AΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 9 Λοιπές Κατευθύνσεις]

1. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.2791/2001 (ΦΕΚ 285 Α) «περί Αιγιαλού Παραλίας και άλλων διατάξεων» και του Ν.Δ. 439 της 12/13-2-1970 (ΦΕΚ 36 Α) «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού»

Προτείνεται η βελτίωση των υφιστάμενων διατάξεων, όπως παρακάτω:

• Η διέλευση αγωγών όδευσης νερού, τροφής για την υποστήριξη της λειτουργίας ιχθυογεννητικών σταθμών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, τροφών, κ.α. συναφούς χαρακτήρα (με την προϋπόθεση μη μόνιμων κατασκευών), θα πρέπει να περιληφθούν στις διατάξεις του άρθ. 13 περί «παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας», προσδίδοντας ευελιξία και ταχύτητα κατά τις σχετικές αδειοδοτήσεις.

2. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση ή συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων του Διατάγματος από 31/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ) «τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών»

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Διατάγματος από 31/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ) προκειμένου να υπαχθούν στις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις και τα έργα υποστήριξης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας και των σταθμών παραγωγής γόνου.

3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

α. Αρμοδιότητα μισθώσεων

Δεδομένου: α) ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελούσαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας β) ότι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να παραμείνει στον εκπρόσωπο της κρατικής διοίκησης.

β. Θεσμικό καθεστώς μισθώσεων

Να τροποποιηθεί – συμπληρωθεί το άρθρο 32 παργρ.7β του Ν.1845/89 σε ότι αφορά τη δυνατότητα επαναμισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων, οι οποίες θα αξιοποιηθούν δια της υδατοκαλλιέργειας, πέραν της μιας φοράς, εφόσον ο μισθωτής πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις , οι οποίες θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς.

Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 19, παραγρ.11 του Ν. 3208/2003.

Χρονική διάρκεια μισθώσεων

Το τίμημα του μισθώματος θα καταβάλλεται από την επόμενη της έκδοσης άδειας λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του μισθωτή το διάστημα απόκτησης των απαραίτητων αδειών.

Μισθώσεις εντός Π.Ο.Α.Υ.

Το αίτημα μίσθωσης θα πρέπει να απευθύνεται προς το φορέα διαχείρισης και μετά από αξιολόγηση και διατύπωση γνώμης του, να προωθείται προς τον καθορισμένο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου για απόφαση μίσθωσης. Οι φορείς διοίκησης και διαχείρισης, περιορίζονται στα διαχειριστικά τους καθήκοντα.

5. Κατευθύνσεις για τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.2965/2001 (ΦΕΚ 270 Α) «περί βιώσιμης ανάπτυξης Αττικής και άλλες διατάξεις»

Για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων υποστήριξης των μονάδων αυτών, όπως Ιχθυογεννητικών Σταθμών, Αποθηκών, μονάδων συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής μη μεταποιημένων προϊόντων (Συσκευαστήρια, Κ.Α.Ο.) κ.λπ., εφαρμόζονται διατάξεις του παραπάνω νόμου που αφορούν τις Βιομηχανικές – Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, με συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στις επιχειρήσεις του τομέα που πολλές φορές στερούνται και της δυνατότητας ίδρυσης των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων της Περιφέρειας Αττικής.

Θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των σχετικών διατάξεων, προκειμένου αυτές να μην έχουν εφαρμογή για την αδειοδότηση των υποστηρικτών εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, σταθμών παραγωγής γόνου και συσκευαστηρίων, λόγω της φύσης των έργων και του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, που υπάγονται.

6. Κατευθύνσεις για τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 38 και 50 του Αλιευτικού Κώδικα (Ν.Δ. 420/70) σχετικών με τις μισθώσεις των Δημόσιων ιχθυοτροφείων

Τροποποίηση των ανωτέρω διατάξεων, ώστε να διασφαλίζεται το κύριο χαρακτηριστικό ως ιχθυοτροφείων εκτατικής ή ημιεντατικής μορφής, να επιτρέπονται οι οριζόντιες χρήσεις αλιευτικού τουρισμού και οικοτουρισμού και να αποτρέπονται χρήσεις που επιβαρύνουν τη φυσική λειτουργία τους στο ευρύτερο οικοσύστημα.

7. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99

Σε ότι αφορά στη μορφή του Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΠΔ, να τροποποιηθεί ώστε στο Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΥ να μπορεί να εκπροσωπείται το Κράτος, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή σε αυτόν εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3852/2010.

8. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση της ΚΥΑ 17239/2002

Ο φορέας Διαχείρισης της ΠΟΑΥ δεν μισθώνει θαλάσσιες εκτάσεις. Αυτές μισθώνονται απευθείας στους υδατοκαλλιεργητές από τον καθορισμένο εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος καθορισμού της ΠΟΑΥ, αν τμήματά της είναι μισθωμένα, απαιτείται η συναίνεση των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον 80% της έκτασης της ΠΟΑΥ. Για τη θαλάσσια έκταση που δεν έχει μισθωθεί, απαιτείται δήλωση της αρμόδιας για την εκμίσθωση αρχής, ότι αυτή θα μισθωθεί στους παραγωγικούς φορείς που επιθυμούν να εγκατασταθούν στα όρια της θαλάσσιας ζώνης της ΠΟΑΥ (βεβαίωση παραχώρησης).

 • 26 Μαΐου 2011, 17:07 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  9

  Κυριε/α Μ.Π. γιατι το λετε αυτο;
  Ποιος Δημος δε θελει να ανοιξει σε ολες τις μορφες Αναπτυξης;
  Και τί πειραζει αν κανονισει μονος του μεσα απο το ΓΠΣ και μετα απο διαβουλευση με τις τοπικές κοινωνίες ποιες περιοχές του προοριζονται για τουρισμο,σε ποιες θα βαλει υδατοκαλλιεργειες, τί θα χτιζεται και πως,πού θα βαλει τη βιομηχανική ζωνη κ.λ.π.;
  Αυτη δεν ειναι η Δημοκρατια;
  Ειναι δικαιο κατα τη γνωμη σας να το κανονιζει αυτο η Κεντρική Διοικηση απο τα γραφεια της;

 • 26 Μαΐου 2011, 14:36 | Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  3

  Στις παραγράφους 1 και 5 του Άρθρου 9 και στις αντίστοιχες 4 και 6 του Άρθρου 10 προτείνεται η τροποποίηση ή συμπλήρωση των νόμων «Περί αιγιαλού παραλίας…», «περί βιώσιμης ανάπτυξης της Αττικής…» και «των όρων και περιορισμών δόμησης …» και που αφορούν στην κατασκευή, και πιο συγκεκριμένα ως προς την κατασκευή και λειτουργία των συνοδών έργων των υδατοκαλλιεργειών(αγωγοί όδευσης νερού και τροφής, αποθηκών, συσκευαστηρίων κ.ά.). Η κατεύθυνση που δίνεται στο Ειδικό Χωροταξικό είναι η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, και μάλιστα ζητείται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για συγκεκριμένες υποστηρικτικές δομές. Μια τέτοια αλλαγή θα έχει πιθανά καταστρεπτικές συνέπειες για τα παράκτια οικοσυστήματα. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται στην πραγματικότητα ο μη μόνιμος χαρακτήρας των χερσαίων εγκαταστάσεων, αυτή η παρέκκλιση από τη νομοθεσία μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στα ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα.

