AΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 8 Κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό]

Για να ολοκληρωθεί η χωρική οργάνωση του τομέα των υδατοκαλλιεργειών, θα πρέπει ο υποκείμενος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός να εναρμονιστεί με τις κατευθύνσεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση ο υποκείμενος χωρικός σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

– την καταγραφή των υφιστάμενων μονάδων και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους, σε όρους οικονομικούς/κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς, καθώς και τη συνέργεια ή τον ανταγωνισμό τους με άλλες χρήσεις γης.

– Υπόδειξη περιοχών κατ’ αρχήν κατάλληλων για τις απαραίτητες υποδομές ανάπτυξης του τομέα -συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις-, για την εγκατάσταση χερσαίων μονάδων παραγωγής, αλλά και για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε λιμνοθάλασσες και λίμνες, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τους όρους του παρόντος.

1. Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ενόψει της αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, πρέπει να γίνει αναμόρφωση των προδιαγραφών εκπόνησής τους κατά τρόπο που να υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις του παρόντος.

Οι Προδιαγραφές των Περιφερειακών Πλαισίων πρέπει να προβλέψουν την υποχρέωση προσδιορισμού σε διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας και τυχόν νέων Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.), επιπλέον των προβλεπόμενων από το παρόν Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια χωροθέτησης του άρθρου 5 παρ. I, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων ανά είδος υδατοκαλλιέργειας της παρ. Α του άρθρου 6. Τα Περιφερειακά Πλαίσια μπορούν να εξειδικεύουν τις προτεινόμενες από το Ειδικό Πλαίσιο ΠΑΥ.

Στα επικαιροποιημένα Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., θα πρέπει: α) να αποτυπώνονται οι διαμορφωμένες συγκεντρώσεις μονάδων και ειδικά οι θεσμοθετημένες Π.Ο.Α.Υ. αλλά και όσες έχουν οριοθετηθεί μετά την εκπόνηση ειδικών μελετών (Πίνακας 2), β) να αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και γ) γενικά στις προτάσεις τους να συμπεριλαμβάνεται η υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα (θαλάσσια, χερσαία, συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις), τόσο σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της ίδιας, όσο και αναφορικά με κατευθύνσεις για την ανάπτυξη άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

2. Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Οι παραπάνω κατευθύνσεις ισχύουν, ομοίως, για τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

3. Κατευθύνσεις για το γενικότερο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού

Επιβάλλεται:

1. Η αναμόρφωση των προδιαγραφών των Ρυθμιστικών Σχεδίων του Ν. 2508/1997, των Γ.Π.Σ. / Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και των Πολεοδομικών Μελετών, κατά τρόπο που να υποστηρίζονται οι κατευθύνσεις του παρόντος.

α. Τα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εξειδικεύουν τις κατευθύνσεις του παρόντος, υποδεικνύοντας τις εν δυνάμει κατάλληλες περιοχές άσκησης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε λίμνες, λιμνοθάλασσες και σε δεξαμενές στην ξηρά, καθώς και τους χώρους εγκατάστασης των συνοδών και υποστηρικτικών υποδομών της δραστηριότητας. Επίσης διατυπώνουν προτάσεις για τυχόν τροποποιήσεις του παρόντος.

β. Κατά την εκπόνηση ή αναθεώρηση των ανωτέρω σχεδίων, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αναδιατύπωση των ρυθμίσεων εκείνων που ενδέχεται να έρχονται σε αντίθεση ή αντίφαση με τις ρυθμίσεις του παρόντος, ιδιαίτερα όσον αφορά στις υδατοκαλλιέργειες γλυκέων υδάτων και στις συνοδές και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας.

2. Η εκπόνηση των υποκείμενων χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων ή σχεδίων βαίνει παράλληλα με την υλοποίηση του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του.

4. Συμπληρωματικές Κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος

α. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης και αποτελεσματικότητας του Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες και εν γένει αξιολόγησης της επίδρασης της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.

Προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης στο πλαίσιο του Χωρικού Παρατηρητηρίου του ΥΠΕΚΑ.

Το πρώτο βήμα για το σχεδιασμό του συστήματος παρακολούθησης του βαθμού υλοποίησης και αποτελεσματικότητας του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τις υδατοκαλλιέργειες είναι να προσδιοριστούν οι κρίσιμοι δείκτες καταγραφής και αξιολόγησης. Οι συγκεκριμένοι δείκτες την πρώτη πενταετία θα αξιολογούνται σε ετήσια βάση, προκειμένου να παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής στα πλαίσια της αξιολόγησης του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. Στη συνέχεια θα αξιολογούνται με μικρότερη συχνότητα (π.χ. ανά τριετία ή πενταετία), ανάλογα με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου.

