ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ [Άρθρο 1 Σκοπός και περιεχόμενο]

Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις, για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας (υδατοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών, οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά υφάλμυρα οικοσυστήματα), κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης υποδοχέων και μονάδων του τομέα, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

Επίσης προτείνονται μέτρα και δράσεις θεσμικού και διοικητικού – οργανωτικού χαρακτήρα, καθώς και πρόγραμμα δράσης.

 • 27 Μαΐου 2011, 13:24 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από τα πρακτικά της 11/13 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης
  του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου

  Στο Λυγουριό και στο Δημαρχείο Επιδαύρου, σήμερα 13 Μαΐου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου ύστερα από την 3556/09-05-2011 πρόσκληση της Προέδρου του κ. Αισώπου Ευαγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στην πρόσκληση.
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου του ότι σε σύνολο είκοσι ενός (21) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη ήτοι:

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ

  1. Αισώπου Ευαγγελία του Πέτρου
  2. Σχινάς Φώτιος του Ηλία
  3. Βερδελής Γεώργιος του Στυλιανού
  4. Κατσίγιαννης Σπύρος του Γεωργίου
  5. Εμμανουήλ Ιωάννης του Κων/νου
  6. Καραγιάννης Δημήτριος του Νικήτα
  7. Αγγέλου Δημήτριος του Χρήστου
  8. Γκάτζος Κυριάκος του Ευαγγέλου
  9. Κωστούρος Δημήτριος του Αναστασίου
  10. Οικονόμου Αναστάσιος του Γεωργίου
  11. Διδασκάλου Χρήστος του Ιωάννη
  12. Μιχόπουλος Δημήτριος του Χρήστου
  13. Καλαματιανός Βασίλειος του Αναστασίου
  14. Κουτσούκος Αναστάσιος του Νικολάου
  15. Ρώτας Νικόλαος του Δημητρίου
  16. Κατσιμιλής Νικόλαος του Θεοδώρου
  17. Τσακαλιάρης Χρήστος του Νικολάου
  18. Χρόνης Αναστάσιος του Κων/νου

  ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Μελάς Βασίλειος του Γεωργίου
  2. Μαργιόλας Ηλίας του Αριστοτέλη
  3. Μπιμπής Βασίλειος του Γεωργίου

  Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Επιδαύρου κ. Κωνσταντίνος Γκάτζιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου κ. Παναγιώτης Καψάλης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Νέας Επιδαύρου κ. Τεργιαζόπουλος Θεόδωρος, Δήμαινας κ. Σταμούλης Αναστάσιος, Αρκαδικού κ. Ρούμπος Δημήτριος, Αγίου Δημητρίου κ. Χρήστου Δημήτριος.
  Παρευρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός ΠΕ.Κ.Α. κ. Γιάννης Μανιάτης, οι Βουλευτές κκ Ανδριανός και Καραθανασόπουλος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κκ Γόντικας και Λαπαθιώτη, Πρόεδροι όμορων Τοπικών Κοινοτήτων και φορέων.
  Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, ορίστηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζερβού Βασιλική.
  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
  ΘΕΜΑ: «Πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου επί του προς διαβούλευση σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.»
  Αριθμός Απόφασης 88/2011
  Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η Δημοτική Αρχή είναι αντίθετη με τη χωροθέτηση της ζώνης Α6 υδατοκαλλιεργειών.
  Ακολούθως τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, οι εκπρόσωποι της πολιτείας και οι πολίτες που ζήτησαν το λόγο.
  Στη συνέχεια η Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:
  1. Το προς διαβούλευση σχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
  3. Τις τοποθετήσεις των ομιλητών
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
  Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη χωροθέτηση της ζώνης Α6 υδατοκαλλιεργειών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της διαβούλευσης.
  1. Να μην χωροθετηθεί καμία ΠΑΥ ή ΠΟΑΥ στην περιοχή ζωτικής σημασίας και αναπτυξιακών συμφερόντων του Δήμου μας.
  2. Να μη δοθεί στο εξής καμία άδεια για α) νέα εγκατάσταση β) επέκταση υπάρχουσας εγκατάστασης γ) μετεγκατάσταση από άλλη περιοχή και δ) ανανέωση άδειας
  3. Να κηρυχθεί ο Σαρωνικός κόλπος και να χωροθετηθεί ως «Περιοχή προστασίας περιβάλλοντος»
  4. Να ληφθούν μέτρα απορρύπανσης του περιβάλλοντα χώρου
  5. Να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου
  6. Να θεσμοθετηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει λόγο και να συμμετέχει στις διαδικασίες ελέγχου των προϋποθέσεων λειτουργίας των υδατοκαλλιεργειών
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 88/2011.
  Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:
  Τα μέλη Η Πρόεδρος Αισώπου Ευαγγελία
  ΕμμανουήλΙωάννης Σχινάς Φώτιος
  Κωστούρος Δημήτριος
  Βερδελής Γεώργιος ΟικονόμουΑναστάσιος Κατσίγιαννης Σπύρος
  Διδασκάλου Χρήστος
  Αγγέλου Δημήτριος
  Γκάτζος Κυριάκος
  Καραγιάννης Δημήτριος
  Μιχόπουλος Δημήτριος
  Τσακαλιάρης Χρήστος
  Καλαματιανός Βασίλειος
  Ρώτας Νικόλαος
  Κατσιμιλής Νικόλαος
  Χρόνης Αναστάσιος
  Κουτσούκος Αναστάσιος

 • Ακολουθούν τα σχόλια της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στα άρθρα 1, 5 και 7 του σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

  Άρθρο 1 [Σκοπός και Περιεχόμενο]

  Η σύνταξη του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας, αλλά το παρόν Ειδικό Πλαίσιο δυστυχώς επικεντρώνεται στην συντήρηση και νομιμοποίηση της προβληματικής υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο σήμερα. Η Ορνιθολογική εντοπίζει ασυνέπειες και μερική απουσία συντονισμού τόσο εντός του νομοσχεδίου, όσο και στην σχέση του με άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες της που προωθούνται. Πιο συγκεκριμένα:

  1) Το Ειδικό Πλαίσιο θα έπρεπε να παρουσιάσει την ανάπτυξη νέων πρακτικών και κατάλληλου σχεδιασμού που να μπορούν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κλάδου, αλλά ταυτόχρονα και να αποτελέσουν βιώσιμη δραστηριότητα για τις τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα:
  – Οι χώροι χωροθέτησης δεν είναι όλοι κατάλληλοι τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες
  – Δεν προωθείται η βιολογική υδατοκαλλιέργεια
  – Δεν υπάρχουν επαρκή κριτήρια για την χωροθέτηση υδατοκαλλιεργειών σε κατάλληλη απόσταση από την παράκτια ζώνη ή σε κατάλληλη θέση στις νησιωτικές περιοχές.

  2) Τονίζεται ότι το Ειδικό Πλαίσιο δεν έχει λάβει επαρκώς υπόψη του την Οδηγία 2008/56 Οδηγία–Πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική, και επίσης προωθείται την ίδια στιγμή που οι αρμόδιες επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων εξετάζουν το νομοσχέδιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Και τα δύο κείμενα αναφέρονται στις πιέσεις που ασκούν δραστηριότητες όπως οι υδατοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο περιβάλλον (Οδηγία 2008/56: Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας 2). Μάλιστα, η Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική αναφέρει ότι η καταγραφή των πιέσεων συνολικά για τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην Ελλάδας δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2012. Είναι επομένως απαραίτητο να ληφθεί τουλάχιστον υπόψη η Οδηγία-Πλαίσιο της Ε.Ε.

  3) Θεωρούμε σημαντικό για τους σκοπούς του Ειδικού Πλαισίου να γνωρίζετε ότι βασικός άξονας δράσης της Ορνιθολογικής, μέσω του προγράμματος LIFE ΦΥΣΗ με θέμα την «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για το Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) και τον Αιγαιόγλαρο (Larus audouinii) και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» (LIFE07 NAT/GR/00285), είναι να προσδιοριστούν οι θαλάσσιες Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ), οι οποίες θα προταθούν ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του θαλάσσιου δικτύου Natura 2000 μέχρι το 2012. Το Ειδικό Πλαίσιο θα πρέπει να κάνει ρητή αναφορά στις θαλάσσιες ΖΕΠ στη Άρθρο 5 [Εθνικό Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης Υδατοκαλλιεργειών].

 • Η κατάρτιση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες ήταν μια χρόνια εκκρεμότητα. Δεδομένου ότι ο κλάδος αυτός αποτελεί το δεύτερο εξαγωγικό για τη χώρα και πληθώρα επιχειρήσεων λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα, ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου και ο ορισμός κριτηρίων και όρων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του είναι απαραίτητος. Παρ’ όλα αυτά είναι έκδηλη η απουσία συντονισμού των διαφορετικών δράσεων και νομοσχεδίων που προωθούνται.

  Με την παρούσα ΚΥΑ προωθείται μεν η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, των δραστηριοτήτων που φιλοξενούν και των διαφορετικών πιέσεων που δέχονται συνολικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, κάτι που με βάση το, καθυστερημένα κατατεθειμένο, νομοσχέδιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από το 2012. Επιπλέον, εκκρεμεί και η ολοκλήρωση της θαλάσσιας συνιστώσας του Δικτύου NATURA 2000, ενώ έχει αναγνωριστεί και η ανάγκη επικαιροποίησης των υπαρχόντων στοιχείων για τις ήδη ενταγμένες στο Δίκτυο θαλάσσιες περιοχές.

 • 26 Μαΐου 2011, 12:03 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ 16-05-2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

  1.Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ επιχειρείται η αλλαγή της αναπτυξιακής κατεύθυνσης του Δήμου μας με την χωροθέτηση «Περιοχών Ανάπτυξης Οργανωμένων Υδατοκαλλιεργειών» εν προκειμένω Ιχθυοκαλλιεργειών μέσα σε μια έκταση 180.000 στρ. περίπου και μήκους ακτογραμμής 25 χιλιομέτρων .
  Η ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής που εμείς θέλουμε και για την οποία υπάρχουν και τα προσόντα και οι υποδομές στο Δήμο Επιδαύρου όπως έχει διατυπωθεί και θεσμοθετημένα δεν μπορεί να διασφαλιστεί «ισόρροπα» και παράλληλα με τη δημιουργία ενός τεράστιου (βιομηχανικού) πάρκου εντατικής ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας .

  2.Από το 1974 η Τοπική Αυτοδιοίκηση , οι κάτοικοι ,η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων , ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος , επιστήμονες και άλλοι φορείς της περιοχής Επιδαύρου αγωνίζονται για να κρατήσουν αμόλυντη την θάλασσα .Παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες όλων για την προστασία του κόλπου Επιδαύρου, την προστασία του Σαρωνικού και την μη εγκατάσταση ιχθυοτροφείων στην ευρύτερη περιοχή των ζωτικών συμφερόντων του Δήμου το κράτος και η διοίκηση συνέχιζαν να χορηγούν άδειες και να μην τις ελέγχουν. Με την προτεινόμενη ΚΥΑ έρχονται να υιοθετήσουν , να νομιμοποιήσουν και να διευκολύνουν την αυθαίρετη ( στην πραγματικότητα και στην συνείδηση του κόσμου) δραστηριότητα αυτή και μάλιστα υποτάσσοντας όλα τα άλλα δεδομένα στην «βιωσιμότητα του κλάδου».Επιπλέον υπάρχουν στο συρτάρι οι μελέτες 4 ΠΟΑΥ στην περιοχή της Α6 ΠΑΥ δυναμικότητας 26.375 τόνων το έτος (στο πλαίσιο μελετών του Ε.Π. «Αλιεία 2000-2006»).
  Πρόκειται ουσιαστικά για παραχώρηση τεράστιας θαλάσσιας έκτασης για αποκλειστική χρήση ιχθυοκαλλιεργειών αποκλείοντας κάθε άλλη δραστηριότητα.
  ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΡΗΜΗΝ ΜΑΣ.

  3.Από το 2006 που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας (αρ.πρωτ.8486/2006) αναφέρει «Συμπερασματικά ουδεμία μονάδα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με την χορηγηθείσα άδεια της» κανένα μέτρο δεν πήρε η πολιτεία για την συμμόρφωση των ιχθυοκαλλιεργητών.
  Είναι βεβαιωμένο ότι οι λειτουργούσες μέχρι σήμερα μονάδες παραβιάζουν τους νόμους και επομένως «βιάζουν το περιβάλλον».

  4 Ο χωροταξικός σχεδιασμός γενικά είναι αναγκαίο και ζητούμενο εφόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού και του τόπου . Δεν είναι από μόνος του πανάκεια για την λύση των προβλημάτων .Ούτε είναι γενικά και αόριστα σωστός και καλός. Γιατί ο χωροταξικός σχεδιασμός είναι το τεχνικό και νομοθετικό μέσο υλοποίησης συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης. Επομένως δεν είμαστε κατά του χωροταξικού σχεδιασμού αλλά κατά του χωροταξικού σχεδιασμού που προτείνει και όπως προτείνει η συγκεκριμένη ΚΥΑ , ο οποίος εξυπηρετεί πολύ λίγα οικονομικά συμφέροντα .Παραθέτοντας στην συνέχεια χωροταξικά στοιχεία για την περιοχή μας γίνεται σαφές ότι :
  Η πολιτεία χρησιμοποιεί τη χωροθέτηση κατά πώς βολεύει τους λίγους ενδιαφερόμενους , απαξιώνοντας η ίδια πολλές φορές το χωροταξικό σχεδιασμό, τους θεσμούς , τη δημοκρατία και την τοπική κοινωνία.

  Παραθέτουμε ενδεικτικά στοιχεία :

  .
  5. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ( ν. 2742/1999)….
  .«Τα ανθρωπογεωγραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και οι λειτουργίες που έχουν σχέση με αυτά (Επίδαυρος, Μυστράς, Μυκήνες, Αρχαία Τίρυνς, Ακροκόρινθος, Μάνη Μονεμβάσια, Αρχ. Ιθώμη, Πύλος διαδρομές ορεινές , παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά, αρχαιολογικά , βυζαντινά , μεσαιωνικά , και νεώτερα μνημεία κλ.π) αποτελούν σήμερα τις κύριες διαπεριφερειακές εθνικές και σε ορισμένες περιπτώσει διεθνούς εμβέλειας σχέσεις και επιρροές της.
  Παράλληλα η φυσική διαμόρφωση του χώρου με τις εναλλαγές του τοπίου, τα βουνά που τη διασχίζουν από βόρειο- δυτικά προς νότο σε επάλληλες οροσειρές , οι κοιλάδες , τα φαράγγια , οι ελαιόφυτες πλαγιές και τα αμπέλια , η χλωρίδα , η πανίδα , οι απότομες , οι ομαλές ακτές και οι εκτεταμένες παραλίες, οι υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα περιοχές («Natura») οι κλιματολογικές σταθερές , όλα αυτά συνθέτουν ένα σύστημα πλεονεκτημάτων του φυσικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά , διαμορφώνουν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας για την προσέλκυση επισκεπτών εξαιρετικά διευρυμένης κλίμακας ενδιαφερόντων. Το πλεονέκτημα αυτό παρέχει σοβαρές προοπτικές στήριξης του σχεδιασμού της ανάπτυξης θεματικού και εναλλακτικού εξειδικευμένου ευρείας κλίμακας τουρισμού με αναμενόμενες σοβαρές θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των λοιπών παραγωγικών τομέων.»
  Η πιθανή χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. «καρατομεί» την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Β.Α. τμήμα της .

  6.Περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου( Δεκέμβριος 2002):
  «Ειδικά για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα για τους Νομούς Κορινθίας και Αργολίδας όπου είναι εγκατεστημένος σημαντικός αριθμός λειτουργουσών ιχθυοκαλλιεργειών θα πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες χωροθέτησης νέων , προκειμένου εώς τον προσδιορισμό «ειδικών ζωνών υδατοκαλλιεργειών» από το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας να μη δημιουργούνται πιθανά προβλήματα ανταγωνισμού ή σύγκρουσης μη συμβατών μεταξύ τους χρήσεων.
  Εν τω μεταξύ και εώς την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, θεωρείται σκόπιμο η χωροθέτηση νέων ιχθυοκαλλιεργειών να γίνεται μόνο μετά από σχετική πρόβλεψη από αντίστοιχο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ/»
  Η διοίκηση έλαβε τα παραπάνω υπόψη της για την χορήγηση νέων άδειών ιχθυοκαλλιέργειας;

  7. Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου
  .«Η ανάπτυξη που στοχεύει σε γρήγορες αποδόσεις και συντελείται χωρίς έλεγχο και αρχές , είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύντομα χρονικό διάστημα στην επιβάρυνση των αντοχών των φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης υποβαθμίζοντας και ρυπαίνοντας τους φυσικούς πόρους αφ΄ ενός (γή , νερά, θάλασσα, φύση) και αφ ετέρου υποβαθμίζοντας και καταστρέφοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και των φυσικών πόρων που στηρίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες τους και τη δομή των τοπικών κοινωνιών (καλλιέργειες, αλιευτικές δραστηριότητες κλπ).»
  Είναι σίγουρο επομένως ότι η εντατική ιχθυοκαλλιέργεια μέσα από τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ θα είναι καταστροφική για τον τόπο.