 • 25 Μαΐου 2011, 22:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  8

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  1…
  2…
  3…
  5…
  6…
  7. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99
  Σε ότι αφορά στη μορφή του Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΠΔ, να τροποποιηθεί ώστε στο Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΥ να μπορεί να εκπροσωπείται το Κράτος, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή σε αυτόν εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3852/2010.
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥ
  Η λειτουργία Π.Ο.Α.Υ. έχει προφανώς καθοριστική θετική ή αρνητική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην ύπαρξη ή μη μόνο επιχειρηματικών προϋποθέσεων λειτουργίας δεδομένου ότι πρόκειται για δέσμευση ζωτικού δημόσιου χώρου με άμεσες επιπτώσεις στην παράκτια αλιεία και στα παράκτια οικοσυστήματα και γενικά στους όρους ύπαρξης και λειτουργίας των παράκτιων κοινωνιών. Ειδικότερα μιλώντας για δέσμευση και έλεγχο της λειτουργίας ζωτικού δημόσιου χώρου στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές λόγοι εθνικής ασφάλειας επιτάσσουν τον σχετικό μέγιστο πλην όμως διακριτικό έλεγχο της λειτουργίας τους ενόψει της υπαρκτής προοπτικής της δραστηριοποίησης και κεφαλαίων τουρκικών συμφερόντων στην ίδρυση και λειτουργία Π.Ο.Α.Υ. , με ευθύ ή έμμεσο τρόπο. Συμφωνώντας λοιπόν με τη ανωτέρω παράγραφο συμπληρώνουμε την αναγκαιότητα συμμετοχής στο ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παράκτιων επαγγελματιών αλιέων
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Να συμπληρωθεί η ανωτέρω παράγραφος στο τέλος της με το «καθώς και με αιρετό εκπρόσωπο του οικείου Δήμου και αιρετό εκπρόσωπο του πολυπληθέστερου συλλόγου επαγγελματιών παράκτιων αλιέων του οικείου Δήμου , εφόσον υπάρχει τέτοιος σύλλογος. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην νομική μορφή για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη λειτουργίας του ΠΟΑΥ , δεν υπάρχει λειτουργούν τοπικός σύλλογος παράκτιων αλιέων και αυτός ο σύλλογος ιδρυθεί σε μεταγενέστερο στάδιο τότε με ευθύνη του ανωτάτου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης και διαχείρισης του ΠΟΑΥ θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των όρων διοίκησης του ΠΟΑΥ το αργότερο σε 6 μήνες από την κοινοποίηση στον ΠΟΑΥ της δικαστικής απόφασης ίδρυσης του συλλόγου ώστε να εξασφαλιστεί η ανωτέρω συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε είτε αυτεπαγγέλτως διενεργεί τις κατά την κρίση του απαραίτητες ενέργειες διαμόρφωσης ιδίας αντίληψης για τις αιτίες της μη συμμόρφωσης και εκδίδει απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΠΟΑΥ ή νέας παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με εξειδίκευση προθεσμιών και όρων κατά την κρίση του ή επιβολής προστίμου κατά την κρίση του που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ , επιμερισμένο ισόποσα εις βάρος των λειτουργούντων εντός της ΠΟΑΥ υδατοκαλλιεργειών ανά επιχειρηματική μονάδα. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται υπέρ του οικείου Δήμου. Η απόφαση επιβολής του ανωτέρω προστίμου αναρτάται με ευθύνη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον οικείο Δήμο που υποχρεούται να φροντίσει για την είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων όπως κάθε φορά ισχύουν.» και συνακόλουθα να αντικατασταθεί η λέξη «Κράτος» με την λέξη «Δημόσιο» συνεπώς να διαμορφωθεί τελικά η ανωτέρω παράγραφος ως ακολούθως:
  «Σε ότι αφορά στη μορφή του Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΠΔ, να τροποποιηθεί ώστε στο Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΥ να μπορεί να εκπροσωπείται το Δημόσιο , κατά προτίμηση με τη συμμετοχή σε αυτόν εκπροσώπου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3852/2010 καθώς και με αιρετό εκπρόσωπο του οικείου Δήμου και αιρετό εκπρόσωπο του πολυπληθέστερου συλλόγου επαγγελματιών παράκτιων αλιέων του οικείου Δήμου , εφόσον υπάρχει τέτοιος σύλλογος. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην νομική μορφή για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη λειτουργίας του ΠΟΑΥ , δεν υπάρχει λειτουργούν τοπικός σύλλογος παράκτιων αλιέων και αυτός ο σύλλογος ιδρυθεί σε μεταγενέστερο στάδιο τότε με ευθύνη του ανωτάτου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης και διαχείρισης του ΠΟΑΥ θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των όρων διοίκησης του ΠΟΑΥ το αργότερο σε 6 μήνες από την κοινοποίηση στον ΠΟΑΥ της δικαστικής απόφασης ίδρυσης του συλλόγου ώστε να εξασφαλιστεί η ανωτέρω συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε είτε αυτεπαγγέλτως διενεργεί τις κατά την κρίση του απαραίτητες ενέργειες διαμόρφωσης ιδίας αντίληψης για τις αιτίες της μη συμμόρφωσης και εκδίδει απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΠΟΑΥ ή νέας παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με εξειδίκευση προθεσμιών και όρων κατά την κρίση του ή επιβολής προστίμου κατά την κρίση του που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ , επιμερισμένο ισόποσα εις βάρος των λειτουργούντων εντός της ΠΟΑΥ υδατοκαλλιεργειών ανά επιχειρηματική μονάδα. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται υπέρ του οικείου Δήμου. Η απόφαση επιβολής του ανωτέρω προστίμου αναρτάται με ευθύνη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον οικείο Δήμο που υποχρεούται να φροντίσει για την είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων όπως κάθε φορά ισχύουν.».

