Άρθρο 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

1. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια καύσιμα των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών, καθώς και τα τυποποιημένα στερεά βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1. Ειδικά για την περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας η χρήση καυσίμου για τη θέρμανση νερού και χώρων των κτιρίων της ως άνω περιοχής καθορίζεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ. 4241/796 (ΦΕΚ 239/Β/2000).

2. Η χρήση βαρέως πετρελαίου (μαζούτ) στις εγκαταστάσεις του άρθρου 1, καταργείται σε ολόκληρη τη χώρα εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

3. Σε ολόκληρη τη χώρα, στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, θέρμανσης νερού ή παραγωγής ατμού που χρησιμοποιούνται για καύση άλλα καύσιμα υλικά (εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1), οι αρμόδιες υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν, ανάλογα με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργείται και τις υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης, να επιβάλουν μέτρα βελτίωσης ή να τα απαγορεύσουν, με αιτιολογημένη απόφασή τους.

4. Στα κτίρια με εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 απαγορεύεται η εγκατάσταση και η χρήση καπνοσυλλεκτών.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 18:28 | Αναστάσιος Νάτσης

  1. Θεωρούμε πως πρέπει να διευκρινισθούν τα σχετικά με την τυποποίηση των στερεών βιοκαυσίμων. Επισημαίνεται πως το πρότυπο ΕN 14961-1 αφορά γενικά στα στερεά βιοκαύσιμα και επικεντρώνεται, κυρίως, στη βιομηχανική τους χρήση. Τον Μάρτιο του 2011 εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν τα πρότυπα ΕN 14961-1 έως -6, τα οποία καθορίζουν πιο εξειδικευμένες και αυστηρότερες προδιαγραφές για τα στερέα βιοκαύσιμα και επικεντρώνονται σε εκείνα που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μικρότερης κλίμακας (και στις οποίες αναφέρεται τον παρόν Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης). Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως το πρότυπο ΕN 14961-2 αφορά στα συσσωματώματα ξύλου (pellets) που αξιοποιούνται σε μη βιομηχανικές εφαρμογές. Βάσει αυτού δύναται η κατηγοριοποίηση του προϊόντος σε 3 κατηγορίες ποιότητας (Α1, Α2, Β), οι διαφορές των οποίων, κυρίως, σχετίζονται με την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των pellets και την περιεκτικότητα των τελευταίων σε τέφρα, άζωτο, θείο και χλώριο.

  2. Παράλληλα, είναι σκόπιμο να μην έχει ισχύ μόνο το πρότυπο ΕΝ για τη διασφάλιση της ποιότητας των πέλλετς, αλλά και τα λοιπά Ευρωπαικά πρότυπα ποιότητας όπως είναι το DIN+, το ΟNORM κ.λπ..

  3. Θα ήταν χρήσιμο, επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα σε βιοτεχνικές ή εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων Αττικής και Θεσσαλονίκης να παράγονται πέλλετς από αγροτικά υπολείμματα (δηλαδή με αυξημένη τέφρα) ακόμα και εάν είναι εκτός προδιαγραφών ΕΝ ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά η αγροτική οικονομία και επιτυγχάνεται πραγματική πράσινη ανάπτυξη, χωρίς να επιβαρύνεται το ατμοσφαιρικό περιβάλλον στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα.

  4. Πέραν των ίδιων των προϊόντων που πρέπει να είναι πιστοποιημένα, κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και με τους παραγωγούς, εμπόρους και εισαγωγείς των βιοκαυσίμων, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος της αγοράς τους.

  Με εκτίμηση, από την ομάδα του http://www.biomassenergy.gr

  Αναστάσιος Νάτσης
  Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 18:05 | Λύδια Πυροβέτση

  Χρήζει περαιτέρω έρευνας και τεχνογνωσίας η καύση κάθε μορφής βιομάζας και ειδικά των pellets ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα των Ν.Αττικής και Θεσσαλονίκης που είναι τόσο πυκνοκατοικημένα.Το Υπουργείο θα έπρεπε να χωρήσει στην εφαρμογή ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προτού προβεί στην άρση της απαγόρευσης κεντρικής εγκατάστασης συστημάτων καύσης βιομάζας στους εν λόγω Νομούς και κατά συνέπεια στην κατάργηση της παρ.1 της υπ΄αριθμόν 103/1993 (ΦΕΚ Β 369/93)Υπουργικής απόφασης με τη νέα του απόφαση.Επίσης στο προσχέδιο δε γίνεται ΚΑΜΊΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ (καθορισμός ύψους, αποστάσεις, σημεία τοποθέτησης, ποιότητα και έλεγχο αυτών).ΝΑΙ , στην ανάπτυξη ΝΑΙ, στην πρόοδο αλλά προπαντός ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.Είναι καθήκον όλων μας.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 15:39 | Παπαμιχαήλ Ιωάννα

