ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Αρθρο 6 Κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης μονάδων και υποδοχέων υδατοκαλλιέργειας]

Α) Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ

Γ) Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις (συνοδές και υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις)

Δ) Κίνητρα

Α. Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας

i) Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια

Η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση μιας μονάδας της κατηγορίας αυτής, πρέπει να πληροί ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως:

• Καλή ποιότητα των υδάτων (προσδιορίζεται από τις φυσικοχημικές και βιολογικές παραμέτρους και κυρίως τη θερμοκρασία, το οξυγόνο και την οικολογική ποιότητα της περιοχής).

• Απόσταση από πηγές ρύπανσης

• Κατάλληλα βάθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες παραμέτρους.

• Παρουσία ρευμάτων για την ικανοποιητική ανανέωση των υδάτων.

• Κυματισμό που θα επιτρέπει τη διαχείριση της μονάδας (παροχή τροφής, διαχείριση των ιχθυοπληθυσμού, εξαλίευση, κ.λπ.) και δεν θα δημιουργεί κίνδυνο για την ασφάλεια των πλωτών εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.

• Πρόσβαση στην ξηρά και δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων ελλιμενισμού (προβλήτας) σε θέση εγγύς της μονάδας.

• Ικανή απόσταση από άλλες δραστηριότητες με τις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά και από άλλες μονάδες υδατοκαλλιέργειας (ορίζεται στο σχετικό άρθρο της παρούσας).

• Απουσία απαγορευτικών για την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων (πεδία βολής δίαυλοι ναυσιπλοΐας – καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, ενάλιες αρχαιότητες, κ.λπ.)

• Απουσία προστατευόμενων ενδιαιτημάτων για τα οποία καθορίζονται ιδιαίτεροι όροι και περιορισμοί από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία που διέπει τα οικοσυστήματα αυτά.

• Δυνατότητα εξασφάλισης κατάλληλης και επαρκούς χερσαίας έκτασης στην εγγύς περιοχή για την κατασκευή των συνοδών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους και τις κατευθύνσεις της παρούσας ΚΥΑ.

• Δυνατότητα συνύπαρξης, προκειμένου περί προστατευόμενων περιοχών, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν ανάλογα με την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.

• Ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών (ενέργειας, επικοινωνίας, οδικού δικτύου) ή και δυνατότητα βελτίωσης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων, με οικονομικούς όρους.

ii) Οστρακοκαλλιέργεια

Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί η θέση εγκατάστασης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην πλειοψηφία τους είναι αυτά της προηγούμενης κατηγορίας και επιπλέον:

• τα ύδατα να έχουν κριθεί κατάλληλα για τη διαβίωση και εκτροφή οστρακοειδών (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθ. 46399/1352/86), όπως εκάστοτε ισχύει.

• η ποιότητα των υδάτων κρίνεται και από το επίπεδο παρουσίας πλαγκτού και χλωροφύλλης.

• Κατάλληλο είδος βυθού (για ορισμένες μεθόδους καλλιέργειας).

• Κατάλληλα βάθη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες παραμέτρους.

• Παρουσία ρευμάτων για την ικανοποιητική ανανέωση των υδάτων.

• Κυματισμό που επιτρέπει τη διαχείριση της μονάδας.

iii) Μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θέσης για την εγκατάσταση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας γλυκέων υδάτων είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:

• Δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης ποσότητας ύδατος και μάλιστα σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες χρήσεις (ύδρευση, άρδευση), την εποχική διακύμανση της παροχής και εκτιμώντας τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες του υδάτινου δυναμικού.

• Καταλληλότητα των υδάτων που προσδιορίζεται, τόσο από τη διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του έτους (το εύρος ποικίλλει ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος), όσο και την περιεκτικότητά του σε διάφορα άλατα και λοιπά στοιχεία.

• Πρόσβαση στις υποδομές (ενέργειας, επικοινωνίας και οδικό δίκτυο).

Λόγω των ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτής της κατηγορίας μονάδων οι κατευθύνσεις για τη χωροθέτησή τους, θα συμπληρωθούν/τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τα διαχειριστικά σχέδια των λεκανών απορροής που ήδη εκπονούνται.

iv). Μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής μορφής σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα

Προϋπόθεση για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις λιμνοθάλασσες είναι να επιτρέπεται η άσκησή της από το καθεστώς προστασίας των οικοσυστημάτων.

Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ

Οι Π.Ο.Α.Υ. δημιουργούνται αποκλειστικά και μόνο εντός των Π.Α.Υ. των κατηγοριών Α-Δ της παραγράφου Ι του άρθρου 6 και οριοθετούνται από τις συντεταγμένες των ορίων των ζωνών που τις αποτελούν.

– Για την εγκατάσταση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός των Π.Ο.Α.Υ. εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Ειδικού Πλαισίου και οι οποίες θα εξειδικεύονται με τη θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ.

– Η διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. είναι η προβλεπόμενη από το άρθρο 10 του ν.2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω:

α) Φορέας ΠΟΑΥ

– Μπορεί να έχει οποιαδήποτε νομική μορφή για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ.

– Δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο, παρά μόνο στην περίπτωση της μεμονωμένης μονάδας.

– Γνωμοδοτεί για τη δυνατότητα ή μη ίδρυσης νέων μονάδων εντός της ΠΟΑΥ και προσδιορίζει τις θέσεις χωροθέτησής τους καθώς και την έκτασή τους.

– Ασκεί τη διαχείριση του υποδοχέα και υλοποιεί τους όρους του Π.Δ. έγκρισης της ΠΟΑΥ. Η διαχείριση αφορά σε μέτρα μετεγκατάστασης και λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων, στην παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην εφαρμογή από τον ίδιο και την κάθε μονάδα των όρων και προϋποθέσεων που τέθηκαν κατά τη θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ, στην καταγραφή και παρακολούθηση των ποιοτικών (υγιεινή, μέγεθος, βάρος, γεύση, διάρκεια παραγωγής, χρόνο ωρίμανσης) και ποσοτικών παραμέτρων (όγκος παραγωγής, τιμές διάθεσης και ύψος συναλλαγών) των παραγόμενων προϊόντων, δημιουργία προστιθέμενης αξίας, κ.α., καθώς και στην εισαγωγή και πιλοτική εφαρμογή επιτυχών ερευνητικών αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών, διαχείριση παραγόμενων απορριμμάτων κλπ.

– Λειτουργεί συμβουλευτικά στους παραγωγούς και γνωμοδοτικά προς τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε ο τελευταίος να συνεκτιμήσει τις σχετικές απόψεις κατά τη μίσθωση των θαλάσσιων εκτάσεων.

– Δρομολογεί το αίτημα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργων για την υλοποίηση των χερσαίων συνοδών υποδομών της ΠΟΑΥ που προβλέπει το Π.Δ. καθορισμού της και ασκεί τη διαχείριση εκείνων που είναι σε κοινή χρήση, ενώ παρακολουθεί τη λειτουργία όσων η χρήση ασκείται από τρίτους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων του Π.Δ. της ΠΟΑΥ.

– Η συμμετοχή κρατικών φορέων είναι δυνατή, με εποπτικό ρόλο.

β) Κανονισμός Λειτουργίας

Για την έγκριση της ΠΟΑΥ απαιτείται η κατάθεση Κανονισμού Λειτουργίας της, την ευθύνη του οποίου έχει ο φορέας.

Ο «Κανονισμός Λειτουργίας» ρυθμίζει τη διαχείριση και λειτουργία της ΠΟΑΥ και των εγκατεστημένων σε αυτήν κύριων, συνοδών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα περιλαμβάνει:

– Τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων

– Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εγκατεστημένων μονάδων γενικά και ειδικά επί των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.

– Τη διαχείριση και τις κοινόχρηστες δαπάνες

– Τους οικονομικούς πόρους

– Και άλλα

γ) Αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης

Για να υποβάλλει αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, ο φορέας της ΠΟΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης ή βεβαίωσης παραχώρησης από την αρμόδια αρχή και τη συναίνεση των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 80% της ενεργής έκτασης της ΠΟΑΥ.

– Η διαδικασία κινείται με την υποβολή πρότασης του φορέα στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Δ/νση Χωροταξίας.

– Η πρόταση αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή, στις μορφές καλλιέργειας ή εκτροφής, στα είδη και στη συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητα των μονάδων της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: α) Τεχνικοοικονομική Μελέτη, β) Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, η οποία θα τεκμηριώνει και την καταλληλότητα της περιοχής και γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).

– Στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση της ΠΟΑΥ είναι μεγαλύτερη της έκτασης που απαιτείται για την εγκατάσταση των παραγωγών που μετέχουν στο φορέα, η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ θα γίνεται για το σύνολο της αιτούμενης επιφάνειας, αλλά η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται για τα ενεργά πάρκα. Για τα υπόλοιπα, μη ενεργά, πάρκα τα μισθώματα θα καταβάλλονται στη φάση ενεργοποίησής τους από υδατοκαλλιεργητές.

– Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Α.Υ. γίνεται με Π.Δ. μετά από εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ. η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

– Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την ίδρυση ΠΟΑΥ ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των συναρμόδιων υπουργών.

– Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του Ν. 2742/1999 και της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας.

δ) Πρόσθετες προϋποθέσεις

i) Πιστοποίηση αποκατάστασης εγκαταστάσεων Υδατοκαλλιέργειας

Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων (στο θαλάσσιο, υδάτινο και χερσαίο χώρο) εντός του σχεδιαζόμενου χώρου λειτουργίας υπό ίδρυση Π.Ο.Α.Υ., αυτές θα πρέπει να απομακρυνθούν. Σχετική πρόβλεψη θα πρέπει να περιληφθεί στο τεύχος της «Τεχνικής Έκθεσης», το οποίο θα συνοδεύει το αίτημα καθορισμού της.

Επίσης, κάθε αποχωρούσα από την παραγωγική δραστηριότητα παραγωγική μονάδα και για τη διαδικασία άρσης της άδειας λειτουργίας της, πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση για την απομάκρυνση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος όπου άσκησε τη δραστηριότητά της. Αντίστοιχη διαδικασία, πρέπει να ακολουθεί και κάθε παραγωγική μονάδα, η οποία μετεγκαθίσταται.

Τα πρωτόκολλα τήρησης των διαδικασιών αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων χώρων Υδατοκαλλιεργειών, αφορούν:

α. Πρωτόκολλο αιτήματος καθορισμού Π.Ο.Α.Υ.

Περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο στο τεύχος της «Τεχνικής έκθεσης», στο οποίο αναφέρονται:

o οι θέσεις και η περιγραφή των εγκαταλελειμμένων αντικειμένων και εγκαταστάσεων,

o η μέθοδος απομάκρυνσής τους,

o οι υποδοχείς απορρόφησης τους.

Μετά την έκδοση απόφασης καθορισμού Π.Ο.Α.Υ., απομακρύνονται οι εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις/αντικείμενα και στο βιβλίο ελέγχου διαχείρισης απορριμμάτων, καταχωρούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των πιστοποιημένων υποδοχέων απορρόφησης.

β. Πρωτόκολλο παύσης λειτουργίας παραγωγικής μονάδας

Κατά την υποβολή αιτήματος άρσης της λειτουργίας παραγωγικής μονάδας, αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από βεβαίωση απορρόφησης του συνόλου των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, από κατάλληλους και πιστοποιημένους υποδοχείς.

γ. Πρωτόκολλο μετεγκατάστασης παραγωγικής μονάδας

Κατά την υποβολή αιτήματος εγκατάστασης παραγωγικής μονάδας εντός Π.Ο.Α.Υ., περιλαμβάνεται και σχέδιο αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου όπου δραστηριοποιήθηκε στο προηγούμενο διάστημα. Το σχέδιο περιλαμβάνει περιγραφή των εγκαταστάσεων και των άλλων αντικειμένων, τη μέθοδο απομάκρυνσής τους, τους υποδοχείς απορρόφησής τους. Με την έκδοση άδειας λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας εντός Π.Ο.Α.Υ. και σε διάστημα εξήντα (60) ημερών, από την οριστική παύση λειτουργίας της προγενέστερης θέσης, προσκομίζεται βεβαίωση απορρόφησης των απορριμμάτων από πιστοποιημένους υποδοχείς. Οι σχετικές βεβαιώσεις καταχωρούνται στο βιβλίο ελέγχου διαχείρισης απορριμμάτων της μονάδας.

ii) Μελέτες ΠΟΑΥ

Κατά τη διαδικασία χωροθέτησης των Π.Ο.Α.Υ. θα αξιοποιούνται οι υφιστάμενες μελέτες (περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της παρούσας), αφού επικαιροποιηθούν και συμπληρωθούν με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, τις συνθήκες στην περιοχή χωροθέτησης και, κυρίως, τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών.

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης θα διερευνώνται στο σύνολο της ΠΑΥ οι παράμετροι καταλληλότητας για την εύρεση της βέλτιστης περιοχής χωροθέτησης της ΠΟΑΥ, η οποία μπορεί και να διαφέρει από την προτεινόμενη στην μελέτη του Ε.Π. Αλιεία, λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών.

Μελέτες για τη δημιουργία ΠΟΑΥ μπορούν να εκπονούνται με ευθύνη, είτε του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, είτε της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας προτείνεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση και εξασφαλίζουν την τεκμηρίωση μελλοντικών προτάσεων θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

ε) Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ και μεμονωμένων επενδυτών

1. Υδρανάπαυση – Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

Βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ιχθυοκαλλιέργειας στο θαλάσσιο περιβάλλον αποτελούν η καθίζηση σωματιδιακού υλικού (από την προσθήκη τροφής και την απέκκριση των εκτρεφόμενων οργανισμών), η απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων στην υδάτινη έκταση, η χρήση ουσιών και τα περιστατικά διαφυγής των προς εκτροφή ειδών στο ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, κυρίως ως προς την πιθανότητα αναπαραγωγής με άγριους/φυσικούς πληθυσμούς και λιγότερο ως προς τη μεταφορά ασθενειών ή άλλων παθογόνων παραγόντων.

Κατά τη λειτουργία των μονάδων είναι σκόπιμο οι ιχθυοκλωβοί να μετακινούνται ανά τακτά διαστήματα (π.χ. ανά πενταετία) εντός της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης για την καλύτερη διασπορά του σωματιδιακού υλικού. Ως προαιρετικά μέτρα προτείνονται:

– Η χρήση καινοτόμων εφαρμογών και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους στα ελληνικά ύδατα, όπως π.χ. η καλλιέργεια φυκών σε συνδυασμό με την ιχθυοκαλλιέργεια, ως εργαλείο για τη μείωση της απελευθέρωσης των ανόργανων θρεπτικών αλάτων ή η καλλιέργεια οστρακοειδών (κυρίως μυδιών) σε συνδυασμό με την ιχθυοκαλλιέργεια, ως εργαλείο για τη μείωση (ή τη μετατροπή του σε περισσότερο βιοδιασπώμενη μορφή) του σωματιδιακού υλικού.

– Η χρήση αποτελεσματικότερων εγκαταστάσεων σε περιστατικά ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία συνήθως ευθύνονται για τα επεισόδια διαφυγής εκτρεφόμενων ειδών.