 • 22 Μαΐου 2011, 23:05 | BAGGELHS HAZOLIAS

  ΟΧΙ ΠΟΑΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΙΧΘΥΟΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ. ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΕΣ!!!

 • 16 Μαΐου 2011, 19:14 | Ριζος Δημήτριος -Βιολόγος -Ιχθυολόγος

  Στο άρθρο 8 (σελ 45)
  Κύριε πρωθυπουργέ διαβάζοντας κυρίως το άρθρο 8 σελ 45 του παρόντος σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης ,διαβλέπω από τη μεριά του αρμόδιου για το χωροταξικό Υπουργείο ΥΠΕΚΑ να συνεχίζει να διακατέχεται απο μία υπεροψία και αυταρχικότητα και να υπερβαίνει της αρμοδιότητές του και να αγνοεί επιδεκτικά το νεοσύστατο Νόμο του Καλλικράτη με το να υποδεικνύει την υφαρπαγή της αρμοδιότητας των μισθώσεων των θαλασσίων εκτάσεων από τη αιρετή περιφέρεια και να προτείνει τη μεταφορά της στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπου φαίνεται ότι τους ΄΄βολεύει΄΄ ποικιλοτρόπως . Ας το καταλάβουν πλέον οι κύριοι αυτοί του ΥΠΕΚΑ ,ότι η εποχή των δήθεν υπερυπουργών του ΥΠΕΧΩΔΕ Σουφλιά κλπ πέρασε ανεπιστρεπτί . Αυτοί οι οι κύριοι με τη πολιτική τους διαχείριση είναι υπεύθυνοι της τραγικής κατάστασης που έφτασε η Χώρα Ας αφήσει λοιπόν κατά μέρος το ΥΠΕΚΑ και η κα Μπιρμπίλη τις υποδείξεις για την αρμοδιότητα των μισθώσεων στα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ΥΘΥΝΑΛ και ΥΠΕΣΔΑ και να σταματήσει τον ύπουλο πόλεμο κατά της αιρετής αυτοδιοίκησης που αποτελεί το Δημοκρατικότερο θεσμό στη Δημόσια διοίκηση και να σεβαστεί το Νόμο του Καλλικράτη.

  Στη Σελ 46 παρ 7. Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν 2742/99 προτείνεται να απαληφθεί όλη η πρόταση ,για να τροποποιηθεί η μορφή του φορέα διαχείρισης ΠΟΑΠΔ ουτως ώστε να μπεί εκπρόσωπος της αποκεντρωμένης διοίκησης επιχειρώντας να ΚΑΠΕΛΩΣΕΙ για μια ακομη φορά την αιρετή Περιφέρεια και και το πιο υγιή και Δημοκρατικό θεσμό της χώρας.

 • 15 Μαΐου 2011, 21:01 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  προς κυρια Ριζου Κωνστανινα
  Κι εμείς πιστευουμε ότι το ΥΠΕΚΑ θα σεβαστει το Νομο Καλλικράτη και δημοκρατικά θα αφηνει τις αιρετές Περιφέρειες να κανονιζουν εκείνες τα του οίκου τους, να βρισκουν ποιες περιοχές θα αναπτύσσονται τουριστικά, σε ποιες θα βαζουν ιχθυοκαλλιεργειες, σε ποια βουνα ανεμογεννητριες κ.λ.π.
  Μαλλον το ελπίζουμε.

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 13 Μαΐου 2011, 21:56 | Ρίζου Κωσταντία

  Κύριε πρωθυπουργέ διαβάζοντας κυρίως το άρθρο 8 σελ 45 του παρόντος σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης ,διαβλέπω μία υπεροψία και αλαζονικότητα από τη μεριά του αρμόδιου Υπουργείου ΥΠΕΚΑ που υπερβαίνοντας της αρμοδιότητές του και αγνοώντας το Νόμο του Καλλικράτη υποδεικνύει την υφαρπαγή της αρμοδιότητας των μισθώσεων των θαλασσίων εκτάσεων από τη αιρετή περιφέρεια και προτείνει τη μεταφορά της στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπου φαίνεται ότι τους ΄΄βολεύει΄΄ ποικιλοτρόπως . Ας το καταλάβουν πλέον οι κύριοι αυτοί του ΥΠΕΚΑ ,ότι η εποχή των ΄΄Δραγάτιδων΄΄ υπουργών του ΥΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτη και Σουφλιά πέρασε ανεπιστρεπτί . Αυτοί οι ΄΄Δραγάτιδες ΄΄ ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι της τραγικής κατάστασης που έφτασε η Χώρα με τις άναρχες τσιμεντοποιήσεις των πόλεων , με τις αυθαιρεσίες στα Δημοσια έργα, ολυμπιακά κλπ.
  Ας αφήσει λοιπόν κατά μέρος το ΥΠΕΚΑ και η κα Μπιρμπίλη τις υποδείξεις για την αρμοδιότητα των μισθώσεων στα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία ΥΘΥΝΑΛ και ΥΠΕΣΔΑ και να σταματήσει το βρώμικο πόλεμο κατά της αιρετής αυτοδιοίκησης και να σεβαστεί το Νόμο του Καλλικράτη

