕΠΟ μπορεί να χάσει την θέση με το σημερινό καθεστώς, ενώ θα περιλαμβάνεται τελικώς σε περιοχή του σχεδίου της αποφάσεως αυτής, πλέον δε τούτου, δεν θα γνωρίζει με σαφήνεια και σε ποια θέση μπορεί να μετεγκατασταθεί, αφού δεν οριστικοποιήθηκαν ακόμη οι προβλεπόμενες περιοχές.
  2)Εντελώς ανεπιεικής, ανορθόδοξη και παράλογη είναι η πρόβλεψη ότι κάθε μονάδα που δεν πληρεί τα χωροταξικά και λοιπά κριτήρια που διαλαμβάνει το σχέδιο αυτό, θα πρέπει να μετεγκατασταθεί άμεσα, καταργουμένης άλλως της αδείας της!!! Βάσει αυτής, νόμιμα χωροθετημένες και εν λειτουργία μονάδες θα κληθούν αίφνης, στις σημερινές συνθήκες της οξύτατης οικονομικής κρίσης να αναλάβουν το υπερμεγέθες κόστος της μετεγκατάστασής τους, σε θέσεις εντός των προτεινόμενων περιοχών που οι ίδιες θα πρέπει να ανεύρουν προσαρμόζοντας τον εξοπλισμό και τα πάγιά τους στις διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες των νέων περιοχών επ’ απειλή αφανισμού τους. Οπωσδήποτε θα πρέπει εδώ να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος τουλάχιστον μιάς πενταετίας, εντός της οποίας θα οφείλουν μονάδες που δεν θα πληρούν τα προβλεπόμενα τελικά κριτήρια να μετεγκατασταθούν με καθεστώς νομικής ασφάλειας σε θέση απολύτως κατάλληλη και βιώσιμη, με την ενεργή θετική συνεργασία και υποβοήθησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και του ΥΠΕΚΑ και σε συνεργασία με το υπουργείο ανάπτυξης για την υπαγωγή τους στον επενδυτικό νόμο.