  8.Χωροταξικό σχέδιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (προτεινόμενες χωρικές παρεμβάσεις) :
  .«Προτείνεται Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Επιδαύρου , με παράλληλη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και του φυσικού τοπίου ως και προστασία της οδικής διαδρομής Επίδαυρος- Σοφικό και καθορισμός χρήσεων και όρων για την προστασία του παράκτιου χώρου»
  Πως προστατεύεται ο παράκτιος χώρος κατά την άποψη του ΥΠΕΚΑ;

  9.Υπό εξέλιξη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Επιδαύρου – Άξονες
  « 1. Διατήρηση της φυσιογνωμίας του οικισμού και της περιοχής.
  2.Ανάπτυξη εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουρισμού που δεν θα έρχονται σε αντίθεση με την παραδοσιακή οικονομία και το περιβάλλον.
  3Αξιοποίηση του υπάρχοντος οικιστικού ιστού και των αδόμητων εντός σχεδίου περιοχών
  4.Περιορισμένες και ελεγχόμενες οικιστικές παρεμβάσεις ».
  Επίσης, «προτείνεται η παύση έκδοσης καινούριων αδειών ιχθυοκαλλιέργειας».
  Δεν είμαστε διατεθιμένοι να αλλάξουμε βίαια τους παραπάνω άξονες για την εξυπηρέτηση των μονοπωλιακών συμφερόντων της ιχθυοκαλλιέργειας.
  Μερικές σημειακές αναφορές

  10..Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας που επηρεάζεται δυσμενώς από την δράση ιχθυοκαλλιεργειών ,περιλαμβάνει μεγάλο κομμάτι χαρακτηρισμένο ως « Εξαίρετου Φυσικού κάλλους»

  11 .Για την Παλαιά Επίδαυρο και το Λυγουριό έχουν θεσμοθετηθεί και ισχύουν Π.Δ. προστασίας:
  α) «Καθορισμός ζωνών προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Παλαιάς Επιδαύρου (Αργολίδας ) και ειδικών όρων περιορισμών δόμησης αυτού»(ΦΕΚ 121Δ – τεύχ. Δ΄ -13-02-1984) και
  β) « Καθορισμός ζωνών προστασίας στη ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Λυγουριού (Αργολίδας ) και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτής »(ΦΕΚ 83- τεύχος Δ – 8-2-1984).

  12 .Η Παλαιά Επίδαυρος ανήκει στους οικισμούς
  «οι οποίοι πρέπει να τεθούν υπό έλεγχο λόγω της ιδιαιτέρας προσοχής της οποίας είναι άξιοι συνέπεια της ιστορικής αρχαιολογικής και τουριστικής σημασίας των και του φυσικού ή αρχιτεκτονικού των περιβάλλοντος». (Επ..Ε.Α.Ε.)
  Οι οικισμοί έχουν τεθεί και πολύ σωστά υπό έλεγχο. Πρέπει και η θάλασσα που τους περιβάλλει να τεθεί σε απόλυτο έλεγχο προστασίας από τη μόλυνση και την οπτική ρύπανση.

  13.Στο Δήμο Επιδαύρου υπάρχουν 49 μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων χαρακτηρισμένα τα περισσότερα και προστατευόμενα με Υ.Α. .
  Από τα τρία πιο σημαντικά ( Μεγάλο Θέατρο, Μικρό Θέατρο και Πλατεία Εθνοσυνέλευσης),
  το πρώτο , (Θέατρο Επιδαύρου ) είναι χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO από το 1988.
  Τη φυσική του διέξοδο προς τη θάλασσα αποτελούν η Παλαιά και η Νέα Επίδαυρος .
  Το δεύτερο, (Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου) βρίσκεται σε απόσταση 250 μέτρων από τη θάλασσα.

  14. Στο θαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάς Επιδαύρου βρίσκονται ενάλιες αρχαιότητες .
  ΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ /Α1/Φ43 / 40032 /2387
  Εκτιμάμε ότι λόγω της θέσης τους και της γεωμορφολογίας της περιοχής πλήττονται άμεσα από τη θαλάσσια ρύπανση.

  15. .Θέσεις (ο.ε. του ΤΕΕ Πελοποννήσου)επί της χωροταξικής μελέτης Περιφέρειας Πελοποννήσου κλ.π.» (06-02-2003)
  «Πρέπει να μπεί ως στόχος , η πλήρης αποφόρτιση του Σαρωνικού κόλπου-περιοχή Επιδαυρίας -από ιχθιυοκαλλιέργειες. Ειδικά στο δυτικό τμήμα του Σαρωνικού , που λειτουργεί ως κλειστή θάλασσα , να απαγορευτεί άμεσα η εγκατάσταση κάθε άλλης ιχθυοκαλλιέργειας αφού αποδεδειγμένα δέχεται τεράστια επιβάρυνση με συνέπειες : υπερτροφισμός , μικρή δυνατότητα αυτοαπορύπανσης της θάλασσας , καταστροφή ακτών κ.λ.π.»

  16. Δημόσια Συζήτηση για την προστασία του Σαρωνικού κόλπου ( ΤΕΕ – Εταιρεία Έρευνας και Ελέγχου της Ρύπανσης των Υδάτων του Εδάφους & του Αέρα ):
  « Εάν χαράξωμεν μιαν ευθείαν εκ της Σαλαμίνος προς την Αίγιναν και εκ της Αιγίνης προς την χερσόνησον των Μαεθάνων , θα ίδωμεν σαφώς τον Σαρωνικόν να χωρίζεται εις δύο τμήματα, , εκ των οποίων το μεν προς ανατολάς είναι ανοικτόν προς το Αιγαίον και συνεπώς τα ύδατα του ευχέρως ανανεούνται, ενώ το προς δυσμάς τμήμα προς τον Ισθμόν της Κορίνθου , αποτελεί μια κλειστήν θάλασσαν».
  «Ο ρόλος που οι νότιες ακτές του Σαρωνικού θα πρέπει να παίξουν , μέσα στο μελλοντικό μας χωροταξικό σύνολο , ασφαλώς σωστά αναγνωρίζεται και από τον επίσημο κρατικό μας σχεδιασμό. Όπως φαίνεται στο σχετικό σχέδιο του Προτύπου Μακροχρόνιου Αναπτύξεως όλη αυτή η ακτή προβλέπεται να διατηρηθεί σαν δάσος ή ζώνη τουρισμού»
  Αυτή η τοποθέτηση δεν έχει ανάγκη « επικαιροποίησης».

  17.Xωροταξική Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτικών Ακτών Σαρωνικού , -από Ίσθμια μέχρι Επίδαυρο
  ( σε συνεργασία με τον ΕΟΤ) Θ.Παπαγιάννης -Γ.Διαμαντόπουλος :
  «-Μαζί με τις υπόλοιπες ακτές του Σαρωνικού τα νησιά του βορείου Σαρωνικού και τις νοτιοδυτικές ακτές του Ευβοϊκού μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μόνιμου παραθερισμού (δεύτερη κατοικία)της περιοχής τρης Πρωτευούσης
  -Να επιβληθούν αυστηρότατα μέτρα διαφυλάξεως των ακτών των δασών και των αντίστοιχων θαλάσσιων εκτάσεων.
  -να δημιουργηθούν τρία παραθεριστικά κέντρα :
  Αλμυρή, Κόρφος, Παλαιά Επίδαυρος και να εξοπλιστούν κοινωνικά και τεχνικά .»
  Τι έκαναν οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών για να εφαρμόσουν τα παραπάνω οφθαλμοφανώς αναγκαία;

  18. Για την παράκτια αλιεία
  Η απόφαση Ν. 8 του Σωματείου Αλιέων Αρχαίας Επιδαύρου αλλά και οι διαμαρτυρίες των μικρομεσαίων αλιέων όλης της χώρας αποδεικνύουν με απλά λόγια αλλά με τον πλέον τρανταχτό τρόπο την σταδιακή καταδίκη της παραδοσιακής αλιείας από την δράση των ιχθυοτροφείων μέχρι τώρα .
  Καλύτερα μιλάνε οι ίδιοι οι ψαράδες γι αυτό :
  – Για την δραματική σταδιακή εξαθλίωση της δουλειάς τους αλλά και
  – Για την τσιμεντοποίηση της θάλασσας και την νέκρωση της περιοχής
  Αυτό έχει να κάνει:
  -ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
  -ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΕΡΙΑ .
  -ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

  19.Για τον Τουρισμό στην περιοχή του Δήμου μας.
  .Στο Δήμο Επιδαύρου , πραγματοποιούνται δύο Πανελλαδικής και Παγκόσμιας Εμβέλειας θεσμοθετημένες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις κάθε χρόνο . Τα Επιδαύρια , στο Θέατρο Επιδαύρου –Ασκληπιείου και ο Μουσικός Ιούλιος στο Μικρό Θέατρο. Αυτές εκτός άλλων συγκεντρώνουν Διεθνούς κύρους καλλιτεχνικά δρώμενα.
  Οι παραπάνω εκδηλώσεις συνεπικουρούμενες από:
  -Τις παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις των φορέων του Δήμου,
  -Την καθιερωμένη πλέον δραστηριότητα του αγροτουρισμού
  -Την μικρή απόσταση της περιοχής από την Αθήνα
  -Την μικρή απόσταση από Ναύπλιο, Τίρυνθα , Μυκήνες , Πόρο κ.λ.π.
  -Το φυσικό περιβάλλον , τη θάλασσα το πράσινο το ανάγλυφο του τοπίου
  -Τις παροχές της περιοχής
  Έχουν ήδη διαμορφώσει ένα πλαίσιο:
  -Τουρισμός Αναψυχής
  -Πολιτιστικός Τουρισμός
  -Μικρή εξοχική κατοικία
  -Θαλάσσιος Τουρισμός
  -Συνεδριακός τουρισμός
  -Τουρισμός αιωροπτεριστών
  -Ιστιοπλοϊκός τουρισμός
  -Θρησκευτικός τουρισμός

  ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ:
  Να διευρυνθεί ως προς:

  -Τη θεματικότητα που ευνοεί η περιοχή,
  -Την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου που μπορεί να διαρκεί ακόμα και όλο το χρόνο.

  Για να γίνει αυτό πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα από την πολιτεία ώστε
  ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ Σ΄ ΕΝΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.
  Άποψη μας είναι ο τουρισμός πρέπει να παραμείνει ήπιος και εναλλακτικός , έτσι όπως τον προσδιορίζει ο μεγάλος Πικιώνης :
  « ……μόνον η συνείδησης των υψηλών αιτημάτων που βαρύνουν επάνω εις κάθε πνευματική δημιουργίαν εις τον ιστορικόν αυτόν τόπον, αιτημάτων που απορρέουν από την ιδιαιτέραν πνευματικότητα της φύσεως και από τη μνήμη των αξιών του πολιτισμού της αρχαιότητας η ουσία του οποίου λανθάνει ακόμη εις την ζωντανή παράδοσιν του λαού μας , η συνείδησις αυτή είναι η μόνη ικανή να αντικρίσει το πρόβλημα της μορφής και αυτή μόνη να συλλάβει και να εξυπηρετήσει εν τουριστικόν ιδεώδες αντάξιον των αιτημάτων αυτών»
  «……….Μια τοιαύτη θέσις προϋποθέτει πίστην εις την μορφωτικήν αξίαν της περιηγήσεως , όταν σκοπός της είναι η θρησκευτική κοινωνία με την φύσιν ή γνήσια γνωριμία με το βαθύτερον πνεύμα μιας χώρας και ενός λαού , χωρίς την παρεμβολήν οιασδήποτε τεχνητής σκηνοθεσίας»

  20. Χρησιμοποιείται το επιχείρημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
  Υπάρχει αντίστοιχη έρευνα για το πόσες θέσεις θα χαθούν κυρίως από:
  -Τον τουρισμό
  Στο Δήμο Επιδαύρου λειτουργούν :
  61 Τουριστικά καταλύματα
  6 κάμπινγκ
  98 μονάδες εστίασης –αναψυχής , όλα τα παραπάνω λειτουργούν σε οικογενειακή βάση.
  Επίσης αναπτύσσονται οικοδομικοί συνεταιρισμοί μικρής εξοχικής κατοικίας.
  Στο λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου και στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο της Νέας Επιδαύρου εξυπηρετούνται 2.500. σκάφη ετησίως .
  -Την επαγγελματική αλιεία με την οποία απασχολούνται 50 οικογένειες
  – Από τις υπόλοιπες προκύπτουσες θέσεις εργασίας (πχ. Εμπόριο, Βιοτεχνία , Οικοδομική δραστηριότητα, κλπ)_

  Είναι σίγουρο ότι οι θέσεις που θα χαθούν είναι πολλαπλάσιες από αυτές που πιθανόν να δημιουργηθούν. και μάλιστα σ΄ αυτήν την επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση.
  Εδώ σημειώνουμε και τονίζουμε επιπλέον την μείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των δημοτών και άλλων μικροεπενδυτών από την υποβάθμιση της περιοχής που με πολλή δουλειά δημιούργησαν την οποία και νομικά θα επιδιώξουμε να αποδείξουμε.

  21.Το επιχείρημα της ύπαρξης περιβαλλοντικών μελετών μάλλον είναι για εμάς αβάσιμο μιας και σε πολλές περιπτώσεις –ίσως στις περισσότερες- οι περιβαλλοντικές μελέτες κατά την άποψη μας είναι ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ όπως κατά κόρον έχει αποδειχθεί. Άλλωστε π.χ. πότε και ποια μελέτη έγινε για να αποδείξει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής μας με βάση τα πραγματικά στοιχεία, ώστε να προτείνει τη χωροθέτηση Π.Ο.Α.Υ. ;Αν στηριχθεί στα στοιχεία των όρων αδειοδότησης, είναι μελέτη « επί χάρτου».
  Θεωρείται πχ. βέβαιο ότι ο πραγματικός όγκος παραγωγής είναι πολλαπλάσιος αυτών που προβλέπουν οι άδειες και αυτό συμβαίνει επί πολλές δεκαετίες , μια και οι μονάδες είναι «βιώσιμες» στηριζόμενες στην παραβατικότητα .
  Η προφανής διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας , η μόλυνση , η ρύπανση , ο ευτροφισμός η σήψη, οι ασθένειες, η μείωση της διαφάνειας του νερού , η θολερότητα κ.λ.π. έχουν γίνει αντικείμενο πολλών μελετών για πολλά χρόνια. Είμαστε υπερ της επιστημονικής έρευνας και μελέτης αλλά και ευθέως αντίθετοι σε κάθε τέτοια που χρησιμοποιείται για να πλήξει τα δικαιώματα μας και την ζωή μας.
  Τι έχουν πχ. να μας απαντήσουν για τις γενετικά τροποποιημένες ιχθυοτροφές ; Αναφέρουμε την απάντηση 01/10/2010 από τον Υπουργό κο Σκανδαλίδη σε ερώτηση βουλευτών :
  « Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η θέση της Ελλάδας είναι ξεκάθαρα αρνητική στο θέμα της χρήσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών( Γ.Τ.Ο.) τόσο σε τρόφιμα όσο και σε ζωοτροφές…. Ωστόσο οι εγκεκριμένοι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί μπορούν να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίχως περιορισμούς».

  22. Μια παρατήρηση για την χερσαία ζώνη:
  Για την διευκόλυνση της « βιωσιμότητας του κλάδου» η ΚΥΑ (σελίδα 45) προτείνει την :
  « τροποποίηση του άρθρου 2 του Διατ/τος από 31-05-1985 (ΦΕΚ 270Δ) προκειμένου να υπαχθούν στις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις και τα έργα υποστήριξης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και των σταθμών παραγωγής γόνου» όταν το ίδιο το ΥΠΕΚΑ συζητάει για κατάργηση των παρεκκλίσεων και για αύξηση της αρτιότητας των εκτός σχεδίου γηπέδων για την προστασία από την αλόγιστη δόμηση.!!
  Επίσης η ΚΥΑ αναφέρει ( σελίδα 19):
  « Δεν νοείται χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας υδατοκαλλιέργειας , χωρίς την εξασφάλιση χερσαίας έκτασης σε εγγύς περιοχή για την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων εγκαταστάσεων.
  Οι συνοδές χερσαίες υποδομές που λόγω της φύσης και των λειτουργικών αναγκών των πλωτών μονάδων , πρέπει να χωροθετούνται σε σχετική εγγύτητα με τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις(και σε απόσταση από την παραλία ως 1000 μέτρα σ.σ.) είναι οι παρακάτω:
  -Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού ( προβλήτες , γεωτρήσεις )
  -Σύστημα άντλησης θαλασσινού νερού και απορροής υδάτων
  -Σύστημα όδευσης τροφών ( σιλό, σωληνώσεις κ.λ.π.)
  -Αποθήκες
  -Φυλάκια
  -Χώροι φύλαξης διχτύων
  -Κλίβανος αποτέφρωσης
  -Χώροι παραμονής προσωπικού ι»
  Ακόμα προβλέπονται : σταθμοί παραγωγής γόνου, εγκαταστάσεις συσκευασίας, εγκαταστάσεις προπάχυνσης, εγκλιματισμού κ.α.
  Έτσι οι μήκους περίπου 25 χιλιομέτρων ακτές (πχ για την Α6 ΠΑΥ)στις οποίες προτείνεται να αναπτυχθούν οι Π.Ο.Α.Υ. θα αποκλειστούν και θα αποκλείσουν με το νόμο κάθε άλλη δραστηριότητα΄ θα μετατραπούν σε κρανίου τόπο γιατί οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις έχουν μέγεθος και χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης.
  Μάλλον η ΚΥΑ πρέπει να ονομαστεί :
  «Νόμος που παρέχει Γην και ύδωρ σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους ».

  23.Η ιστορική , αρχαιολογική, πολιτισμική και μορφολογική αξία του Δήμου μας μαζί ,με την εξαιρετική αγροτική του φυσιογνωμία την παραδοσιακή αλιεία και την τουριστική του ανάπτυξη, έτσι όπως την αναλύσαμε και σε γενικές γραμμές έχει διαμορφωθεί, μπορούν με κατάλληλες δράσεις, παρεμβάσεις και κρατική υποστήριξη να αλληλοεξυπηρετούνται, να αλληλοϋποστηρίζονται και να αναπτύσσονται ταυτόχρονα.
  Με αυτή την κατεύθυνση οι Π.Ο.Α.Υ. δεν συνάδουν.
  Έτσι, ενώ στην ΚΥΑ αναφέρεται :
  «Βασικό στόχο του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού αποτελεί η στήριξη της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με βιώσιμο τρόπο και προστασία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσονται από μη συμβατές δραστηριότητες ».
  Εμείς απαιτούμε:
  «Βασικό στόχο της πολιτείας πρέπει να αποτελεί η στήριξη της αναπτυξιακής κατεύθυνσης του Δήμου Επιδαύρου με βιώσιμο τρόπο και η προστασία της περιοχής μας , από μη συμβατές δραστηριότητες.» όπως π.χ. οι υδατοκαλλιέργειες».