  Μετά τιμής

 • 12 Μαΐου 2011, 18:43 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Προς Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογο/Δημοσιογράφο
  ….Θρίαμβος της ημιμάθειας,,,,πα πα πα …ιχθυοκαλλιέργειες….φτου
  ….Τα ψαράκια σας φταίνε, χωροθετημένα και όμορφα σε ζώνη που να μην ενοχλούν καμιά άλλη δραστηριότητα;;….

  Να βαζαμε και ενα τραπεζομαντηλο από πανω;

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 12 Μαΐου 2011, 14:17 | Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογος/Δημοσιογράφος

  Προς Συλλογο Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Δεν αποκάλεσα κανέναν αγράμματο, ημιμαθείς ναι, είναι όσοι δεν διάβασαν ότι μιλάω για μονάδες ε λ ε γ χ ό μ ε ν ε ς με συγκεκριμένη χωροθέτηση που δεν θα θίγουν σε τίποτα το περιβάλλον, την παραδοσιακότητα, το κάλλος.Τα δικά σας επιχειρήματα ποιά είναι; Να καταργήσουμε εντελώς τον πρωτογενή τομέα; Να κρίνουμε την κυβέρνηση ναι, αλλά για τα λάθη της,όχι για την προσπάθεια να δημιουργήσει ζώνες χωροθέτησης.Τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο.Όσο για το αν το κείμενό μου είναι…αστείο …χαίρομαι που διασκεδάσατε!!!Δημοκρατία έχουμε και μπορείτε να διασκεδάζετε και με τα σοβαρά και με τα αστεία.Να είστε καλά.

 • 12 Μαΐου 2011, 12:41 | Sylvette Perrin

  A monsieur Dimitris STRATIGOS, Maire de Poros

  Monsieur,

  J’ai appris qu’il y a un projet d’installer sur l’ile de Poros une grande entreprise d’elevage de poissons.
  J’ai passe 2 fois de tres belles vacances sur cette ile, et j’ai ete tres touchee par la beaute des ses paysages et des plages, ainsi que par son cote simple et authentique.
  Je pense que c’est pour la grece, un patrimoine a preserver. Ce projet ruinerait le milieu naturel de Poros, ainsi que son activite touristique, et j’ espere de tout coeur qu’il ne sera pas mene a terme.

  Sylvette PERRIN

 • 12 Μαΐου 2011, 12:29 | Jane Baron

  TO WHOM TI MAY CONCERN

  I am writing to register my concern about the proposed large-scale industrial fish farms that are being proposed for the island of Poros.
  My family and I sailed in that area of Greece a couple of years ago and Poros was one of our favourite places, it being so pretty and unspoilt. Clearly, there would be some very detrimental changes to the island of this project were to go ahead. The idea that the local fishing trade would also be harmed as a result it is also very worrying.
  Please do reconsider what are you thinking of doing and bear in mind the tourist trade and the livelihoods of the local people.

  Jane Baron
  U.K. resident

 • 12 Μαΐου 2011, 09:36 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  προς Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογο/Δημοσιογράφο

  Ακουστε.
  Οταν ειρωνευεστε και αποκαλείτε αγραμματους και ημιμαθείς όσους είναι εναντιον των ιχθυοτροφείων, εκ των πραγματων το κειμενό σας δεν αντεχει σε κριτική παρα μονο αν αντιμετωπιστεί με χιουμορ

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 10 Μαΐου 2011, 19:14 | Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογος/Δημοσιογράφος

  Προς Συλλογο Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Ελπίζω αγαπητοί φίλοι να προστατεύετε το περιβάλλον πιο αποτελεσματικά από ό,τι αποδεικνύει το επίπεδο του χιούμορ σας.Τό όνομά μου είναι Τιτίκα Μαρία Σαράτση και όχι «κ. Τιτίκα» ΚΑΙ έχω το δικαίωμα να εκφράζω τις απόψεις μου. Οι προσωπικές ειρωνείες περισσεύουν.Χαίρετε και αγαλλιάσθε. Κατά τα άλλα η σιωπή είναι καλύτερη.ΔΕΝ ΘΈΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑς ΕΙΡΩΝΕΥΘΏ ΚΙ ΕΓΏ….ΚΎΡΙΟΙ.