2. Αποκατάσταση χερσαίου και θαλάσσιου χώρου μετά από παύση λειτουργίας της μονάδας

Η φάση παύσης θα πρέπει να αντιμετωπίζει ζητήματα της εγκατάλειψης εγκαταστάσεων μονάδων, μετά την παύση λειτουργίας τους. Τα επί μέρους προβλήματα, αφορούν στην εγκατάλειψη:

– των σημείων πρόσδεσης στο βυθό (μπλόκια),

– των πασσάλων πρόσδεσης, αφορά κυρίως την οστρακοκαλλιέργεια και τις πασσαλωτού τύπου μονάδες,

– των χερσαίων υποδομών και εγκαταστάσεων, αφορά κυρίως σχετικά πρόχειρες κατασκευές ή χρήση κιβωτίων δομημένου φορτίου (containers), αποσπασμένοι ψυκτικοί θάλαμοι, οχημάτων μεταφοράς, κ.λ.π.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω θα πρέπει να εστιάζεται:

– στα σημεία πρόσδεσης, τα οποία αφορούν δομημένα στοιχεία στον πυθμένα, ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου και βάρους, η ανέλκυση των οποίων αντιμετωπίζει μεγάλα τεχνικά προβλήματα. Στις περιπτώσεις δε, μαλακών υποστρωμάτων, με υψηλή στάθμη ιζήματος είναι σχεδόν αδύνατη με τη χρήση ήπιων μέσων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα –όπως οι περιοχές με πολύ μαλακό υπόστρωμα και ίζημα- λειτουργούν και ως θύλακες θαλάσσιας ζωής, όπου αναπτύσσονται δίθυρα μαλάκια και φύκη. Δεδομένου ότι θα αφαιρεθεί κάθε υπόλειμμα πρόσδεσης (συρματόσχοινα, σκοινιά, κ.λ.π), δεν αποτελούν απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, για τη ναυσιπλοΐα και για την αλιεία.

– Η μη απομάκρυνση πασσάλων πρόσδεσης αποτελεί σημαντική απειλή και για τη ναυσιπλοΐα και για την αλιεία, εφόσον οι περισσότεροι πάσσαλοι μετά την απουσία συντήρησης χάνουν τη βάση στήριξης τους και βρίσκονται υπό την επιφάνεια του νερού. Η άρση και απομάκρυνσή τους, κρίνεται τελείως απαραίτητη, όπως και κάθε στοιχείου που τους συνοδεύει.

– Οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν στο σύνολο τους και να αποκατασταθεί κατά το δυνατό ο χώρος, σύμφωνα και με τα αισθητικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι υποδοχείς των απομακρυσμένων αντικειμένων (δομικά υλικά, εξαρτήματα, κ.α.) πρέπει να είναι οι προβλεπόμενοι από την κείμενη νομοθεσία.

3. Διαχείριση απορριμάτων υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων απορριμμάτων του κλάδου διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

– Στα απορρίμματα ζωικών υπολειμμάτων, όπως π.χ. νεκρά άτομα ή απορριπτόμενα κελύφη από την αποφλοίωση οστρακοειδών, κ.λ.π.

– Στα απορρίμματα κύριων και βοηθητικών μέσων της παραγωγικής διαδικασίας (δίχτυα, πλωτήρες, αρμαθοί, σχοινιά, κ.α.), λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής των, του κύκλου παραγωγής των, αστοχίας υλικών, έκτακτων καταστροφών από φυσικά φαινόμενα, κ.α. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, συμπεριλαμβάνονται και άλλα απορρίμματα που παράγει η ανθρωπογενής δραστηριότητα, όπως απορρίψεις υλικών των εγκαταστάσεων (σίδερα, ξύλα, κ.α.), συσκευασίας, των μέσων κίνησης (λάστιχα και εξαρτήματα αυτοκινήτων, κατεστραμμένα ή ακινητοποιημένα σκάφη), των υλικών κατανάλωσης ειδών διατροφής (μεταλλικά και πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες τροφίμων, κ.α.).

Η εφαρμογή της νομοθεσίας καθορίζει ότι η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων γίνεται με ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α. και η διαχείριση των αποβλήτων ζωικών υπολειμμάτων γίνεται με ευθύνη της μονάδας/παραγωγού ή του Φορέα Διαχείρισης προκειμένου για ΠΟΑΥ

Οι Φορείς Διαχείρισης των ΠΟΑΥ θα πρέπει να εξετάσουν την αξιοποίηση των απορριπτόμενων κελυφών.

4. Εσωτερικά ύδατα – Υφάλμυρα οικοσυστήματα

Για την αποφυγή συσσώρευσης ρυπαντών ενθαρρύνεται η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμογών, π.χ. η τεχνολογία των πράσινων φίλτρων, οι οποίοι αποτελούν «προθάλαμους» εισαγωγής των ρεόντων εισερχόμενων υδάτων, όπου κατακρατούνται οι προεντοπισμένοι και στοχευμένοι ρύποι και στη συνέχεια το νερό εισέρχεται στους χώρους εκτροφής. Επισημαίνεται, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ρύπων σε παρόμοια οικοσυστήματα και η εφαρμογή μέτρων και από την αγροτική δραστηριότητα, με την εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής στα ζητήματα χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, νερού, κ.α..

Επίσης προκειμένου για υδατοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων, πρέπει:

o να λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής,

o να εφαρμόζονται μέτρα βελτιστοποίησης της χρήση νερού (π.χ. μερική επαναχρησιμοποίηση).

Γ) Επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις (συνοδές και υποστηρικτικές χερσαίες)

Γ1) Συνοδές εγκαταστάσεις

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού, φυλάκια, οδοί πρόσβασης, χώροι παραμονής προσωπικού, αποθήκες τροφών, αποθήκες υλικών και εφοδίων, εγκαταστάσεις ταΐσματος (σιλό και σωληνώσεις όδευσης τροφών), χώροι διαχείρισης διχτυών (πλύσιμο – στέγνωμα – εμποτισμός), αγωγοί απορροής και άντλησης θαλασσινού νερού, κλίβανος αποτέφρωσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (καθίζηση, μηχανικά ή / και βιολογικά φίλτρα) χώροι στάθμευσης οχημάτων, αντλιοστάσιο, γεωτρήσεις, υπόστεγα, μηχανοστάσια, συνεργεία επισκευών.

Η χωροθέτησή τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, παρ. 2α1.

Γ2) Υποστηρικτικές χερσαίες εγκαταστάσεις

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που, όμως, δεν αποτελούν συστατικό μέρος της βασικής εγκατάστασης και χωροθετούνται σε απόσταση από αυτήν. Πρόκειται για:

α) τους σταθμοί παραγωγής γόνου (εκκολαπτήρια ιχθύων και λοιπών ειδών γλυκών και θαλάσσιων υδάτων),

β) τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς

γ) τις μονάδες προπάχυνσης ιχθύων

δ) τις εγκαταστάσεις συσκευασίας, συντήρησης και παραγωγής μη μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων (Συσκευαστήρια, Κέντρα Αποκελύφωσης, Εξυγίανσης και Αποστολής Οστράκων και τους Ψυκτικούς Θαλάμους)

Οι κατηγορίες α, β και γ χωροθετούνται εκτός του αιγιαλού ή της όχθης και κατά προτίμηση κοντά τους, ώστε να διευκολύνεται η άντληση νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκαταστάσεων.

Οι λοιπές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, παρ. Γ2.

Δ) Κίνητρα

Η μετεγκατάσταση μονάδων εντός ΠΟΑΥ, ο εκσυγχρονισμός τους και η εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία της ΠΟΑΥ, πρέπει να στηριχθούν με οικονομικά κίνητρα, στο πλαίσιο των οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των υδατοκαλλιεργειών και την εναρμόνισή τους με την περιβαλλοντική και χωροταξική πολιτική.

 • 25 Μαΐου 2011, 16:22 | WWF Ελλάς

  Αναφορικά με την παράγραφο ε) “Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ και μεμονωμένων επενδυτών” περί υδρανάπαυσης, θεωρούμε ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι εξαιρετικά αδύναμα και δεν θα έχουν αποτέλεσμα, δεδομένου ότι δεν ορίζονται χρονικά διαστήματα μετακίνησης των κλωβών.

 • 25 Μαΐου 2011, 14:14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 3

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  Α) …
  Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ
  Γ) …
  Δ) …

  Α)…
  Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ

  – …
  – Η διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. ……. και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω:
  α) …
  β) …
  γ) …
  δ) Πρόσθετες προϋποθέσεις
  i) …
  ii) Μελέτες ΠΟΑΥ


  Μελέτες για τη δημιουργία ΠΟΑΥ μπορούν να εκπονούνται με ευθύνη, είτε του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, είτε της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας προτείνεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση και εξασφαλίζουν την τεκμηρίωση μελλοντικών προτάσεων θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥ
  Η λειτουργία υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων έχει προφανώς καθοριστική θετική ή αρνητική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Η μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία μιας ΠΟΑΥ είναι καθοριστική πράξη οργάνωσης του τοπικού και περιφερειακού δημόσιου θαλάσσιου χώρου και εν γένει τοπικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στην σχετική δραστηριότητα και οργανωτική ή οικονομική δυνατότητα του Κράτους είτε σε επίπεδο αρμόδιου Υπουργείου είτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένης διοίκησης. Επίσης δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στους πόρους και τις πρωτοβουλίες του δημοσίου εν γένει. Θα πρέπει να μπορεί και ο ιδιωτικός τομέας να δραστηριοποιείται σχετικά. Ούτως ή άλλως η πληρότητα και αρτιότητα των μελετών αυτών κρίνεται αργότερα από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ κατά την φάση εξέτασης των δικαιολογητικών ίδρυσης ΠΟΑΥ.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Στο ανωτέρω εδάφιο μετά τις λέξεις «…της οποίας προτείνεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ.» να προστεθούν οι λέξεις « είτε της οικείας Περιφέρειας , είτε του οικείου Δήμου , είτε ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών» και συνεπώς το εδάφιο να διαμορφωθεί τελικά ως ακολούθως:
  «Μελέτες για τη δημιουργία ΠΟΑΥ μπορούν να εκπονούνται με ευθύνη, είτε του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, είτε της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας προτείνεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. είτε της οικείας Περιφέρειας , είτε του οικείου Δήμου , είτε ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών .Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση και εξασφαλίζουν την τεκμηρίωση μελλοντικών προτάσεων θεσμοθέτησης ΠΟΑΥ από τους ενδιαφερόμενους φορείς»

 • 25 Μαΐου 2011, 14:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  Α) …..
  Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ
  Γ) ……
  Δ) …..

  Α). …..
  Β) Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥ
  ……..
  ……..
  – Η διαδικασία ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. ………..και με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω:
  α) Φορέας ΠΟΑΥ
  – …….
  – …….
  ………
  ………
  – …….
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥ
  Η λειτουργία Π.Ο.Α.Υ. έχει προφανώς καθοριστική θετική ή αρνητική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε στην ύπαρξη ή μη μόνο επιχειρηματικών προϋποθέσεων λειτουργίας δεδομένου ότι πρόκειται για δέσμευση ζωτικού δημόσιου χώρου με άμεσες επιπτώσεις στην παράκτια αλιεία και στα παράκτια οικοσυστήματα και γενικά στους όρους ύπαρξης και λειτουργίας των παράκτιων κοινωνιών. Ειδικότερα μιλώντας για δέσμευση και έλεγχο της λειτουργίας ζωτικού δημόσιου χώρου στις παραμεθόριες νησιωτικές περιοχές λόγοι εθνικής ασφάλειας επιτάσσουν τον σχετικό μέγιστο πλην όμως διακριτικό έλεγχο της λειτουργίας τους ενόψει της υπαρκτής προοπτικής της δραστηριοποίησης και κεφαλαίων τουρκικών συμφερόντων στην ίδρυση και λειτουργία Π.Ο.Α.Υ. , με ευθύ ή έμμεσο τρόπο.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Στα ανωτέρω προβλεπόμενα και υπό τον υπότιτλο «α) Φορέας ΠΟΑΥ» να προστεθεί στο τέλος η ακόλουθη πρόταση:
  – Στο εκάστοτε ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης και διαχείρισης του φορέα ίδρυσης και λειτουργίας μια ΠΟΑΥ συμμετέχει υποχρεωτικά αιρετός εκπρόσωπος του οικείου Δήμου με τον αναπληρωτή του , που ορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και αιρετός εκπρόσωπος του οικείου πολυπληθέστερου τοπικού συλλόγου παράκτιων αλιέων (εφόσον υπάρχει τέτοιος σύλλογος) με τον αναπληρωτή του , που ορίζονται με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου αυτού. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην νομική μορφή για την υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ. Σε περίπτωση που κατά την έναρξη λειτουργίας του ΠΟΑΥ , δεν υπάρχει λειτουργούν τοπικός σύλλογος παράκτιων αλιέων και αυτός ο σύλλογος ιδρυθεί σε μεταγενέστερο στάδιο τότε με ευθύνη του ανωτάτου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης και διαχείρισης του ΠΟΑΥ θα πρέπει να γίνει προσαρμογή των όρων διοίκησης του ΠΟΑΥ το αργότερο σε 6 μήνες από την κοινοποίηση στον ΠΟΑΥ της δικαστικής απόφασης ίδρυσης του συλλόγου ώστε να εξασφαλιστεί η ανωτέρω συμμετοχή εκπροσώπου του συλλόγου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε μετά από καταγγελία οποιουδήποτε είτε αυτεπαγγέλτως διενεργεί τις κατά την κρίση του απαραίτητες ενέργειες διαμόρφωσης ιδίας αντίληψης για τις αιτίες της μη συμμόρφωσης και εκδίδει απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΠΟΑΥ ή νέας παράτασης της προθεσμίας συμμόρφωσης με εξειδίκευση προθεσμιών και όρων κατά την κρίση του ή επιβολής προστίμου κατά την κρίση του που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ ούτε μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ , επιμερισμένο ισόποσα εις βάρος των λειτουργούντων εντός της ΠΟΑΥ υδατοκαλλιεργειών ανά επιχειρηματική μονάδα. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται υπέρ του οικείου Δήμου. Η απόφαση επιβολής του ανωτέρω προστίμου αναρτάται με ευθύνη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποιείται στον οικείο Δήμο που υποχρεούται να φροντίσει για την είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων όπως κάθε φορά ισχύουν.