  Τυποποιημένα στερεά βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1: είναι όλα τα πιθανά αμιγή (χωρίς κόλλες, χρώματα κλπ)στερεά βιοκαύσιμα από τις πελλέτες καθαρού ξύλου έως το πυρηνόξυλο, τα κουκούτσια και τα τσόφλια χωρίς περιορισμό αλλά με απλή καταγραφή των ιδιοτήτων τους. Στον αστικό ιστό πρέπει να υπάρχει περιορισμός ως προς την ποιότητα και των καυσίμων και των λεβήτων και να επιτρέπονται μόνο οι βέλτιστες λύσεις.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2011, 00:22 | Δ.Κ.Ζ

  ΟΧΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ!!!!!

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 20:27 | Αθηνόδωρος Μωραλίδης

  ποιός φορέας θα αναλάβει τον σωστό έλεγχο, καθώς ενώ ήδη απαγορεύεται η χρήση υγραερίου για θέρμανση κατοικιών, υπάρχουν πολλές μονοκατοικίες που το χρησιμοποιούν, με θαμένες ή και υπέργειες δεξαμενές. Κανέις μέχρι τώρα δεν τους ενόχλησε.
  Η υποχρέωση συντήρησης υπήρχε, ποιός την τηρούσε όμως?

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 08:05 | Νίκος Βαλλής

  Επανέρχομαι στο προηγούμενο σχόλιο μου για να επισημάνω επίσης οτι χρησιμοποιόντας τα pellets, χρησιμοποιούμε κάτι που παράγει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ
  όχι το εισαγόμενο πετρέλαιο.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 06:32 | Νίκος Βαλλής

  Επι τέλους ένα σωστό μέτρο που δίνει λίγει προοπτική στον αγρότη, στον Συν/σμό του, και τέλος στον καταναλωτή που θα αγοράζει πιο φθηνό καύσιμο,

  Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί της Ελλάδος τον χειμώνα κλαδεύουν τα ελαιόδενδρα τους και μετά οι περισσότεροι καίνε τα κλαριά ελευθερώνοντας διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και επιβαρύνοντας το περιβάλλον.

  Θα μπορούσε ο Συν/σμός τους να πάρει τα απαραίτητα μηχανήματα και να μετατρέπει αυτά τα κλαριά σε pellets και να τα πουλάει ως καύσιμο για θέρμανση, δημιουργόντας θέσεις εργασίας, βελτιώνοντας το εισόδημα του παραγωγού, με καλά αποτελέσματα για το περιβάλλον, την αειφορία και τέλος την τσέπη του καταναλωτή.

  Τέτοιες πρωτοβουλίες χρειάζονται.

  Νίκος Βαλλής
  Πρόεδρος ΑΣ Ροβιών Εύβοιας,
  Πρόεδρος Ελαιουργικής.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 11:39 | ΘΑΝΑΣΗΣ

  Κατα τη γνωμη μου τα στερεα βιοκαυσιμα θα επρεπε να επιτρεπονται απο τη στιγμη που βγηκαν,καταρχην ειναι πιο ασφαλες απο τα υγρα καυσιμα και δεν ρυπαινουν το περιβαλλον.το ιδιο υσχυει και για το βιοντιζελ η την αιθανολη τα οποια παραγωνται στη χωρα μας και δινουν δουλεια και σε καποιες χιλιαδες αγροτες, επισης δεν επυρεαζουν το ενεργειακο ισοζυγιο της χωρας και γινεται μερικη απεξαρτηση απο το πετρελαιο. Στη συγκεκριμενη φαση της οικονομιας τετοιες ενεργειακες αναβαθμισεις θα εφερναν κινηση στην αγορα που σημαινει λεφτα στα ταμεια του κρατους.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 11:09 | NORD

  Γιά τό τί καίει ο καθένας στό τζάκι ή τήν ξυλόσομπά του, ποιός φορέας θά έχει τήν δυνατότητα νά ελέγξη καί τήν εξουσία νά επιβάλλη κυρώσεις?