 • 10 Μαΐου 2011, 18:54 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  προς κα Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογο/Δημοσιογράφο

  Ευτυχώς που το διευκρινησατε!

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 10 Μαΐου 2011, 17:16 | Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογος/Δημοσιογράφος

  Αγαπητοί φίλοιαπό τον Άγιο Θεολόγο, δεν θα στείλω sms γιατί η ερώτηση είναι ρητορική. Να είστε καλά.

 • 10 Μαΐου 2011, 10:21 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  —-Αχ Σφαιρία, αχ Καλαβρία, αχ αρχαίο κλέος πότε θα φωτίσεις τους νεοέλληνες που εκτρέπονται της ορθής πορείας;—-

  Δεν απαντούν ε;
  Μήπως να τους στελνατε κανενα SMS;

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 9 Μαΐου 2011, 22:43 | K.A.

  ΠΟΑΥ στον Πόρο δεν θα γίνει. Αυτοι που θέλουν να χαρίσουμε τη θαλασσα καιτις ακτες στους επιχειρηματιες ειναι εχθροι του λαου του Πορου, ο οποιος αντιδρα μαζικα στα σχεδια της πολιτειας.
  Δεν πειθουν κανενα!
  Επαναλαμβανω! Δεν θα επιτρεψουμε να γινει ΠΟΑΥ στον Πορο! Να το ξανασκεφτουν και οι ιχθυοτρόφοι του νησιου γιατι θα μας βρουν μπροστα τους.

 • 9 Μαΐου 2011, 19:59 | Τιτίκα- Μαρία Σαράτση, Φιλόλογος/Δημοσιογράφος

  Καλά, βιώνουμε το απόλυτο παράλογο,στην Ελλάδα και δη στη νήσο Πόρο όπου πέρασα ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου.Κακοφωνία παραπληροφόρησης,
  κραυγές υπέρ της….προστασίας του περιβάλλοντος, χαίρε βάθος απροσμέτρητον. Κάθε φορά που σε αυτή την έρημη πατρίδα μας την Ελλάδα κάποιος πάει να βάλει τάξη στο χάος ξεκινούν:1) Θεωρίες συνομωσίας(κάποιοι θέλουν την ….καταστροφή μας και σε σκοτεινά δωμάτια εξυφαίνουν….σχέδια ολέθρου, κάτι σαν το 2012 και την καταστροφή του…πλανήτη, ΉΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!)2) Θρίαμβος της ημιμάθειας,,,,πα πα πα …ιχθυοκαλλιέργειες….φτου […]!!!3) δεν μας ενδιαφέρει αν ….εισάγουμε ακόμη και πατάτες και σκόρδα…..ο «τουρισμός» νάναι καλά, ο τουρισμός του κεφτέ και της άναρχης δόμησης, της ανοσιουργίας σε κάθε ίχνος παραδοσιακής αξίας φιλοξενίας εν ονόματι του ¨δουλεύω 4 μήνες το χρόνο, μάγκας είμαι,και με ζει ο υπόλοιπος ελληνικός λαός με το επίδομα τους υπόλοιπους 8, μαγκιά ε;» Για θυμηθείτε τον πόλεμο του Κόλπου και την κρίση του τουρισμού!!! Δεν τη θέλετε τη μεικτή οικονομία, ε; Τα ψαράκια σας φταίνε, χωροθετημένα και όμορφα σε ζώνη που να μην ενοχλούν καμιά άλλη δραστηριότητα….Και οι «επαίοντες» που υπερθεματίζουν τώρα δε αναλογίζονται τις ευθύνες τους;Στοιχειώδεις γνώσεις, στοιχειώδεις και βασικές, ανοίξτε καμιά εγκυκλοπαίδεια να μάθετε αν «μολύνουν¨οι υδατοκαλλιέργειες οι χωροθετημένες, οι ελεγχόμενες και τακτικές!Αντί να πείτε «ναι» στο σωστό τουρισμό, «ναι» στην εξορθολογισμένη αναπτυξιακή πορεία! Αυτή είναι η γνήσια παράδοση του Έλληνα, η αγάπη για το περιβάλλον αλλά και η αγάπη για πρόοδο και προκοπή!
  Αχ Σφαιρία, αχ Καλαβρία, αχ αρχαίο κλέος πότε θα φωτίσεις τους νεοέλληνες που εκτρέπονται της ορθής πορείας και παραπληροφορούνται από οψιμότατους καλοθελητές….Έλεος και αιδώς!!!
  Τιτίκα-Μαρία Σαράτση

 • 6 Μαΐου 2011, 15:50 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

  ΟΧΙ ΠΟΑΥ στο νησί που ύμνησαν για το κάλλος του, ο καθένας με τον τρόπο του ,διάσημοι Έλληνες και Ξένοι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών.ΟΧΙ στην καταστροφή του κάλλους στον βωμό του χρήματος! ΟΧΙ!