 • 25 Μαΐου 2011, 14:47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1

  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
  Α) Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  Β) …
  Γ) …
  Δ) …
  Α. Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  i) Θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
  Η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση μιας μονάδας της κατηγορίας αυτής, πρέπει να πληροί ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως:
  • ……
  • ……
  • ……
  …….
  …….
  • …….
  Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΥ
  Η λειτουργία υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων έχει προφανώς καθοριστική θετική ή αρνητική συμβολή στην τοπική ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε μόνο στην ύπαρξη ή μη φυσικών , επιστημονικών και εν γένει μη προγραμματικών και μη πολιτικών και δημοκρατικών προϋποθέσεων. Απαιτείται η ένταξη στον κατάλογο των προϋποθέσεων και της διάστασης της συμβατότητας της κάθε σχεδιαζόμενης υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με τους σχεδιασμούς της τοπικής ανάπτυξης προς αποφυγή τοπικών συγκρούσεων και προς ανάληψη ευθύνης και λογοδοσίας από την τοπική κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει το μέλλον ενός τόπου μόνο μια υπηρεσία ή μια εκπλήρωση των όρων μιας μελέτης. Απαιτείται περεταίρω και σε συμβατότητα με το σχέδιο Καλλικράτης η πρόβλεψη διαδικασιών αποκέντρωσης στην λήψη των αποφάσεων και η μέγιστη δημοκρατικοποίηση τους. Συμπληρωματικά σε αυτά θα πρέπει τέλος να ενσωματωθεί η διάσταση της διαφάνειας σε συμβατότητα με την γενικότερη στρατηγική πλέον σημασία της διαφάνειας στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ
  Να συμπληρωθεί ο ανωτέρω κατάλογος και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των σχετικών εγκρίσεων , αποφάσεων και αδειοδοτήσεων καθώς και τήρηση κάθε άλλης προβλεπόμενης διάταξης περί διαφάνειας .
  • Πρωτοκόλληση στον οικείο Δήμο κάθε σχετικού εγγράφου που έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου επαρκώς αιτιολογημένη σε σχέση με την συμβατότητα της προγραμματιζόμενης υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με ήδη εγκεκριμένα αρμοδίως , τοπικά και περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης και επιχειρησιακά προγράμματα. (Συμπληρωματικά στο εκτεθείσα ήδη παρατήρηση-ανάλυση μου , σημειώνω εδώ ότι η παρούσα προϋπόθεση είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ τουλάχιστον για τους νησιωτικούς Δήμους όπου υπάρχει η προφανής σχετική αναπτυξιακή αυτονομία κάθε Δήμου καθώς και σε συμβατότητα με την συνταγματική πρόβλεψη περί «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και την υποχρέωση που απορρέει από αυτήν για αντίστοιχη προσαρμογή και εξειδίκευση κάθε διάταξης)

 • ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  Πρώην πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ
  ΄Αρθρο 6
  1 Υδρανάπαυση-θαλάσσια Υδατ/γεια
  -Επιστημονικά αυτό είναι σωστό, θα πρέπει όμως να μετακινηθούν οι κλωβοί τουλάχιστον κατά 100 μ. από την προηγούμενη θέση τους. Με τις παρούσες συνθήκες όμως ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ αυτό είναι αδύνατον ,διότι δεν υπάρχει αυτός ο χώρος που απαιτείται ! Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να ενοικιασθεί και επιπλέον χώρος !
  -Τα προαιρετικά μέτρα που προτείνονται όπως πχ. καλλιέργεια φυκιών, οστρακοκαλλιέργεια , θεωρητικά είναι καλά, για τους ειδήμονες όμως είναι άκαιρα και άστοχα . Για την περίπτωση της ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς, αν καλλιεργηθούν φύκια ή όστρακα στο μισθωμένο χώρο δίπλα στους ιχθυοκλωβούς, θα έχει δυσμενή επίδραση στην διαβίωση των ψαριών, λόγω του ότι θα φράζουν αμέσως τα μάτια των ιχθυοκλωβών και θα υπάρξει έλλειψη οξυγόνου.

  4.Εσωτ. Υδατα-Υφαλμ.Οικοσυστήματα (σελίδα 37)
  Η εφαρμογή της «Τεχνολογία των Πράσινων Φίλτρων» που αποτελούν προθαλάμους εισαγωγής των ρεόντων εισερχομένων υδάτων… Δεν μας βρίσκει σύμφωνους για όλες τις περιπτώσεις διότι στην πεστροφοκαλλιέργεια το νερό δεν καθαρίζεται πρίν από την είσοδό του στην μονάδα. Σε ακραίες περιπτώσεις που θα χρειασθεί καθαρισμός τα «πράσινα φίλτρα» δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της μεγάλης ροής του νερού. Φίλτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο ΜΗΧΑΝΙΚΑ

 • 22 Μαΐου 2011, 23:10 | Ανδρέας Λάγκης

  Άρθρο 6
  Η παράγραφος Α δεν περιλαμβάνει όλες τις υδατοκαλλιέργειες αλλά μόνο τις ιχθυοκαλλιέργειες και προτείνεται να διευρυνθεί ως εξής:
  Α. Προϋποθέσεις αναγκαίες για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας
  i) Θαλάσσια ….υδατο//καλλιέργεια
  Η θέση που επιλέγεται για την εγκατάσταση μιας μονάδας της κατηγορίας αυτής…. σε πλωτούς κλώβούς,// πρέπει να πληροί ορισμένα βασικά κριτήρια, όπως:
  ……. …… …….
  • Κυματισμό που … ΣΒΥΣΕ: «θα επιτρέπει τη διαχείριση της μονάδας (παροχή τροφής, διαχείριση των ιχθυοπληθυσμού, εξαλίευση, κ.λπ.) και»// δεν θα δημιουργεί…. υπέρμετρο// κίνδυνο για …ΣΒΥΣΕ «την ασφάλεια των πλωτών εγκαταστάσεων και»// των εργαζομένων.
  ……. …….
  • Απουσία απαγορευτικών για την ιχθυοκαλλιέργεια δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων (πεδία βολής δίαυλοι ναυσιπλοΐας – καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, …. ΣΒΥΣΕ «ενάλιες αρχαιότητες,»// κ.λπ.)
  ………………….
  ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α, ι) «Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια» ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΗΤΟΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΝΑ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΤΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΕΙΜΩΝΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ Σ΄’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.
  (Βλέπε και σχόλιο μου στο Άρθρο 3 για τον προτεινόμενο ορισμό του «Χειμερινού ελλιμενισμού» ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων ανοικτής θαλάσσης.

  Στον υπότιτλο: iv). Μονάδες υδατοκαλλιέργειας εκτατικής μορφής σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα
  Προϋπόθεση για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις λιμνοθάλασσες… παρακείμενες εκτάσεις και αλίπεδα// είναι να επιτρέπεται η άσκησή της από το καθεστώς προστασίας των τυχόν παρακείμενων οικοσυστημάτων.
  • Ο υπότιτλος του άρθρο 6, παρ. Γ) να τροποποιηθεί, ως εξής:
  Γ) Επιτρεπόμενες …. χερσαίες εγκαταστάσεις θαλασσίων υδατοκαλλιεργειών//
  ΣΒΥΣΕ: «(συνοδές και υποστηρικτικές χερσαίες)»
  Γ1) ….Χερσαίες μονάδες θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών
  Οι μονάδες αυτές περιλαμβάνουν χερσαίες χωμάτινες, τσιμεντένιες ή/και άλλου υλικού δεξαμενές (πλαστικές, σιδερένιες, από υαλοβάμβακα κλπ), εντός στεγασμένου χώρου κτιριακού ή θερμοκηπιακού τύπου, ή βρίσκονται εκτός των κτιρίων στο ανοικτό ύπαιθρο. Διαθέτουν αντλιοστάσια για την πρόσληψη των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού είτε κατ’ ευθείαν από τη θάλασσα είτε από γεωτρήσεις κοντά στη θάλασσα. Μπορεί να έχουν ανοικτό (συνεχούς κυκλοφορίας) ή κλειστό κύκλωμα ροής νερού με χρήση βιολογικών φίλτρων (ανακύκλωση).
  Έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής κατακράτησης των ρυπογόνων ουσιών που εκλύει η εκτροφή θαλάσσιων οργανισμών με μηχανικά και βιολογικά φίλτρα, δεξαμενές καθίζησης κλπ. Οι συνοδές και υποστηρικτικές υποδομές τους είναι όμοιες με αυτά που αναφέρονται παρακάτω για τις ιχθυοκαλλιέργειες σε πλωτούς κλωβούς, εκτός ίσως των λιμενικών εγκαταστάσεων. //
  • Κατά συνέπεια το Γ1) Συνοδές εγκαταστάσεις θα γίνει Γ2, κ.ο.κ

  Δ) ΚΙΝΗΤΡΑ
  • Η υπάρχουσα παράγραφος να εμπλουτισθεί με τα εξής στοιχεία:

  Το μέτρο της υποχρεωτικής υγρανάπαυσης που εισάγεται στο παρόν Ειδικό Πλαίσιο συνεπάγεται ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση που κανένας ιχθυοκαλλιεργητής δεν θα μπορούσε να υποστεί για τη μετακίνηση των ιχθυοκλωβών του χωρίς κάποια κίνητρα. Οικονομικά κίνητρα στην παραγόμενη ποσότητα ψαριών αποκλείονται από τους κανονισμούς της ΕΕ, αλλά για περιβαλλοντικούς, τουριστικούς και λόγους βιωσιμότητας των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων θα πρέπει να υιοθετηθούν, μετά την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως κίνητρο για την οριστική ή προσωρινή (εποχιακή) απόσυρση των μονάδων σε βάθη ή περιοχές που κατά αρχάς, μπορούν να θεωρηθούν ότι δεν ρυπαίνουν. Η προσωρινή απόσυρση των μονάδων γίνεται υποχρεωτική σε κλειστές περιοχές κατά την καλοκαιρινή περίοδο (1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου), που συμπίπτει με την κολυμβητική περίοδος στην Ελλάδα και είναι η λιγότερο θυελλώδης περίοδος του έτους και άρα με τα λιγότερα ρίσκα για τους ιχθυοκαλλιεργητές.
  Η υδρανάπαυση (fallowing) σε «ικανή» απόσταση, μακριά από τις ακτές, για μια σημαντική περίοδο του έτους θα εξαλείψει τη ρύπανση των ακτών την παραθεριστική περίοδο του έτους και θα επιτρέψει την ανενόχλητη ανάπτυξη των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών σε ΠΑΥ και νέες χωροθετούμενες περιοχές. Ας σημειωθεί ότι τα 3/4 των καταναλισκόμενων ποσοτήτων τροφής γίνεται την ανοιξιάτικη-καλοκαιρινή περίοδο (εξ ου και η σχετική ρύπανση), και είναι η περίοδος κατά την οποία επιζητούνται από τους ιχθυοκαλλιεργητές οι καλλίτερες σχετικά φυσικοχημικές συνθήκες που βρίσκονται συνήθως στις ανοικτές θάλασσες. Με άλλα λόγια το μέτρο που υιοθετείται έχει κάποιο κόστος, αλλά είναι προς το όφελος όλων των ενδιαφερομένων για τη χρήση της παράκτιας ζώνης.
  Για να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η προσωρινή και οριστική απόσυρση των ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων η σχετική νομοθεσία και διοικητική διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι απλή και σαφής σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να αποφευχθούν ατελέσφορες αντεκδικήσεις και αντεγκλήσεις. Ακόμα και οι εξαιρέσεις που θα πρέπει να θεσμοθετηθούν με σχετικές εγκυκλίους θα πρέπει να είναι απλές στην εφαρμογή τους (π.χ. σε περιπτώσεις επίσημης πρόγνωσης ισχυρών ανέμων ή για καθορισμένο αριθμό κλωβών γόνου θα επιτρέπεται η παραμονή κλωβών σε κλειστούς κόλπους κατά την καλοκαιρινή περίοδο για επακριβώς καθορισμένο χρόνο.
  Για «ανοικτούς» κόλπους η υδρανάπαυση δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο για την διατήρηση των επιτρεπόμενων ορίων περιβαλλοντικών παραμέτρων στις παρακείμενες ακτές και παραλίες, όπως ορίζονται στο σχετικό άρθρο. Για λόγους συμβατούς με τις περιβαλλοντικές αρχές έχει επίσης ορισθεί ότι υδρανάπαυση δεν νοείται παρά με τη μετακίνηση όλων των ιχθυοκλωβών σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 χμ από την προηγούμενη θέση τους και σε ικανή απόσταση από τις ακτές ώστε να μην προκαλείται ρύπανση με την έννοια που την αντιλαμβάνονται οι κολυμβητές και οι λουόμενοι.
  Άλλα κίνητρα που προβλέπονται στις κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου αφορούν στην εγκατάσταση μονάδων σε «ανοικτές» περιοχές και θα πρέπει η χρηματοδότηση που προβλέπεται στις οικονομικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη του κλάδου και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του να είναι η αυξημένη για μονάδες που χρησιμοποιούν εξοπλισμούς ανοικτής θαλάσσης ή χερσαίες εγκαταστάσεις ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος καλλιέργειας, οι οποίες κατά τεκμήριο δεν ρυπαίνουν.
  Ως ένα επιπλέον κίνητρο πιστεύεται ότι θα είναι η χωροθέτηση χερσαίων εκτάσεων σε «ανοικτές» χερσαίες περιοχές για την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργητικών μονάδων νέων ειδών ή συνοδών κατασκευών για τις πλωτές μονάδες που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας κλπ. Για το λόγο αυτό συνιστάται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς η δημιουργία χωροθετημένων χερσαίων εκτάσεων κατά το πρότυπο των βιομηχανικών ή τεχνολογικών πάρκων που θα αποδειχθεί ένα ισχυρό κίνητρο για την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.
  Ο χωροταξικός σχεδιασμός για «ανοικτές» περιοχές θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες του σχεδιασμού χρήσεων γης, όπως την πολεοδομία, χωροταξία της παρακείμενης γης, τα εθνικά, περιφερειακά χωροταξικά σχέδια, τον σχεδιασμό των μεταφορικών, ενεργειακών δικτύων κλπ και αυτό επιδιώκεται από το παρόν Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών.

 • 21 Μαΐου 2011, 17:34 | Μ.Π.

  To άρθρο αυτό δεν αφορά χωροταξικό σχεδιασμό. Πρέπει να απαληφθεί και με ΚΥΑ να καθοριστούν οι προυποθέσεις (συγκεκριμένα και όχι γενικά)

 • 20 Μαΐου 2011, 15:27 | Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

  Η υδατοκαλλιέργεια είναι σχετικά πολύ νέος κλάδος ζωϊκής παραγωγής σε σχέση με την κτηνοτροφική παραγωγή που εχει ιστορία αιώνων και χιλιετιών. Γι’ αυτό άλλωστε περνά και θα συνεχίσει να περνά στο εγγύς μέλλον, από στάδια ανάπτυξης, ωρίμανσης, αναδιάρθρωσης, κριτικής, με άλλα λόγια εξέλιξης. Όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία, όπως δείχνουν οι εξελίξεις στον χώρο, ότι στο άμεσο μέλλον πρόκειται να επικρατήσει ως το κυρίαρχο σύστημα στην παραγωγή υδρόβιων οργανισμών. Σύμφωνα με τις στατιστικές του 2006 (UN FAO), η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ήταν ίση με περίπου το 50% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής αλιευμάτων. Έκτοτε, πιστεύεται ότι παράγονται ήδη περισσότερα ψάρια από την υδατοκαλλιέργεια παρά απ’ ότι συλλέγονται από θάλασσες, ποταμούς και λίμνες.