  24. .Ο Δήμος μας δηλώνει ότι:
  1ον Θα πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα στην κατεύθυνση της υλοποίησης της απόφασης του
  2ον Θα αναδείξει το θέμα της παραβατικότητας των λειτουργούντων ήδη ιχθυοτροφικών μονάδων για την προστασία των συμφερόντων και της υγείας των δημοτών του
  3ον Δεν θα επιτρέψει την καταπάτηση δημόσιων χερσαίων εκτάσεων ακτών και θαλασσίων περιοχών από κανένα επενδυτικό όμιλο και θα προστατεύσει την ελεύθερη χρήση της παραλίας από όλους .
  4ον Θα επαγρυπνεί ώστε και στο μέλλον να μην λειτουργήσει καμία «οχλούσα» δραστηριότητα τόσο περιβαλλοντολογικά –αναπτυξιακά όσο και οπτικά .

 • 26 Μαΐου 2011, 12:28 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Δημόσια Διαβούλευση για την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»

  1. Σημαντική παράληψη στο χάρτη είναι ότι δεν αναφέρει το μεγάλο σε έκταση λιβάδι της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica), που βρίσκεται στον Βιστωνικό Κόλπο και συνεχίζει ανοικτά του Φαναρίου προς τη Μαρώνεια.
  2. Στις περιοχές Π.Α.Υ. πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι μονάδες υφάλμυρων οικοσυστημάτων ειδικά οι λιμνοθάλασσες, των οποίων τα στόμια καταλήγουν στις αντίστοιχες θαλάσσιες περιοχές. Κάτι τέτοιο δεν είναι καθαρό στο κείμενο και ο Χάρτης είναι επίσης ασαφής.
  3. Στον Πίνακα 1 κατηγορίες περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας για το ΒΙΣΤΩΝΙΚΌ κόλπο πρέπει να προστεθεί εκτός τα όστρακα και η εκτατική καλλιέργεια σε λιμνοθάλασσες.

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Ιχθυολόγος – MSc Υδροβιολογίας Α.Π.Θ.

  Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικών Υδάτων Λαγκαδά
  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Θες/νίκης

 • 25 Μαΐου 2011, 16:43 | WWF Ελλάς

  Ακολουθεί ο σχολιασμός του WWF Ελλάς σε συγκεκριμένα άρθρα (5, 6 και 7), αναφορικά με το το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες» και όσον αφορά το θαλάσσιο σκέλος τους.

  Δυστυχώς το Ειδικό Πλαίσιο φαίνεται να αποτελεί μία προσπάθεια δημιουργίας ενός θεσμικού πλαισίου που θα νομιμοποιεί την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Αν και θεωρητικά το Ειδικό Πλαίσιο είναι μία πραγματική ευκαιρία να αλλάξει το προφίλ των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών ως προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, το αποτέλεσμα είναι μάλλον απογοητευτικό αναφορικά με τις κατευθύνσεις λειτουργίας και ανάπτυξης του κλάδου που προτείνει. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι το Ειδικό Πλαίσιο θα έπρεπε να διερευνήσει και να αξιοποιήσει πρακτικές που θα βελτίωναν την κατάσταση του κλαδου των υδατοκαλλιεργειών από κάθε άποψη – ειδικά περιβαλλοντικά, όπως η βιολογική υδατοκαλλιέργεια και η απομάκρυνση των μεγάλων συγκεντρώσεων μονάδων όσο πιο μακριά από το παράκτιο περιβάλλον είναι δυνατό.

  Επίσης, υπάρχει το εξαιρετικά σημαντικό θέμα της ουσιαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας και του ελέγχου στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας, το οποίο φυσικά δεν αντιμετωπίζεται μέσα από ένα ειδικό πλαίσιο χωροταξικού, αλλά απαιτεί την σχετική πολιτική βούληση.

  Σημειώνεται επίσης ότι το Ειδικό Πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την Οδηγία 2008/56 Οδηγία–Πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική, η οποία αναφέρεται και στην πίεση που ασκείται στο θαλάσσιο περιβάλλον από δραστηριότητες όπως οι υδατοκαλλιέργειες (Παράρτημα ΙΙΙ, Πίνακας 2, Πιέσεις και επιπτώσεις).

  Τέλος, στο Παράρτημα Ι, Πίνακας 2, στην ΠΟΑΥ Μεσσηνίας παρουσιάζονται δύο νέες φάρμες τόνου, στη Ν. Σαπιέντζα και στη Ν. Σχίζα, με συνολική δυναμικότητα 1.500 τόνους/έτος, ενώ στην ΠΟΑΥ Εχινάδων, αναφέρεται η δυναμικότητα των 2.400 τόνων/έτος της υπάρχουσας αδειοδοτημένης φάρμας. Πρέπει να αναφερθεί, ότι εκτός από το γεγονός ότι είναι απαράδεκτο για το Υπουργείο ΠΕ.Κ.Α. να σχεδιάζει τη δημιουργία νέων φαρμών πάχυνσης ερυθρού τόνου και την αύξηση δυναμικότητας της υπάρχουσας φάρμας για ένα είδος υπό εξαφάνιση, ο σχεδιασμός είναι αντίθετος με τη διεθνή νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, μέχρι και το 2013, η Ελλάδα έχει δικαίωμα για πάχυνση 785 μετρικών τόνων ετησίως, στη μόνη φάρμα (στις Ν. Εχινάδες) που έχει άδεια να λειτουργήσει, με το συγκεκριμένο tonnage για αυτά τα έτη (ICCAT, Doc. No. PA2-601/2009).

 • 25 Μαΐου 2011, 14:08 | Φαίδων Αρ. Δημόπουλος

  Ως οικιστής του Πόρου, είμαι τελείως αντίθετος σε οιαδήποτε επέκταση των ήδη υφισταμένων ιχθυοτροφείων στον Πόρο, το ευκταίο δε είναι η απομάκρυνση των υφισταμένων. Ο Πόρος παρουσιάζει ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες που καθιστούν απολύτως επιβλαβή τη λειτουργία υδατοκαλλιεργειών πέριξ ή πλησίον του νησιού:
  1. Ήδη, το κανάλι, από το στενό των Μεθάνων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιέργειες και προς το λιμάνι, παρουσιάζει θολότητα υδάτων και έλλειψη ορατότητας πέραν των 1-2 μέτρων. Η διαύγεια του νερού έχει μειωθεί δραματικά την τελευταία 25ετία, σε σχέση με την προ ιχθυοκαλλιεργειών εποχή. Το προηγούμενο καλοκαίρι (Ιούλιος)στην περιοχή του καναλιού εμφανίστηκαν νεκρά ψάρια (κέφαλοι).
  2. Στο βυθό παρατηρείται επίσης εξαφάνιση σχεδόν των οστράκων και μαλακίων που αφθονούσαν προ 25ετίας.
  3. Η παραλία του «Ρώσικου Ναυστάθμου» μαζί με το «Μεγάλο Νεώριο», αποτελεί τη μόνη μεγάλη, ελεύθερη για τους κατοίκους και τους τουρίστες, αμμώδη παραλία, μέσα σ’ ένα πλαίσιο φυσικής ομορφιάς και ιστορικής μνήμης. Κάθε είδους «ιχθυοκαλλιέργεια» μπροστά στην παραλία αυτή θα αποτελέσει μοιραίο χτύπημα στον τουρισμό του Πόρου και την αναψυχή των κατοίκων του.
  4. Η φυσική ομορφιά του τοπίου και η ασφάλεια του καναλιού, αποτελούν πόλο έλξης για πάμπολλα σκάφη που διανυκτερεύουν από το Φανάρι μέχρι το Νεώριο. Τα ύδατα επιβαρύνονται ήδη αρκετά από τη συνεχή διέλευση πλοίων και το αγκυροβόλιο, από το Φάρο και εντεύθεν, αναρίθμητων σκαφών αναψυχής, μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών. Τυχόν εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών στους χώρους αυτούς και η συνεπαγόμενη απαγόρευση αγκυροβολίας θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην μορφή αυτή τουρισμού.
  5. Το κανάλι του Πόρου αποτελεί δίαυλο ναυσιπλοΐας με συνεχή ροή επιβατικών πλοίων και οχηματαγωγών με σημαντικό εκτόπισμα, καθώς και ταχυπλόων σκαφών που αναπτύτο σφυροκόπημα των παραλιών από μεγάλα κύματα, ιδίως προς την έξοδο του κόλπου, πράγμα που καθιστά την ζώνη αυτή ακατάλληλη για εγκατάσταση ιχθυομονάδων.
  6. Η στενότητα και έκταση του καναλιού του Πόρου και το ρηχό των υδάτων σε ορισμένα σημεία, σε συνδυασμό με την απουσία ρευμάτων και τη φυσική προστασία του κόλπου από τους ανέμους του Σαρωνικού, περιορίζουν την ανανέωση των υδάτων, γεγονός καίριας σημασίας για την αποφυγή μολύνσεως από τις ιχθυοτροφές και τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στα ιχθυοτροφεία.
  7. Στην είσοδο του κόλπου του Πόρου έχει επισημανθεί στην Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η ύπαρξη αρχαίου ναυαγίου.
  8. Ομοίως, στο βόρειο τμήμα του νησιού και την εκεί παραλία, έχουν επισημανθεί ενάλιες αρχαιότητες και υποβρύχια κατάλοιπα.

  H καθ’ όλα ευκτέα θέσπιση αρχών και κανόνων για τις υδατοκαλλιέργειες και την ανάπτυξη της ορθής επιχειρηματικότητας στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, με την οποία συμφωνώ απολύτως, κατά τα οριζόμενα στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής απόφασης, κινδυνεύει, σε ορισμένες περιοχές, να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα επιχειρεί να επιλύσει. Και αυτό γιατί η ένταξη ορισμένων περιοχών σε ΠΟΑΥ γίνεται κατά φανερή παραβίαση των ίδιων των αρχών που θεσπίζει η κοινή υπουργική απόφαση. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο χαρακτηρισμός του Πόρου ως ΠΟΑΥ. Για οιονδήποτε έχει γνώση της υπό ένταξη περιοχής είναι εμφανές ότι εν προκειμένω, οι αρχές και κανόνες που η ίδια η κοινή υπουργική απόφαση επιχειρεί να θεσπίσει, όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, την προστασία εναλίων αρχαιοτήτων και εξαίρεση περιοχών που αποτελούν ναυτικούς δίαυλους, κινδυνεύουν να αποτελέσουν εξαγγελίες άνευ αντικρύσματος. Η θαλάσσια περιοχή πέριξ του Πόρου, από το στενό των Μεθάνων έως το κανάλι, όσο και οι βόρειες ακτές του νησιού, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (περιβάλλοντος, τοπίου, οικοσυστημάτων, εναλίων αρχαιοτήτων, ναυτικού διαύλου, επισκεψιμότητας, ανθρωπίνων δραστηριοτήτων), που κινδυνεύουν να διαταραχθούν σοβαρά σε περίπτωση κλιμάκωσης της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή. Αν επομένως το ίδιο το νομοθέτημα παραβιάζει τις αρχές που θεσπίζει, δημιουργούνται βάσιμες υποψίες και φόβοι ότι, κατά μείζονα λόγο, η εφαρμογή του στην πράξη θα καταλήξει σε σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στον Πόρο. Περαιτέρω, στο σχέδιο της κοινής Υπουργικής Απόφασης και στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων απουσιάζει πλήρως οιαδήποτε αναφορά στον Πόρο, οιαδήποτε περιγραφή των ειδικών περιβαλλοντικών και άλλων συνθηκών της εν λόγω περιοχής (ενάλιες αρχαιότητες, τουριστικές και άλλες εγκαταστάσεις, προστατευόμενα είδη, κ.λπ.) και δεν γίνεται οιαδήποτε αξιολόγηση των επιπτώσεων των υδατοκαλλιεργειών, και δη των ήδη υφισταμένων, στο περιβάλλον και την οικονομία της περιοχής. Κατά τον τρόπο αυτό η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως προς την ένταξη της περιοχής του Πόρου σε ΠΟΑΥ, είναι ως μη υφιστάμενη.
  Ανακύπτουν επομένως σοβαρά νομικά ζητήματα από τον ίδιο το χαρακτηρισμό ως ΠΟΑΥ της περιοχής του Πόρου όταν, κατά τα κριτήρια και το γράμμα της ίδιας της υπουργικής αυτής απόφασης, αυτή όφειλε να εξαιρεθεί και προστατευθεί από πάσης φύσεως βιομηχανική δραστηριότητα. Ειδικότερα, η ένταξη σε ΠΟΑΥ των 2/3 των ακτών ενός νησιού που διατηρεί ακόμα, σε μεγάλο βαθμό, τον χαρακτήρα της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό διερχομένων σκαφών στο Σαρωνικό, όντας πόλος έλξης για το θαλάσσιο τουρισμό και τον εγχώριο και διεθνή ναυταθλητισμό, δραστηριότητες που προϋπάρχουν και παρέχουν απασχόληση στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, σε σχέση με τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα συνεπάγεται για το περιβάλλον, τον τουρισμό, τους επαγγελματίες του νησιού και την τοπική οικονομία, παραβιάζει τις αρχές της συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και ισότητας (άρθρο 4, παρ. 1, 2, 5 Συντάγματος) αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος (άρθρο 24 Συντάγματος, ν.1650/86). Όλα αυτά δε, όπως ερμηνεύονται κατά την παγία ερμηνεία της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η μετατροπή σε ιχθυοβιομηχανική ζώνη του μεγαλύτερου μέρους της περιμέτρου ενός από τα ωραιότερα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι δυσανάλογα επιζήμια για την εικόνα και την πραγματικότητα της μεταχείρισης της φύσης, των θαλασσίων περιοχών και των ακτών ιδιαίτερου κάλους, αλλά και του αντίστοιχου τουριστικού προϊόντος που αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Δεδομένου ότι, οι περιοχές που πληρούν τα κριτήρια για τη δημιουργία ΠΟΑΥ αφθονούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, η περιοχή περιμετρικά του Πόρου, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ειδικών χαρακτηριστικών του νησιού και της αμφισβήτησης της νομοτεχνικής αρτιότητας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εγείρονται εκ του λόγου αυτού, πρέπει να εξαιρεθεί από τον χαρακτηρισμό ως ΠΟΑΥ. Ουδείς αντιτίθεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όμως όχι με τρόπο που να ανοίγει πληγές στον τόπο και την τοπική κοινωνία και που μετά βεβαιότητας θα αποτελέσει εν τέλει τροχοπέδη για την ίδια την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματική δράση στην περιοχή.
  Τέλος, σημαντικό στοιχείο για την κρίση επί της ανωτέρω προτεινόμενης ΚΥΑ, είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης πραγματικότητος στα σημεία που λειτουργούν σήμερα ιχθυοτροφεία στον Πόρο: μία επίσκεψη στις αντίστοιχες παραλίες αρκεί και για τον πλέον αδαή, για να διαπιστώσει ότι αυτές έχουν μεταβληθεί σε σκουπιδότοπους από πάσης φύσεως σακκούλες ιχθυοτροφών, πλαστικά κάθε είδους, σωλήνες, ξύλα, σχοινιά, σίδερα κλπ προερχόμενα, κατά τα φαινόμενα, από τα ιχθυοτροφεία, και αναφέρομαι σε όσα ένας μη ειδικός μπορεί να διαπιστώσει ιδιοις όμμασι. Ακόμη όμως και αν ήθελε γίνει δεκτό ότι δεν είναι τα ιχθυοτροφεία η αιτία του φαινομένου, είναι εμφανής η αδιαφορία των αρμοδίων για την καθαριότητα του χώρου που οι ίδιοι, ουσιαστικά κατ’ αποκλειστικότητα, χρησιμοποιούν.

  Φαίδων Αρ. Δημόπουλος, D.E.S.S.
  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

 • 24 Μαΐου 2011, 18:23 | Δημήτρης Δημόπουλος

  Καλά είστε φευγάτοι ή μου φαίνεται ;;;;;
  Για ποια ΠΟΑΥ στον Πόρο μιλάτε ;;;
  Εκεί που είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες μόνο γλάροι πάνε και ψαράδες που βγάζουν μεροκάματο πλέον αφού υπάρχουν έστω και 10 στρέμματα που δεν πέφτουν δυναμίτες και φλώμος. Οι καλύτεροι ύφαλοι προστασίας των άγριων ψαριών είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες αρκεί να τηρείτε το μέτρο της απαγόρευσης του ψαρέματος 100 μέτρα από τα σύνορα τους

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
  ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

  Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 14ης /2011
  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για το αναρτηθέν στο διαδίκτυο προς διαβούλευση Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, για τις υδατοκαλλιέργειες.
  Στο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπεριλαμβάνεται με τον Κωδικό Α5, ο όρμος «Βουρλιά» και με την αποπροσανατολιστική ονομασία «Νήσος Πλατειά »,ολόκληρη η θαλάσσια έκταση από «Κορακιά» έως «Βουρλιά » και «Νήσο Πλατειά»

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:134 /2011

  1. Σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 4935.16/5/2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  2. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Λάμπρου διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) .
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

  1.Λάμπρου Αναστάσιος – Πρόεδρος 1.Γουζούασης Ευάγγελος
  2.Δημαράκης Άρης Αντιπρόεδρος 2. Μπαλαμπάνης Χρήστος
  3. Kακουριώτης Σ. Γραμματέας 3. Αποστόλου Παναγιώτης
  4. Βελούδης Ηλίας
  4.Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη
  5. Κολυμπάδης Παντελεήμων 5.Ντούβαλης Δημήτριος
  6. Κούστας Σταύρος 6.Σατραβέλας Κων/νος
  7. Λεμπέσης Παναγιώτης
  Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
  καιπροσκλήθηκαν νόμιμα
  8. Mπάζος Παναγιώτης
  9. Παππάς Νίκος
  10. Πασαλάρης Παντελής
  11. Σαμπάνη –Μπάρδη Παναγιώτα
  12. Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου
  Μαρία
  13. Τζανής Αναστάσιος
  14. Τουτουντζή Δήμητρα
  15. Τσαμαδός Ιωάννης
  16. Φλωρής Εμμανουήλ
  17. Σφυρής Δημήτρης
  18. Μπουρίκας Γεώργιος του Ηλία
  19. Μπουρίκας Γεώργιος του Δημητρίου
  20. Αντωνόπουλος Ιωάννης
  21. Ρούσσης Γιάννης

  Στη συνεδρίαση, προσκεκλημένος παρευρίσκεται ο Δήμαρχος Eρμιονίδας
  κ. Δημήτρης Καμιζής, νομίμως προσκληθείς καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, Κρανιδίου κ. Δήμητρα Μονά,
  Πορτοχελίου Κ. Κόκκαλης ,Διδύμων Π. Σερέτης ,Φούρνων Α. Πάνου ,Κοιλάδας Ε. Φασιλής, Θερμησίας Η. Κατσιάβελας, Ηλιοκάστρου Α.Μούγιος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης Ι.Κριτσωτάκης, δεν παρέστη αν και προσκλήθηκε νόμιμα
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Συμεωνίδου Μαργαρίτα, υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας , για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, γίνεται μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης.

