Άρθρο 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιμοποιούμενου καυσίμου, γίνεται από τους έχοντες την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθμισης, με συνυπευθυνότητα του κατά το άρθρο 6 υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (α), η συντήρηση – ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 παράγραφος (β) (ανεξάρτητα αν οι ίδιες, εκτός της παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή ατμού, χρησιμοποιούνται και για κεντρική θέρμανση κατά την χειμερινή περίοδο), η συντήρηση – ρύθμιση γίνεται τουλάχιστον μια φορά ανά εξάμηνο. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στερεά βιοκαύσιμα, η συντήρηση επιβάλλεται να γίνεται και σε συχνότερα χρονικά διαστήματα, εφόσον αυτό προβλέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

2. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη ή ίση των 400 kW επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια μέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων, θεωρημένο από τη Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 παράγραφος (α), ο έλεγχος και η διενέργεια μετρήσεων καυσαερίων ανά μήνα, θα διενεργείται από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

3. Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθμιση (συμπεριλαμβανομένης και της ρύθμισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης, κατά το πρότυπο του συνημμένου στην απόφαση αυτή Παραρτήματος 1 και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον κατά το άρθρο 6 υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο φύλλο συντήρησης να αναφέρει ενδεχόμενα προβλήματα, δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που επηρεάζουν την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου (συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων ή ελλείψεων στο χώρο του λεβητοστασίου). Προτείνει επίσης και ενδεδειγμένες κατά την άποψή του λύσεις, στον υπεύθυνο της εγκατάστασης.

4.    Ο κάθε αδειούχος συντηρητής, υποχρεούται να διαθέτει τυπωμένα ατομικά μπλόκ με φύλλα συντήρησης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 (δίφυλλα με πρωτότυπο και αντίγραφο), με αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό τα φύλλα συντήρησης, στα οποία θα υπάρχουν εκτυπωμένα τα πλήρη στοιχεία του συντηρητή. Τα μπλόκ με τα φύλλα συντήρησης ο συντηρητής θα μπορεί να τα προμηθεύεται από το επαγγελματικό του σωματείο, το οποίο θα τα σφραγίζει και θα τηρεί πλήρες αρχείο για τα διανεμόμενα φύλλα συντήρησης. Εναλλακτικά, μπλόκ με φύλλα συντήρησης που δεν προέρχονται από επαγγελματικά σωματεία θα πρέπει να σφραγίζονται και να θεωρούνται από την αρχή που εξέδωσε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του κάθε συντηρητή. Ειδικά για τις περιπτώσεις των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν οι ίδιοι εργασίες συντήρησης – ρύθμισης των εγκαταστάσεων του άρθρου 1, η θεώρηση των μπλόκ που θα χρησιμοποιούν, θα γίνεται από την Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, ή τις αρμόδιες αρχές των κατά τόπους Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με την επίδειξη της άδειάς τους από την αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος. Απαγορεύεται η συμπλήρωση φύλλου συντήρησης σε φωτοτυπία.

5.    Τα αντίγραφα των φύλλων συντήρησης υποχρεούται να διατηρεί στο αρχείο του ο συντηρητής για δύο έτη. Το φύλλο συντήρησης ακυρώνεται, στην περίπτωση που έπειτα από έλεγχο και μετρήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων, προκύψουν παράμετροι εκτός των οριακών τιμών των πινάκων του άρθρου 4. Στην περίπτωση αυτή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υποχρεούται να εφοδιαστεί με νέο φύλλο συντήρησης, εντός πέντε ημερών.

6.    Κατά την αρχική θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης, αντίγραφο του φύλλου συντήρησης (φωτοτυπία του πρωτοτύπου) και με την ένδειξη «αρχική λειτουργία» υποβάλλεται από τον συντηρητή στη Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση εγκατάστασης με καύσιμο φυσικό αέριο, αντίγραφο του αρχικού φύλλου συντήρησης υποβάλλεται και στην εταιρεία παροχής αερίου της περιοχής της εγκατάστασης.

7. Ειδικά για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν στερεά βιοκαύσιμα, έως ότου καταρτιστεί κατάλληλο καθεστώς πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/28, υπεύθυνοι για τη συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων είναι είτε ο εκάστοτε εγκαταστάτης είτε οι αδειούχοι συντηρητές της παρ. 1.

