Άρθρο 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986, όπως το τελευταίο απ’ αυτά τροποποιήθηκε με τα άρθρα 98 παρ. 12 του Ν. 1892/1990 και 4 του Ν. 3010/2002.

2. Στις περιπτώσεις παραβάσεων σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης του άρθρου 1α που χρησιμοποιούνται μόνο για τη θέρμανση κτιρίων κατοικιών (και όχι ξενοδοχείων, νοσοκομείων, γραφείων κλπ), παρέχεται αρχικά και ανάλογα με την περίπτωση, εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων μόνο για τις περιπτώσεις αυτές, ακολουθείται εάν μετά την πάροδο της δοθείσης προθεσμίας συμμόρφωσης, διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση.

3. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα ελέγχου συνεχόμενες υπερβάσεις των ορίων του άρθρου 4, για περισσότερες από 3 συνεχόμενες αυτοψίες εντός 30 ημερολογιακών ημερών, επιβάλλεται διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης, μέχρις ότου τα αρμόδια όργανα ελέγχου βεβαιώσουν ότι αυτή λειτουργεί κανονικά και εντός ορίων.

4. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται και βεβαιώνεται εγγράφως από τα κατά το άρθρο 7 αρμόδια όργανα ελέγχου, ότι η υπέρβαση των ορίων του άρθρου 4 οφείλεται σε ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης θέρμανσης, οι κυρώσεις του εδαφίου 1 επιβάλλονται στο συντηρητή που πραγματοποίησε τη συντήρηση – ρύθμιση και υπέγραψε το φύλλο συντήρησης της εγκατάστασης.

Ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα των εργασιών συντήρησης – ρύθμισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1 καταλογίζεται όταν διαπιστώνεται ότι οι καθοριζόμενες στο άρθρο 4 προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίου και απωλειών θερμότητας δεν τηρούνται παρ’ ότι έγιναν, για τη συγκεκριμένη περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 5, οι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης και εκδόθηκε από το συντηρητή φύλλο συντήρησης χωρίς να αναφέρονται σε αυτό τυχόν προβλήματα του συστήματος ή προτάσεις για επισκευές ή βελτιώσεις. Δεν καταλογίζεται ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα στον συντηρητή, στις περιπτώσεις που η απόκλιση από τα όρια αποδεδειγμένα οφείλεται σε πρόσφατη παραλαβή πετρελαίου ή μεγάλη διακύμανση στην πίεση του φυσικού αερίου ή σε χρήση ακατάλληλου ή μη επιτρεπόμενου στερεού βιοκαυσίμου ή σε μη γενόμενες εργασίες για την βελτίωση του συστήματος από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, παρότι αυτές είχαν προταθεί από το συντηρητή στο φύλλο συντήρησης.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 19:00 | Γιώργος

  Ο συνεχής έλεγχος μόνο οικονομική αιμοραγία στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορεί να προσφέρει. Εξ’ άλλου τα ατυχήματα που θυμάμαι στα οποία απεβίωσαν άτομα (σε ξενοδοχεία) από δηλητηρίαση φυσικου αερίου είχαν ελεγχθεί μια χαρά από τους υπεύθυνους εγκαταστάτες.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 01:34 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Αν θέλουμε να κάνουμε δουλεια, πρέπει να έχουμε ουσιαστικό μηχανισμό ελέγχου:

  Δεν θα επιτρέπεται η διάθεση υγρών καυσίμων σε εγκαταστάσεις ατομικής και κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου που δεν έχει γίνει η προβλεπομένη συντήρηση…

  Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων αερίου:
  Ο υπεύθυνος εγκατάστασης θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει αντίγραφο συντήρησης στην εταιρεία αερίου κάθε έτος διαφορετικά η εταιρεία αερίου θα είναι υποχρεωμένη να διακόπτει την τροφοδοσία μέχρι να προσκομιστεί το φύλλο συντήρησης..