 • 6 Μαΐου 2011, 09:51 | K magas

  Ναι στις Ιχθυοκαλλιεργειες στον Πόρο

 • 5 Μαΐου 2011, 21:55 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!! ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 5 Μαΐου 2011, 21:05 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!!
  ΦΥΓΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ.

 • 5 Μαΐου 2011, 21:51 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!!
  ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ.

 • 1 Μαΐου 2011, 00:51 | C.K

  OXI Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ!

 • 30 Απριλίου 2011, 15:12 | Gabriel Sotiry

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ!!!!!!!

 • 30 Απριλίου 2011, 15:31 | Gabriel Sotiry

  OXY Π.O.A.Y. ΣTON ΠOΡO!!!!!!!!

 • 30 Απριλίου 2011, 12:31 | Ulrike Roussis

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!

 • 30 Απριλίου 2011, 11:38 | joporo

  Παρακαλώ, ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ!

 • 30 Απριλίου 2011, 02:38 | dancav

  OXI Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

 • 29 Απριλίου 2011, 13:33 | ΕΡΗ

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!

 • 29 Απριλίου 2011, 13:33 | Άγγελος Σεφεριάδης

  Αγαπητή κα. Υπουργέ,

  Σας παρακαλώ να ξανασκεφτήτε την ιδέα χωροθέτησης Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο.
  Ο Πόρος είναι ξεκάθαρα τουριστικός προορισμός (ιδίως για θαλάσσιο τουρισμό), και σημαντικό μέρος της εμπειρίας ταξιδιωτών προς άλλους προορισμούς του Αργοσαρωνικού.
  Η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία έχει αρνητική επίπτωση στην γύρω θαλάσσια περιοχή θα επιδράσει αρνητικά στο φυσικό κάλος της περιοχής ενώ για άλλη μια φορά θα αφήνει την εντύπωση στους ξένους επισκέπτες και περαστικούς πως «η Ελλάδα είναι βρώμικη».
  Ένα καλό παράδειγμα (προς αποφυγήν)της αρνητικής επίπτωσης και της άσχημης εντύπωσης από την ρύπανση των ιχθυοκαλλιεργειών είναι στον κόλπο του Παρθενίου στην Λέρο και στην βραχονησίδα Αρχάγγελος (επίσης ανοιχτά του Παρθενίου στην Λέρο).
  Σίγουρα υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες να είναι κατάλληλες για ιχθυοκαλλιέργειες και οι οποίες να μην έχουν έντονη τουριστική ταυτότητα ή έστω να μην είναι μέρος του «first impression» των ξένων επισκεπτών μας.

  Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

  Άγγελος Σεφεριάδης.

 • 28 Απριλίου 2011, 07:03 | ΑΛΙΚΗ

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!!

 • 27 Απριλίου 2011, 16:16 | maria

  ΟΧΙ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ !!!!!!!