  3.Παρευρίσκεται ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας του Ν.Αργολίδας κ.Γιάννης Ανδριανός καθώς επίσης και η κ. Βασιλική Φωστίνη Τριχοπούλου ως εκπρόσωπος φορέων και δημοτών του Δήμου Πόρου.

  4.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.Λάμπρου Αναστάσιος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Καμιζή ο οποίος είπε τα εξής :
  « Το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,έχει καταθέσει μια πρόταση διαβούλευσης για το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες. Η λήξη της διαβούλευσης έχει προγραμματιστεί για την 26/5/2011,γι αυτό και ο κατεπείγον χαρακτήρας της σημερινής συνεδρίασης του Δ.Σ που άμεσα πρέπει να απαντήσουμε.
  Σας ενημερώνω, ότι προσωπικά έχω πολλές σοβαρές ενστάσεις τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας της συγκεκριμένης πρότασης διαβούλευσης.
  Η μελέτη αυτή που συντάχθηκε ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι γνωρίζετε ότι πολλές μελέτες συντάσσονται προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα από τον εντολέα ανάθεσης αυτής της συγκεκριμένης μελέτης, συντάσσονται από συγκεκριμένα γραφεία με βάση τις σκοπιμότητες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν.
  Στην ευρύτερη έκταση του Δήμου Ερμιονίδας ,όπως ξέρετε φιλοξενούμε επτά (7) μονάδες ιχθυοτροφείων καλλιεργειών και είμαστε αντίθετοι σε
  κάθε ίδρυση – επέκταση τέτοιων μονάδων, επίσης σας γνωρίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν ουσιαστικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την λειτουργία αυτών των μονάδων.
  Με συγκεκριμένες αποφάσεις,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρανιδίου υπ΄αριθμ.147/2003 και 178/2006 και με εισηγήσεις δικές μου ως Δήμαρχος του τότε Δήμου Κρανιδίου, εκφράσει την βούλησή μας να χαρακτηριστεί η Ερμιονίδα κεκορεσμένη γι΄αυτην την συγκεκριμένη παραγωγική δραστηριότητα και με συγκεκριμένες ενέργειες την εποχή αυτή ,αποτρέψαμε νέες επεκτάσεις και ίδρυση νέων μονάδων.
  Η περιοχή μας έχει χαρακτήρα τουριστικό ,άρα είμαστε αντίθετοι σ΄αυτην την πρόταση διαβούλευσης. Κύριο μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε την ομορφιά του φυσικού μας τοπίου, την ελκυστικότητα των παραλιών μας και να παραδώσουμε στην νέα γενιά ένα περιβάλλον φιλικό, όμορφο, καθαρό.
  Άρα πρέπει να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρόταση ,σε οποιαδήποτε βιομηχανική κλίμακα ανάπτυξης της ιχθυοκαλλιέργειας .
  Η συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης όπως παρουσιάζεται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με των κωδικό 5 συμπεριλαμβάνει από τον όρμο «Βουρλιας» και με την αποπροσανατολιστική ονομασία
  «Νήσο Πλατειά» ολόκληρη η θαλάσσια έκταση από «Κορακιά» έως «Βουρλιά» και «Νήσο Πλατειά»,είναι λάθος αυτή η γεωγραφική έκταση ή κρύβει άλλη σκοπιμότητα ;
  Ο χάρτης όπως παρουσιάζεται στην πρόταση με τις πυκνές και αραιές γραμμές τι κρύβουν αυτές σε σχέση με την ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα;
  ‘’ Απαιτείται να κινητοποιηθούμε άμεσα και να εκφράσουμε ομόφωνα την αντίθεση μας, γιατί οι μελετητές κανέναν δεν ρώτησαν ενώ είχανε υποχρέωση αν σέβονταν το
  Σύνταγμα και τους νόμους να είχαν ζητήσει την γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’.

  5.Στη συνέχεια πήρε τον λόγο η κ. Β.Φωστίνη – Τριχοπούλου ως εκπρόσωπος από τον Δήμο του Πόρου η οποία είπε τα εξής:

  α. και στην περιοχή του Πόρου η συγκεκριμένη πρόταση του Υ.Π.Ε.ΚΑ δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή που σχετίζονται με την μόλυνση του περιβάλλοντος με την ναυσιπλοΐα ,με την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής.
  Το Δ.Σ του Δήμου Πόρου έλαβε ομόφωνη απόφαση με την οποία εκφράζει την κάθετη αντίθεσή μας σ’ αυτήν την συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης, η οποία φτάνει έως την παραίτηση σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πόρου αν γίνει νόμος αυτή η πρόταση.

  β.όλοι γνωρίζουμε ότι οι άδειές τους δεν τηρούνται ,υπάρχει υπέρβαση στην παραγωγή επίσης από δειγματοληψίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

  γ. διαφωνούμε με την συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης γιατί η παρουσίασή της έχει έλλειμμα δημοκρατίας ,απαξιώνει τους θεσμούς και τους φορείς της τοπικήςκοινωνίας. Δεν ρώτησαν κανέναν για την συγκεκριμένη πρόταση ούτε άκουσαν τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.
  Δεν πρέπει να γίνουμε συμμέτοχοι στην απαγόρευση της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας μέσω της υλοποίησης αυτής της συγκεκριμένης πρότασης διαβούλευσης.

  6.Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δ.Σ κ. Δ.Σφυρή ,ο οποίος κατέθεσε
  τα εξής:
  Α. Να μην καθοριστούν νέα ζώνες για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) μέσα
  στις οποίες θα χωροθετηθούν οι οργανωμένες ζώνες (Π.Ο.Α.Υ.) ,οι άτυπες συγκεντρώσεις (Π.Α.ΣΜ.) και οι μεμονωμένες μονάδες.
  Β. Στην περιοχή μας η οποία είναι βεβαρημένη χωρίς κανένα έλεγχο στις επεκτάσεις, σε νέες μονάδες, στην μόλυνση του περιβάλλοντος ,στην παραγωγικότητα,τις τροφές και τα φάρμακα την τελευταία εικοσιπενταετία να μην δοθεί καμία άδεια όπως εξάλλου
  αναφέρονται στις Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από το 2000 μέχρι σήμερα και ως Δήμαρχος εγώ την περίοδο 2007-2010 είχα εναντιωθεί και είχα εισηγηθεί αρνητικά για οποιαδήποτε πρόταση επέκτασης υφιστάμενης μονάδας ή ίδρυση νέας.

  -Να μην δοθεί από δω και στο εξής επίσης καμία άδεια για νέα εγκατάσταση ,επέκταση
  υπάρχουσας, μετεγκατάσταση ή τροποποίηση σε άλλο είδος καλλιέργειας.

  -Να μην επιτραπεί ανανέωση μονάδας

  -Να γίνει αποκατάσταση της θαλάσσιας περιοχής όπως αναφέρεται και στις Μ.Π.Ε

  -Να γίνει άμεσα έλεγχος με συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης και των φορέων ώστε να ελέγχεται η λειτουργία και η έκταση της μονάδας δίνοντας αρμοδιότητες στον Δήμο Ερμιονίδας.

  -Να γίνεται τακτικός έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

  -Να εκτελούνται οι οδηγίες και να μην αρκούμαστε μόνο σε πρόστιμα

  -Να υποστηριχτεί ο Δήμος μας με περιβαντολόγο ώστε να έχει την δυνατότητα εντοπισμού των προβλημάτων.

  -Να απομακρυνθούν οι παράνομες επεκτάσεις τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο χώρο.
  Η περιοχή μας αποτελεί σημαντικότατο τμήμα του τόξου Αργολικού–Σαρωνικού κόλπου και Άστρους, τουριστικών δραστηριοτήτων ,εναελίων αρχαιοτήτων και μνημείων.
  Στην πρόταση του Υπουργείου περιλαμβάνονται υδροβιότοποι και περιοχές φυσικού κάλλους σύμφωνα με τις χωροταξικές μελέτες. Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις εκτός από την καταστροφή του περιβάλλοντος θα υποβαθμίσουν την περιοχή και θα πλήξουν τον Τουρισμό και την Αλιεία.
  Ο Δήμος Ερμιονίδας,οι φορείς και τα Σωματεία της περιοχής αρνούνται να δεχτούν οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα σχετική με τις υδατοκαλλιέργειες που θα επιφέρει τον θάνατο της περιοχής.

  7.Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Βουλευτή του Νομού μας κ.Ιωάννη Ανδριανό ο οποίος δήλωσε τα εξής:

  α. και εγώ από την πλευρά μου ,δηλώνω κατηγορηματικά ότι είμαι αντίθετος σ΄αυτή την συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης η οποία αλλοιώνει την τουριστική φυσιογνωμία της περιοχής της Ερμιονίδας. Σας ενημερώνω ότι και ο Δήμος Επιδαύρου σε πρόσφατη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με την παρουσία και την διακιά μου αλλά και την παρουσία του Υφυπουργου του Υ.Π.Ε.Κ.Α κ.Ιωάννη Μανιάτη αποφάσισε ομόφωνα ,να μην χωροθετηθεί καμιά ΠΑΥ ή ΠΟΑΥ ζωτικής σημασίας και αναπτυξιακών συμφερόντων του Δήμου μας και να μη δοθεί καμία νέα άδεια εγκατάστασης ή επέκτασης

  β. δηλώνω ότι είμαι δίπλα σας στον αγώνα που θα κάνουν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, να μην υλοποιηθεί αυτή η συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης όπως παρουσιάστηκε από το Υ.Π.Ε.Κ.Α

  8. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ.Δημήτρη Καμιζή ο οποίος πρότεινε τα εξής:

  Α. Συμφωνούμε με τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας διότι σχετίζεται και συναρτάται με τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών μας

  Β1. Καταγγέλουμε την παρούσα διαδικασία πρόταση διαβούλευσης γιατί πλήττει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να ερωτηθούμε για τίποτα σχετικό

  2. Αποφασίζουμε ότι ο Δήμος Ερμιονίδας κηρύσσει την περιοχή κεκορεσμένη για ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες

  3. Ζητούμε τον έλεγχο των υφιστάμενων μονάδων από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος

  4. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιμείνει στην πρότασή του ,εμείς ως Δήμος θα κινητοποιήσουμε όλη την τοπική κοινωνία και όλους τους φορείς για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή επέκταση υφιστάμενης

  5. Να συντονιστούμε με τους γειτονικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και τους γειτονικούς Δήμους του Αργοσαρωνικού,για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την συγκεκριμένη κατάσταση . Ν α διαμορφώσουμε ένα κοινό πρόγραμμα
  δράσης για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρότασης διαβούλευσης για Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ,για τις υδατοκαλλιέργειες.

  6. Να λάβουμε άμεσα όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να ενημερωθούν οι δημότες και οι φορείς του Δήμου μας για την συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α και για την σημερινή απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
  Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α. Συμφωνούμε με τον κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας διότι σχετίζεται και συναρτάται με τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών μας

  Β1. Καταγγέλουμε την παρούσα διαδικασία πρόταση διαβούλευσης γιατί πλήττει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χωρίς να ερωτηθούμε για τίποτα σχετικό
  2. Αποφασίζουμε ότι ο Δήμος Ερμιονίδας κηρύσσει την περιοχή κεκορεσμένη για ιχθυοκαλλιεργητικές δραστηριότητες
  3. Ζητούμε τον έλεγχο των υφιστάμενων μονάδων από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος
  4. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιμείνει στην πρότασή του ,εμείς ως Δήμος θα κινητοποιήσουμε όλη την τοπική κοινωνία και όλους τους φορείς για να εμποδίσουμε οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα ή επέκταση υφιστάμενης
  5. Να συντονιστούμε με τους γειτονικούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και τους γειτονικούς Δήμους του Αργοσαρωνικού,για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την συγκεκριμένη κατάσταση . Ν α διαμορφώσουμε ένα κοινό πρόγραμμα
  δράσης για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρότασης διαβούλευσης για Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ,για τις υδατοκαλλιέργειες.
  6. Να λάβουμε άμεσα όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για να ενημερωθούν οι δημότες και οι φορείς του Δήμου μας για την συγκεκριμένη πρόταση διαβούλευσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α και για την σημερινή απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 134/2011

  Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

  Ο Πρόεδρος : Λάμπρου Αναστάσιος
  Ο Αντιπρόεδρος: Δημαράκης Άρης
  Ο Γραμματέας : Κακουριώτης Σωτήρης

  Οι Σύμβουλοι:
  Βελούδης Η., ,Κολυμπάδης Π.,Κούστας Σ., Λέμπέσης Π.,Μπάζος Π.,.,Παππάς Ν. ,Πασαλάρης Π., Σαμπάνη – Μπάρδη Π.,Ταβουλαρέα – Αντωνοπούλου Τζανής Α.,.,Τουτουντζή Δ. Τσαμαδός Ι., Φλωρής Ε.,Σφυρής Δ. , Mπουρίκας Γεώργιος του Ηλία ,Μπουρίκας Γ. του Δημητρίου , Αντωνόπουλος Ι.. Ρούσσης Ι.,

  Ακριβές Απόσπασμα

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

 • 21 Μαΐου 2011, 18:39 | Συλλογος Προστασίας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  Αναφερθηκε απο σχολιαστή η υπ΄αριθμ. 260767/24-08-1994 εγκύκλιος και η αιτιολογία της έκδοσής της:
  —σταθεροποίηση τής παραγωγής, προστασία τών παραγόμενων προϊόντων καί βιωσιμότητα τών ιχθυοτροφικών μονάδων—
  με την οποία έχει ανασταλλεί η χορήγηση κάθε νέας άδειας ιχθυοκαλλιέργειας,ενθαρρύνθηκε όμως η ίδρυση νεων ειδων θαλασσινων ψαριων που θαεπιδοτούνταο για τη συγκεκριμενη δραστηριοτητα στα πλαισια του Καν.(ΕΟΚ)3699/93.

  Εμείς να προθεσουμε την Εγκύκλιο 258169/4-10-2000 του τότε Υπουργειου Γεωργιας που την υπεγραφε ο κ. Ανωμεριτης συμφωνα με την οποια
  —διαπιστωνεταισημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των μοναδων και των εγκεκριμενων δυναμικοτήτων σε σχεση με την παραγωγή η οποια κινειται σε σχετικα χαμηλά επιπεδα.
  Για τις αιτιες που ενοχοποιούνται για την εν λόγω πραγματικοτητα εκτός των όποιων ενδεχόμενων τεχνικών προβληματων που δεν εχουν ακομα επιλυθεί, πιθανολογείται και η χρησιμοποιηση των θαλασσιων εκτασεων που εχουν εκμισθωθείγια τα νεα ειδη,για την καλλιεργεια των παραδοσιακών ειδων(τσιπουρα-λαβρακι)
  κατοπιν των ανωτερω……παρακαλουμε για την επεκταση του μετρου της αναστολής μισθωσης θαλασσιων εκτάσεων για την τσιπουρα και το λαβρακι και στα νεα θαλασσια ειδη—–

  Με δυο λογια οι ιχθυοτροφοι έπαιρναν επιδοτηση για νεα μεσογειακα ειδη και εβαζαν τσιπουρα και λαυρακι!!!
  Ποιος κοροιδευει ποιον;

 • 20 Μαΐου 2011, 22:58 | Γεώργιος

  Υπάρχει ένα μείζον θέμα τό οποίο θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τό αρμόδιο Υπουργείο κατά τήν σύνταξη του χωροταξικού σχεδιασμού καί είναι τό εξής:
  Τό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού θα πρέπει να προβλέπει τήν αδειοδότηση καί εγκατάσταση καί νέων μονάδων εντός τών εγκεκριμένων ζωνών καί όχι απλώς να συμπεριλάβει μόνο τίς ήδη υπάρχουσες.
  Σημειώνουμε ότι μέ τήν υπ΄αριθμ. 260767/24-08-1994 εγκύκλιο καί με αιτιολογία τήν ‘’ σταθεροποίηση τής παραγωγής, τήν προστασία τών παραγόμενων προϊόντων καί τήν βιωσιμότητα τών ιχθυοτροφικών μονάδων’’ έχει ανασταλλεί η χορήγηση κάθε νέας άδειας ιχθυοκαλλιέργειας.
  Τό ενδιαφέρον όμως είναι ότι η αιτιολογία τής άρνησης χορήγησης άδειας από το αρμόδιο Υπουργείο, διαφέρει σαφώς από τα αναγραφόμενα στήν ανωτέρω εγκύκλιο καί έλεγε ότι ‘’δέν εγκρίνετε λόγω έλλειψης χωροταξικού σχεδιασμού’’.
  Πέραν τού ότι τά αναφερόμενα στήν εν λόγω εγκύκλιο προφανώς καί δέν δύνανται να επιτευχθούν με εγκυκλίους Υπουργείων, παρά μόνο με τήν σωστή λειτουργία τών μονάδων αυτών καθ΄αυτών, μέσα στά πλαίσια τού επιχειρηματικού ανταγωνισμού, τό Ελληνικό κράτος απαγόρευσε ουσιαστικά τήν πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, καθιστώντας από τό 1994 καί μέχρι σήμερα τίς ιχθυοκαλλιέργειες απολύτως ΚΛΕΙΣΤΟ επάγγελμα.
  Τό γεγονός δέ αυτό συμβαίνει σε μιά κρίσιμη από τήν πλευρά τής οικονομίας περίοδο, όπου τό ζητούμενο γιά όλους θα έπρεπε να είναι η ανάπτυξη μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων.
  Καθίσταται αναγκαίο, με τήν ευκαιρία τής σύνταξης Χωροταξικού Σχεδιασμού από τό αρμόδιο Υπουργείο, νά αρθεί καί η πλήρως αναχρονιστική καί απαγορευτική εγκύκλιος, στήν οποία οφείλονται εν πολλοίς τά περισσότερα αρνητικά τού κλάδου τήν τελευταία δεκαπενταετία.