  Από την άλλη, η παγκόσμια παραγωγή υδρόβιων οργανισμών –που συλλέγονται από αλιευτικούς στόλους σε όλο τον κόσμο- έχει φτάσει εδώ και χρόνια στο μέγιστό της βαθμό. Αυτό σημαίνει, πως ακόμη και με αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας (π.χ. μεγαλύτερα σκάφη, μακρύτερα δίκτυα, αναβαθμισμένη τεχνολογία, ή περισσότερες μέρες ανά αλιευτική περίοδο), δεν υπάρχει πιθανότητα για μεγαλύτερη συλλογή ψαριών από τους αλιευτικούς στόλους. Στην πραγματικότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των υδρόβιων οργανισμών είτε έχει υποστεί υπεραλίευση –με τον κίνδυνο να καταστραφεί η δυνατότητα του αποθέματος για αναπαραγωγή- είτε εκμεταλλεύονται στο μέγιστο της δυνατοτήτας τους. Συνεπώς, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή των υδρόβιων οργανισμών, η υδατοκαλλιέργεια πρέπει να αντικαταστήσει την αλιεία, με τον ίδιο τρόπο που για αιώνες τώρα η κτηνοτροφία (πουλερικά, χοίροι, αιγοπρόβατα, βοοειδή κ.λπ.) έχει την αποκλειστική παραγωγή κρέατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

  Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα πρέπει να αναπτυχθεί η υδατοκαλλιέργεια, αλλά εάν ενδιαφέρει την Ελλάδα να έχει ρόλο στον τομέα αυτό, ο οποίος σίγουρα στο μέλλον θα είναι ολοένα και πιό σημαντικός. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον τομέα της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, και ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να επιβαρυνθεί ανεξέλεγκτα το περιβάλλον, χωρίς να μειωθεί η τουριστική κίνηση και χωρίς να μειωθεί η ποιότητα ζωής μας. Αντιθέτως, μετά από 30 σχεδόν χρόνια θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, και την Μεσόγειο γενικότερα, υπάρχει αρκετή γνώση και εμπειρία ώστε να μπορούν να τεθούν οι βάσεις, που και αυτές θα συνεχίσουν να τροποποιούνται/εξελίσσονται με βάση τα νέα δεδομένα, για την σωστή χωροθέτηση, λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.

  Η πρόσφατη προσπάθεια για τον χωροταξικό σχεδιασμό ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών προσφέρει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η ανάπτυξη αυτή να γίνει σωστά όσον αφορά την δυναμικότητα του περιβάλλοντος και την αποφυγή συστηματικής ρύπανσης, τις εναλλακτικές χρήσεις της θαλάσσιας και παράλιας περιοχής και την αύξηση της προσφοράς εργασίας σε πολλά σημεία της τεράστιας ακτογραμμής της χώρας μας.

  Η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και θα είναι όχι μόνο κρίμα, αλλά ίσως και καταστροφικό για κάποιες περιοχές της, να μήν εκμεταλλευτεί αυτόν τον φυσικό πλουτοπαραγωγικό πόρο που μπορεί να εξελιχθεί στον σημαντικότερο τομέα πρωτογενούς παραγωγής, σε μιά εποχή που φαίνεται να εισάγουμε τα πάντα –μέχρι και σκόρδα (από Κίνα), δυόσμο (από Ισραήλ) και σύκα (από Ισπανία)!

  Δρ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς,
  Ερευνητής,
  Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών,
  Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

 • 19 Μαΐου 2011, 17:51 | Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου

  Δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς δικό τους αποκλειστικό χώρο διέλευσης. Δεν μπορεί να παραμένει/αδειοδοτείται/εκσυγχρονίζεται σε περιοχή όμορη εντός κλειστού όρμου, χωρίς καμία μέριμνα για το θαλάσσιο περιβάλλον. Μετά από βάσιμες καταγγελίες θα πρέπει να υπάρχει κλείσιμο ή μετεγκατάσταση της μονάδος.

  Σε περίπτωση εγκατάλειψης μονάδος ή παύσης λειτουργίας θα πρέπει το κράτος να αναλαμβάνει την επαναφορά του χώρου στην πρότερα κατάσταση. Σημειώστε συγκεκριμένο παράδειγμα μονάδος εντός του όρμου Σκορπονερίου που σταμάτησε την λειτουργία της με απόφαση του ΣτΕ από το 1996, με εγκαταστάσεις που κρίθηκαν αυθαίρετες και κατεδαφιστέες και μέχρι σήμερα παραμένουν και έχουν μετατραπεί σε κατοικία αλλοδαπών.

  Οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα πρέπει να απομακρύνονται και να αποκαθίσταται ο χώρος με μέσα που διαθέτει το κράτος και όχι με αναμονή και αδιαφορία του ιδιώτη. Αλλιώς, πριν την αδειοδότηση και ανάλογα με τα έργα της μονάδος, να απαιτείται εγγυητική που με την κατάπτωση να ικανοποιείται η απαίτηση.

  Η διαχείριση των απορριμμάτων να προβλέπει την τήρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Άρθρο 5 και 6) μιας και οι ιχθυοκαλλιέργειες και τα απορρίμματα τους είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία.

 • 18 Μαΐου 2011, 14:25 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ APC s.a.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

  Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

  Α. Άρθρο 6

  1. Κεφάλαιο Β – Διαδικασία ίδρυσης ΠΟΑΥΑ (Σελ. 31)
  α. Φορέας ΠΟΑΥ (Περίπτωση α)
  Αναφέρεται στο Σχέδιο ότι ο Φορέας ΠΟΑΥ : «Δεν μισθώνει το θαλάσσιο χώρο παρά μόνο στην περίπτωση της μεμονωμένης μονάδας».

  Παρατήρηση:

  Η ρύθμιση αυτή (για την περίπτωση της μεμονωμένης μονάδας) είναι αντίθετη με τη γενική κατεύθυνση που διατυπώνεται στο άρθρο 9, για τις μισθώσεις, σύμφωνα με την οποία: «η αρμοδιότητα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να παραμείνει στον εκπρόσωπο της Κρατικής Διοίκησης».
  Εξάλλου ένας Φορέας (ιδιωτικός οποιασδήποτε νομικής μορφής) δεν είναι δυνατό να μισθώνει εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου.

  Πρόταση:
  Προτείνεται να διαγραφεί η φράση «… παρά μόνο στην περίπτωση της μεμονωμένης μονάδας».

  Β. Αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης (περίπτωση γ)

  Στην περίπτωση γ του Κεφαλαίου Β (άρθρο 6) μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα:
  «γ) Αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης
  Για να υποβάλλει αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης, ο Φορέας της ΠΟΑΥ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης μέσω μίσθωσης ή βεβαίωσης παραχώρησης από την αρμόδια αρχή και τη συναίνεση των παραγωγών που έχουν μισθώσει τουλάχιστον το 80% της ενεργής έκτασης της ΠΟΑΥ.
  – Η διαδικασία κινείται με την υποβολή πρότασης του φορέα στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Δ/νση Χωροταξίας.»

  Παρατηρήσεις:

  Το καθεστώς και η διαδικασία για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ, όπως περιγράφονται, ουσιαστικά είναι ταυτόσημα του ισχύοντος καθεστώτος, πλην της αναφοράς στη συναίνεση των παραγωγών «που έχουν μισθώσει το 80% της ενεργής έκτασης της ΠΟΑΥ».
  Το καθεστώς αυτό, ενώ ισχύει από το 2002, μέχρι σήμερα δεν έχει χωροθετηθεί καμμία ΠΟΑΥ. Είναι αναποτελεσματικό λόγω της ιδιαιτερότητας της νομικής υπόστασης των υδάτινων εκτάσεων. (κοινόχρηστες υπό την κυριότητα του Δημοσίου).
  Η έλλειψη ενδιαφέροντος, από ιδιωτικούς Φορείς και οι σοβαρές δυσχέρειες για την εξασφάλιση μεγάλων σχετικά υδάτινων εκτάσεων και κυρίως θαλάσσιων, περιορίζουν στο ελάχιστο τη δυνατότητα να χωροθετηθούν ΠΟΑΥ, που ως οργανωμένοι υποδοχείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας αποτελούν προτεραιότητα του Ειδικού Πλαισίου.
  Όσον αφορά τη συναίνεση των παραγωγών, θεωρούμε ότι δεν είναι νομικά ισχυρή ούτε και επιτρεπτή, καθόσον οι παραγωγοί είναι μισθωτές για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, συγκεκριμένων και σχετικά περιορισμένων εκτάσεων κυριότητας του Δημοσίου. Δεν είναι επομένως δυνατό να τους δοθεί τέτοια ρυθμιστική εξουσία.

  Επίσης στην περίπτωση γ αναφέρονται και τα εξής:

  « – Στις περιπτώσεις που η αιτούμενη έκταση της ΠΟΑΥ είναι μεγαλύτερη της έκτασης που απαιτείται για την εγκατάσταση των παραγωγών που μετέχουν στο φορέα, η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ θα γίνεται για το σύνολο της αιτούμενης επιφάνειας, αλλά η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται για τα ενεργά πάρκα. Για τα υπόλοιπα, μη ενεργά, πάρκα τα μισθώματα θα καταβάλλονται στη φάση ενεργοποίησής τους από υδατοκαλλιεργητές.
  – Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α, αλλά και σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ, θα πρέπει σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από τα προβλεπόμενα του Ν. 2742/1999 και της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 17239/1175Β/2002. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός πενταετίας.»

  Παρατηρήσεις:

  Η πρώτη από τις παραγράφους αυτές δημιουργεί πλήρη σύγχυση όσον αφορά την έννοια των ΠΟΑΥ καθόσον:
  – Η έκταση των ΠΟΑΥ σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την έκταση εγκατάστασης της / των μονάδων.
  – Οι ΠΟΑΥ, μπορούν να χωροθετηθούν σε περιοχές, ανεξάρτητα αν υπάρχουν μονάδες ή όχι, εντός πάντοτε ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ, μετά από την εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής μελέτης.
  – Δεν είναι σαφές ποιους αφορούν τα αναφερόμενα στα μισθώματα, τους Φορείς Διαχείρισης των ΠΟΑΥ, ή τους μισθωτές – υδατοκαλλιεργητές; πέραν του γεγονότος ότι τα μισθώματα θα πρέπει να ορισθούν με Νόμο στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του άρθρου 9 στου Σχεδίου της ΚΥΑ.

  Η δεύτερη παράγραφος που αφορά στην προθεσμία των τριών (3) ετών να υποβληθεί αίτημα καθορισμού ΠΟΑΥ και πέντε (5) ετών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημιουργεί ερωτηματικά καθόσον:

  – Δεν είναι σαφές, με ποια έννοια χρησιμοποιείται η φράση «σε όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισμού ΠΟΑΥ», αφού είναι δεδομένο ότι για όλες τις ΠΑΥ κατηγορίας Α – Δ αποτελεί προτεραιότητα η χωροθέτηση ΠΟΑΥ, μετά την εκπόνηση Τεχνικοοικονομικής μελέτης.
  – Δεν αναφέρεται ποιον αφορά η υποχρέωση να υποβάλλει το σχετικό αίτημα (π.χ. τον εν δυνάμει Φορέα οποιασδήποτε νομικής μορφής, τους τυχόν μισθωτές, ένα από αυτούς ή στο σύνολό τους).
  – Δεν προβλέπει συνέπειες αν δεν υποβληθεί το αίτημα στα τρία (3) έτη και δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία στα πέντε (5) έτη.

  Ενόψει των ανωτέρω, η περίπτωση γ «Αίτηση χαρακτηρισμού και οριοθέτησης (ΠΟΑΥ)» του Κεφαλαίου Β του άρθρου 6 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

  «(γ) Διαδικασία χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ΠΟΑΥ
  – Η διαδικασία κινείται με την υποβολή πρότασης από το ΥΘΥΝΑΛ ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της οικείας περιοχής στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. – Δ/νση Χωροταξίας. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΚΑ.
  – Η πρόταση αφορά σε συγκεκριμένη περιοχή για αποκλειστική ή κύρια χρήση, στις μορφές καλλιέργειας ή εκτροφής, στα είδη και στη συνολική επιτρεπόμενη δυναμικότητα των μονάδων της Π.Ο.Α.Υ. και συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: α) Τεχνικοοικονομική Μελέτη, β) Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας, η οποία θα τεκμηριώνει και την καταλληλότητα της περιοχής και γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
  – Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση των Π.Ο.Α.Υ. γίνεται με Π.Δ. μετά από εισήγηση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και του Υ.Θ.Υ.Ν.Α.Λ. η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Νόμου 2742/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.3889/2010 (άρθρο 30, παραγρ. 7 β)
  – Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ κατηγορίας Α, αλλά και στις άλλες κατηγορίες ΠΑΥ (Β – Δ), θα πρέπει σε διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθούν οι σχετικές προτάσεις χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των ΠΟΑΥ.»

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση, να κινείται η διαδικασία χωροθέτησης των ΠΟΑΥ από το ΥΘΥΝΑΛ ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της οικείας περιοχής, εξασφαλίζεται κατά τρόπο αποτελεσματικό η δημιουργία των οργανωμένων αυτών υποδοχέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας και η τήρηση των προθεσμιών που ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου.

  γ. Πρόσθετες υποχρεώσεις και Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης ΠΟΑΥ και μεμονωμένων επενδυτών (περιπτώσεις δ και ε του Κεφαλαίου Β του άρθρου 6).

  Κατά την άποψή μας τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους του Σχεδίου ΚΥΑ δεν αποτελούν αντικείμενο επιπέδου Ειδικού Πλαισίου, αλλά έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μονάδων, κατά περίπτωση.
  Θα πρέπει να παραλειφθούν ή σε κάθε περίπτωση να περιληφθούν υπό μορφή κατευθύνσεων.

  Νίκος Αναγνόπουλος
  Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.

 • 16 Μαΐου 2011, 19:14 | Ριζος Δημήτριος -Βιολόγος -Ιχθυολόγος

  Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ
  Αναφερόμενος στο άρθρο 6 σελ 32 του σχεδίου της Υπουργικής απόφασης που αφορά το ειδικό χωροταξικό θα ήθελα να επισημάνω τα εξής
  Ο φορέας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λειτουργεί συμβουλευτικά στους παραγωγούς και γνωμοδοτικά προς την Αρμόδια για τις μισθώσεις Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας ΚΑΙ ΟΧΙ προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Προς θεού έλεος τέλος πάντων με την αυθαιρεσία των συντακτών υπαλλήλων του ΥΠΕΚΑ που δεν σέβονται ουτε την υφιστάμενο Νόμο του Καλλικράτη όπου η αρμοδιότητα ανήκει στην Αιρετή Περιφέρεια που διαθέτει και τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλιείας ουτε το θεσμό της Αιρετής Αυτοδιοίκησης. Παρεμβαίνουν οι συντάκτες σε αρμοδιότητες των καθ ύλην αρμόδιων Υπουργείων ΥΠΕΣΔΑ και ΥΘΥΝΑΛ κάνουν υποδείξεις για την αρμοδιότητα των μισθώσεων ,κατά πως τους βολεύει φαίνεται, και αγνοώ από πού το αντλούν αυτή την αλαζονική συμπεριφορά απέναντι στα άλλα υπουργεία . Να καταλάβουν πλέον και αυτοί οι κύριοι ότι η εποχή του Σουφλιά και των προηγούμενων δήθεν υπερυπουργών πέρασε ανεπιστρεπτεί και ότι αυτοί οι δήθεν Υπερυπουργοί με τους συνακολούθους τους και με τη πολιτική τους είναι υπεύθυνοι για τη τραγική κατάσταση που οδηγήθηκε η Χώρα. (βλεπε ολυμπιακούς αγώνες , διαχείριση δημοσίων έργων κλπ)

  ΕΠΙΣΗΣΗ Στη σελίδα Σελ 35 συνεχίζουν οι συντάκτες και το ΥΠΕΚΑ το βιολί τους αγνοώντας και πάλι επιδεικτικά το Ν. του Καλικράτη και τον θεσμό της αιρετής αυτ/σης .
  Τις μελέτες για τη δημιουργία ΠΟΑΥ μπορούν να εκπονούνται με ευθύνη , είτε του ΥΘΥΝΑΛ είτε ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ και όχι της αποκεντρωμένης διοίκησης που είναι αναρμόδια για θέματα αλιείας
  Μετα τιμής

 • 15 Μαΐου 2011, 21:07 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Θα μας απαντησει κανείς από τους ιχθυολογους-βιολογους-ιχθυοπαθολόγους που διαρυγνύουν τα ιματια τους ότι οι ιχθυοκαλλιεργειες δε ρυπαινουν τί χρειαζεται τοτε η υγραναπαυση του θαλασσιου χωρου;

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 14 Μαΐου 2011, 17:49 | Μ.Π.