 • 25 Μαΐου 2011, 22:01 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  8

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  1…
  2…
  3…
  5…
  6…
  7…
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥ
  Προφανώς υπάρχει λάθος στην αρίθμηση των παραγράφων.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Να διορθωθεί η αρίθμηση των παραγράφων ως ακολούθως:
  1…
  2…
  3…
  4…
  5…
  6…

 • 25 Μαΐου 2011, 22:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  8

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  1….
  2….
  3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  α. Αρμοδιότητα μισθώσεων
  Δεδομένου: α) ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελούσαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας β) ότι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να παραμείνει στον εκπρόσωπο της κρατικής διοίκησης.
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥ
  Επίσης δεδομένου ότι η δέσμευση ζωτικού παράκτιου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και η λειτουργία επιχείρησης εντός αυτού επηρεάζει άμεσα την λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ενός Δήμου και αλληλοεξαρτάται με την λειτουργία του ίδιου του Δήμου και τις εκατέρωθεν δαπάνες και υποχρεώσεις θα πρέπει τα ποσά των μισθωμάτων αυτών να αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου και να εισπράττονται από αυτόν.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Να προστεθεί αυτούσια η ανωτέρω παρατήρηση-ανάλυση μου στην ανωτέρω παράγραφο και τελικά αυτή να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
  «Δεδομένου: α) ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελούσαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας β) ότι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να παραμείνει στον εκπρόσωπο της κρατικής διοίκησης. Επίσης δεδομένου ότι η δέσμευση ζωτικού παράκτιου χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και η λειτουργία επιχείρησης εντός αυτού επηρεάζει άμεσα την λειτουργία της τοπικής κοινωνίας ενός Δήμου και αλληλοεξαρτάται με την λειτουργία του ίδιου του Δήμου και τις εκατέρωθεν δαπάνες και υποχρεώσεις θα πρέπει τα ποσά των μισθωμάτων αυτών να αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου και να εισπράττονται από αυτόν.»

 • 25 Μαΐου 2011, 22:51 | Μ.Π.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 3  8

  Καλός ο «Καλλικράτης», αλλά εάν πάνε οι αρμοδιότητες στους ΟΤΑ, ανάπτυξη δεν θα δούμε ούτε σε 100 χρόνια.

 • 22 Μαΐου 2011, 15:02 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 15  19

  Συμφωνουμε με τον κ. Ριζο
  Το Σχεδιο της ΚΥΑ προτεινεται από την Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομεα του Σχεδιασμού και της Αειφορου Αναπτυξης
  και στο τελος υπογραφεται από την Προεδρο της Επιτροπής Συντονισμού την Υπουργο ΠΕΚΑ κα Μπιρμπίλη, τον αναπληρωτη υπουργο ΠΕΚΑ κο Σηφουνακη και τα μελη της Επιτροπής τους Υπουργούς κ.κ. Γιαννη Ραγκούση,Γιωργο Παπακωνσταντινου, Γιαννη Διαμαντιδη,Μιχαλη Χρυσοχοίδη, Παυλο Γερουλάνο, Κώστα Σκανδαλίδη και Δημήτρη Ρεππα.

  Αναρωτιώμαστε και εμεις.
  Οι ιδιοι Υπουργοι που ψηφισαν τον Νομο του Καλλικρατη και ιδιαιτερα ο κ. Ραγκουσης ο αρχιτεκτονας του Νομου που δίνει την αρμοδιοτητα των μισθωσεων των θαλασσιων εκτασεων στην Αιρετη Περιφερεια, ειναι δυνατον να μήν σεβαστουν το Νόμο , και κατ επέκταση το δημοκρατικότερο διοικητικό θεσμό της αυτοδιοίκησης και να τον παραβιασουν αρπάζοντας την αρμοδιοτητα και μεταφεροντας τη στον εκπροσωπο του δημοσιου;;;;

  Θα το δουμε κι αυτο;