 • 19 Μαΐου 2011, 20:12 | Γεώργιος

  Επιτέλους μετά από μιά μεγάλη περίοδο στασιμότητας, διαφαίνεται η πρόθεση να μπουν κανόνες στόν τομέα τών ιχθυοκαλλιργειών, μέσα σε περιβάλλον όπου όλοι θα λειτουργούν με αντικειμενικά κριτήρια καί καθορισμένες προδιαγραφές πού θα είναι γνωστά εκ τών προτέρων, όπως συμβαίνει σε κάθε σοβαρή χώρα, καί να μήν είναι ο κάθε επιχειρηματίας-ο οποίος είτε μας αρέσει είτε όχι, αναλαμβάνει αυτός καί μόνον αυτός, τό όποιο οικονομικό ρίσκο, ενώ όλοι οι άλλοι σχολιάζουν εκ του ασφαλούς- έρμαιο τού οποιουδήποτε με τίς οποιεσδήποτε προθέσεις.
  Προφανώς οι ιχθυοκαλλιέργειες δέν είναι καί δέν πρέπει να γίνουν ο μοναδικός δρόμος ανάπτυξης τής χώρας. Είναι όμως ένας δυναμικός κλάδος ανάπτυξης με μέλλον, ο οποίος με ευθύνη τής πολιτείας δυστυχώς, μέχρι σήμερα προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσα σε περιβάλον χωρίς κανόνες στήν ουσία, ο βασικότερος τών οποίων είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Είναι βέβαιο πώς καμία αρνητική αντίδραση δέν θα υπήρχε, εάν μέσω τού χωροταξικού σχεδιασμού υπήρχαν καθορισμένες ζώνες γιά συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ενα παράδειγμα γιά τόν σοβαρό ρόλο τού χωροταξικού σχεδιασμού είναι η νήσος Mauritius(γνωστή στήν χώρα μας καί σάν αγ. Μαυρίκιος), ένας κατ΄εξοχήν τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, όπου η κυβέρνηση έχει καθορίσει σαφώς περιοχές με συντεταγμένες, μέσα στίς οποίες οι ενδιαφερόμενοι(ντόπιοι καί ξένοι) δύνανται να αναπτύξουν δραστηριότητες σχετικές με ιχθυοκαλλιέργειες, χωρίς ποτέ οι δύο αυτές δραστηριότητες να έλθουν σε αντιπαράθεση.
  Η έλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, χρησιμοποιείται από τό αρμόδιο υπουργείο εδώ καί δέκα πέντε(15) χρόνια περίπου, σάν αιτία άρνησης χορήγησης νέων αδειών σέ πολίτες τής χώρας οι οποίοι έχουν σοβαρή πρόθεση ενασχόλησης με τήν επιχειρηματική δραστηριότητα στόν εν λόγω τομέα αφ΄ενός καί κατέχουν σύγχρονη τεχνογνωσία αφ΄ετέρου. Τήν ίδια στιγμή οι περισσότερες από τίς υπάρχουσες μονάδες υπολειτουργούν ή έχουν αναστείλει οριστικά τίς δραστηριότητες τους( καθεστώς πτώχευσης). Τό αρμόδιο υπουργείο προτρέπει τόν κάθε αιτούντα νέα άδεια ιχθυοκαλλιέργειας, να προβεί σε αγορά μιάς εξ αυτών αναλαμβάνοντας βεβαίως καί όλα τά τραπεζικά οικονομικά βάρη, ενέργεια τήν οποία μόνο άσχετοι με τήν επιχειρηματικότητα μπορούν να προτείνουν καί στήν οποία δέν είναι δυνατόν να προβεί κανείς σοβαρός επιχειρηματίας. Τήν ίδια στιγμή επίσης κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι όλες αυτές τίς αδυναμίες δημιούργησαν τίς κατάλληλες συνθήκες γιά τήν γιγάντωση των, καθώς καί τήν λειτουργία των δίκην μονοπωλείων στήν εγχώρια καί διεθνή αγορά.
  Οι ισχυρισμοί περί μόλυνσης τού θαλλάσιου χώρου από τίς μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας δέν ευσταθούν. Εάν αυτό συνέβαινε, όλος ο πληθυσμός τής μονάδος θα πέθαινε τήν ίδια στιγμή, δεδομένου ότι κανένα ψάρι δέν επιβιώνει καί στίς πιό ελαφριές συνθήκες μόλυνσης. Αυτοί πού γράφουν τα περί μολύνσεως δέν παρακολουθούν δελτία ειδήσεων ποτέ; Εάν παρακολουθούσαν θα έβλεπαν συχνά περιπτώσεις πλήρους καταστροφής τού θαλάσσιου πληθυσμού όταν γιά διάφορους λόγους μολύνθηκε η θαλάσσια περιοχή. Θά ήξεραν επίσης ότι κάθε φορά που εντοπίζονται νεκρά ψάρια στούς ταμιευτήρες νερού της ΕΥΔΑΠ, αυτή προβαίνει άμμεσα σέ ελέγχους τού νερού, διότι τα νεκρά ψάρια είναι ένδειξη ότι κάτι δέ πάει καλά. Αυτός πού πρώτα απ΄όλα έχει τήν μέγιστη ανάγκη να διατηρήσει πλήρως ελεγχόμενο καί υγιές περιβάλλον, είναι ο επιχειρηματίας, διότι χωρίς αυτή τήν παράμετρο δέν πρόκειται να υπάρξει ποτέ παραγωγή. Οτιδήποτε άλλο λέγεται, εάν δέν είναι εκ τού πονηρού, είναι ανοησία. Μακάρι η όποια μόλυνση τής θάλασσας να προέρχονταν μόνο από τίς ιχθυοκαλλιέργειες.
  Είναι καιρός οι αρμόδιοι φορείς να δούν το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού πραγματικά σοβαρά καί να τό λύσουν τό δυνατόν συντομότερα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σοβαρής ανάπτυξης τής επιχειρηματικότητας σε όλους τούς τομείς που αυτή είναι δυνατόν να γίνει στή χώρα μας. Είναι σαφές ότι η λύση τού χωροταξικού, δέν αφορά μόνο στόν τομέα τών ιχθυοκαλλιεργειών. Απλούστατα θα μπούν επιτέλους κανόνες γιά τό ποιά δραστηριότητα καί πού θα μπορεί κάποιος να κάνει.
  Οσο γιά τούς υπόλοιπους ας συνεχίσουν να κάθονται στόν καναπέ τους, προσπαθόντας να εμποδίζουν συνεχώς καί με ανόητους κυρίως ισχυρισμούς, όποιους προσπαθούν να πάνε μερικά βήματα εμπρός. Ετσι κι΄αλλιώς υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: Αυτοί πού δημιουργούν τα ρεκόρ…..κι΄αυτοί πού τα παρακολουθούν ‘’σχολιάζοντας’’ τα από τήν τηλεόραση.

 • 19 Μαΐου 2011, 17:47 | Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Οικιστών & Οικοπεδούχων Σκορπονερίου

  Σε ότι αφορά τις παραμεθόριες περιοχές ή απομακρυσμένα νησιά/βραχονησίδες που θα αποτελούν και αξιοποίησή τους και στον Ελλαδικό χώρο υπάρχουν εκατοντάδες, δεν θα είχε κανείς αντίρρηση. Και πάλι όμως εφόσον υπήρχε αντικειμενική παρακολούθηση για το θαλάσσιο περιβάλλον από Πανεπιστήμια, ΕΛΚΕΘΕ κλπ (όχι από ιδιώτες μελετητές που θα αντιπροσωπεύουν τους ιχθυοκαλλιεργητές και τα συμφέροντα αυτών).

  Οι τωρινές μελέτες αφορούν την τακτοποίηση προγενέστερων χωροθετήσεων και ανεξέλεγκτων μονάδων που εδώ και 20 χρόνια λειτουργούν χωρίς κανέναν κρατικό έλεγχο επιπτώσεων για το περιβάλλον.

  Όσον αφορά τους εργαζομένους, οι μόνοι που μπορούν να εργάζονται σε αυτές τις ανεξέλεγκτες συνθήκες και χωρίς ιατρική παρακολούθηση, είναι οι αλλοδαποί και άρα δεν βοηθά στην καθιέρωση νέων θέσεων εργασίας.

 • 15 Μαΐου 2011, 23:09 | Ανδρέας Λάγκης

  Να προστεθούν στο τέλος της πρώτης παραγράφου οι λέξεις που ακολουθούν μετά τα αποσιωπητικά:

  Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες είναι η παροχή κατευθύνσεων, κανόνων και κριτηρίων για τη χωρική διάρθρωση, οργάνωση και ανάπτυξη του κλάδου στον ελληνικό χώρο και των αναγκαίων προς τούτο υποδομών, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου…., την προστασία άλλων ανταγωνιστικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη και ιδιαίτερα του τουρισμού.//

  Να διαγραφούν και προστεθούν στη δεύτερη παράγραφο οι λέξεις που ακολουθουν τα αποσιωπητικά:

  Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις, για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με εξειδίκευση ανά τύπο καλλιέργειας…… (ιχθυοκαλλιέργεια θαλασσινών ειδών σε κλωβούς στη θάλασσα και εγκαταστάσεις στη ξηρά,// οστρακοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργειες ειδών γλυκέων υδάτων και καλλιέργειες υδρόβιων οργανισμών σε φυσικά…. γλυκά,// υφάλμυρα….. και αλμυρά// οικοσυστήματα), κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους χωροθέτησης….. γεωγραφικών περιοχών (υποδοχέων) για την εγκατάσταση μονάδων// του τομέα, κριτήρια και συμβατότητες χωροθέτησης τόσο των υποδοχέων όσο και των μεμονωμένων μονάδων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατευθύνσεις για τον υποκείμενο χωροταξικό σχεδιασμό.

 • 14 Μαΐου 2011, 21:39 | Ευαγγελία

  Ζούμε τελικά σ ένα απέραντο φρενοκομείο, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μετά το σκορ που είχε η χώρα μας στη διαφθορά προστέθηκε για μια ακόμα φορά η ασχετοσύνη αρκετών πολιτικών σε διάφορες βαθμίδες αιρετών. Σε ποια χώρα του κόσμου θα έριχναν έτσι ανεύθυνα μομφή στον πρώτο εξαγωγικό φορέα της χώρας σε αγροτικά προϊόντα που είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες;

  Σε ποια χώρα του κόσμου οι διάφοροι πολιτικοί δεν θα συμβουλεύονταν τους αρμόδιους επιστήμονες, τις κρατικές υπηρεσίες, τους αρμόδιους φορείς;
  Κύριοι σοβαρευτείτε!!!

  Η χώρα βουλιάζει και εσείς συζητάτε εάν ένα βαρκάκι θα μπορούσε να προσορμίσει σ έναν κολπίσκο, αμφιβόλου καταλληλότητας για ελλιμενισμό. Υπάρχει άνθρωπος που θα κατασκηνώσει στα βράχια 15 χιλιόμετρα από τον παραδοσιακό οικισμό του Πόρου ή σκάφος που θα διακινδυνεύσει να προσορμίσει στη βόρεια πλευρά του Πόρου και να έρθουν να φάνε στις ταβέρνες του Πόρου και να ξαναγυρίσουν;
  Έχουμε τρελαθεί τελείως;

  Η κα. […] μήνας μπαίνει μήνας βγαίνει τον μισθό από το Δημόσιο τον εισπράττει. Μου κάνει εντύπωση πόση φαντασία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να γράφει περί ιχθυοβιομηχανίας –τάχα μου-, ότι θα έρθουν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στο λιμάνι του Πόρου και άλλα φαιδρά, που δυστυχώς ακούγονται και από αιρετούς.

  Αλήθεια κ. Δήμαρχε του Πόρου ποιον καθηγητή πανεπιστημίου ρωτήσατε και ποιον αρμόδιο Υπουργείου γιατί παρασύρεστε από κάτι «οικολόγους» που προσβάλλουν με τη στάση τους και τα λεγόμενά τους την οικολογία;

  Καταρχάς αυτοί οι κατ’ όνομα οικολόγοι, έχουν επιλεκτική όραση. Δε βλέπουν την συστηματική καταστροφή που γίνεται, στο κατά τα άλλα ιδιαιτέρους φυσικού κάλλους νησί, με τα χιλιάδες κυβικά μπετόν στα βουνά πάνω από τον Συνοικισμό; Δε βλέπουν το κλείσιμο των παραλιών στα Βλαχαίικα; Δε βλέπουν τις χιλιάδες ξαπλώστρες στις πλαζ που αναγκαστικά πρέπει να πληρώσουμε για να κάνουμε μπάνιο;

  Μιλάτε για παραδοσιακό οικισμό. Ποιος τον καταστρέφει; Οι ιχθυοκαλλιέργειες που απέχουν 7 ναυτικά μίλια μακριά;

  Κύριε Δήμαρχε και εσείς έχετε συντελέσει μαζί με άλλους στο να κτιστεί αυτό το αρχιτεκτονικό τέρας που λέγεται Β΄ Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο.

  Καυχάστε όλοι ότι όλοι οι υπεύθυνοι πολιτικοί σε τοπικό επίπεδο κάμψατε με την επιμονή σας και τις παρεμβάσεις σας, την Επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου.
  Οι ιχθυοκαλλιέργειες στο Μπίστι και στην Κάνταλι φταίνε;

  Εσείς κα. […] την απαράδεκτη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας που έχει η δημοτική αγορά, δεν τη βλέπετε; Κάτω από το γραφείο σας είναι. Το Λεμονοδάσος που καταστρέφεται συστηματικά δεν το βλέπετε; Έτσι αντιλαμβάνεστε τον τουρισμό; Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές.
  ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ.

  Θα μπορούσα να γράψω σελίδες αλλά σέβομαι τον χρόνο σας. Για παράδειγμα: ο πατέρας του αντιδημάρχου έχει κάνει το δημόσιο δρόμο και το δάσος μάντρα οικοδομικών υλικών. Κάθε μέρα περνάς από εκεί Δήμαρχε και πας στο σπίτι σου.

 • 10 Μαΐου 2011, 18:04 | Ιωάννα

  Προς κ.Δρακουλόγκωνα Δ.

  Κύριε,ο κ.Γρίβας δηλώνει τουλάχιστον τι ήταν. Εσείς??

  Σας ευχαριστώ

 • 10 Μαΐου 2011, 12:49 | Δρακουλόγκωνας Δ.

  Προς κ. Δ. Γρίβα (επιχειρηματία)

  Ευτυχώς, που είστε πρώην δημοτικός σύμβουλος! Δείχνει μια υγεία και μια σωστή κατεύθυνση.

  Δ.Δ.

 • 9 Μαΐου 2011, 13:03 | Δημήτρης Γρίβας

  Πόρος 09-05-2011
  Δημήτρης Γρίβας ( Επιχειρηματίας)
  Τέως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου, πρώην επικεφαλής Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Δήμου Πόρου