  Το άρθρο αυτό δεν αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να αλλάξει η απόφαση κριτήριων της ΠΟΑΥ και του φορέα διαχείρισης. Ένας χωροτάκτης δεν το είδε;

 • 13 Μαΐου 2011, 17:23 | Λεωνίδας Παπαχαρίσης / Δ/ντης Ποιότητας ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ

  Υδρανάπαυση – Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες

  Σε κάθε περίπτωση να οριστούν από την αρχική μίσθωση θέσεις ίδιας επιφανείας με τις μισθωμένες, για την υδρανάπαυση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Οι εκτάσεις για υδρανάπαυση θα είναι ελεύθερες για άλλες χρήσεις (αλιεία, αναψυχή κλπ). Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του χώρου υδρανάπαυσης θα ελευθερώνεται ο προηγούμενος χώρος όπου δραστηριοποιείται η μονάδα. Δεν θα υπάρχουν εγκαταστάσεις τις μονάδας συγχρόνως και στις δύο περιοχές.

  Να οριστούν κριτήρια για υποχρεωτική υδρανάπαυση σε σχέση με περιοχές μάρτυρες εντός η πλησίον της Π.Ο.Α.Υ. οι οποίες παρουσιάζουν αντίστοιχα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά. Ο ορισμός των περιοχών μαρτύρων για δειγματοληψίες και σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα σημεία ελέγχου των μονάδων υδατοκαλλιέργειας να πραγματοποιείται με τον καθορισμό της Π.Ο.Α.Υ. και οι δαπάνες για τον περιβαλλοντικό έλεγχο να βαρύνουν τις υδατοκαλλιέργειες που δραστηριοποιούνται στην Π.Ο.Α.Υ. ή τον Φορέα Διαχείρισης της Π.Ο.Α.Υ. εφόσον συμφωνηθεί από τα μέλη του.

  Αιγιαλός και Παραλία

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και η ελεύθερη και δημόσια χρήση του αιγιαλού. Στον αιγιαλό και την παραλία να επιτρέπονται μόνο υποδομές ελλιμενισμού, η όδευση συστημάτων άντλησης – απάντλησης νερού και ιχθυοτροφών καθώς και υποδομές για την κίνηση οχημάτων προς τα σημεία ελλιμενισμού.

  Αποστάσεις

  Οι σχετικές αποστάσεις ανάμεσα σε Π.Ο.Α.Υ., Π.Α.Σ.Μ. ή και μεμονωμένων μονάδων να είναι κατ΄ ελάχιστο 1.000 μ ή να ορίζονται με βιολογικά κριτήρια. Η απόσταση των 6 ναυτικών μιλίων που αναφέρεται σε άλλο σημείο της Κ.Υ.Α. δεν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη.

  Διάρκεια μίσθωσης – αναμίσθωση

  Είναι απαραίτητο να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της μίσθωσης εκτάσεων. Η επανεκμίσθωση να μην περιορίζεται εφόσον συνεχίζουν να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.

 • 18 Απριλίου 2011, 08:05 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Με αφορμή το σχόλιο του κυρίου Γεωργίου Κάρλου στο προηγούμενο άρθρο και χωρις να θελουμε να καταχραστούμε του χώρου και της δυνατότητας κατάθεσης των απόψεων η οποία μας δίδεται, επιτρέψτε μας να καταθέσουμε συμπληρωματικά τα εξής
  Εχουμε στη διάθεσή μας την κριτική της Μελέτης ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗ που αφορά στον Κόλπο του Θεολόγου-Αταλάντης –Λιβανατών η οποία περιλαμβανεται στην ευρύτερη Μελέτη Καθορισμού Περιοχών Οργανωμένης Αναπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στο Βόρειο Ευβοικό & Μαλιακό της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ.ΑΛΙΕΙΑ και η οποία εκπονήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη μας κ. Γεώργιο Κάρλο ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΜΠ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 73 – ΑΘΗΝΑ
  Tηλ. : 210 77 86 743 e-mail : g.e.karlos@ tee.gr
  Σας την παραθέτουμε αυτούσια και ακόμη μια φορά σας ζητάμε να εξαιρεθεί ο Οπούντιος Κόλπος(Θεολόγου-Αταλάντης –Λιβανατών) από τις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(ΠΟΑΥ)

  ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :
  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
  ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΟΑΥ) :
  ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΟΛΠΟ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005
  Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων
  Ειδική Γραμ. Προγραμματισμού & Εφαρμογών
  Γ’ ΚΠΣ – Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιεία.

  ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ , ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΓΙΑΤΙ :
  Η ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
  ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
  ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
  1. Εισαγωγή.
  2. Τι περιλαμβάνει η ΠΟΑΥ Αταλάντης.
  3. Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η ΠΟΑΥ Αταλάντης, ενώ θα έπρεπε :
  3-1). Την αναλυτική περιγραφή όλων των ετήσιων ρυπαντικών φορτίων :
  3-1-1). Το φορτίο BOD των αποβλήτων των Μονάδων των δύο Ζωνών.
  3-1-2). Το φορτίο των περιττωμάτων των Μονάδων των δύο Ζωνών
  3-1-3). Το φορτίο Φωσφόρου στα απόβλητα Μονάδων των 2 Ζωνών.
  3-1-4). Το φορτίο Αζώτου στα απόβλητα Μονάδων των 2 Ζωνών.
  3-1-5). Το φορτίο Αμμ. Αζώτου στα απόβλητα Μονάδων των 2 Ζωνών.
  3-2). Τα μοντέλα Διασποράς των κοπράνων και των χαμένων τροφών από τα θαλάσσια ρεύματα κατά τις 4 εποχές του έτους.
  3-3). Τις διαστάσεις του στρώματος της σάπιας λάσπης κάτω από τους κλωβούς των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας και των δύο Ζωνών.
  4). Ειδικές παρατηρήσεις του Γ. Ε. Κάρλου για την Μελέτη
  5). Βιβλιογραφία

  1. Εισαγωγή.
  Σε μια εποχή που :
  1). Το Κράτος δεν έχει ορίσει τα ρυπαντικά φορτία, που περιέχονται στα απόβλητα των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας ανα τόννο ετησίως παραγομένων ψαριών.
  2). Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις Μονάδες Ιχθυοκαλλιερ-γειών (Μ.Ι.) επικρατεί μια απαράδεκτη ασυδοσία και το τι θα γραφθεί στις Μ.Π.Ε. επαφίεται στον πατριωτισμό του εκπονούντος την Μ.Π.Ε. !!
  Ενδεικτικό παράδειγμα : Σε δύο Μ.Π.Ε. για Μ.Ι. στις θέσεις Λιβάδι και Κόκκινος Βράχος Κόλπου Αργοστολίου τα ρυπαντικά φορτία Φωσφόρου και Αζώτου στα απόβλητα των δύο Μ.Ι. είναι υποβαθμισμένα κατά τριάντα φορές. !!!
  3). Το ΥΠΕΧΩΔΕ, που είχε μέχρι πρότινος την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις Μ.Π.Ε., είχε υιοθετήσει και εδέχετο σαν πρότυπο για την ρύπανση από τις Μ.Ι. μιά μελέτη της ομάδος Κονίδη του 1993, η οποία δίδει μια τελείως λανθασμένη εικόνα για την ρύπανση με οργανικό φορτίο από τα απόβλητα των Μ.Ι. με αποτέλεσμα :
  3-1). λόγω απαραδέκτων λαθών το φορτίο BOD σε kg BOD/ημέρα να είναι υποβαθμισμένο κατά δέκα επτά (17) φορές και
  3-2). η περιεκτικότητα σε BOD των νερών κάτω από τους κλωβούς να παρουσιάζεται εξωπραγματικά μηδαμινή, δηλαδή μόνον 2,1 mg BOD/l και αυτό γιατί κατανέμουν το ήδη απαράδεκτα υποβαθμισμένο φορτίο BOD σε όλη την μάζα του νερού, που υπάρχει κάτω από τους κλωβούς και μέχρι τον πυθμένα, πράγμα που είναι τελείως λανθασμένο, επειδή το μέγιστο μέρος του φορτίου BOD προέρχεται από στερεά που το αργότερο σε είκοσι λεπτά θα έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα.
  … έρχεται το Υπουργείο Γεωργίας και προσπαθεί να θεσμοθετήσει τον θεσμό των ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ή ΠΟΑΥ με ένα τρόπο, που τουλάχιστον για την ΠΟΑΥ Αταλάντης στον Ευβοϊκό Κόλπο, απέχει πολύ από του να χαρακτηρισθεί ότι στηρίζεται σε επιστημονικά κριτήρια για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής !!!
  Συμπέρασμα : Εξ όσων συνάγονται από τα περιεχόμενα των επομένων σελίδων η δημιουργία ΠΟΑΥ στην περιοχή Αταλάντης επηρεάζει αρνητικά όχι μόνο τις περιοχές Αταλαντονησίου και Γαϊδαρονησίου αλλά και το Περιβάλλον της Περιοχής Θεολόγου .
  Στην περιοχή κόλπου Αταλάντης θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα να αναπτύξει τις τουριστικές δυνατότητες της, που είναι πολλές και οι Ιχθυοκαλλιέργειες να μεταφερθούν κάπου αλλού.

  2. Τι περιλαμβάνει η ΠΟΑΥ Αταλάντης.
  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Γραμματεία Προγραμμα-τισμού και Εφαρμογών, Γ’ ΚΠΣ, Υπηρεσία Διαχείρισης Ε. Π. Αλιεία ανέθεσε στην Εταιρεία ΝΑΥΣ-Ιωάννα Ν. Αργυρού να εκπονήσει την μελέτη Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Θαλασσίων Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στο Βόρειο Ευβοϊκό & Μαλιακό Κόλπο Δ’ Φάση, Παράρτημα Β’ και Γ.3. Αθήνα, Ιανουάριος 2005.
  Σ’ αυτήν την μελέτη για την ΠΟΑΥ Αταλάντης προβλέπονται οι κατωτέρω δύο Ζώνες :
  Ζώνη 1 Ζώνη 2
  Αταλαντονήσι Γαϊδουρονήσι
  1. Έκταση, στρέμματα 2048 1265
  2. Υφιστάμενη έκταση, στρέμματα 107 151,68
  3. Προτεινόμενη ενεργή έκταση, στρεμ. 105 140
  4. Διαφορές στην έκταση, στρέμματα -2 -11,68
  5. Υφισταμένη δυναμικότητα, tn/χρόνο 1381 1563
  6. Προτειν. δυναμικότητα, τόννοι/χρόνο 1435 1610
  7. Αύξηση δυναμικότητος, τόννοι/χρόνο 54 47
  Η ΠΟΑΥ Αταλάντης με τις δύο Ζώνες της ανήκει στην ομάδα ΠΟΑΥ ΙΙΙ στην οποία ανήκουν οι ΠΟΑΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ & ΛΑΡΥΜΝΑΣ.
  Η υφισταμένη δυναμικότητα της ΠΟΑΥ ΙΙΙ είναι 7334 τόννοι /χρόνο και προτείνεται όπως αναφέρεται στην σελίδα 7.2-3 του Παρ. Β’ …σύμφωνα με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της περιοχής να αυξηθούν σε 9.255 τόννους ετησίως!!.
  Σημείωση Γ. Κάρλου :
  Αλήθεια δεν θα έπρεπε να αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί βάσει των οποίων υπολογίσθηκε ότι η νέα δυναμικότητα είναι 9.255 τόννοι ετησίως ?
  Αλήθεια δεν θα έπρεπε να τεκμηριωθεί κατά αδιάσειστο τρόπο το ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στο Περιβάλλον της περιοχής Θεολόγου από τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ζώνη 1 και 2 ?
  Στην Σελίδα 1.5-5 Παράρτημα Γ.3 αν και αναφέρονται τα εξής : Για τον υπολογισμό του ρυπαντικού φορτίου χρησιμοποιούνται οι παρακάτω αριθμοί : Η περιεκτικότητα της τροφής σε Άζωτο ίση με 8%. Η περιεκτικότητα της τροφής σε Φώσφορο θεωρήθηκε με 1,2 % .Ο συντελεστής μετατρεψιμότητος (FCR) δηλαδή ο λόγος της παραγόμενης Βιομάζας προς το βάθος της χορηγηθείσης τροφής στις πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας ίσος με 2.0 , εν τούτοις και στα δύο Παραρτήματα Β & Γ.3 δεν αναφέρεται ούτε ένα ρυπαντικό φορτίο για την ΠΟΑΥ Αταλάντης.!!!!