 • 22 Μαΐου 2011, 09:23 | Ριζος Δημήτριος -Βιολόγος -Ιχθυολόγος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 20  14

  Ειναι πραγματικά λυπηρό οι ίδιοι οι Υπουργοί της κυβέρνησης όπως η κα Μπιρμπίλη δια του παρόντος σχεδίου να μήν σέβονται το Νόμο του Καλλικράτη, και κατ επέκταση το δημοκρατικότερο διοικητικό θεσμό που αποτελεί η αυτοδιοίκηση. Είναι τραγικό το 2011 να προτείνεται απο δήθεν τεχνοκράτες και λοιπούς επιτήδιους που φαίνεται οτι φοβούνται τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κοινονικό έλεγχο και τη διαφένεια των αποφάσεων της διοίκησης να προτείνουν να φύγουν οι αρμοδιότητες απο εκεί που υπάρχουν οι αρμόδιοι διοικητικοί μηχανισμοί δηλαδή , αρμόδιες εξειδικευμένες υπηρεσίες αλιείας ,με εξειδικευμένους εισηγητές βιολόγους,ιχθυολόγους κλπ αλλα και ο άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες Κτηνιατρικής , Υγείας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος κ.α. Είναι κρίμα να πολεμιέται κατ αυτό το τρόπο ο Ν του Καλλικράτη απο τη σύστασή του και μάλιστα απο το δήθεν Υπερηπουργείο που δια των πολιτικών του προισταμένων ειναι απο τους κύριους υπέυθυνους για τη σημερινή τραγωδία που συνεχίζει να διάγει αυτή η Χώρα.

  ΚΟΙΝ: Αξιότιμο κο Ραγκούση

 • 19 Μαΐου 2011, 17:50 | Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 11  28

  Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι νόμοι περί αιγιαλού και παραλίας και όχι να τροποποιηθούν υπέρ των ιχθυοκαλλιεργητών. Ο αιγιαλός και η παραλία είναι ελεύθερη βάση νόμου χωρίς διάκριση.

  Το θεσμικό καθεστώς των επαναμισθώσεων να γίνεται μόνον εφόσον πληροί της απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν έχει καταγγελίες ή πρόστιμα εναντίων του για παραβιάσεις της αδειοδότησης.

  Να γίνεται μόνο και αποκλειστικά εντός ΠΟΑΥ και να μην έχουν σύγκρουση χρήσεων και να αποτρέπονται όπου ήδη υπάρχουν.

  ΥΓ: Σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ιχθυοκαλλιεργειών, είναι εξαιρετική η μελέτη του Γεωργίου Κάρλου.

  ΥΓ: Ο Δήμος Ανθηδώνας, την 30/08/2010 και την 78/10 ομόφωνη απόφασή του ΔΣ, γνωμοδότησε τα εξής: 1. Να απομακρυνθεί και να μεταφερθεί άμεσα η ανωτέρω ιχθυοκαλλιέργεια, εκτός του όρμου Σκορπονερίου. 2. Να αποκλεισθεί ο όρμος Σκορπονερίου από οποιαδήποτε μελλοντική δραστηριότητα εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργειών.

 • 19 Μαΐου 2011, 11:04 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 14  28

  Κυρία Υπουργέ κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
  Θα παρανομήσετε;;;;

  Το παρόν άρθρο αναφερει:

  3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

  α. Αρμοδιότητα μισθώσεων

  Δεδομένου: α) ότι οι Αποφάσεις μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια αποτελούσαν αρμοδιότητα του Γ.Γ. της οικείας περιφέρειας β) ότι ο θεσμός του αιρετού περιφερειάρχη (σύμφωνα με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης), δεν ταυτίζεται και με τον χαρακτήρα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, θα πρέπει η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια να παραμείνει στον εκπρόσωπο της κρατικής διοίκησης.
  ———————————————————————
  Ο Καλλικράτης – Νόμος 3852/2010 – ΦΕΚ 87Α’ / 7 Ιουνίου 2010 όμως ορίζει τα εξής:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Άρθρο 186
  Αρμοδιότητες Περιφερειών