 • 15 Απριλίου 2011, 14:06 | panagiotisk

  Ενας πρωην φίλος…..συνεχίζω από το εμαιλ 15.4.2011 ώρα 12.00περιπου. Κυρια Υπουργέ,με αυτά που ανέφερα δεν σημαίνει ότι πρέπει να βαλτώσουμε και να μην κάνουμε τίποτα.Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι κάθε Υπουργός (6μηνών 1 ή το πολύ 2 χρόνια )πρέπει να πιστεύει ότι αυτός είναι ο αλανθαστος και ο μοναδικός πατριωτης.Δηλαδή ζητώ εθνική συνενόηση και ο καθε Υπουργός να πηγαίνει 1,3,5 βήματα μπροστά βελτίωσης.Υπάρχουν τόσοι νόμοι,τόσες αποφασεις του ΣτΕ,τόσα ΠΔ/τα που δεν μπορείς να κωδικοποιήσεις κανόνες ή παρεκλίσεις.Γι αυτό πρέπει να υπάρχει Εθνικό Συντονιστικο Κέντρο-ας αφήσουμε τα παλιά ή καλύτερα να μαθαίνουμε για να μην επαναλαμβανουμε και γινόμασθε αδιαφανείς και γραφικοί.Καταγραφή,διαπιστώσεις πορίσματα,ηλεκτρονική προστασία περιοχών.Στον Εισαγγελέα και παλιές υποθέσεις Δημάρχων ή και Συντρόφων Βουλευτών,Περιφερειαρχών,Νομαρχών,Υπουργών για εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος (….αν θέλουμε να προστατεύσουμε πραγματικά αυτό το συγκριτικό ευρωπαικό πλεονέκτημα της χώρας μας….)ή …χαράς τον αξιωτερο που λένε στο χωριό μας…. Μικρό πρόστιμο,αλλα βεβαιωμένο και έτσι και έτσι και μετά μη βεβαίωση….Απαιτητό πάντα από την Πολιτεία και ζώνες για τακτοποιηση (με προτάσεις/νομ.θέσεις βελτίωσης ως προς το αρχιτεκτονικο του οικισμού/νησιου κλπ./Αλλά όχι εξωπραγματικά πρόστιμα στον λαο και μη απαιτητά απο μεγάλα ψάρια όπως οι εισοδηματίες/πολιτικοί/εφοπλιστες των νησιών κυρίως Μυκόνου,Σαντορίνης ή διαμορφώστε μια ευαίλικτη Νομοθεσία και κάντε μια νομοθεσία για τους πλουσιους και μια για τους φτωχούς.Γιατί όπως ομιλείτε,εκφράζεται το σωστό και το πρέπον,δεν μιλάτε ποτέ όμως απολογιστικά για αυτά που έχετε θέσει σε εφαρμογή…..Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο πολύς κόσμος είναι ψιλιασμένος ότι δεν είσθε και εσείς αγαθών προθέσεων.Θέλουμε διαφάνεια και πειθώ και απολογισμό. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα αυτά που ζητώ,αλλά πρέπει να καταλαβετε και εσείς οτι δεν είσθε Πάπας και οτι ελέγχεστε γι΄αυτό που κάνετε.Η κρίση είναι πολύπλευρη,αλλά η εμπιστοσύνη αν χαθεί δύσκολα επανερχεται.Ζω,σας εγραψα σ΄ένα παραλιακό χωριό,πριν από 15 χρονια εγινε επεκταση του οικισμού.Υποβλήθηκαν πάνω από 750 αιτήσεις αστέγων δόθηκαν 250 οικοπεδα σε 250τμ (ή 50% σε 500τμ).Αυτά εγιναν γιατί ένας πετυχημένος Πρόεδρος,με ανοικτές πόρτες στο ΠΑΣΟΚ ελυσε μερικώς ένα πρόβλημα χρόνων για την Πέρδικα.Ομως έδωσε περίπτερα όχι οικοπεδα και με δικα του κριτήρια…. Καταλαβαίνετε λοιπον ενα απολύτως θετικό βήμα ισοφαρίσθηκε με 2 αρνητικά βήματα.Αυτά ανήκαν στην δεκαετία 80-90-00.Ομως με τον ίδιο τρόπο συνεχίζουμε.Γιατί υπάρχει παλλαικό θέμα για νεο οικισμό στο Καραβοστασι και το ΣΧΟΑΑΠ έχει σκαλώσει οικονομικά και από παράγοντες…Αν γίνει συγκεντρωτικά….απο το ΥΠΕΚΑ…δεν συμφωνώ απο εδω εως την Αθηνα …..χάνεται η πραγματικότητα….Αν γίνει από τον Δήμο ή την Περιφέρεια…..δεν το βλέπω εως τα επομενα 10χρόνια (οικονομικά προβλήματα ΟΤΑ/ψηφοθηρία)οποτε και σ΄αυτό δεν συμφωνώ.Αλλά οργίζομαι ότι δεν γίνεται τίποτα και το ΥΠΕΚΑ θελει να δώσει λύσει απο την Αθήνα.Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που δήλωσε ο Βουλευτής Μαγνησίας κΚαρτάλης είναι το μέτρο.Δεν μπορούν να ισχύουν τα ίδια σ΄όλη την Ελλάδα.θα πρέπει το Υπουργείο να δεχθεί τις προτάσεις των Δήμων ή της Περιφέρειας και εκεί να γίνει μια εθνική συνενόηση ή διαβούλευση ή οτιδήποτε άλλο.Αλλά δεν πιστεύω ότι ακούτε το ίδιο τους Περιφερειαρχες ή Δημάρχους της ΝΔ με αυτούς του ΠΑΣΟΚ….Μακάρι να κάνω λάθος….αλλά δεν το νομίζω.
  Συγνωμη αν εγραψα πολλά.Ηθελα απο καιρό να καταθέσω τις αποψεις μου αλλά κινδυνεύω να χάσω το μέτρο και να γίνω γραφικός.Νομίζω ότι αυτά δεν τα διαβάζει και δεν τα ακουει κανένα αυτί.Γεια σας στους ονειροπολους…

 • 15 Απριλίου 2011, 11:04 | panagiotisK.