  3. Τι ΔΕΝ περιλαμβάνει η ΠΟΑΥ Αταλάντης, ενώ θα έπρεπε να τα περιλαμβάνει.
  3-1). ΔΕΝ περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή όλων των ρυπαντικών φορτίων, που θα αποβάλλονται στη θάλασσα, όταν στην ΠΟΑΥ Αταλάντης θα παράγονται ( Ζώνη 1 & 2) από 3045 έως 4568 τόννοι ψάρια ετησίως.
  Είναι επιστημονικά απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Μελέτη αυτή:
  (α) δεν αναφέρεται ούτε ένα ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων των μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας των δύο Ζωνών και
  (β) δεν περιλαμβάνονται επίσης τα μοντέλα διασποράς των ρυπαντικών φορτίων από τα θαλάσσια ρεύματα κατά τις τέσσερεις εποχές του έτους, ώστε να σχηματίζει ο αναγνώστης μία ιδέα και για την τάξη μεγέθους των φορτίων αυτών και για να μπορεί να κρίνει αν θα διασπαρούν εντελώς ή όχι από τα θαλάσσια ρεύματα, όπως επίσης και το πού θα εκβράζονται τουλάχιστον τα στερεά από αυτά τα απόβλητα.
  3-1-1). Φορτίο BOD των αποβλήτων της παραγωγής και των δύο Ζωνών..
  Στην μελέτη δεν αναφέρεται ούτε λέξη για το φορτίο BOD των αποβλήτων των ιχθυοκαλλιεργειών σε καμμία απολύτως Ζώνη, συνεπώς ούτε στην Ζώνη 1 και 2.!!!
  Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) θεωρεί το φορτίο BOD των αποβλήτων των Μ.Ι. πρωταρχικό παράγοντα στην διαστασιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Μ.Ι. (ΕΡΑ-821-R-02-016/Aug. 2002 και ΕΡΑ-821-R-02-015/Sept.02) και έχει θεσμοθετήσει την συσχέτιση του φορτίου BOD των Μ.Ι. με το ισοδύναμο φορτίο BOD των λυμάτων πόλεων και μάλιστα στο Κεφ. 9 σελ. 7 της ΕΡΑ-821-R-02-015/ Sept. 02 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι :
  μία Μ.Ι. με ετήσια παραγωγή 1.360 τόννων Σολωμού παρουσιάζει στα απόβλητα της ένα φορτίο 1.810 tn BOD5 ετησίως, που ισοδυναμεί με το φορτίο BOD5 των ετήσιων λυμάτων μιάς πόλεως 65.000 κατοίκων. !!!!
  Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι το ετήσιο φορτίο BOD των αποβλήτων μιας Ιχθυοκαλλιέργειας με παραγωγή 1.360 τόννων ψαριών ετησίως είναι ισοδύναμο, δηλαδή έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε φορτίο Οξυγόνου, που έχει και το ετήσιο φορτίο BOD των αστικών αποβλήτων :
  (i). 65.000 κατοίκων σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκδοση της ΕΡΑ .
  (ii). 65.775 κατοίκων σύμφωνα με δικούς μου υπολογισμούς.
  (iii). 4.550 κατοίκων σύμφωνα με τα δεδομένα της εργασίας Κονίδη και
  (iv). 77.298 κατοίκων αν διορθωθεί η εργασία της ομάδος Κονίδη.!!
  Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι και στην συντριπτική πλειοψηφία των Μ.Π.Ε. για τις Ιχθυοκαλλιέργειες δεν αναφέρεται ούτε λέξη για φορτίο BOD, ενώ στις υπόλοιπες αναφέρεται μόνον η φράση το φορτίο BOD κάτω από τους κλωβούς είναι 2,1 mgBOD/l (Conides et al 1993) (!!!), που παραπέμπει στην προαναφερθείσα εργασία της ομάδος Κονίδη 1993, οπότε ο αναγνώστης μένει με την εντύπωση ότι η ρύπανση από τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι μηδαμινή !!!
  3-1-1-α). Ετήσια φορτία BOD των αποβλήτων των Μονάδων Ιχθυοκαλ-λιέργειας Ζώνης 1 και Ζώνης 2.
  Συνεπώς σύμφωνα με την ΕΡΑ η παραγωγή ενός τόννου ψαριών έχει σαν συνέπεια την απόρριψη ενός φορτίου BOD της τάξεως των 1330 κιλών BOD.
  Οι κατωτέρω Πίνακες παρουσιάζουν τα ετήσια φορτία BOD για τα απόβλητα της Ζώνης 1 και Ζώνης 2 με ιχθυοφόρτιση 10 και 15 kg ψάρια/m3 κλωβού, αντιστοίχως
  Ζώνη tn Ψάρια tn BOD / tn BOD ισοδύναμο με ετήσιο φορτίο
  ετησίως(#) tn ψαριών ετησίως BOD λυμάτων πόλεως (##)
  1. Ζώνη 1 1435 1,33 1909
  2. Ζώνη 2 1610 1,33 2141
  Ζώνη(1+2) 3045 4050 140620 κατοίκων
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 10 κιλά ψάρια ανα κυβικό μέτρο κλωβού.
  (##) 80 gr BOD/ άτομο/ημέρα.

  Ζώνη tn Ψάρια tn BOD / tn BOD ισοδύναμο με ετήσιο φορτίο
  ετησίως(#) tn ψαριών ετησίως BOD λυμάτων πόλεως(##)
  1. Ζώνη 1 2153 1,33 2863
  2. Ζώνη 2 2415 1,33 3212
  Ζώνη1+2 4568 6075 210930 κατοίκων
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 15 κιλά ψάρια ανα κυβικό μέτρο κλωβού.
  (##) 80 gr BOD/ άτομο/ημέρα.
  Αν οι ιχθυοκαλλιεργητές επιλέξουν σαν μεγίστη ιχθυοφόρτιση τα 15 κιλά ψάρια ανα κυβ. μέτρο τότε η παραγωγή θα φθάσει τους 4500 τόννους ψάρια ετησίως, το ετήσιο φορτίο BOD τους 6000 tn BOD και θα έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε Οξυγόνο με τα ετήσια λύματα μιάς πόλεως 211.000 κατοίκων.!!
  Σημείωση Γ.Ε. Κάρλου : Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του φορτίου BOD ίσως θα καλυφθεί από το Διαλελυμένο Οξυγόνο των ρευμάτων του Ευβοϊκού, αλλά τι γίνεται με το φορτίο BOD των στερεών ( μείγμα κοπράνων και χαμένων τροφών) που θα εκβρασθούν στα αβαθή των ακρογιαλιών και των κόλπων από το Αταλαντονήσι μέχρι το Ακρωτήριο Κέρατο ?
  3-1-1-β). Μέγιστα ημερήσια φορτία BOD των αποβλήτων των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας (Μ.Ι.) Ζώνης 1 και Ζώνης 2.
  Τα μέγιστα ημερήσια φορτία BOD των αποβλήτων των Μ.Ι. στην Ζώνη 1 και Ζώνη 2 εξαρτώνται από το συνολικό βάρος της Βιομάζας, δηλαδή το συνολικό βάρος των ζωντανών ψαριών, που θα υπάρχουν στους ιχθυοκλωβούς εκείνη την ημέρα .
  Μία ακραία περίπτωση, που για καθαρά εμπορικούς λόγους δεν είναι πιθανή, είναι όλες οι Μ.Ι. να παραδίδουν την μέγιστη παραγωγή τους την ίδια ημέρα, οπότε εκείνη την ημέρα σε όλους τους κλωβούς θα υπάρχουν από 3045 έως 4568 τόννοι ψάρια, ανάλογα με το με ποια μέγιστη ιχθυοφόρτιση ( 10 ή 15 kg ψάρια/m3) έχουν καλλιεργηθεί οι Μ.Ι. .
  Είναι ευνόητον ότι αυτή η μέγιστη Βιομάζα μπορεί να συμβαίνει μόνον σε μία ημέρα κάθε 15 έως 17 μήνες, όσο δηλαδή απαιτείται για να γίνει ο γόνος ψάρι με το εμπορεύσιμο βάρος.!!!
  Μια άλλη πιο πιθανή περίπτωση είναι η ετήσια παραγωγή των 3045 έως 4568 τόννων ψαριών να παραδίδεται σε τρείς παρτίδες των 1015 ή 1523 τόννων ψάρια η παρτίδα, άρα εκείνες τις τρείς ημέρες σε όλους τους ιχθυοκλωβούς θα υπάρχουν ζωντανά ψάρια, που το συνολικό τους βάρος θα είναι 1015 ή 1523 τόννοι.
  Η ημερήσια παροχή ιχθυοτροφών κυμαίνεται από 1,0 % έως το 2,0 %του βάρους των ψαριών, επίσης η κατανάλωση ενός κιλού ιχθυοτροφής προκαλεί την απόρριψη από 0,337 μέχρι 0,633 κιλών περιττωμάτων (κατά KLONTZ και με Σα από 92% έως 85%, αντιστοίχως) ή 0,5 kg περιττώματα/kg ιχθυοτροφής κατά μέσον όρον.
  Στην προαναφερθείσα εργασία της ΕΡΑ αναφέρεται ότι η παραγωγή 1.360 τόννων Σολωμού παρουσιάζει στα απόβλητα της ένα φορτίο 1.810 tn BOD5 , και αν δεχθούμε ότι για κάθε κιλό ψαριού παρεσχέθησαν τουλάχιστον 2,0 κιλά ιχθυοτροφών, τότε προκύπτει ότι οι 1360 τόννοι Σολωμού ετράφησαν με 2720 τόννους ιχθυοτροφών και προκάλεσαν ένα φορτίο 1810 τόννων BOD, άρα
  1810 tn BOD/ 2720 tn τροφών = 0,665 kg BOD kg τροφής
  Βάσε των ανωτέρω στους κατωτέρω δύο Πίνακες παρουσιάζονται τα αναμενόμενα μέγιστα ημερήσια φορτία BOD και περιττωμάτων για μέγιστα αναμενόμενα φορτία ζωντανής Βιομάζας στους ιχθυοκλωβούς 3045 και 1015 τόννων ψαριών ( για μεγ. ιχθυοφόρτιση 10 kg/m3) και 4568 και 1523 τόννων ψαριών ( για μεγ. ιχθυοφόρτιση 15 kg/m3), όταν τα ημερήσια φορτία ιχθυοτροφών θα είναι ίσα με το 1% έως 2,0 % του βάρος των ψαριών και τα ημερήσια φορτία περιττωμάτων θα είναι ίσα με το 50% των φορτίων των ιχθυοτροφών.
  Φορτία μέγιστης Βιομάζας για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 κιλά ψάρια/m3 κλωβού

  1. Βιομάζα, tn/ημέρα 3.045 3.045 1.015 1.015
  2. kg τροφής/ kg ψάρια 0,01 0,02 0,01 0,02
  3. kg τροφής/ημέρα 30.450 60.900 10.150 20.300
  4. kg περιττώματα / kg τροφής 0,5 0,5 0,5 0,5
  5. kg περιττώματα/ημέρα 15.225 30.450 5.075 10.150
  6. kg BOD / kg τροφής 0,665 0,665 0,665 0,665
  7. kg BOD / ημέρα 20.249 40.499 6.750 13.500
  8. kg BOD /λύματα ατόμου/ ημέρα 0,080 0,080 0,080 0,080
  9. Άτομα με ισοδ.BOD /ημέρα 253.116 506.231 84.372 168.744

  Φορτία μέγιστης Βιομάζας για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 15 κιλά ψάρια/m3 κλωβού

  1. Βιομάζα, tn/ημέρα 4.568 4.568 1.523 1.523
  2. kg τροφής/ kg ψάρια 0,01 0,02 0,01 0,02
  3. kg τροφής/ημέρα 45.680 91.360 15.230 30.460
  4. kg περιττώματα / kg τροφής 0,5 0,5 0,5 0,5
  5. kg περιττώματα/ημέρα 22.840 45.680 7.615 15.230
  6. kg BOD / kg τροφής 0,665 0,665 0,665 0,665
  7. kg BOD / ημέρα 30.377 60.754 10.128 20.256
  8. kg BOD /λύματα ατόμου/ ημέρα 0,080 0,080 0,080 0,080
  9. Άτομα με ισοδ.BOD /ημέρα 379.715 759.430 126.559 253.159

  3-1-2). Ετήσιο φορτίο περιττωμάτων της παραγωγής ψαριών και των δύο Ζωνών ( 1 & 2 ).
  Σύμφωνα με τους Butz & Vens-Cappell 1982 το ένα κιλό της τροφής που τρώγεται από τα ψάρια δημιουργεί 260 γραμμάρια ξηρό βάρος περιττωμάτων.
  Οι κατωτέρω Πίνακες παρουσιάζουν τα ετήσια φορτία Περιττωμάτων των ψαριών, που θα περιέχονται στα απόβλητα της Ζώνης 1 και Ζώνης 2 για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 και 15 kg /m3 και FCR = 2,0 και 2,5 σύμφωνα με τους Butz al,1982.
  Φορτία περιττωμάτων ψαριών Ζώνης 1 και 2 για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 kg /m3
  και FCR= 2,0 και 2,5
  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg τροφής tn τροφής kg περιττωμ. tn περιττωμ.
  ανά kgψάρι ανα kg τροφής ετησίως
  ( FCR)
  Ζώνη 1 1435 2,0 (#) 2870 0,26 (# #) 746
  Ζώνη 2 1610 2,0 (#) 3220 0,26 (# #) 837
  Σύνολα 3045 6090 1583
  Ζώνη 1 1435 2,5 (#) 3588 0,26 (# #) 933
  Ζώνη 2 1610 2,5 (#) 4025 0,26 (# #) 1047
  Σύνολα 3045 7613 1979
  (#) Στην Μελέτη αναφέρουν FCR =2,0 αλλά στην Κύπρο δέχονται FCR = 2,6-2,7
  (Υπουργ. Γεωργίας Κύπρου – Mediterranean Mariculture. January 2002.)
  (##) Σύμφωνα με Butz & Vens-Cappell 1982

  Φορτία περιττωμάτων ψαριών Ζώνης 1 και 2 για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 15 kg /m3 και FCR= 2,0 και 2,5
  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg τροφής tn τροφής kg περιττωμ. tn περιττωμ.
  ανά kgψάρι ανα kg τροφής ετησίως
  ( FCR)
  Ζώνη 1 2153 2,0 (#) 4306 0,26 (# #) 1120
  Ζώνη 2 2415 2,0 (#) 4830 0,26 (# #) 1256
  Σύνολα 4568 9136 2375
  Ζώνη 1 2153 2,5 (#) 5383 0,26 (# #) 1399
  Ζώνη 2 2415 2,5 (#) 6038 0,26 (# #) 1570
  Σύνολα 4568 11421 2969
  (#) Στην Μελέτη αναφέρουν FCR =2,0 αλλά στην Κύπρο δέχονται FCR = 2,6-2,7
  (Υπουργ. Γεωργίας Κύπρου – Mediterranean Mariculture. January 2002.)
  (##) Σύμφωνα με Butz & Vens-Cappell 1982

  Σύμφωνα με την μέθοδο KLONTZ ( Δ. Παπαναστασίου) η κατανάλωση ενός κιλού τροφής από τα ψάρια δημιουργεί περιττώματα που το βάρος τους εξαρτάται από το Συντελεστή Απορροφήσεως (Σα), αν Σα = 92% τότε 0.337 kg περιττώματα/kg τροφής, αν Σα = 85% τότε 0.633 kg περιττώματα/kg τροφής κ.ο.κ.
  Πίνακας με τα φορτία περιττωμάτων ψαριών Ζώνης 1 & 2 για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 kg /m3 και FCR= 2,0 και 2,5 σύμφωνα με μέθοδο KLONTZ
  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg τροφής tn τροφής kg περιττωμ. tn περιττωμ.
  ανά kgψάρι ανα kg τροφής ετησίως
  ( FCR)
  Ζώνη 1 1435 2,0 (#) 2870 0,337 (# #) 967
  Ζώνη 2 1610 2,0 (#) 3220 0,337 (# #) 1085
  Σύνολα 3045 6090 2052
  Ζώνη 1 1435 2,5 (#) 3588 0,337 (# #) 1209
  Ζώνη 2 1610 2,5 (#) 4025 0,337 (# #) 1356
  Σύνολα 3045 7613 2565
  (#) Στην Μελέτη αναφέρουν FCR =2,0 αλλά στην Κύπρο δέχονται FCR = 2,6-2,7
  (Υπουργ. Γεωργίας Κύπρου – Mediterranean Mariculture. January 2002.).
  (# #) Σα=92%