  δ. Υποτομέας Αλιείας

  45. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυτρόφων εν γένει υδάτων (άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.Δ. 4520/1970, Β.Δ. 18-3-40 ΦΕΚ 94Α και άρθρο 109 παρ. 1 περ. η΄ του Π.Δ.433/1977, ΦΕΚ Α’ 133/1977).
  46. Η μίσθωση, με δημοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει, ο καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετουμένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους (άρθρο 38 παρ.1, 3 εδάφ.2 και 4 του Ν.Δ. 420/1970).
  47. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης υπό του δημοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων (Π.Δ.915/1981 άρθρο 8 παρ. 2ε (γγ) ΦΕΚ 232/Α, Ν.992/1979 άρθρο 38 ΦΕΚ 280/Α).
  48. Η υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Αρχηγείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 42 παρ. 2 του Ν.Δ. 420/1970).
  49. Η απόφαση μονομερούς λύσης της σύμβασης μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση
  εκτέλεσης έργων (άρθρα 43 και 59 του Ν.Δ. 420/1970).

  50. Ο καθορισμός προστατευτικής ζώνης εκμισθουμένου ιχθυοτροφείου (άρθρο 44 παρ.1 και
  2 του Ν.Δ. 420/1970).

  51. Η απόφαση επιβολής ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από μίσθιο, συνεπεία,
  αλιευτικής παράβασης (άρθρο 44 παρ.4 του Ν.Δ. 420/1970).

  52. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων
  συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.

  53. Η απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες
  (άρθρο 46 παρ.1 του Ν.Δ. 420/1970)

  54. Η απόφαση μείωσης ή πλήρους απαλλαγής από το συμβατικό μίσθωμα, λόγω αδυναμίας
  αλιευτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 47 παρ.1 του Ν.Δ. 420/1970).

  55. Η απόφαση για τη λύση μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ.2 του Ν.Δ. 420/1970).

  56. Η απόφαση για την παράταση της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 47 παρ. 3 του
  Ν.Δ.420/1970).
  57. Η απόφαση εκμίσθωσης ιχθυοτροφείου χωρίς δημοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, η υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ο καθορισμός του μισθώματος (άρθρα 50 παρ.1 και 3 και 51 Ν.Δ.420/1970).
  58. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 4
  του ν.1650/1986 ΦΕΚ 160 Α).

  59. Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών
  εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις.

  60. Ο καθορισμός της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας (Ν.Δ. 420/1970 άρθρο 22
  παρ.1).

  61. Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών.
  62. Η παρακολούθηση της ρύπανσης και της μόλυνσης του υδάτινου περιβάλλοντος, η κατάρτιση μελετών και η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης και ανάπτυξης που έχουν σχέση με τη αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
  63. Η απόφαση επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων (άρθρο 35 περ. α, β, γ και δ του Ν.Δ. 420/1970).
  64. Ο καθορισμός κάθε δαπάνης που απαιτείται για την προσωρινή εκμετάλλευση
  ιχθυοτροφείου (άρθρο 40 του Π.Δ. 420/1970).
  65. Η απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41
  παρ.1 του Π.Δ. 420/1970).
  66. Η απόφαση εισαγωγής και κατάθεσης εσόδων και η ενέργεια εξόδων προσωρινής
  εκμετάλλευσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 41 παρ.2 του Ν.Δ. 420/1970).
  67. Η απόφαση επιλογής της καταβολής του μισθώματος ιχθυοτροφείου σε είδος ή χρήμα, ο καθορισμός της αποβάθρας συγκέντρωσης των αλιευμάτων ιχθύων και η ανάθεση διαχείρισης στην ΑΤΕ του ποσοστού μισθώματος που καθορίστηκε σε είδος (άρθρο 52 του Ν.Δ. 420/1970).
  68. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διαχείρισης μισθωτού αλιευτικού συνεταιρισμού και των εργασιών καλλιέργειας και εκμετάλλευσης του ιχθυοτρόφου ύδατος (άρθρο 53 Ν.Δ. 420/1970).
  69. Η απόφαση καταγγελίας της μίσθωσης ιχθυοτροφείου (άρθρο 55 Ν.Δ.420/1970).