 • 1 Οκτωβρίου 2011, 10:55 | ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΗΣ

  Οι ατμολέβητες και οι ατμογεννήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούνται για παραγωγή θέρμανσης χώρων, νερού χρήσης, πλύσης και σιδερώματος ιματισμού, αποστείρωσης κτλ, θεωρούνται από το παρόν ως βιομηχανικοί ή βιοτεχνικοί ; Αν ναι, τότε μάλλον θα πρέπει να αναθεωρηθεί το ΦΕΚ 264Β/1993, ή να τροποποιηθεί το παρόν, αφού μέχρι τώρα τουλάχιστον στους βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς ατμολέβητες προβλέπονταν μετρήσεις καυσαερίων ανά βάρδια και μηνιαίες συντηρήσεις των καυστήρων. Η λογική των μηνιαίων ή των -ανά βάρδια – μετρήσεων καυσαερίων και της μηνιαίας συντήρησης καυστήρων είναι η έγκαιρη πρόληψη της ρύπανσης από πολύ μεγάλες πηγές ρύπανσης (Ισχύς > 400.000 Kcal/h). Στα περισσότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των ατμολεβητοστασίων υπερβαίνει τα 2.500.000 Kcal/h ενώ σε κάποια φθάνει και τα 9.000.000 Kcal/h ! Το ίδιο συμβαίνει και με τα δημόσια κολυμβητήρια των οποίων οι καταναλώσεις καυσίμου είναι υπερβολικά υψηλές. Μήπως θα έπρεπε να προβλεφθεί για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις η τοποθέτηση μόνιμων συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης των καυσαερίων και της απόδοσης καύσης ;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 18:33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις Διπλωματούχων Μηχανικών και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που διενεργούν οι ίδιοι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων του Άρθρου 1, η θεώρηση του μπλοκ που θα χρησιμοποιούν θα γίνεται από την Διεύθυνση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, η τις αρμόδιες αρχές των κατά τόπους περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, με την επίδειξη της άδειας τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος.
  Για τις υπόλοιπες κατηγορίες συντηρητών προβλέπεται να προμηθεύονται τα μπλοκ με τα φύλλα συντήρησης από το επαγγελματικό τους σωματείο ή, σε περίπτωση μη επαγγελματικών σωματείων, ότι τα φύλλα αυτά θα σφραγίζονται και θα θεωρούνται από την αρχή που εξέδωσε την άδεια ασκήσεων επαγγέλματος του κάθε συντηρητή.
  Θεωρούμε απαράδεκτο να ζητείται ειδικά από τους Μηχανικούς επίδειξη της άδειας (προφανώς έναρξη επιτηδεύματος) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. διότι, αυτό συνιστά μεροληπτική συμπεριφορά και δημιουργεί τις υποψίες για μεθόδευση επί του θέματος, προσβολή προς τα μέλη μας και είναι αντίθετη προς την Κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με την ελευθερία εξάσκησης επαγγέλματος.
  Παρακαλούμε η φράση «με την επίδειξη της άδειας τους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για έναρξη επιτηδεύματος» να απαλειφθεί από την παράγραφο 4.
  Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 362/2011 περί των εγκαταστατών (ΦΕΚ 245Α/22-10-2001) θίγονται τα δικαιώματα των εγκαταστατών αερίων καυσίμων και των τεχνιτών που προέρχονται από σχολές τεχνικών αερίων καυσίμων ΙΕΚ.
  Για να λάβουν κάποιοι την άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων δίνουν εξετάσεις, είτε είναι συντηρητές υγρών καυσίμων είτε τεχνικοί αερίων καυσίμων με 4ετή εμπειρία όταν το εν λόγω ΠΔ υποχρεώνει μόνο την εξέταση των συντηρητών υγρών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση οι συντηρητές υγρών καυσίμων πρέπει να εξετάζονται καθώς αυτοί μόνο με ένα σεμινάριο αποκτούν δικαιώματα που δεν τα αποκτά κάποιος με διετείς σπουδές σε ΙΕΚ (οι τεχνικοί αερίων καυσίμων παίρνουν αρχικά απλή άδεια τεχνίτη).
  Η σύνταξη της συγκεκριμένης παραγράφου 4 θυμίζει προστασία μιας κλειστής συντεχνιακής ομάδας και παρακαλούμε να ανασυνταχθεί άμεσα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 16:54 | Mπουτσιούκης Ανδρέας