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 18:50 | mXp

  Δηλαδή η εξαιρετικά πλέον διαδεδομένη στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο (για οικονομικούς λόγους) καυση μη τυποποιημένου βιοκαυσίμου (ξύλου σε ξυλολέβητες) απαγορεύεται;;;;

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 15:20 | Βασίλης Παπαδόπουλος

  Η βιομάζα που θα διατίθεται θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου. Και ποιός θα το ελέγχει αυτό; Έχει να καεί υπόλειμμα μελαμίνης και φορμάικας που θα προκάλέσει ακόμη και τοξικό νέφος.
  Επίσης είναι αδιανόητο να επιτραπεί η καύση στερεών σε λέβητες χωρίς παγίδα αιθάλης. Αρκεί και πάλι να υπάρχει μηχανισμός ελέγχου.
  Βασίλης Μηχανολόγος Μηχ.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 20:43 | Γρηγόρης

  Ως μηχανολογος μηχανικος, εξειδικευμενος σε θεματα ενεργειας, θα ηθελα να επισημανω οτι: η απελευθερωση χρησης βιομαζας σε πυκνο αστικο ιστο πριν την αρση απαγορευσης πετρελαιοκινησης EURO5 θα αποτελεσει παγκοσμια προτοτυπια. H κυβερνηση κινδυνευει να εκτεθει στην διεθνη κοινοτητα για τους παρακατω λογους:
  1. Δεν ειναι δυνατο να απαγορευεις οχηματα euro5 με παγιδα αιθαλης για κατακρατηση σωματιδιων και να επιτρεπεις καυση στερεων καυσιμων χωρις παγιδα αιθαλης.
  2. Δεν ειναι δυνατο να απαγορευεις οχηματα euro5 για λογους νοθειας καυσιμου και να επιτρεπεις χρηση βιομαζας οπου θα ειναι αδυνατο να ελεγχθει το καυσιμο. Επισημαινω οτι στη νοθεια πετρελαιου κινητρο εχει μονον ο πρατηριουχος και οχι ο χρηστης διοτι το νοθευμενο πετρελαιο καταστρεφει την αντλια καυσιμου του οχηματος. Στη χρηση βιομαζας κινητρο εχουν και οι δυο. Θα ενδιαφερει το φθηνοτερο καυσιμο ανεξαρτητου ποιοτητας. Ηδη στην βορεια Ελλαδα και στη Βουλγαρια αλεθουν οποιοδηποτε υπολειμα ξυλου για τη δημιουργια πελετς. Τα περισσοτερα απο αυτα εχουν μεσα διαλυτες απο βαφες βιομηχανιας επιπλου.

  Μην επιτρεψετε την καυση βιομαζας πριν την αρση απαγορευσης πετρελαιοκινησης. Η διεθνης κοινοτητα θα γελα μαζι μας.
  Εφοσον επιτρεψετε την πετρελαιοκινηση, η χρηση βιομαζας θα πρεπει να συνεχισει να απογορευεται σε δημους με πυκνο αστικο ιστο. Θα μπορουσε υπο ορους να απελευθερωθει σε προαστιακους δημους των Νομων Αττικης & Θεσ/κης.

  Με εκτιμηση,
  Γρηγορης
  Διπλ. Μηχανολογος Μηχανικος ΑΠΘ
  Παραγωγη και διαχειριση ενεργειας ΕΜΠ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 14:21 | ΜΟΥΣΣΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  Η διατύπωση για τα καύσιμα δεν πρέπει και μάλλον δεν μπορεί να είναι απαγορευτική «τα μόνα επιτρεπόμενα καύσιμα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης σύμφωνα με τις ……», π.χ. στο νομοσχέδιο ξεχάστηκε η δυνατότητα καύσης Βιοντήζελ, ή αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει καυστήρα που να καίει π.χ. αιθυλική αλκοόλη τι θα γίνει θα πρέπει να παίρνει ειδική άδεια?
  Το άρθρο δεν θα έπρεπε να περιορίζει καθόλου το είδος καυσίμου. Απλά πρέπει να ελέγχονται και να τεθούν τα όρια σε ρυπογόνους παράγοντες/ βαθμό ενεργειακής απόδοσης.