  Εκπλήσσομαι από τα όσα παραπλανητικά, ανακριβή και ανεύθυνα γράφονται κατά των ιχθυοκαλλιεργειών στον Πόρο. Με ανησυχεί δε αφάνταστα το γεγονός ότι αυτά αναπαράγονται και εν τέλει υιοθετούνται από τον Δήμαρχο Πόρου κ. Δημήτρη Στρατηγό και τους Δημοτικούς Συμβούλους.
  Καταρχήν, κύριοι, γνωρίζετε ότι προκειμένου να εγκατασταθεί μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας λαμβάνει έγκριση από τον Ε.Ο.Τ., το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων ( πρώην ΥΕΝ), τη Λιμενική Αστυνομία κλπ.;
  Γνωρίζετε, κ. Δήμαρχε, ότι όλες οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία ιχθυοτροφικών μονάδων εκ της φύσεως της ίδιας της δραστηριότητάς τους δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουν το θαλάσσιο περιβάλλον, αφού η ίδια τους η ύπαρξη εξαρτάται από τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας των στοιχείων του θαλασσίου περιβάλλοντος.
  Υπηρέτησα τα συμφέροντα του Πόρου ως Δημοτικός Σύμβουλος επί 16 έτη και ασχολούμαι με τα κοινά με συνέπεια από το 1978, με στόχο πάντα το κοινό καλό.
  Πουθενά οι ιχθυοκαλλιέργειες δεν εμπόδισαν την ανάπτυξη του Θαλασσίου Τουρισμού.
  Όταν εμείς, κ. Δήμαρχε, φιλοξενήσαμε για πρώτη φορά στο νησί μας, το έτος 1996 (αν θυμάμαι καλά) την Έκθεση Τουριστικών Σκαφών δεν υπήρξε καμιά σκέψη από τους διοργανωτές αλλά ούτε και από τους άλλους παράγοντες ότι είναι εμπόδιο στη φιλοξενία της Έκθεσης οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες βρίσκονται στο νησί μας εδώ και 26 χρόνια. Νομίζω ότι τότε δεν ήσαστε καν Δημ. Σύμβουλος. Κανένα ναυταθλητικό σωματείο δεν εμποδίστηκε από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ως παράδειγμα αναφέρω τον συμπατριώτη μας κ.Σωτήρη Κύπριο που δημιούργησε νέα βάση για την πανευρωπαϊκής φήμης σχολή του (ski) δίπλα στην πρώην ιχθυοκαλλιέργεια στη θέση Βίδι. Η ύπαρξη ιχθυοκαλλιεργειών ουδόλως ενόχλησε ο Πόρος να έχει δυο Ολυμπιονίκες στην κωπηλασία και πάρα πολλές επιτυχίες αθλητών σε εθνικό, βαλκανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  Επικαλείσθε τον παραδοσιακό οικισμό, το φυσικό περιβάλλον του Πόρου, μήπως όμως θα ήταν προτιμότερο να φροντίζετε να προστατεύεται ουσιαστικά ο παραδοσιακός χαρακτήρας αντί απλώς να τον επικαλείσθε;
  Για πόσα σπίτια στον Πόρο έχετε παρέμβει ώστε να μην τοποθετήσουν κουφώματα αλουμινίου ; Πόσες παρεμβάσεις έχετε κάνει ώστε να μην κτίζονται αυθαίρετα μέσα στα δάση ή τεράστιοι όγκοι τσιμέντου στα βουνά ή να φράζονται με περιφράξεις παραλίες; Σε τι έχουν φταίξει οι ιχθυοκαλλιέργειες;
  Μήπως εμποδίστηκε από τις ιχθυοκαλλιέργειες ο συμπατριώτης μας κ. Σωτ. Κουβαράς ο οποίος ασχολείται όπως και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μας με το θαλάσσιο τουρισμό; Ξεκίνησε με 2 σκάφη το 1984 και τώρα έχει 36.
  Οι ιχθυοκαλλιέργειες απέχουν 7 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πόρου και βρίσκονται σε περιοχές εκτεθειμένες σε ανέμους ή σε περιοχές που λόγω του βραχώδους των ακτών δεν προσφέρονται για να προσορμίσουν σκάφη με ασφάλεια. Δεν θα ήθελα να το αναλύσω περαιτέρω.
  Το νομοσχέδιο κάνει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται οι πολέμιοι των ιχθυοκαλλιεργειών, δηλαδή δίδει προτεραιότητα στο θαλάσσιο τουρισμό, προστατεύει το περιβάλλον και βοηθά ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις με άλλες οικονομικές δραστηριότητες.
  Άλλα είναι τα προβλήματα για την ποιοτική βελτίωση και κατ’ επέκταση την αύξηση του τουρισμού τα οποία είναι γνωστά στους αρμοδίους( Δήμος) αλλά δεν υπογραμμίζονται και αντίθετα παραβλέπονται. Αναφέρομαι στο σχετικό δημοσίευμα στο «Παρόν της Κυριακής» της 17ης -08-2008 , στις παρατηρήσεις του κ. Πέτρου Γαϊτάνου σε συναυλία στο Ρωσικό Ναύσταθμο, για την καθαριότητα και την ηχορύπανση στο νησί μας κλπ.
  Κύριοι, πόσοι από εσάς έχουν ενημερωθεί ;
  ‘Έχετε υπόψη σας τις γνωματεύσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου (11-09-2008) , του Πανεπιστημίου Κρήτης (25-09-2008) , του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( 15-09-2008 αρ. πρωτ. 142308), όπου για τη γνωστή μελέτη ΠΑΚΟΕ το Υπουργείο γράφει, «Στη μελέτη αναφέρονται πολλά ανακριβή στοιχεία»;
  Ο καθηγητής κ. Ν. Σ. Μάργαρης για τη μελέτη ΠΑΚΟΕ αναφέρει: «Καταρχήν θεωρώ ότι η κατ’ όνομα «μελέτη» είναι ένα αντιεπιστημονικό κείμενο το οποίο είναι γεμάτο λανθασμένα, μέχρι τερατογενέσεως ,στοιχεία…..Θεωρώ ότι όλα όσα αναφέρονται είναι ανάξια περαιτέρω σχολιασμού και αδυνατώ να σχολιάσω ανοησίες. Είμαι έτοιμος να καταθέσω ακόμη και ως μάρτυρας σε μήνυση που θα υπέβαλλε ο θιγόμενος ιχθυοκαλλιεργητής»( 11.09.2008).
  Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ιωάννης Καρακάσης στις 25-09-2008 σε γνωμάτευσή του για τη μελέτη του ΠΑΚΟΕ για το θαλάσσιο οικοσύστημα γύρω από τις περιοχές ιχθυοκαλλιεργειών στον Πόρο αναφέρει: « Το κείμενο της μελέτης που μου αποστείλατε παρουσιάζει τόσο σημαντικά προβλήματα που το καθιστούν εντελώς ακατάλληλο για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης».

  Κύριε Δήμαρχε του Πόρου και κ.κ. Σύμβουλοι,έχετε λάβει υπόψη σας την από 29/09/2009 αρ. πρωτ. 149691 επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την εφημερίδα REALNEWS η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 29.09.2009 αρ.πρωτ.5563 στο Δήμο Πόρου ;
  Έχετε λάβει υπόψη σας τις 150 υπογραφές πολιτών και επιχειρήσεων που ζουν στο νησί μας και συναλλάσσονται με τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας; Το έγγραφο αυτό πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Πόρου στις 20.05.2009 αρ.πρωτ.2484 , στο Δήμο Τροιζήνας στις 15.06.2009 αρ. πρωτ.3608, και στον τότε Δήμο Μεθάνων με αρ. πρωτ.1773/26.06.2009.
  Γνωρίζετε ,κύριε Δήμαρχε, ότι τον Αύγουστο του 2010 συνελέγησαν άλλες 200 περίπου υπογραφές της ‘Πρωτοβουλίας για την αειφορία του Πόρου», απαιτώντας την προώθηση του Χωροταξικού Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Πόρο στο οποίο θα συνυπάρχουν πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας;
  Γνωρίζετε, κύριοι, ότι από τις ιχθυοκαλλιέργειες ζουν 30 οικογένειες Ελλήνων εργαζομένων και 16 αλλοδαπών στον τόπο μας; Οι εργαζόμενοι στις ιχθυοκαλλιέργειες εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ στον τουρισμό επί 4μηνο και μετά καλούμαστε όλοι οι υπόλοιποι να τους επιδοτούμε μέσω ΟΑΕΔ, τα δε ένσημα που επικολλούνται στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι συνήθως τα απαραίτητα που χρειάζονται για να μπουν οι εργαζόμενοι στο Ταμείο Ανεργίας.
  Πιστεύω ακράδαντα ότι για ένα νησί σαν το δικό μας η οικονομία πρέπει να είναι σύμμικτη.
  Χρειαζόμαστε και τον τουρισμό και το πρωτογενή τομέα ( ψάρια, ελιές, εσπεριδοειδή).
  Ο πρωτογενής τομέας παράγει πλούτο για τη χώρα μας και αυτό το χρειαζόμαστε άμεσα. Το έχει ανάγκη και ο Τουρισμός ώστε τα έσοδα από τον τουρισμό να παραμένουν στην Ελλάδα. Όπως είναι ο Τουρισμός σήμερα το 70% των εσόδων του κατευθύνονται εκτός Ελλάδος- (εισάγουμε σκόρδα, κρέας, σάλτσες, χυμούς κλπ) . Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Άνδρου, της Νάξου, της Τήνου , νησιά που έχουν παραγωγές και σε συνδυασμό με τον Τουρισμό κινδυνεύουν λιγότερο από την οικονομική κρίση από άλλα νησιά.
  Γνωρίζετε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο δεύτερος τη τάξει εξαγωγικός κλάδος της χώρας μας μετά τα φάρμακα;
  Κραυγές περί ιχθυοβιομηχανίας και ότι θα έρθουν στον Πόρο μονάδες από άλλες περιοχές είναι τουλάχιστον αστείες !
  Με την θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ μόνον οι υπάρχουσες μονάδες θα παραμείνουν και μάλιστα δίδεται η ευκαιρία στο Δήμο να συμμετέχει στην Π.Ο.Α.Υ και να ελέγχει τις μονάδες. Με την Π.Ο.Α.Υ θεσμοθετείται ο Καταδυτικός Τουρισμός, ο Αγροτοτουρισμός και βοηθείται και η παράκτιος αλιεία με την πόντιση υφάλων για τον εμπλουτισμό των ιχθυοαποθεμάτων.
  Δημήτρης Γρίβας
  Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος

 • 7 Μαΐου 2011, 23:50 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  —Στα πρώτα της βήματα η υδατοκαλλιέργεια θεωρούνταν ως η πλέον φιλική προς το περιβαλλον δραστηριότητα, ενώ αργοτερα μετατράπηκε σε δραστηριότητα ύποπτη αν όχι υπεύθυνη της ρύπανσης και της υποβαθμισης του υδάτινου περιβαλλοντος.
  Η πρώτη αντιδραση των αρμοδίων υπηρεσιών ήταν να επεκταθούν οι θεσπιζόμενες διατάξεις που ισχύουν για κάθε μορφή βιομηχανίας, ως προς την προστασία του περιβαλλοντος και στις υδατοκαλλιέργειες.—σελ.10
  —–Μια τυπική μονάδα 50 τονων σε βαθος 18 μέτρων καλύπτει με περιττώματα κατω από τους κλωβούς μια περιοχή 3.550 τμ σε δυο ζωνες.
  Η εσωτερική ζώνη αποτελείται κυρίως από τις απώλειες της τροφής ενώ η εξωτερική από τα περιττωματα.——–σελ.43
  —-Με την εντατικοποίηση των ιχθυοκαλλιεργειών, οι ιχθυοκαλλιεργητές για να συντηρησουν ή να καθαρίσουν τις εγκαταστάσεις, να αποφύγουν παρασιτικά και λοιμώδη νοσήματα των ψαριών ,να απωθήσουν θηρευτές ή ακομα να ελέγξουν την ανάπτυξη φυκών και ανωτέρω φυτών,χρησιμοποιούν χημικές ουσίες και σκευάσματα που στην πλειονότητά τους εφαρμόζονται από παλια στη γεωργία. Αναισθητικά(MS22,Quinaldine) αντιβιοτικά(Terramycin) απολυμαντικά κατά των παρασίτων(πράσινο του μαλαχίτη, φορμόλη) και διαφορα φυτοκτόνα για τον έλεγχο της βλάστησης μεγάλη ποσότητα των οποίων καταλήγει στο άμεσο υδάτινο περιβαλλον.
  Όταν δε το στρώμα του αντιβιοτικού στον πυθμένα καλυφθεί από άλλο στρωμα (απόβλητο,τροφή κ.λ.π.) η αποικοδόμηση μειώνεται σημαντικά.
  Επίσης με την εφαρμογή της τεχνητής γονιμοποίησης για την πρόωρη ωοτοκία χρησιμοποιούνται γοναδότροπες ορμόνες που ρυθμίζουν τον αναπαραγωγικό κυκλο.
  Για την ολοκλήρωση της αλλαγής φύλου των ερμαφρόδιτών οργανισμών χρησιμοποιούνται οιστρογόνα.
  Οι ορμόνες αποβάλλονται από το σωμα των ψαριών σε ποσοστο 100% και με την αποβολή τους εισέρχονται στην τροφική αλυς΄ιδα με απρόβλεπτες συνέπειες ή ακομα αν καταναλωθούν άμεσα με το ψαρι από τον άνθρωπο θα επηρεάσουν την υγεία του—σελίδες 57-59

  Το πλέον κάταλληλο μεσο για την εξυγίανση μιας περιοχής που εμφανίζει συμπτώματα συσσώρευσης οργανικών συστατικών , είναι η μετακίνηση των εγκαταστάσεων σε άλλη περιοχή ώστε να αφεθεί για αυτοεξυγίανση η περιοχή της υδατοκαλλιέργειας από μόνη της και με τις φυσικές διεργασίες—-σελ 44

  Θεόδωρος Κουσουρής, Γεώργιος Φώτης, Αλέξιος Κονίδης
  Περιβαλλον και Υδατοκαλλιέργεια .
  Η αμφίδρομη σχέση των επιπτώσεων
  Εκδοση Αγροτικής Τράπέζης

  http://theologos-env.blogspot.com

 • 7 Μαΐου 2011, 08:13 | Κων/νος Κουκάρας

  Στα πλαίσια της διαβούλευσης, θέτω υπό συζήτηση και προβληματισμό τα παρακάτω:
  1. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες χωρίς σχεδιασμό, οργάνωση και έλεγχο έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας σε υποβάθμιση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων και όχι μόνο. Τα αίτια πολλά, κάποια από αυτά είναι:
  α.οι γεωργικές δραστηριότητες, λόγω της συχνά εντατικής και μη ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
  β.η με πολλά προβλήματα απορροή αστικών και βιομηχανικών λυμάτων,
  γ.η έλλειψη ολοκληρωμένων διαχειριστικών σχεδίων και μόνιμων μηχανισμών παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.

  2. Η απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα έχει συσσωρεύσει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον και με την επιλογή της θέσης εγκατάστασης. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανακολουθία του θεσμικού πλαισίου, το οποίο συνήθως υστερούσε και ακολουθούσε τις εξελίξεις του κλάδου, ενώ θ’ έπρεπε να τις κατευθύνει, έχουν «εκθέσει» την υδατοκαλλιέργεια σε τρίτους για περιβαλλοντικά ζητήματα, άλλοτε βάσιμα και άλλοτε αβάσιμα, δημιουργώντας την αίσθηση στους πολίτες και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία για μια δραστηριότητα που ρυπαίνει σημαντικά. Αντίθετα, είναι ευρέως αποδεδειγμένο στην επιστημονική κοινότητα ότι η υδατοκαλλιέργεια, υπό προϋποθέσεις, αποτελεί την πλέον ήπια δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα.

  3. Η επίδραση της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον έχει άμεση σχέση με τον τύπο και τη μέθοδο εκτροφής που ακολουθείται, το είδος του οργανισμού που καλλιεργείται και τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος που φιλοξενεί τη δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, ο κάθε τύπος υδατοκαλλιέργειας (π.χ. ιχθυοκαλλιέργεια ή οστρακοκαλλιέργεια / εκτατική ή εντατική / υδατοκαλλιέργεια πλησίον της παράκτιας ζώνης ή στην ανοιχτή θάλασσα / υδατοκαλλιέργεια στη στεριά ή στη θάλασσα, κ.α.) θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωριστά. Δεν νοείται η διαδικασία της χωροθέτησης να μην λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική συνιστώσα.

  4. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, που θα πρέπει να στηρίζεται σε χρήσιμα και αξιόπιστα δεδομένα και να λαμβάνει υπόψη τις λειτουργίες του οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας την αειφορική διαχείρισή του. Χωρίς την ύπαρξη αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις μεταβολές της ποιότητας των υδατικών συστημάτων και των αιτιών που τις προκαλούν, δεν είναι δυνατή τόσο η λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος όσο και η επιτυχής ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

  5. Η απουσία μηχανισμών παρακολούθησης των παράκτιων υδάτινων οικοσυστημάτων και η έλλειψη χρονοσειρών δεδομένων στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα τόσο την εκ των υστέρων αξιολόγηση περιβαλλοντικών φαινομένων (π.χ. Μαζικοί θάνατοι ψαριών), γεγονός το οποίο δεν παρέχει ασφαλή αποτελέσματα για την ερμηνεία τους όσο και την αδυναμία προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας, πληροφορία ιδιαίτερα χρήσιμη στην εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης. Για το συγκεκριμένο φαινόμενο φέρουν ευθύνη τόσο τα όργανα της Πολιτείας όσο και οι ίδιοι οι υδατοκαλλιεργητές και οι επιστήμονες. Η μη εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών από τους ίδιους τους υδατοκαλλιεργητές από τη μια, σε συνδυασμό με την παρουσία κάποιων ασυνείδητων υδατοκαλλιεργητών, οι οποίοι υπό την ανοχή της πολιτείας, δεν τηρούσαν τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των μονάδων τους και γενικά παρουσίαζαν συμπεριφορές έλλειψης σεβασμού προς το φυσικό περιβάλλον (π.χ. αυθαίρετες κατασκευές, διάσπαρτα απορρίμματα, κ.α.), λειτούργησαν σαν boomerang ενάντια στον κλάδο, δημιουργώντας την αίσθηση στην τοπική κοινωνία για μια δραστηριότητα που ρυπαίνει σημαντικά.

  6. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο συζητάμε, θέτει ως βασικό εργαλείο στην αξιολόγηση των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, την ποιότητα των υδάτων. Έναν όρο, ο οποίος κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να συνδυαστεί με τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος. Ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας αποτελεί ένα εργαλείο με το οποίο δύναται να εκτιμηθεί ο μέγιστος αριθμός των μονάδων, που μπορεί να στηρίξει ένας δεδομένος χώρος, λαμβάνοντας υπόψη τη βιωσιμότητα των οργανισμών εκτροφής (π.χ. μέσω του δείκτη ευρωστίας, του ρυθμού αύξησης, κλπ) και την αλληλεξάρτησή τους με το ευρύτερο περιβάλλον (παράκτια ζώνη, βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του νερού, παραγωγικότητα, κ.α.).

  Εν κατακλείδι, το Πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού των υδατοκαλλιεργειών αποτελεί σημαντικό βήμα, με το οποίο θεσπίζονται κριτήρια ανάπτυξης της δραστηριότητας στο χώρο. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό αν για κάθε Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών υπήρχαν δεδομένα αξιολόγησης της κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος ως σύνολο και όχι αποσπασματικά ή φαινομενικά. Αυτή η αδυναμία θα μπορούσε να καλυφθεί πιθανόν πριν 15 ή 20 χρόνια περίπου, όμως σήμερα, επειδή δεν είναι εφικτό να διαγράψουμε ότι έχει γίνει στον κλάδο και να ξεκινήσουμε από το μηδέν, το Πλαίσιο που συζητάμε, θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση και την ανάπτυξη περαιτέρω δομών (καθορισμός Π.Ο.Α.Υ., επέκταση ή όχι μονάδων, κ.α.) την πρωταρχική αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί η ευκαιρία για την υδατοκαλλιέργεια, ώστε να αποδείξει στην Ελληνική κοινωνία την περιβαλλοντική της διάσταση, να αναγνωρίσει τα λάθη του παρελθόντος, να τα διορθώσει, να εφαρμόσει νέα μέσα και τεχνολογίες και να πορευτεί στο άκρως ανταγωνιστικό μέλλον (βλέπε Τουρκία, που όλα αυτά που συζητάμε είναι ψιλά γράμματα ακόμα γι’ αυτούς) με προοπτική. Αυτό το έχει ανάγκη η χώρα μας.