  Πρός Υπουργό ΠΕΚΑ κ Μπιρμπίλη Τινα.
  Κυρία Υπουργέ.
  Με όλο τον σεβασμό προς το ανώτατο αξίωμα σας,και με τα προβλήματα που έχετε ν΄αντιμετωπίσετε θέλω να σταθώ στο ιστορικό πρόβλημα του χωροταξικου πολεοδομικού σχεδιασμου και τα προβλήματα που υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν και θα υπάρχουν.
  Είμαι δημοτικός υπάλληλος και θέλω να καταθέσω την ταπεινή μου άποψη απο πλευράς και μέλους του ΠΑΣΟΚ.
  Πράγματι η αστυφυλία δημιουργησε τεράστια προβλήματα στα κέντρα. Πάντα η Πολιτεία έκανε σχέδια (απολογιστικά)χωροταξικα πολεοδομικα μετά απο μια υφιστάμενη κατάσταση είτε στις πόλεις-κέντρα είτε παραλιακούς Δήμους/Κοινότητες.Πάντα το Κράτος ακολουθουσε την πολεοδομική πίεση-οικοδομική αυθαιρεσία στα πράγματα.
  Πράγματι με τα προτεινομενα νομοσχέδια θέλεται να βάλεται κανόνες. Σωστά σαν ευνομούμενη Πολιτεία.Αλλά….πόσο πείθεται ότι θέλεται να μην ακολουθήσετε την πεπατημένη….. δηλαδή τακτοποίηση και χωροταξία και πολεοδόμηση μετά από πολιτική πίεση-ψηφοθηρία βουλευτών και Υπουργών ακόμα, (…..γιατί μην μου πείτε ότι Υπουργοί, Βουλευτές…δεν είναι άνθρωποι με …αδυναμίες… ή ζούν- διαμένουν,διαβιούν σε ….ένα αγγελικό περιβάλλον.)ΝΑ ΕΙΜΑΣΘΕ ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ,πρώτα πρέπει να καταγράψουμε,να βγούν στην επιφάνεια τα πολεοδομικά-χωροταξικά εγκλήματα…..(τακτοποιήσεις-εντάξεις-επεκτάσεις-αποχαρακτηρισμοί δασών…)και μετά νομοθετούμε και σίγουρα θα είναι προς την θετική κατεύθυνση.
  Θα σας αναφέρω δυο-τρείς περιπτώσεις και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
  1.-Υπουργός του ΠΑΣΟΚ της περιόδου Προεδρίας Ανδρέα Παπανδρέου, Βουλευτής Κυκλάδων,κατηγορείται για αυθαιρεσία στην κατοικία της στην Νάξο,αν θυμάμαι καλά.Δηλαδή δόμηση περαν του ορίου ως προς την οικοδομική κάλυψη του οικοπέδου της,ύψος,ογκο κλπ και ως προς την κανόνες πολεοδόμησης του νησιού.Καταγγελία-προφανώς από ΝΔ- περνούν 1-2 χρόνια πλήρη δικαιωση της Υπουργού.Αποτελεσμα μαλλον οι οροι του νησιού ,πειράχθηκαν παρά διόρθωση της κατοικίας.Ο κόσμος έμεινε με την συνηθισμένη εντύπωση…Υπουργός είναι/ήταν….τι περίμενες…..
  2.-Υπουργός του ΠΑΣΟΚ της περιοδου Σημίτη και τώρα…δηλώνει (σαν υπουργός Αιγαίου)γενική απαγορευση-και αυστηρούς ελέγχους ως προς την δόμηση/αρχιτεκτονική νησιών Αιγαίου ή Κυκλαδες…και ΣΩΣΤΑ… αν σκεφτείς τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες των τουριστικών νησιών….Μόνο που ο κΥπουργός είναι σύζυγος (αυτό δεν είναι κακό ή λάθος…και αυτό δεν είναι άγνωστο στον υπόλοιπο κόσμο-ότι η συζυγος είναι μεγαλομετοχος σε αλυσίδα-ξενοδοχείων που κατηγορείται για πολεοδομική αυθαιρεσία πολύ πρόσφατη/με τον δεκαλογο του κΥπουργού.)Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ τότε η κΒάσω Παπανδρέου και δηλώνει (….ευτυχώς..)οτι δεν ισχυουν αυτά που λέει ο Υπουργός Αιγαίου….και ότι το διαρκώς ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ στην Ελλάδα και στα Νησιά….(τουριστικά κυρίως) δημιουργεί πολλαπλασιαστικά ΔΙΑΦΘΟΡΑ,ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ,….. Εγω νομίζω ότι πολλά σωστά έκρινε ηκΠαπανδρέου…και εσωσε την παρτίδα….ΜΕΓΑ ΦΑΟΥΛ του συντρόφου Υπουργού….και σε συνδυασμό με αυτό που είχε δηλώσει ο κΠάγκαλος επι διακυβέρνησης ΝΔ όμως ότι … διαρκώς η Βουλή Νομοθετεί…..εφαρμόζεται ένα 10-20% των Νόμων που νομοθετούνται και οι ΕΠΙΤΗΔΙΟΙ (είτε Μηχανικοί,είτε υπάλληλοι Πολεοδομιων/Υπουργείων κερδίζουν )απο τις φωτογραφικές ρυθμίσεις-Νόμους περι των αρχιτεκτωνικών-πολοδομικών-χωροταξικών.