  Πίνακας με τα φορτία περιττωμάτων ψαριών Ζώνης 1 & 2 για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 kg /m3 και FCR= 2,0 και 2,5 σύμφωνα με μέθοδο KLONTZ
  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg τροφής tn τροφής kg περιττωμ. tn περιττωμ.
  ανά kgψάρι ανα kg τροφής ετησίως
  ( FCR)
  Ζώνη 1 1435 2,0 (#) 2870 0,633 (# #) 1817
  Ζώνη 2 1610 2,0 (#) 3220 0,633 (# #) 2038
  Σύνολα 3045 6090 3855
  Ζώνη 1 1435 2,5 (#) 3588 0,633 (# #) 2271
  Ζώνη 2 1610 2,5 (#) 4025 0,633 (# #) 2548
  Σύνολα 3045 7613 4819
  (#) Στην Μελέτη αναφέρουν FCR =2,0 αλλά στην Κύπρο δέχονται FCR = 2,6-2,7
  (Υπουργ. Γεωργίας Κύπρου – Mediterranean Mariculture. January 2002.).
  (# #) Συντελεστής Απορροφήσεως Σα =85%
  Ο ανωτέρω Πίνακας αποδεικνύει το πόσο πολύ εξαρτάται το φορτίο των περιττωμάτων από τον Συντελεστή Απορροφήσεως (Σα), οπότε αν ο Σα είναι 85% τότε τα περιττώματα των ψαριών και των δύο ζωνών θα κυμαίνονται μεταξύ 3855 και 4819 τόννων ετησίως, που υπερβαίνουν κατά πολύ τους 1583 τόννους ετησίως του υπολογισμού σύμφωνα με τους Butz & Vens-Cappell 1982!!!!
  Ερωτήσεις Γ. Ε. Κάρλου :
  (1η). Αλήθεια τι ποσοστό από αυτούς τους από 1583 τόννους μέχρι 2969 τόννους περιττωμάτων ετησίως ( Σύμφωνα με Butz & Vens-Cappell 1982 και μέγ. ιχθυοφόρτιση 10kg/m3) ή τους από 3855 τόννους έως 4819 τόννους περιττωμάτων ετησίως (Σύμφωνα με την χειρότερη περίπτωση KLONTZ) καταλήγει στις ακρογιαλιές του Θεολόγου, της Τραγάνας, του όρμου Αλμυρού και των παραλιών μεταξύ Αταλαντονησίου και Γαϊδαρονησίου, όταν φυσούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι και συγχρόνως η κίνηση των νερών του Ευβοϊκού είναι προς Χαλκίδα ?
  (2η). Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ισχυρών θαλασσίων ρευμάτων, που θα μπορούσαν να στείλουν πίσω στον Ευβοϊκό όλα τα περιττώματα, χαμένες τροφές και αδιάλυτα Φωσφορικά, που οι βοριάδες εξέβρασαν στις ακρογιαλιές από τον Όρμο Αλμυρού μέχρι το Ακρωτήριο Κέρατο ή μήπως κάτι τέτοιο είναι στην σφαίρα της φαντασίας κάποιων ?
  (3η). Πόσο σοβαρό και αξιόπιστο είναι το επιχείρημα αυτών που συνέταξαν την Μελέτη Καθορισμού των ΠΟΑΥ Αταλάντης … ότι εμείωσαν το εύρος της Ζώνης και την ενεργή έκταση της Ζώνης 1 κατά δύο (2) στρέμματα, δηλαδή …2% για να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τον τοπικό πληθυσμό, λόγω σχεδίων που υπάρχουν για την ανάπτυξη του ημερήσιου τουρισμού, όπως αναφέρουν στην σελ.1.2-2 του Παραρτ. Γ.3 ? Μήπως θα μπορούσαν να μας πούν αναλυτικά πως με αυτά τα δύο στρέμματα διασώζεται η ανάπτυξη ?
  4η). Αλήθεια μήπως μπορούν να μας πούν με αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία πως η μείωση κατά 11,68 στρέμματα της ενεργής έκτασης της Ζώνης 2 σώζει την περιοχή της Τραγάνας από την ρύπανση, όπως αναφέρουν στην σελ.1.2-2 του Παραρτ. Γ.3?

  3-1-3). Ετήσιο φορτίο Φωσφόρου στα απόβλητα μιάς ετήσιας παραγωγής από 3045 έως 4568 τόννων ψαριών και των δύο Ζωνών.
  Στην μελέτη αυτή οι μελετητές δίδουν Η περιεκτικότητα της τροφής σε Φωσφόρο θεωρήθηκε με 1,2 % Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με την πλειοψηφία των Μ.Π.Ε. που δέχονται περιεκτικότητα σε Φωσφόρο 1,5% αλλά και με την διεθνή Βιβλιογραφία (Holby et Hall, 1991) που εισηγούνται ότι ανα τόννο παραγομένων ψαριών στα απόβλητα περιέχονται 22 κιλά Φωσφόρου.
  Οι κατωτέρω Πίνακες παρουσιάζουν τα ετήσια φορτία Φωσφόρου, που θα περιέχονται στα απόβλητα της Ζώνης 1 και 2 σύμφωνα με Holby et Hall, 1991. και για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 και 15 kg ψάρια /m3 ιχθυοκλωβού, αντιστοίχως.
  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg Ρ ανά kg P/έτος
  .(#) tn ψάρια στα απόβλητα
  Ζώνη 1 1435 22 31570
  Ζώνη 2 1610 22 35420
  Σύνολα 3045 66960
  .(#) για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 10 kg ψάρια /m3 ιχθυοκλωβού

  Ζώνη tn Ψάρια/έτος kg Ρ ανά kg P/έτος
  .(##) tn ψάρια στα απόβλητα
  Ζώνη 1 2153 22 47366
  Ζώνη 2 2415 22 53150
  Σύνολα 4568 100469
  .(##) για μέγιστη ιχθυοφόρτιση 15 kg ψάρια /m3 ιχθυοκλωβού
  Στην Βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα των ιχθυοτροφών σε Φώσφορο κυμαίνεται από 1,5 % έως 1,8% , από τα οποία το 20% δεσμεύεται στην σάρκα των ψαριών και το υπόλοιπο 80% απορρίπτεται στη θάλασσα με τα απόβλητα, δηλαδή απορρίπτεται στη θάλασσα ένα φορτίο Φωσφόρου ίσον με το 1,2 % έως 1,44% του φορτίου των τροφών και έστω κατά μέσον όρον 1,32% ή 13,2 kg Ρ/tn τροφών.
  Στους προαναφερθέντες πίνακες αναφέρεται ότι το συνολικό και για τις δύο Ζώνες ετήσιο φορτίο των τροφών κυμαίνεται από 6090 tn ετησίως μέχρι 11421 tn ετησίως ανάλογα με τη ιχθυοφόρτιση (10-15 kg ψάρια /m3 ) και τον FCR= 2,0 –2,5.
  Ο κατωτέρω Πίνακας παρουσιάζει τις διακυμάνσεις του φορτίου Φωσφόρου των αποβλήτων των Μονάδων Ζώνης 1 &2 αν 13,2 kgΡ/tn τροφών.
  tn/έτος kg Ρ ανά kg P/έτος tn τροφών στα απόβλητα
  Ελάχ. ετήσιο φορτίο τροφών 6090 13,2 80388
  Μέγ. ετήσιο φορτίο τροφών 11419 13,2 150730
  Οι Holby et Hall, 1991 υπελόγισαν ότι μόνον ένα 17 έως 19% του Φωσφόρου που περιέχεται στις ιχθυοτροφές αποθηκεύεται στην σάρκα των ψαριών, ένα ποσοστό 1 έως 4% χάνεται με τα ψάρια που χάνονται και το υπόλοιπο 78% έως 82% του Φωσφόρου αποβάλλεται στο θαλάσσιο περιβάλλον.
  Επίσης οι Holby et Hall, 1991 υπελόγισαν ότι το 50 έως 57% του Φωσφόρου των αποβλήτων της ιχθυοκαλλιέργειας καταλήγει σαν αδιάλυτο στον πυθμένα της θάλασσας, από όπου και παρασύρεται από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ ένα ποσοστό ίσο με το 2 έως 4% του αρχικού Φωσφόρου θα επαναδιαλυθεί στο Θαλασσινό νερό.
  Σε Μελέτη του ΙΘΑΒΙΚ ( Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. 1998.) προτείνεται ότι πρέπει να μελετηθεί το τι ποσοστό του αδιαλύτου Φωσφόρου επαναδιαλύεται στο θαλασσινό νερό κατά την διάρκεια του Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου, οπότε τα νερά της θάλασσας αποκτούν την μέγιστη θερμοκρασία τους.
  Το ΤΕΙ Ηπείρου /Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας σε αναλύσεις των νερών στη θέση Αγ. Σπυρίδωνας του κόλπου Αργοστολίου βρήκε τον Οκτώβριο 2000 συγκεντρώσεις Φωσφορικών την τάξεως του 1,8 mg PO4/ λίτρο. Το ΤΕΙ Ηπείρου χαρακτήρισε σημειακό γεγονός αυτή την πολύ μεγάλη περιεκτικότητα και δεν της έδωσαν περαιτέρω σημασία. Αυτό κατά την γνώμη μου είναι λάθος του ΤΕΙ, γιατί το πιθανότερο είναι να οφείλεται σε επαναδιάλυση (λόγω αυξήσεως της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας) των αδιαλύτων αποθεμάτων Φωσφορικών από τα απόβλητα ιδίως της Μονάδος ιχθυοκαλλιέργειας, που λειτουργεί εκεί για περισσότερο από δέκα χρόνια.!!!
  Έχει διαπιστωθεί (Nishimura 1982, Kato et al 1985, Holby et Hall 1991) ότι τα φωσφορικά παρουσία οργανικού φορτίου προκαλούν μιά εκρηκτική ανάπτυξη τοξικού φυτοπλαγκτού (Toxic phytoplankton blooms) .
  Ερώτηση Γ. Ε. Κάρλου : Αλήθεια τι ποσοστό από αυτά τα 66960 κιλά Φωσφόρου ετησίως καταλήγει στις ακρογιαλιές του Θεολόγου, της Τραγάνας, του όρμου Αλμυρού και των παραλιών μεταξύ του Αταλαντονησίου και του Γαϊδαρονησίου, όπου αναδιαλυόμενο μπορεί να προκαλέσει μια μη φυσιολογική ανάπτυξη φυκιών.?