  Ευελπιστώ ότι εντός της πρώτης πενταετίας εφαρμογής του Χωροταξικού Σχεδιασμού και στη φάση της αξιολόγησής του θα διορθωθούν τυχόν ατέλειες και αβλεψίες τόσο ως προς τα περιβαλλοντικά κριτήρια χωροθέτησης όσο και ως προς τις θέσεις ανάπτυξης των μονάδων. Σ’ αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι!

  Κων/νος Κουκάρας
  Βιολόγος
  Επ. Υπεύθυνος ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.

 • 6 Μαΐου 2011, 11:45 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ

  προς ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
  Αγαπητοί κύριοι, σας γνωρίζω ότι το σχόλιό μου στο οποίο απαντήσατε και οι απόψεις μου που εκφράζονται σε αυτό, στηρίζονται στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία του Δήμου μας με τον αναπληρωτή υπουργό κο Σηφουνάκη. Εαν θέλετε μπορεί τε να ενημερωθείτε εκτενέστερα στο porosnews.gr. Εύχομαι, λέω και πάλι, να επικρατήσει η δημοκρατία. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας.

 • 5 Μαΐου 2011, 17:32 | Σύλλογος Προστασιας Περιβαλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας Φθιώτιδας

  προς κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ
  κυρία
  Το γράψαμε και στο προηγούμενο άρθρο.
  Ενδεχομένως ,γεγονός που απευχόμαστε, να έχετε δικιο.
  Να ειναι όλα προσυμφωνημένα, η Δημόσια Διαβούλευση να είναι πρόσχημα, για τα ματια του κόσμου, να γραψουν στα παλιότερα των υποδημάτων τους τις προτάσεις που έγιναν από τους πολίτες και να το ψηφίσουν στα γρήγορα μεχρι τις 15 Ιουνίου εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ιχθυοκαλλιεργητών μια και λέγεται ότι αρκετοί είναι χορηγοί-χρηματοδότες αρκετών βουλευτών ή υπουργών.

  Να ξερετε πάντως ότι Νόμος, ο οποιος αντιστρατεύεται το Δημόσιο Συμφέρον και τη Δημόσια Υγεία, καταργείται στην πράξη.

  Οσο για το ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ πέθανε εδω και 35 χρονια

  Συμμεριζόμενοι την αγωνία σας που είναι και δική μας
  το ΔΣ του Συλλόγου

 • 5 Μαΐου 2011, 13:39 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α.Ο. ΠΟΡΟΥ
  Κύριοι, δεν έχετε καταλάβει ότι το νομοσχέδιο δεν αναγνωρίζει αυτά τα οποία ορθώς υποστηρίζετε (περί ύπαρξης αρχαιλογικού ενάλλιου χώρου στην Βαγιωνιά, περί έντονων κυματισμών κλπ)και ότι πρακτικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί επέκταση των υπαρχόντων μονάδων από 10 στρέμματα στα 100. Ο νομοθέτης στην πράξη, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, καμία σημασία δεν δίνει στο τι πραγματικά ισχύει και στο τι μπορεί να επιτευχθεί. Οπως βέβαια επίσης καμία σημασία δεν δίνει στις υπάρχουσες ανεπτυγμένες δραστηριότητες αλλά και στην άποψη των τοπικών παραγόντων και κατοίκων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ. Σας θυμίζει κάτι??? Ελπίζω να αποδειχθεί λάθος αυτό. Η 15η Ιουνίου είναι κοντά.

 • 4 Μαΐου 2011, 21:50 | ΣΟΦΙΑ

  ΟΥΔΟΛΩΣ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ. ΕΔΩ ΚΑΙ 26 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ? Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 15 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΟΔΙΚΩΣ ΚΑΙ 7 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ? ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ? ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ? ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ο.Α.Υ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΛΙΕΙΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ Σ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ 1984 ΕΙΧΕ 2 ΣΚΑΦΗ ΕΝΩ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ 36. ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ Ο Σ. ΚΥΠΡΙΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟ 5ΕΤΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΙΔΙ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΗΡΕΥΣ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΠΟΡ. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΡΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 26 ΧΡΟΝΙΑ. ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΤΑΣΣΟΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ.

 • 4 Μαΐου 2011, 13:20 | Πρόεδρος Α.Ο. Πόρου, Ε. Τζάκας

  Επειδή από το όνομα σας καταλαβαίνω ότι δεν είστε Ποριώτης, θα πρέπει να σας πω τα εξής: Τα ιχθυοτροφεία διαχρονικά έχουν στηρίξει την τοπική κοινωνία και οικονομία του Πόρου ενισχύοντας τους περισσότερους Συλλόγους τον νησιού μας , το Δήμο Πόρου και τους επαγγελματίες αλιείς προσφέροντας τους εργασία.
  Έχοντας μελετήσει εκτενώς το Νομοσχέδιο, και επειδή μάλλον δεν είστε Ποριώτης, πρέπει να σας ενημερώσω ότι είναι αδύνατον ( ακόμα και να θέλανε) να δημιουργηθεί ιχθυοτροφική μονάδα στην περιοχή της Βαγιωνιάς καθότι είναι αρχαιολογικός χώρος και επιπλέον η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλούς κυματισμούς που είναι επικίνδυνοι για τις εγκαταστάσεις των μονάδων και την ασφάλεια των εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και για την περιοχή από το Μπίστι έως και το Μόδι. Βέβαια η Π.Ο.Α.Υ θα μπορούσε να εφαρμοστεί σ’ αυτή την περιοχή, δημιουργώντας καταδυτικά πάρκα και τεχνητούς υφάλους για να ενισχύσουμε τον εναλλακτικό τουρισμό ( πχ καταδυτικό τουρισμό) και τους αλιείς του νησιού.
  Τέλος απ’ όσο γνωρίζω οι ιχθυοκαλλιέργειες καταλαμβάνουν 110 στρέμματα, απέχουν 7 ναυτικά μίλια από τον παραδοσιακό οικισμό του Πόρου και 12-15 χλμ οδικώς.
  Πιστεύω ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες και ο τουρισμός είναι δύο δραστηριότητες απόλυτα συμβατές.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας
  Ο Πρόεδρος
  Ε. Τζάκας

 • 4 Μαΐου 2011, 09:36 | Elizabeth Dudley

  To mayor
  Dear Sir,
  I have had the pleasure of visiting your little paradise on 2 occasions and plan to revisit as soon as possible .I am truly dismayed to hear of the proposed fish farming off your beautiful beaches. I sincerely hope that this does NOT happen as it would spoil the natural beauty that you are blessed with AND certainly influence my desire, and that of man others, to return to Poros. Thank you for your consideration,
  Elizabeth Dudley
  Virginia, USA

 • 4 Μαΐου 2011, 09:55 | Claire Bloom

  Dear Mayor Stratigos,
  I have heard, with true concern, that there is a plan to make fish farms around Poros. I have had the great joy of living from time to time, on this glorious and peaceful island.
  It would be true violation of both the islands historical legacy and of the extraordinary beauty we all enjoy, to damage the environment with this outlandish suggestion. I can only hope there is no truth in this alarming rumour.
  Respectfully, Claire Bloom

 • 4 Μαΐου 2011, 09:25 | Cabell Dudley

  To mayor
  I am very concerned about the proposed fish farms around Poros. I think that they could well change the environment and beauty of the island.

  Please do not let this happen to Poros

  Cabell Dudley

 • 4 Μαΐου 2011, 08:16 | Δρακουλόγκωνας Δ.

  ΠΡΟΣ ΑΟ ΠΟΡΟΥ,

  Φυσικά και από την στιγμή που δηλώνετε ότι ο βασικός σας χρηματοδότης είναι τα ιχθυοτροφεία, δεν γίνεται κανένας νοήμων άνθρωπος να λάβει σοβαρά την άποψη σας επί του θέματος.

  Παρ’ όλα αυτα θα ήθελα να σας εξηγήσω ένα πολύ σημαντικό σημείο για το τι προβλέπει το Πλάισιο για τον Πόρο που είτε δεν το καταλάβατε έιτε δεν το διαβάσατε προσεκτικά είτε σκοπίμως το παραλείψατε:

  Ο Πόρος χαρακτηρίζεται ως ΠΟΑΥ πράγμα που σημαίνει ότι η υπάρχουσες μονάδες θα πρέπει ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να επεκταθούν ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΑ 100 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ – αυτή τη στιγμή είναι 10,30,40 στρέμματα – ελπίζω να μπορείτε να αντιληφθείτε την τρομακτική διαφορα.

  Όπως και ότι το πλαίσιο δίνει το δικαίωμα δημιουργίας μονάδας στην παραλία της Βαγιωνιάς

  Καλά αποτελέσματα

 • 3 Μαΐου 2011, 18:26 | Α.Ο. ΠΟΡΟΥ

  Α.Ο. ΠΟΡΟΥ
  ΟΜΑΔΑ Δ΄ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

  Πόρος 26-04-2011

  Προς : Δήμαρχο Πόρου κ. Δημήτρη Στρατηγό
  και το Δημοτικό Συμβούλιο

  Θέμα: Απόψεις μας για το « Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
  Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτών» που αφορά τον Πόρο.

  Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι,
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. ΠΟΡΟΥ, στον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του να μελετήσει το Ειδικό Χωροταξικό έλαβε υπόψη του τα εξής:
  1) Την ανάγκη της χώρας μας για παραγωγή πλούτου.
  2) Την ανάγκη του τόπου μας για ανάπτυξη τόσο στον τουρισμό όσο και στον πρωτογενή τομέα.
  3) Την ανάγκη για διατήρηση αλλά και για δημιουργία θέσεων εργασίας, καθ’όλη τη διάρκεια του έτους τόσο στον τουρισμό όσο και στον πρωτογενή τομέα.
  4) Την ανάγκη για εναλλακτικές μορφές τουρισμού που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη της θαλάσσιας τουριστικής δραστηριότητας όλο το χρόνο.
  5) Την πρόταση για Δημόσια Διαβούλευση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ( Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α) για τις υδατοκαλλιέργειες.
  6) Το συμφέρον των μελλών του Συλλόγου μας, οι οποίοι είναι επαγγελματίες διαφορετικών δραστηριοτήτων ( καταστηματάρχες, ψαράδες ,άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό κλπ).
  7) Το συμφέρον του Α.Ο. ΠΟΡΟΥ, όπου βασικός υποστηρικτής και χρηματοδότης είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες έχουν ενισχύσει τον Σύλλογό μας τα τελευταία χρόνια με ποσά που υπερβαίνουν τα 200.000Ε.
  8) Την ανάγκη όλων μας, ο τόπος μας να είναι ενωμένος και να μην υπάρχουν αντιπαλότητες, ώστε να κυριαρχεί κοινωνική γαλήνη που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του νησιού.
  Αποφάσισε

  Η Π.Ο.Α.Υ δεν αφορά μόνο την χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών αλλά και άλλες δραστηριότητες όπως η Ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων ( σε εφαρμογή του Ν. 3409/05), δραστηριότητα χρήσιμη για τον θαλάσσιο τουρισμό καθώς και την δημιουργία τεχνητών υφάλων σε περιοχές που εμφανίζουν μείωση των ιχθυοαποθεμάτων , πρόταση που θα ενισχύσει τους αλιείς της περιοχής μας (Σελ. 64 του προτεινόμενου σχεδίου).
  Με τις απαγορεύσεις και τις προτεραιότητες που δίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η μόνη περιοχή που προσφέρεται για Π.Ο.Α.Υ. είναι από τον έξω φάρο, θέση Ακρίτσα, μέχρι την νήσο Μόδι.
  Από την μελέτη του νομοσχεδίου διαπιστώσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στο χώρο του λιμανιού του Πόρου ( Πόγονας), διότι υπάρχουν ξενοδοχεία, προηγείται ο θαλάσσιος τουρισμός με σκάφη, υπάρχουν τουριστικές θαλάσσιες δραστηριότητες, υπάρχει δίαυλος ναυσιπλοΐας και δεν υπάρχουν αρκετά βάθη ( Σελ. 56 & 62).
  Συμπερασματικά η χωροθέτηση νέων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού ( Σελ. 62).
  Στην περιοχή που προαναφέραμε, δηλαδή από τον έξω φάρο
  ( Θέση Ακρίτσα) μέχρι το Μόδι, υπάρχουν και εκεί απαγορεύσεις για εγκατάσταση ιχθυοκλωβών. Συγκεκριμένα 1000 μέτρα δεξιά και αριστερά από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας λυμάτων, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ιχθυοκαλλιέργεια (Σελ.61 παρ. 4.5.4 εδάφιο 2).Επιπλέον εδώ θα μπορούσαμε να εντάξουμε και το εδάφιο 3 της παραγράφου 4.5.4,Σελ 61, όπου η απαγόρευση ορίζει τα δυο ναυτικά μίλια.
  Άρα φτάνουμε να περιορίσουμε την δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας από το ύψος περίπου που βρίσκεται το « Νερό του Μέξη» μέχρι το ακρωτήριο Αχέρδο. Δηλαδή στον χώρο που βρίσκονται σήμερα.
  Στο ακρωτήριο Αχέρδο δεν είναι δυνατόν να γίνουν ιχθυοκαλλιέργειες διότι υπάρχει μεγάλος κυματισμός που δημιουργεί προβλήματα στις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζόμενων ( Σελ. 56 παρ. 4.5.1. εδάφιο 5).
  Η επόμενη περιοχή είναι η θέση Μπίστι όπου και σήμερα υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα. Από τη θέση Μπίστι μέχρι το Μόδι δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ιχθυοκαλλιέργεια διότι υπάρχει επίσης υψηλός κυματισμός, μεγάλες κλίσεις εδάφους, αρχαιολογικοί χώροι και γενικά υπάρχουν απαγορεύσεις που συμπεραίνονται από την παράγραφό 4.5.1 Σελ. 56.
  Συμπερασματικά ο μόνος χώρος για εγκατάσταση ιχθυοκλωβών είναι ο χώρος που καταλαμβάνουν σήμερα οι υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες απαγορεύοντας την μεταφορά άλλων μονάδων στο χώρο αυτό.
  Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Σύμβουλοι,
  Μια σημαντική πτυχή για την ανάπτυξη του τόπου μας που δίνει η Π.Ο.Α.Υ. είναι η δυνατότητα ανάπτυξης τεχνητών υφάλων, παρ. 4.6.2. Σελ. 64 και η ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων παρ. 4.6.3. Σελ. 64.
  Η πόντιση τεχνητών υφάλων, αφορά δραστηριότητα ανάπτυξης και ενίσχυσης της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας σε περιοχές που εμφανίζουν μείωση των ιχθυοαποθεμάτων. Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν σήμερα οι αλιείς μας και είναι ευκαιρία να ενισχυθούν με αυτό τον τρόπο οι αλιείς του Πόρου. Ταυτόχρονα στους χώρους που θα δημιουργηθούν τεχνητοί ύφαλοι απαγορεύεται η ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας Σελ. 64 παρ. 4.6.2.
  Η ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων σε εφαρμογή του Ν. 3409/05, αφορά στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού προϊόντος του τουριστικού τομέα.
  Όπου δημιουργηθούν καταδυτικά πάρκα σε μια ακτίνα 500 μέτρων δεν μπορούν να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις ιχθυοκλωβών Σελ. 61 παρ. 4.5.4 εδάφιο 4. Ο Α.Ο. ΠΟΡΟΥ προτείνει να δημιουργηθούν καταδυτικά πάρκα και τεχνητοί ύφαλοι για ενίσχυση των αλιέων από το μικρό Μπίστι μέχρι την νήσο Μόδι. Θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη να προστατευθούν και να διατηρηθούν τα δάση μας στο βόρειο τμήμα του νησιού ( Δάσος από πεύκα και βένιες).
  Προτείνουμε η δέσμευση των 1000 μέτρων εντός του χερσαίου τμήματος του νησιού να μειωθεί στα 100 μέτρα αφού οι κλίσεις του εδάφους και γενικά η μορφολογία του εδάφους, του βόρειου τμήματος, δεν προσφέρονται για δημιουργία ιχθυογεννητικών σταθμών, μονάδων προπάχυνσης καθώς και συσκευαστηρίων ( Σελ. 61 α,β,γ,δ).
  Όσον αφορά τις χερσαίες εγκαταστάσεις των μονάδων προτείνουμε το κάθε κτήριο, αποθήκη, οι χώροι προσωπικού να μην είναι μεγαλύτερα ( το κάθε ένα) των 150 τ.μ. Μπορεί δηλαδή να φτιαχτεί μία ή περισσότερες αποθήκες των 150 τ.μ με κεραμοσκεπή ώστε αισθητικά να είναι αποδεκτές από τους περιπατητές του νησιού μας.
  Συνοψίζοντας ο Α.Ο. ΠΟΡΟΥ προτείνει να παραμείνουν οι υπάρχουσες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά να μην μεταφερθούν άλλες στο νησί μας διότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος. Να αξιοποιηθεί η Π.Ο.Α.Υ. για την ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, αγροτουρισμού και τη δημιουργία τεχνητών υφάλων προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα των αλιέων.
  Επιπλέον να μειωθεί η ακτίνα για χερσαίες εγκαταστάσεις στα 100 μέτρα, να δημιουργηθούν καλαίσθητες εγκαταστάσεις ( πχ αποθήκες) που να συνάδουν αρχιτεκτονικά με το περιβάλλον ( πχ σκεπές με χρώμα κεραμιδί και όχι με γαλβανιζέ λαμαρίνες).
  Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του νησιού μας.
  Ευχαριστούμε

  O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

  Ε.Τζάκας Θ. Πίκουλας

 • 2 Μαΐου 2011, 22:27 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  »Μπορούμε και διαφωνούμε,γιατί μπορούμε να συνυπάρχουμε.»Έτσι κι εμείς εκφράζουμε δυναμικά την ΑΝΤΙΘΕΣΗ μας με την δημιουργία Π.Ο.Α.Υ στον ΠΟΡΟ..

 • 2 Μαΐου 2011, 09:07 | Nancy G. Spruill

  Dear Mayor,

  I have painted on Poros Island several times and I pray that the
  Aquaculture plans will not be implemented. It would be devastating to the Island’s tourism, beauty, and cultural interest!