  Πρόταση χρειάζεται μια πολεοδομική Αστυνομία-σαν το ΑΣΕΠ ανεξ αρχή για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα…..(Μόνο το Κράτος με την νεα τεχνολογία να πληρώσουν όλοι για την πολεοδομική αυθαιρεσία,και να βγουν στην επιφάνεια ποιος Υπουργός,ποιος Βουλευτής είναι πίσω από εντάξεις σχεδίων,επεκτάσεις σχεδίων…(σας παραπέμπω στην πολεοδομική ένταξη οικισμού ή μέρους οικισμού με μελετητή τον Υιο Καχριμάνη (και εγκρίνων,τακτοποιητη την πρωην Νομάρχη Ιωαννίνων/και Νυν πατέρα Περιφερειαρχη Ηπείρου Αλέκο Καχριμάνη// Αν δεις λεπτομερώς την διαδικασία είναι πλήρως νόμιμη….. Ομως Καχριμάνης και Υπουργός Αιγαίου…..βλέπουν την πολεοδομική/χωροταξική νομοθεσία απο την δική τους σκοπιά….(άλλο πράγμα …η δικαιοσύνη…)
  Λοιπον επειδή εμείς οι ….κοπρίτες υπάλληλοι….καμμιά φορά ελέγχουμε την εξουσία…απο την δουλειά μας.Δεν θα αφήσουμε να δουλέψει το σύστημα ΦΑΣΤ ΤΡΑΚ (του κΠαμπούκη…)και ευτυχως που υπάρχει και δικαιοσύνη (είτε Αρειος Πάγος (βλέπεται συμβασιούχοι..)είτε ΣτΕ…./και ας φωνάζει ο κΚαστανίδης…-τον εκτιμούμε αφάνταστα πρέπει να πεισει όμως ….ότι φωναζοντας τους Δικαστές…..δεν θέλει να τακτοποιήσει λαθος θέσεις του ΠΑΣΟΚ,ή προβλήματα φίλων Υπουργών /Βουλευτών….ο κΚαμίνης είχε πει στον πρωτο Κυβ.Συμβ. ότι εμπιστευτείται τους υπαλλήλους και δουλέψτε μαζί τους…..Ομως αυτό δεν έγινε ποτέ,πάντα η εξουσία,είτε μπλέ είτε πράσινη ήθελε τους δικούς της….και αυτο συνεχίζεται….(δεν μιλάμε γι αυτό τώρα…)Τωρα διαμένω σε τουριστικο χωριό-με το γνωστό πρόβλημα προσαιγιάλωσης του ελληνοιταλικού αγωγού φυσ.αερίου-είμασθαν κΥπουργε εντός του Εθνικού Χωροταξικού Τουριστικού Σχεδιασμού του πρωην Υπουργού κΣουφλιά,υπάρχει τουριστικη ανάπτυξη,υπάρχουν μελέτες χωροταξικές Πέρδικας και παραλιακής Ζωνης απο Πρέβεζα ως Ηγουμενίτσα και εν τουτοις σε βάρος αυτών-υπάρχει νεος σχεδιασμός για τον Αγωγό. Εσείς κΥπουργέ δεν δεχόσασθε ραντεβού (λόγω των πολλών και μεγάλων προβληματων που αντιμετωπιζεται)ο κΜανιάτης μας απογοήτευσε με την στάση του και θέλεται να πιστεψουμε ότι νομοθετείται χωρίς πίεση,εντολές κλπ(μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που τα βαφτίζεται εθνικά….)και εμείς….ο λαός…οι φίλοι…οι συντροφοι είμασθε μόνο για να καλουμασθε σε ….χειροκροτήματα/επιδοκιμασίες και να ψηφίζουμε…… (Κάποιοι κάνουν λάθος εδώ…..αν ξεχασαν τις …καταβολές μας….θα ξεχάσουμε και εμείς κάτι…..όλες τις εκλογες θα ….τις θυμόμασθε…..Ενας πρωην φίλος.-

 • 12 Απριλίου 2011, 18:39 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ

  ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ, ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΕ ΦΕΚ.

  Κ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

  Τ Δ.ΝΤΗΣ ΠΡΟΣΤ. ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  Τ. Δ.ΝΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  ΧΗΜΙΚΟΣ MSC
  Τ. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