  70. Η απόφαση εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου
  ύδατος και ο καθορισμός των όρων της σύμβασης (άρθρο 56 Ν.Δ. 420/1970).
  71. Η απόφαση εκμίσθωσης χώρων καταλλήλων για καλλιέργεια οστρέων και μυτίλων (άρθρο
  57 Ν.Δ. 420/1970).
  72. Η απόφαση δοκιμαστικής τοποθέτησης ταλιανίων και η εν συνεχεία εκμίσθωση της
  έκτασης (άρθρο 63 του Ν.Δ. 420/1970)
  73. Η απόφαση παραχώρησης χώρων για δοκιμαστική εγκατάσταση πρωτοτύπου μορφής καλλιέργειας υδρόβιων ζώων, και η εν συνεχεία μίσθωση των χώρων και η απόφαση ανανέωσης της μίσθωσης (άρθρο 64 Ν.Δ. 420/1970).
  74. Η πρόσληψη επιστατοφυλάκων και ο καθορισμός της μηνιαίας αντιμισθίας ή ημερομισθίου αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αμοιβής του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού (άρθρο 61 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 420/1970).
  75. Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικά ύδατα
  από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου

  Ξαναρωτάμε
  Κυρία Υπουργέ κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
  Θα παρανομήσετε;;;;

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 18 Μαΐου 2011, 20:30 | Α.Σ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 16  16

  Είναι απαραδεκτα οσα προτείνονται από το Δντα Συμβουλο της APC, Γενικό Διευθυντη της LAMANS και εκπρόσωπο της ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιεργειες κ. Ν.Αναγνωπουλο.
  Ολα αυτα εξυπηρετούν τις μεγαλες Εταιρίες ικαι μονο.
  Η μίσθωση πρέπει να γινεται από τον Περιφερειάρχη με τη συμφωνη γνωμη των Δήμων και ο χρονος της μίσθωσης να παραμείνει ως εχει.
  Α.Τ.

 • 18 Μαΐου 2011, 20:10 | Κ.Θ.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 18  9

  Σε καμία περίπτωση η αρμοδιότητα των μισθώσεων δεν πρεπει να περασει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  Το ΥΠΕΚΑ και η κα Μπιρμπίλη να σεβαστούν το Νόμο του Καλλικράτη και να σταματήσει ο ύπουλος πόλεμος κατά της αιρετής αυτοδιοίκησης που αποτελεί το Δημοκρατικότερο θεσμό στη Δημόσια διοίκηση.
  Η αρμοδιότητα να μείνει όπου ορίζει ο Νόμος στην Αιρετή Περιφέρεια αλλιώς θα προκειται για πραξικόπημα την ευθυνη του οποίου θα φερει ακεραια η Υπουργός.

 • 18 Μαΐου 2011, 14:18 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 17  22

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

  Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

  Άρθρο 9 – Λοιπές Κατευθύνσεις

  1. Παράγραφος 3
  Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  Παρατηρήσεις:

  Από την εμπειρία τριών (3) δεκαετιών ανάπτυξης, κυρίως των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, θεωρούμε ότι τα θέματα των μισθώσεων των υδάτινων εκτάσεων σε υδατοκαλλιεργητές (διάρκεια – αρμοδιότητες – διαδικασίες κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη του κλάδου.

  Θα πρέπει επομένως να δημιουργηθεί ένα καινούργιο καθεστώς μισθώσεων, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, το οποίο να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων και παράλληλα να κατοχυρώνει το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και τους μισθωτές υδατοκαλλιεργητές.

  Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο της ΚΥΑ, βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως θα πρέπει να βελτιωθούν και συμπληρωθούν σύμφωνα με τις μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου.

  Πρόταση:

  Προτείνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  «3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

  Για τη μίσθωση / αναμίσθωση γενικά κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων για την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 7 του Ν.1845/89 και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 186 (παράγραφος ΙΙ β δ) αυτού, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα μίσθωσης μεταβιβάστηκε στον αιρετό Περιφερειάρχη.
  Επίσης ισχύουν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Γεωργίας (νυν ΥΘΥΝΑΛ) αριθ. 260727/24-8-1994, 258169/4-10-2000 (όπως τροποποιήθηκε) και αριθ. 263445/18-12-1995, με τις οποίες, όσον αφορά τις δύο πρώτες έχουν ανασταλεί οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων για την ίδρυση νέων μονάδων εκτροφής για ορισμένα είδη ιχθύων και όσον αφορά την τρίτη, καθορίζονται περιορισμοί στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
  Εξάλλου, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες να ρυθμίζονται τόσο οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε Φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, όσο και οι υφιστάμενες μισθώσεις σε υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι σχετικές εκτάσεις ενταχθούν σε ΠΟΑΥ.
  Ενόψει των ανωτέρω η ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά τις μισθώσεις, να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί προκειμένου:
  α. Η αρμοδιότητα των μισθώσεων να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
  β. Η διάρκεια των μισθώσεων / αναμισθώσεων να ορισθεί στα δώδεκα (12) έτη.
  γ. Να καταργηθούν οι εγκύκλιοι που απαγορεύουν τις νέες μισθώσεις για ορισμένα είδη ιχθύων και η εγκύκλιος που καθορίζει περιορισμούς στις άδειες Ιχθυογεννητικών Σταθμών.
  δ. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα αναστολής νέων μισθώσεων, για συγκεκριμένους λόγους και κυρίως με σκοπό την ομαλή λειτουργία των αγορών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  ε. Να ορισθεί ειδικό καθεστώς για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, ενώ παράλληλα να ρυθμιστεί και το καθεστώς των εντός των ΠΟΑΥ υπαρχουσών μισθώσεων.»