  3-1-4). Ετήσιο φορτίο Αζώτου στα απόβλητα μιάς ετήσιας παραγωγής από 3045 έως 4568 τόννων ψαριών και των δύο Ζωνών.
  Σ’ αυτήν τη μελέτη αναφέρεται ότι :
  Η περιεκτικότητα της τροφής σε Άζωτο ίση με 8% ..
  Για την περιεκτικότητα των ιχθυοτροφών σε Άζωτο δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Το Αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ, που μέχρι πρότινος ήταν υπεύθυνο για των έλεγχο/έγκριση των Μ.Π.Ε. θα έπρεπε να έχει επιβάλει στις Μ.Π.Ε. να αναφέρεται η χημική σύσταση των ιχθυοτροφών και τα Ισοζύγια Μάζης (mass balance) των ενώσεων Άνθρακα, Αζώτου και Φωσφόρου, που εισέρχονται και εξέρχονται από τους ιχθυοκλωβούς.
  Στις περισσότερες Μ.Π.Ε. δεν αναφέρουν ούτε λέξη για την χημική σύσταση των ιχθυοτροφών, ενώ σε αρκετές Μ.Π.Ε., όπως και στην προαναφερθείσα μελέτη της ομάδος Κονίδη & Συνεργάτες 1993, αναφέρεται ότι Οι ιχθυοτροφές περιέχουν 40 έως 50% πρωτεΐνες, που περιέχουν 40% Άζωτο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιεκτικότητα σε Άζωτο των ιχθυοτροφών κυμαίνεται από 16 έως 20% .!!! Επίσης και ο Δ. Παπαναστασίου αναφέρει ότι οι τροφές περιέχουν 40 έως 55% πρωτεΐνες. !!
  Στην διεθνή Βιβλιογραφία αναφέρεται περιεκτικότητα των ιχθυοτροφών σε Άζωτο 7% έως 9% (low energy dry food).
  Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι όσο περισσότερο Άζωτο (άρα πρωτεΐνες) έχουν οι τροφές τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ρύπανση.!!
  Οι Hall et Holby, 1992 εισηγούνται ότι ανα τόννο παραγομένων ψαριών στα απόβλητα περιέχονται 97 έως 102 κιλά Αζώτου ( κατά μέσον όρον 98,5 kg/τόννον ψαριών), από τα οποία τα 69 είναι Αμμωνιακό Άζωτο και αυτά για περιεκτικότητα των ιχθυοτροφών σε Άζωτο από 7% έως 9% (low energy dry food).
  Οι Hall et al, 1992 υπελόγισαν ότι μόνον ένα 27 έως 28% του Αζώτου που περιέχεται στις ιχθυοτροφές αποθηκεύεται στην σάρκα των ψαριών, ένα ποσοστό 2 έως 5% χάνεται με τα ψάρια, που χάνονται, ένα ποσοστό 48 % αποβάλλεται με τα ούρα και το υπόλοιπο 23% του αρχικού Αζώτου καταλήγει στα στερεά που καθιζάνουν στον πυθμένα. Επίσης οι Hall et al, 1992, υπελόγισαν ότι ένα ποσοστό ίσο με το 1 έως 3% του αρχικού Αζώτου θα επαναδιαλύεται από το ίζημα προς στο Θαλασσινό νερό προς ενώσεις Διαλυμένου Αζώτου (DON), ενώσεις Αμμων. Αζώτου, ουρία, νιτρικά κ.λπ..
  Οι κατωτέρω δύο Πίνακες παρουσιάζουν τα φορτία Ολικού Αζώτου και Αμμωνιακού Αζώτου στα ετήσια απόβλητα της Ζώνης 1 και Ζώνης 2, για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 10 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών
  Ζώνη tn Ψάρια kg ολικού Ν kg ολικού Ν /έτος
  ετησίως (#) ανά tn ψαριών στα απόβλητα
  Ζώνη 1 1435 98,5 141348
  Ζώνη 2 1610 98,5 158585
  Σύνολα 3045 299933
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 10 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών.
  Ζώνη tn Ψάρια kg Ν-ΝΗ4 kg Ν-ΝΗ4 /έτος
  ετησίως (#) ανά tn ψαριών στα απόβλητα
  Ζώνη 1 1435 69 99015
  Ζώνη 2 1610 69 111090
  Σύνολα 3045 210105
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 10 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών.
  Οι κατωτέρω δύο Πίνακες παρουσιάζουν τα φορτία Ολικού Αζώτου και Αμμωνιακού Αζώτου στα ετήσια απόβλητα της Ζώνης 1 και Ζώνης 2, για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 15 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών
  Ζώνη tn Ψάρια kg ολικού Ν kg ολικού Ν /έτος
  ετησίως (#) ανά tn ψαριών στα απόβλητα
  Ζώνη 1 2153 98,5 212071
  Ζώνη 2 2415 98,5 237878
  Σύνολα 4568 449948
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 15 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών.
  Ζώνη tn Ψάρια kg Ν-ΝΗ4 kg Ν-ΝΗ4 /έτος
  ετησίως (#) ανά tn ψαριών στα απόβλητα
  Ζώνη 1 2153 69 148557
  Ζώνη 2 2415 69 166635
  Σύνολα 4568 315192
  (#) Για μεγίστη ιχθυοφόρτιση 15 κιλών ψαριών ανα κυβικό μέτρο ιχθυοκλωβών.
  Επειδή υπάρχουν τα ρεύματα του Ευβοϊκού οι ευδιάλυτες ενώσεις Αμμωνιακού Αζώτου, που περιέχονται τα απόβλητα και των δύο Ζωνών, θα διαλυθούν και αραιωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα Ευτροφισμού ή τοξικής Αμμωνίας. Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τα φορτία Αζώτου, που καταλήγουν να περιέχονται στα στερεά, που κατακαθίζουν στον πυθμένα κατ’ αρχάς κάτω από τους κλωβούς και μετά όπου τα οδηγήσουν τα θαλάσσια ρεύματα.
  Το φορτίο Αζώτου, που περιέχεται στα στερεά που καθιζάνουν στον πυθμένα θα κυμαίνεται από 97178 κιλά Αζώτου έως 145783 Αζώτου, επειδή ισούται με το 32,4% του συνολικού Αζώτου των αποβλήτων, που καταλήγουν στην θάλασσα, δηλαδή των 299933 κιλών Αζώτου και 449948 κιλών Αζώτου αντιστοίχως, αν οι μέγιστες ιχθυοφορτίσεις είναι 10 και 15 κιλά ψαριών ανά κυβ. μέτρο ιχθυοκλωβού !!
  Ερώτηση Γ. Ε. Κάρλου : Δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα ρυπάνσεως ή και αναπτύξεως φυκών, γλίτσας κ.λπ. αυτά τα 97178 κιλά Αζώτου έως 145783 Αζώτου ετησίως, που θα περιέχονται στα στερεά, που θα έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα και τα οποία παρασυρόμενα από τα θαλάσσια ρεύματα θα εκβράζονται μαζύ με τα φορτία των αδιάλυτων στερεών Φωσφορικών και των σε κατάσταση σήψεως κοπράνων και χαμένων τροφών στις ακρογιαλιές της Τραγάνας, του Θεολόγου κ.λπ, όπου θα αποσυντίθενται εκλύοντας Αμμωνία, ουρία, νιτρικά, ενώσεις κλπ.. ?
  Ερώτηση Γ. Ε. Κάρλου : Αυτή γλίτσα , για την οποία διαμαρτύρονται όσοι κάνουν μπάνιο στις γειτονικές προς τις ιχθυοκαλλιέργειες παραλίες, η οποία καλύπτει τις ακρογιαλιές τι είναι και πού οφείλεται ? Είναι κόπρανα ψαριών σε λεπτότατο διαμερισμό ? Είναι φύκια, που αναπτύσσονται λόγω των ενώσεων Αζώτου και Φωσφόρου που περιέχονται στα εκβραζόμενα στις ακρογιαλιές στερεά απόβλητα των ιχθυοκαλλιεργειών ? ή Μήπως συμβαίνουν και τα δύο ?
  3-2). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τα μοντέλα διασποράς των κοπράνων και των χαμένων τροφών από τα θαλάσσια ρεύματα και κατά τις 4 εποχές του έτους.
  Στην Μελέτη για τον καθορισμό της περιοχής Αταλάντης σαν ΠΟΑΥ δεν αναφέρεται τίποτε για τα μοντέλα διασποράς των περιττωμάτων και των χαμένων τροφών, η εκπόνηση των οποίων θα έπρεπε να έχει προηγηθεί και να περιελάμβανε τα μοντέλα και για τις τέσσερεις εποχές του έτους, ώστε ο αναγνώστης να έχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα για το πού πάνε τα στερεά απόβλητα των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
  Το πού θα πάνε τα στερεά απόβλητα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση και ένταση των θαλασσίων ρευμάτων και την γεωγραφία της περιοχής. Παράδειγμα : Όταν φυσούν ισχυροί βοριάδες και τα ρεύματα στον Ευβοϊκό είναι προς Χαλκίδα,όπως φαίνεται στο απόσπασμα του σχετικού χάρτη της περιοχής στην επόμενη σελίδα τότε είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς, και ας μην έχει Δοκτορά Ωκεανογραφίας, ότι όλα τα στερεά απόβλητα και των δύο Ζωνών θα εκβρασθούν στις ακρογιαλιές από Αταλαντονήσι και Γαϊδουρονήσι μέχρι Ακρωτήριο Κέρατο, αλλά όταν σταματήσουν οι βοριάδες, τότε οι νοτιάδες όση ένταση και αν έχουν δεν θα καταφέρουν να ξεπλύνουν τις ακρογιαλιές από τα στερεά απόβλητα, που θα έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα γιατί απλούστατα η γεωγραφία της περιοχής δεν ευνοεί κάτι τέτοιο!!
  Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τον έντονο κυματισμό τα κόπρανα των ψαριών και η σάπια λάσπη κάτω από τους ιχθυοκλωβούς θα έχουν μετατραπεί σε αιωρήματα πολύ λεπτών στερεών, που δύσκολα καθιζάνουν γιατί εύκολα παρασύρονται και από ασθενή ακόμη υποβρύχια ρεύματα.
  Μια προσωπική εμπειρία : Αύγουστος 2001, στην δυτική άκρη της παραλίας Χαραμίδα, στο ΝΑ μέρος της Λέσβου. Ο βυθός της ακρογιαλιάς και μέχρι βάθους ενός μέτρου ένοιωθες ότι ήταν καλυμμένος με μία <>, που διελύετο μόλις έκανες ένα βήμα, αλλά αν κοίταγες με μάσκα τον βυθό, δεν μπορούσες να δείς την επιφάνεια του βυθού, γιατί ότι όλος ο βυθός ήταν τελείως καλυμμένος με εκατομμύρια μικρές φυσαλίδες, που όταν περπατούσε κάποιος μέσα στο νερό ξεκολλούσαν από τον πυθμένα και άρχιζαν να αναδύονται προς την επιφάνεια. Επειδή σε εκείνη την περιοχή της παραλίας υπάρχουν μόνο μία-δυο ταβέρνες έχω την υποψία ότι αυτές οι φυσαλίδες προέρχονται από την σήψη οργανικών ουσιών, που είναι σε μορφή στερεών σε πολύ λεπτό διαμερισμό, στερεών που καλύπτουν τον πυθμένα με ένα λεπτότατο στρώμα και θα πρέπει να εξετασθεί αν οφείλονται στα απόβλητα μονάδος ιχθυοκαλλιέργειας, που υπάρχει σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων μια και αυτό δεν είναι αδύνατο να συμβεί, γιατί το σχήμα της ακτής από τις Μ.Ι. μέχρι την παραλία Χαραμίδας ευνοεί την συσσώρευση λόγω εγκλωβισμού των παρασυρόμενων στερεών στην ακτή της Χαραμίδας!!!
  Στην περιοχή της παραλίας Χαραμίδας υπάρχει ένα Ακρωτήριο ανάλογο του Ακρωτηρίου Κέρατο στην χερσόνησο του Θεολόγου.
  Ερώτηση Γ.Ε.Κάρλου : Αλήθεια μπορεί κάποιος να μας αποδείξει ότι στερεά απόβλητα της Ζώνης 1 και Ζώνης 2 δεν καταλήγουν στις ακτές του Θεολόγου.?

  3-3). ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ τις διαστάσεις του στρώματος της σάπιας λάσπης κάτω από τους κλωβούς των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας και της Ζώνης 1 και της Ζώνης 2.
  Ο υπογράφων το παρόν αν και έχει διαβάσει περισσότερες από τριάντα Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε καμμία δεν έχει δεί να αναφέρεται κάτι για το στρώμα σάπιας λάσπης, που υπάρχει κάτω από τους ιχθυοκλωβούς, λες και αυτό δεν είναι Επίπτωση από την λειτουργία των Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας!!!
  Ούτε λέξη για τις διαστάσεις του στρώματος αυτού, ούτε λέξη για τον όγκο του, ούτε λέξη για το πόσο χρόνο απαιτεί η πλήρης αποικοδόμηση αυτού του στρώματος σάπιας λάσπης.!!!
  Ενδεικτικά αναφέρεται μία περίπτωση από την διεθνή Βιβλιογραφία ( Hall et al.,1990, και Hall et al.,1992) κατά την οποία στο φιόρδ Gullmar στην Δ. Σουηδία σε μία μικρή Μ.Ι. με ετήσια παραγωγή που εκυμαίνετο από 11 έως 38 τόννους ψαριών Oncorhynchus Mykiss ετησίως, με 15 ιχθυοκλωβούς (επιφανείας7mx7m έκαστος) και με συνολική επιφάνεια περίπου 1.000 τετρ. μέτρων το στρώμα λάσπης κάτω από τους κλωβούς είχε πάχος 18 cm, εκάλυπτε μία συνολική επιφάνεια 3.800 τετραγωνικών μέτρων και είχε ένα συνολικό όγκο 459 κυβ. μέτρα !!!!
  4). Ειδικές παρατηρήσεις του Γ. Ε. Κάρλου για την Μελέτη.
  4-1).Ο καθορισμός των περιοχών επιρροής από τη λειτουργία των ιχθυοκαλ-λιεργειών δεν σωστός.
  Στη σελίδα 1.5-1, Παράρτημα Γ.3 αναφέρεται η κατωτέρω παράγραφος :
  Κεφ. 1.5.1. Καθορισμός περιοχών επιρροής.
  Όσον αφορά στην λειτουργία των πλωτών μονάδων εντός των προτεινόμενων ζωνών, η περιοχή που επηρεάζεται για την καλλιέργεια ψαριών εστιάζεται στα 100Μ περιμετρικά των ιχθυοκλωβών.
  Κατά την γνώμην μου η ανωτέρω παράγραφος δεν δίδει την σωστή εικόνα των περιοχών που επηρεάζονται από την καλλιέργεια ψαριών και ο λόγος είναι ο εξής :
  Έπειτα από μία περίοδο με πολύ ασθενείς ανέμους και πολύ μικρό κυματισμό, όπως π.χ. τον Ιούλιο αρχίζουν ξαφνικά πολύ έντονοι βοριάδες π.χ. τα μελτέμια, ο πολύ έντονος κυματισμός θα παρασύρει ένα μεγάλο μέρος των στερεών, που θα έχουν κατακαθίσει στον πυθμένα και θα τα εκβράσει στις ακρογιαλιές με την μορφή αιωρημάτων σε λεπτό ή και πολύ λεπτό διαμερισμό !!.
  Ερώτηση : Ο κόσμος που την άλλη ημέρα, που θα έχουν κοπάσει λίγο τα μελτέμια και που θα πάει να κολυμπήσει στις ακρογιαλιές, θα κολυμπά ή όχι μέσα σε ένα αιώρημα κοπράνων ψαριών σε λεπτό ή και πολύ λεπτό διαμερισμό ?
  4-2). Η περιγραφή των επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την λειτουργία των ιχθυοκαλλιεργειών είναι ασαφής, όπως επίσης και επιστημονικά απαράδεκτη, επειδή δεν αναφέρει ούτε ένα ρυπαντικό φορτίο.
  4-2-1). Στη σελίδα 1.5-1, Παράρτημα Γ.3 αναφέρεται και η κατωτέρω παράγραφος :
  ….. ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο Περιβάλλον, εφ’ όσον τα απόβλητα διασπείρονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή…..
  Η ανωτέρω γενική και αόριστη φράση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εφ’ όσον δεν τεκμηριώνεται με τα Μοντέλα Διασποράς όλων των στερεών αποβλήτων από τα θαλάσσια ρεύματα και κατά τις τέσσερεις εποχές του έτους.!!!
  Αλήθεια τι θα πεί ..εφ’ όσον διασπείρονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή? και σε ποια θαλάσσια περιοχή διασπείρονται ?
  4-2-2). Στη σελίδα 1.5-2, Παράρτημα Γ.3 αναφέρεται και η κατωτέρω παράγραφος :
  Δεν ενέχεται κίνδυνος ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής και μεταβολής του επιπέδου των θρεπτικών αλάτων γιατί ….. ώστε το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων να διαλύεται στην στήλη του νερού και να μην συσσωρεύεται γύρω από τις ζώνες.
  Η φράση αφήνει στον αναγνώστη να καταλάβει ότι όλο το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων διαλύεται στην στήλη του νερού και δεν συσσωρεύεται γύρω από τις ζώνες, πράγμα που δεν στέκει επιστημονικά γιατί : Μόνον ένα μέρος του ρυπαντικού φορτίου διαλύεται στη στήλη του νερού, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ίσως μέρος του Αμμωνιακού Αζώτου και της Αμμωνίας από τα ούρα των ψαριών και ένα μέρος του φορτίου Φωσφόρου, επειδή σύμφωνα με τους Holby & Hall, 1991 το 50% του φορτίου Φωσφόρου καθιζάνει σαν αδιάλυτο ίζημα στον πυθμένα .
  Το υπόλοιπο και μεγαλύτερο μέρος του ρυπαντικού φορτίου ( φορτίο BOD, υπόλοιπο φορτίο Φωσφόρου και Αζώτου ) καθιζάνει στον πυθμένα από όπου και παρασύρεται προς τις ακρογιαλιές, τις ακρογιαλιές, που τις καθορίζει η επικρατούσα εκείνη την στιγμή διεύθυνση και ένταση των ρευμάτων.
  Ειδικά για την ΠΟΑΥ Αταλάντης πρόβλημα Ευτροφισμού δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στις περιοχές με βαθειά νερά του κόλπου της Αταλάντης, επειδή υπάρχει μια σημαντική ανανέωση τους αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλεισθεί στις αβαθείς ακρογιαλιές από τα θρεπτικά που περιέχονται κυρίως στα στερεά, που εκβράζονται εκεί.
  4-2-3). Στην σελίδα 4.3-52, Παράρτημα Β’ αναφέρεται η φράση :
  Στο Αταλαντονήσι σε συνδυασμό με την λειτουργία της ΠΟΑΥ μπορούν να ενισχυθούν η ερασιτεχνική αλιεία, η υποβρύχια αλιεία και ο καταδυτικός τουρισμός.
  Αλήθεια, πως είναι δυνατόν να εισηγείται κάποιος ανάπτυξη της ερασιτεχνικής αλιείας και της υποβρύχια αλιείας σε μια περιοχή που υπάρχουν ιχθυοκαλλιέρ-γειες, όταν υπάρχει Αστυνομική Διάταξη που απαγορεύει την αλιεία των αγρίων ψαριών της περιοχής της ιχθυοκαλλιέργειας, επειδή αυτά μπορεί να έχουν στην σάρκα τους περιεκτικότητες σε αντιβιωτικά σε επίπεδα απαγορευτικά για κατανάλωση ?
  4-2-4). Στην σελίδα 4.4-6, Παράρτημα Β’ αναφέρεται η κατωτέρω φράση σαν μία από τις Προτάσεις για βελτιώσεις του καθεστώτος ίδρυσης μονάδων υδατοκαλ-λιέργειας :
  Η ειλικρινής, σωστή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών, των διαφόρων Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι σε oρισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν αρνητικά τις Υδατοκαλλιέργειες, σχετικά με την επίδραση των Υδατοκαλλιεργειών στο Περιβάλλον
  Ερώτηση Γ. Ε. Κάρλου :
  Μήπως μία ειλικρινής, σωστή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών, των διαφόρων Φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή που έγινε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Κεφαλονιάς στις 20.5.04 για να δοθεί άδεια για αύξηση της παραγωγής από 700 σε 1260 τόννους ετησίως για τις δύο Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας (Μ.Ι.) στις θέσεις Λιβάδι και Κόκκινος Βράχος του κόλπου Αργοστολίου, κατά την οποία ενημέρωση τα ρυπαντικά φορτία Φωσφόρου και Αζώτου στα απόβλητα των δύο Μ.Ι., που αναφέρονται στις σχετικές Μελέτες Περιβαλ. Επιπτώσεων είναι υποβαθμισμένα ΚΑΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΦΟΡΕΣ ?
  (Επιστολή Γ. Ε. Κάρλου στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ Αργοστολίου 31.03.2005)

  5. Βιβλιογραφία :
  1). Butz, I., & Vens-Cappell, B., 1982.
  Organic load from the metabolic products of rainbow trout fed with dry food. In : Report of the EIFAC Workshop on Fish Farm Effluent
  (Ed. J.S.Alabaster) EIFAC Tech. Pap. 41, 73-82
  2). Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. 1998.
  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