  Your island is too beautiful a spot to ruin your natural beauty with such an «Improvement» that would only.take away from the culture and lifestyle of you island.

  Nancy G. Spruill

 • 2 Μαΐου 2011, 09:17 | Ross Strachan

  Mayor,

  I am writing to you to express my concerns about the proposals to develop industrial fishing around the north coast of Poros Island.

  My wife and I have been visiting Poros yearly for over 10 years and have found it to be one of the most beautiful and most peaceful places in Greece.
  The people of Poros are friendly, wonderful, genuine and compassionate and welcome all visitors/tourists with the warmest greetings that I have ever experienced.

  I do realise that Poros may well need the jobs that might come from Aquaculture but there has to be a way to reduce the scale of the plans so that they do not destroy the tourism attraction.?

  I hope that a compromise can be found since it would be heart-breaking to see the beautiful island of Poros destroyed by too much industrialisation.

  Personally I would think that the Greek government should support the tourist industry recovery in Poros.

  Good Luck

  Andrea and Ross Strachan

 • 2 Μαΐου 2011, 09:58 | Alan Quirt

  Dear Sir:

  I have just learned from my friend Pamela Rogers that there is a plan to reserve a large section of the Poros coastline exclusively for industrial fish farms, and to restrict fishing near them.

  I greatly enjoyed my recent visit to Poros, and found it an ideal place for a quiet vacation. The coastline is very scenic, and yet there are also excellent tourist facilities.

  I particularly enjoyed the excellent fresh fish I ate in a waterfront restaurant, whose owner had caught the fish that morning.

  I cannot understand how this plan for industrial fish farms makes any economic sense. It conflicts with the island’s tourism and with its traditional fishing culture.

  It is true that farmed fish can be sold a little more cheaply than wild-caught fish, but the quality is inferior and many people refuse to eat them. If there must be such fish farms, they should be in locations where they do not conflict with natural beauty and tourism.

  I urge you as Mayor of Poros to strongly oppose this plan.


  Regards,

  Alan Quirt, PhD
  Ottawa, Canada

 • 2 Μαΐου 2011, 01:25 | ΜΑΡΘΑ ΜΠΟΥΡΑΝΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ .

 • 1 Μαΐου 2011, 00:29 | Μπάμπης Κανατσίδης

  Η χωροθέτηση των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών είναι ένα σχέδιο το οποίο θα έπρεπε να είχε θεσπιστεί εδώ και πολλά χρόνια. Αντί για αυτό και με το πρόσχημα της σύμμεικτης ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών, άρχισαν να ξεφυτρώνουν άναρχα μονάδες υδατοκαλλιεργειών σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Πόρου.
  Είναι παράλογο το νησί το οποίο φιλοξενεί το μοναδικό φεστιβάλ τουριστικών σκαφών στην Ελλάδα, να χαρακτηρίζεται από το κράτος ως ΠΟΑΥ.
  Η υπό διαβούλευση υπουργική απόφαση, θα βρει απέναντι της όλους τους κατοίκους του Πόρου.
  ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΑΥ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ
  ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΠΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ.Υ.Α

 • 27 Απριλίου 2011, 10:34 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π Ο Α Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ. Η Χωροθετηση πρεπει να αποφευγεται σε περιοχες που χαρακτηριζονται ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ και που παρουσιαζουν ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ .Τα τελευταια χρονια στον Πορο οι εταιρειες που ασχολουνται με τον θαλασσιο τουρισμο και ειδικοτερα τα Ιστιοπλοικα εχουν αυξηση που αγγιζει και το 40%. Θα ηταν λοιπον εγκληματικο να το παραβλεπαμε αυτο την στιγμη που οι ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ αφιξεις σκαφων στον Πορο κατα το ετος 2010 ξεπερασαν τις 8.000. Ο πληθυσμος του Πορου τα τελευταια 40 χρονια ζει κατα ενα μεγαλο ποσοστο απο τον τουρισμο. Χαρακτηριστικο ειναι οτι η δυνατοτητα φιλοξενειας-διαμονης των τουριστων ξεπερναει τις 5.000 κλινες. Απο το 1980 ειναι χαρακτηρισμενος σαν περιοχη ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ.Παρουσιαζει δε ιδιαιτερο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ τοσο στην στερια με τον ναο του Ποσειδωνα οσο και στην θαλασσα με την περιοχη της Βαγιωνιας οπου υπαρχει εκει βυθισμενη ολοκληρη πολιτεια.Πολλα αλλα ακομη θα μπορουσαμε να αναφερουμε αλλα πιστευω οτι σε μια αποφαση για δημιουργια ΠΟΑΥ στον Πορο λαμβανοντας υπ οψιν οτι το νησι του Πορου ειναι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ θα ηταν παρα πολυ δυσκολο για καθε ευαισθητοποιημενο πολιτη και ιδιαιτερα καποιον ΥΠΟΥΡΓΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ.

 • 26 Απριλίου 2011, 20:32 | Ιωσήφ Κακαβούλης

  Η Δημοκρατία επιβαλλει να ακούγεται και να λαμβανεται υπόψην η γνωμη των πολιτων.
  Οι κατοικοι του Θεολόγου και της Αταλάντης διεκδικούν Τουριστική Αναπτυξη για την περιοχή τους και όχι τη βρωμια των ιχθυοτροφείων.
  Αφήστε μας να επιλεξουμε εμεις την Αναπτυξη που θελουμε για τον τοπο μας και μην προσπαθήσετε να μας επιβαλλετε με τη βία τα συμφέροντα των ιχθυοτροφικών εταιριών που αλωνίζουν αυθαίρετα το θαλασσιο χώρο.
  Ειναι συνταγματικα κατοχυρωμένο και αναφαίρετο το δικαίωμά μας να προστατέψουμε τη θάλασσά μας και θα μας βρείτε μπροστά σας.

 • 26 Απριλίου 2011, 16:12 | Artemis Sioniodu

  Ο Πόρος είναι ένα πανέμορφο νησί που έχει αναπτυχθεί από Τουρισμό… Δεν ταιριάζει λοιπόν η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. Και πιστεύω ότι είναι αταίριατσα ιστορικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά. Η όποια ανάπτυξη θα φέρει η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. είναι μόνο θεωριτική και σε βάρος άλλων πιο ταιριαστών λύσεων που συμβαδίζουν με την υπάρχουσα οικονομία του Πόρου.

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ.

 • 26 Απριλίου 2011, 16:36 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΡΟΥΚΤΣΗ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

 • 26 Απριλίου 2011, 16:42 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

 • 26 Απριλίου 2011, 16:10 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΡΑΚΗΣ

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

 • 26 Απριλίου 2011, 15:12 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΗ ΔΕΚΟΥΛΟΥ

  Διαβάζω πολλά σχόλια για τις υδατοκαλλιέργειες. Διάβασα και το προτεινόμενο ειδικό πλαίσο χωροταξικού σχεδιασμού. Δεν διαφωνώ με τους υπέρμαχους του σχεδίου σαν έννοια, σαν ιδέα και σαν στόχος. Διαφωνώ όμως ΄με αυτούς που πιστεύουν ότι στην πράξη τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ότι οι καταλαμβανόμενες περιοχές είναι αυτές που αρχικά σχεδιάστηκαν, ότι δεν χρησιμοποιούνται απαγορευμένα φάρμακα, ότι η παραγόμενες ποσότητες είναι αυτές που λένε οι άδειες, ότι το περιβάλλον δεν ρυπαίνεται. Απαντώ λοιπόν στους υπέρμαχους άνευ όρων, ότι η πράξη στο νησί μας έχει διαψεύσει όλα αυτά τα ονειρικά σενάρια. Η δε επιλογή του νησιού μας σαν προτεινόμενο για Π.Ο.Α.Υ. έγκειται κατά βάση στην μικρή απόσταση μας από την Αθήνα και η εύκολη πρόσβαση του από όλα τα αστικά κέντρα. Οι δρόμοι όμως αυτοί έχουν γίνει εδω και χρόνια και αποδεικνύουν την έντονη ανάπτυξη του νησιού μας τουριστικά και οικιστικά, χωρίς να ξεχνώ ακόμη ότι η περιοχή βρύθει από αρχαιολογικά ευρήματα, τόσο στην ξηρά όσο και υποθαλάσσια. Στην προτεινόμενη περιοχή υπάρχει βυθισμένη αρχαία πολιτεία. Η αντίδραση επίσης δεν είναι από λίγους κατοίκους παραθεριστές, όπως κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί. Ολο το νησί ζει από τον τουρισμό. Πιστεύεται ότι για 15 επιπλέον θέσεις εργασίας θα πρέπει να καταστραφούν οικονομικά εκατοντάδες επιχειρηματίες και εργαζόμενοι του νησιού;; (δηλαδή όλη η παραγωγική τάξη).
  Ο προτεινόμενος προς κάλυψη χώρος είναι το ήμιση της έκτασης του νησιού και των παραλιών μας!!! όπου εκεί βρίσκονται αρόδου τουριστικά σκάφη όλο σχεδόν το χρόνο. Υπάρχουν κοινόχρηστες παραλίες, για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, όπως κάποια κυρία ανέφερε σε σχόλιο της (βέβαια αυτή μιλούσε γενικά και όχι για το νησί μας). Επίσης η προτεινόμενη περιοχή είναι δίαυλος ναυσιπλοϊας!!! Συμπερασματικά είμαι κάθετα αντίθετη με την υπαγωγή του Πόρου στις περιοχές Π.Ο.Α.Υ., ενώ θα συμφωνούσα να ενταχθεί στην κατηγορία Ε, με την προυπόθεση ότι οι έλεγχοι θα είναι αυστηρότατοι. Ελπίζω ότι η υπουργός θα σταματήσει να θεωρεί το νησί μας ως μη τουριστικά ανεπτυγμένο, θα λάβει υπ’ όψη της όσα αναφέρονται και ίσως δεν περιελαμβάνοντο στις μελέτες που της είχαν παραδώσει και θα τροποποιήσει τον χαρακτηρισμό του νησιού μας.

 • 26 Απριλίου 2011, 14:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πόρος 15 Απριλίου 2011
  Τηλ. 22983 20501 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1871 /15-4-2011
  Φαξ: 22980 25353
  e-mail: mayorpor@otenet.gr

  Θέμα: Έγγραφο επί του Σχεδίου Νόμου για την ΄΄Εγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
  Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής
  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού΄΄

  Προς:

  Εθνική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
  Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
  Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Αλιείας
  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Γραφείο Χωρικού Σχεδιασμού & Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
  Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
  Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό
  Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Λιακόπουλο
  Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Κατσικάρη
  Βουλευτές Α΄ Πειραιά

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Με την από 13-4-2011 δημοσίευση του Σχεδίου Νόμου για την «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» που έχει αναρτηθεί για δημόσια διαβούλευση στο site http://www.opengov.gr, ο Πόρος συγκαταλέγεται στις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών και μάλιστα σε μια ευρεία έκτασή του που καταλαμβάνει τα 2/3 της Καλαυρείας.
  Ο Πόρος είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (απόφαση ΥΠΠΟ 6-6-1980, αρ. ΑΙ/ΦΟ2/20372/867/ΦΕΚ Β΄/23-6-80), ο οικισμός του οποίου έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός οικισμός (Π.Δ. 3-9-1993/ΦΕΚΔ΄1200/28-9-1993).
  Η οικονομία του νησιού στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, για την ανάπτυξη του οποίου ως Δήμος έχουμε υλοποιήσει έργα υποδομής που προάγουν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα αυτό και έχουμε θέσει ως προτεραιότητά μας τον θαλάσσιο τουρισμό που αποτελεί μόνιμη πηγή εισοδήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Για τους λόγους αυτούς άλλωστε επιλέξαμε πολιτικές ήπιας ανάπτυξης και επιτύχαμε την υπαγωγή μας στην κατηγορία Β2 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό.
  Ο Πόρος αποτελεί το κατεξοχήν προβεβλημένο κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού στη χώρα μας, καθώς στον τόπο μας διεξάγεται επί 10 συνεχή έτη και 12 συνολικά από την θεσμοθέτησή της η Διεθνής Έκθεση Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού ΄΄Charter Yacht Show – Poros΄΄, η μοναδική Ελληνική Έκθεση.
  Εδώ επίσης –λόγω των υπήνεμων κόλπων και χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία ανθεί ιδιαίτερα ο Ναυταθλητισμός και λειτουργούν μερικά από τα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Κέντρα Θαλασσίων Αθλημάτων που συναγωνίζονται επάξια σε υποδομές, επιδόσεις και εκπαιδευτές, ομοειδείς επιχειρήσεις παγκοσμίου φήμης.
  Επιδιώκουμε και αναπτύσσουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θαλάσσιου, καταδυτικού, αθλητικού, συνεδριακού, περιπατητικού, πολιτισμικού, γεωτουρισμού, αγροτουρισμού) μέσα από τις οποίες μας δίνεται η δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Ο Πόρος καθίσταται ιδανικός προορισμός για ολιγοήμερες και πολυήμερες διακοπές, καθώς είναι προσβάσιμος από στεριά και θάλασσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (1 ώρα με ταχύπλοο και 2 ώρες με Ι.Χ. και καράβι) και γειτνιάζει με το κλεινόν άστυ και την Πελοπόννησο.
  Εμείς που ζούμε στον τόπο αυτό γνωρίζουμε καλά πως το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα έναντι άλλων τουριστικών προορισμών είναι οι φυσικές ομορφιές του τόπου μας: το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον μας και αυτό διαφυλάσσεται μέσα από τα νομοθετήματα της πολιτείας και από τις πολιτικές που επιλέγουμε να εφαρμοστούν στον Δήμο μας.
  Το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 24 παρ. 1 & 6 , αναφέρει ρητά πως ΄΄το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό, τα αρμόδια όργανα του Κράτους οφείλουν να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαφύλαξη του αγαθού αυτού και, ειδικότερα, να λαμβάνουν τα απαιτούμενα νομοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, τα όργανα της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να σταθμίζουν και άλλους παράγοντες αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, η επιδίωξη όμως των σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευόμενων αντίστοιχων εννόμων αγαθών πρέπει να συμπορεύεται με την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη΄΄.
  Βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο μας δεν νοείται χωρίς την υπαγωγή μας στις προστατευόμενες περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και επομένως θα πρέπει να εξαιρεθούμε από τις περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση σε ένα μικρό νησί όπως το δικό μας, το οποίο παρουσιάζει τουριστικό ενδιαφέρον ολόκληρο και όχι ένα μόνο τμήμα του.
  Στο παρόν Σχέδιο Νόμου δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι στις θάλασσες του Πόρου υπάρχουν εκτεταμένα λιβάδια Ποσειδωνίας τα οποία και αποτελούν προστατευόμενο είδος σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ούτε ότι έχουν ανακαλυφθεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από την θαλάσσια έρευνα που διεξάγει κατά την τελευταία δεκαετία το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιοτήτων.
  Το αρχαίο λιμάνι της Καλαυρείας στη Βαγιωνιά, ο Κάβος Βασίλη στο Κοκορέλι με τον Πρωτοελλαδικό Οικισμό και τον διαμετακομιστικό σταθμό, οι ενάλιες αρχαιότητες στο Μόδι, το Ιερό του Ποσειδώνα, το Νεότερο Μνημείο του Ρωσικού Ναυστάθμου, τα νεότερα μνημεία της ναυτικής μας κληρονομιάς η Ναυτική Βάση του Κ.Ε. Πόρος και ο πέτρινος φάρος της Ντάνας Πόρου, χρήζουν προστασίας και ανάδειξης και όχι απαξίωσης από την πολιτεία που ευνομούμενα οφείλει να αποφασίσει για τη διάσωση και όχι για την αλλοίωση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντός μας.
  Ένα περιβάλλον που στην ολότητά του, η δημοτική αρχή και ο λαός αυτού του τόπου οφείλει να το διαφυλάξει και θα το πράξει με κάθε τίμημα, εξαντλώντας κάθε νόμιμο μέσο, θέτοντας στο περιθώριο τα βραχυπρόθεσμα οφέλη επιχειρηματιών που προσβλέπουν στις μέγιστες αποδόσεις εις βάρος της ποιότητας ζωής του συνόλου των πολιτών μας.
  Ο λαός του Πόρου και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, ενωμένοι, θα προασπίσουμε τον τόπο μας και θα απαιτήσουμε από όσους νομοθετούν να αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη για τον τόπο μας, τις τουριστικές δυνατότητές του, τον πολιτισμό του, την οικονομία του, το περιβάλλον του, τον παραδοσιακό χαρακτήρα του και να σεβαστούν το δικαίωμά μας να επιλέγουμε εμείς τι είδους ανάπτυξη θέλουμε.

  Με βαθιά πίστη στην δημοκρατία και με την ευχή η διαβούλευση για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες πραγματικά να επιλύσει προβλήματα και να μην είναι μια επίφαση δημοκρατικότητας, αλλά η ουσία της, ζητώ να επανεξεταστεί με αντικειμενικές παραμέτρους κάθε τουριστική περιοχή και ο Πόρος εν προκειμένω: ως τουριστική περιοχή και μάλιστα ως προπύργιο του θαλάσσιου τουρισμού, ως ένα περιβάλλον πολιτισμικό που οφείλει να διατηρήσει τη φυσιογνωμία του χωρίς αλλοιώσεις, ως ένας τόπος αειφόρου ανάπτυξης που οφείλει να διαφυλάξει τον φυσικό πλούτο του που συνίσταται στο δασικό και θαλάσσιο περιβάλλον του.

  Ο Δήμαρχος Πόρου

  Δημήτριος – Ανδρέας Στρατηγός

 • 26 Απριλίου 2011, 11:19 | ΒΙΚΗ ΚΑΡΑ

  ΕΙΜΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ

 • 26 Απριλίου 2011, 11:43 | ΗΒΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

  Είμαι αντίθετη με τη δημιουργία υδατοκαλλιεργειών στην παραλία του Πόρου. Προτείνουμε να διαλέξετε μόνο περιορισμένες ακατοίκητες παραλίες του νησιού.

 • 26 Απριλίου 2011, 10:08 | Mia Blaauw

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ.

 • 25 Απριλίου 2011, 18:13 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ. ΣΤΟΝ ΠΟΡΟ.