  2. Παράγραφος 7 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδα 46)

  Αφορά τις κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν.2742/1999

  Παρατήρηση:

  Ο Νόμος 2742/1999, αποτελεί τη νομική βάση, τόσο για τη θέσπιση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, όσο και για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

  Θεωρούμε ότι η κατεύθυνση που διατυπώνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ δεν είναι ολοκληρωμένη, για ένα τόσο σοβαρό αντικείμενο.

  Πρόταση:

  Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99

  Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των διατάξεων του υπόψη Νόμου:
  α. Του άρθρου 10 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 98 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α).
  Η τροποποίηση του άρθρου θα αφορά στη διαφοροποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς των θαλασσών (κοινόχρηστοι χώροι υπό την κυριότητα του Δημοσίου). Άρθρο 6, παραγρ. Βγ της παρούσας.
  β. Του άρθρου 7, προκειμένου να ορίζεται ότι οι κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης κατισχύουν αντίθετων κατευθύνσεων που έχουν εγκριθεί από υποκείμενο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό.

  3. Παράγραφος 8 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδες 46-47)

  Αφορά τις κατευθύνσεις για τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002 ΥΠΕΧΩΔΕ.

  Παρατηρήσεις:

  Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου για το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής, όπως προτείνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ.
  Τα θέματα των μισθώσεων ρυθμίζονται με Νόμο.

  Εξάλλου η απόφαση αυτή καθορίζει τα απαιτούμενα, για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ, δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής τους, δεν ρυθμίζει θέματα μισθώσεων.

  Πρόταση:

  Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  Κατευθύνσεις για την τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002

  Μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.2742/99, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η Απόφαση αριθ.17239/2002, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολή τους, για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

  4. Να προστεθεί στο άρθρο 9 – νέα παράγραφος, σχετικά με την ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/ β/1986), ως ακολούθως:

  Κατευθύνσεις για αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986)

  Η απόφαση αυτή, όπως είναι γνωστό, μεταξύ των άλλων αφορά στα απαιτούμενα πρότυπα της ποιότητας επιφανειακών νερών για «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και για «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΟΚ 78/659/18-7-1978 και 79/923/30-10-1979 αντίστοιχα.

  Μετά την έκδοση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ/23-10-2000 και ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω Οδηγίες καταργούνται από 1/1/2014 (δεκατρία έτη από την ισχύ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), αλλά και των μεταβολών που έχουν σημειωθεί όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων και των Περιφερειών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 1852/2010) είναι αναγκαία η αντικατάσταση της ΚΥΑ 46399/1352/86 με νέα Απόφαση προσαρμοσμένη στις προαναφερθείσες μεταβολές, στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της Εθνικής Νομοθεσίας που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση της Οδηγίας αυτής, αλλά και των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών τόσο στα γλυκέα ύδατα, όσο και στα οστρακοειδή.

  Νίκος Αναγνόπουλος
  Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.

 • 15 Απριλίου 2011, 10:11 | ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ – ΛΕΜΠΕΣΗ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 13  19

  Εκτός από την αρμοδιότητα μισθώσεων που καθορίζεται με το σχέδιο της Απόφασης, θα πρέπει να καθορισθεί συγκεκριμένα η τελική Διοικητική πράξη (πχ άδεια ή έγκριση) με την οποία θα επιτρέπεται η εγκατάστασή της, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αρμόδια υπηρεσία.