  Ζητώ τον συντάκτη να ανατρέξει στον ΠΔ362/2011 περί των εγκαταστατών (ΦΕΚ 245Α/22-10-2001) και να δει ότι θίγονται τα δικαιώματα των εγκαταστατών αερίων καυσίμων και των τεχνιτών που προέρχονται από σχολές τεχνικών αερίων καυσίμων ΙΕΚ,
  Φέτος δόθηκαν στην Αθήνα εξετάσεις για να λάβουν κάποιοι την άδεια εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (νομίζω για 3η φορά έγινε). Ανάγκασαν όλους είτε ήταν συντηρητές υγρών καυσίμων είτε τεχνικοί αερίων καυσίμων με 4ετή εμπειρία να δώσουν εξετάσεις όταν το εν λόγω ΠΔ υποχρεώνει μόνο την εξέταση των συντητηρητών υγρών καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση οι συντηρητές υγρών καυσίμων πρέπει να εξετάζονται καθώς αυτοί μόνο με ένα σεμινάριο αποκτούν δικαιώματα που δεν τα αποκτά κάποιος με διετείς σπουδές σε ΙΕΚ (οι τεχνικοί αερίων καυσίμων πέρνουν αρχικά απλή άδεια τεχνίτη).
  Είναι ανήκουστο το 2011 μια συντεχνία να θέτει ειδικούς όρους για την άσκηση του επαγγέλματος της και να αναγκάζει όλες τις υπόλοιπες τεχνικές ομάδες που είναι ειδικότεροι (τεχνικοί αερίων καυσίμων) να πρέπει να τρέχουν εδώ και εκεί να θεωρούν μπλόκ.

  Ο συντάκτης προστατεύει μια κλειστή συντεχνιακή ομάδα και παρακαλώ να το αποσύρει άμεσα. Παρακαλώ τον συντάκτη να ανακαλέσει το άρθρο 5 σημέιο 4 και να το ανασυντάξει τηρώντας ίσα μέτρα για όλους καθώς το θεωρούμε προκλητικά μεθοδευμένο.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 21:23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

  Καιρός ήταν να μπουν τα στερεά καύσιμα (πελλετ)στην Αθήνα Θεσσαλονίκη τόσες χώρες με πραγματική συνείδηση για το περιβάλλον και νομοθεσίες που τηρούνται και έχουν τα στερεά καύσιμα εδώ και πολλά χρόνια κύρια πηγή ενέργειας για θέρμανση μήπως εδώ δεν συνέφερε κάποιους για να οικονομαναι ???είναι ένα ολόκληρο κύκλωμα λαθρεμπορίας και εσχροκερδηας Μήπως έφερναν εμπόδια και αυτοί ??

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 18:44 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Ειδικά ως προς το άρθρο 6, είναι προφανές ότι κάθε φορά που γίνεται μια συντήρηση δεν είναι πρακτικά εφικτό να στέλνονται αντίγραφα σε μια …δημόσια υπηρεσία. Είπαμε σε αυτή τη χώρα να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και όχι να δημιουργούμε αγκυλώσεις. Η καταχώρηση ας γίνεται ηλεκτρονικά εφόσον αφορά την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

  Σε αναφορά με το άρθρο 4 περιέχει στοιχεία που αντίκειται στην σχετική νομοθεσία περί απλοποιήσεων των διαδικασιών στο δημόσιο τομέα γιατί θέτει επιπρόσθετα ως προς τους μηχανικούς ενώ δεν το θέτει στις υπόλοιπες ομάδες (όλοι θα αποδεικνύουν ότι έχουν έναρξη στην εφορία, όλοι θα προσκομίζουν τις άδειες τους εν ισχύ). Επίσης όσον αφορά τα σελιδομετρημένα και αριθμημένα φύλλα, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτόμαστε μπροστά και οικολογικά. Να γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων στο ΥΠΕΚΑ και να δίδεται αντίγραφο στον καταναλωτή. Ειδικά στις καινούργιες εγκαταστάσεις αερίου η κατάσταση θα ξεφύγει ζητώντας 4 ουσιαστικά αντίγραφα (2 χειρόγραφά + 2 αντίγραφα ένα για το ΥΠΕΚΑ και ένα για τις ΕΠΑ)

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:24 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Αναφορικά με το θέμα συντήρησης των συστημάτων με χρήση βιομάζας, θα πρέπει άμεσα να καταρτιστεί η σχετική διαδικασία / καθεστώς πιστοποίησης, ή δυνατόν και μέσα στο αυτό σχέδιο.
  Η οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να επιφέρει αργούς ρυθμούς ανάπτυξης της εν λόγω τεχνολογίας, κάτι για το οποίο φέρουμε βαρύτατη – ως χώρα και ως κυβερνήσεις – ευθύνη για την καθ’ολοκληρία απαγόρευσή τους εδώ και τόσα χρόνια σε Αθήνα και Θεσ/νίκη.
  Δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή, υπάρχουν χώρες που το κάνουν χρόνια, γιατί όχι και εμείς.