Άρθρο 3 ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης: το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, μηχανισμών κλπ που παραλαμβάνει θερμική ενέργεια από μια πηγή (εστία παραγωγής της θερμότητας) μέσω ενός φορέα μεταφοράς θερμότητας (θερμαντικού μέσου) και την κατανέμει σε διάφορους χώρους προκειμένου να καλύψει απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυμητά επίπεδα. Περιλαμβάνει συνήθως το λέβητα, το σύστημα διανομής, τα θερμαντικά σώματα, το σύστημα προσαγωγής και αποθήκευσης καυσίμου, τον καυστήρα, το δίκτυο απαγωγής του καυσαερίου, το χώρου του λεβητοστασίου, τα συστήματα ρύθμισης και αυτοματοποίησης της εγκατάστασης και τα συστήματα ασφαλούς λειτουργίας. Η χρησιμοποιούμενη εστία παραγωγής της θερμότητας βρίσκεται μακριά από τους θερμαινόμενους χώρους, στο χώρο του λεβητοστασίου.

Λέβητας: η μεταλλική συσκευή στην οποία η χημική ενέργεια του καυσίμου με καύση του εντός του θαλάμου καύσης μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία παραλαμβάνεται (κατά το δυνατόν) από το εργαζόμενο μέσο που ανακυκλοφορεί στο κλειστό δίκτυο και χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χώρων καθώς και για τη θέρμανση νερού χρήσης ή παραγωγής ατμού. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων. Ειδικά για τους λέβητες αερίου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι λεβήτων με βάση την τυποποίηση CR 1749 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης.

Συνήθης λέβητας: ο λέβητας για τον οποίο η μέση θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να περιοριστεί ως εκ του τον σχεδιασμού του.

Ατμολέβητας ή ατμογεννήτρια: ο λέβητας, στον οποίο το εργαζόμενο μέσο είναι ο ατμός που παράγεται από την ατμοποίηση του νερού τροφοδοσίας του λέβητα.

Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών: ο λέβητας που μπορεί να λειτουργεί συνεχώς, με θερμοκρασία νερού προσαγωγής από 35 έως 40 οC και που μπορεί υπό ορισμένες περιστάσεις (εκ του σχεδιασμού), να συμπυκνώνει τους υδρατμούς που περιέχονται στο παραγόμενο καυσαέριο.

Λέβητας συμπύκνωσης: ο λέβητας που έχει σχεδιαστεί, ώστε να μπορεί μονίμως να συμπυκνώνει μεγάλο μέρος των υδρατμών που περιέχονται στα καυσαέρια.

Ωφέλιμη ονομαστική ισχύς λέβητα: η ωφέλιμη θερμική ισχύς που καθορίζεται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της απόδοσης του λέβητα, την οποία ο λέβητας μπορεί να αποδίδει σε συνεχή λειτουργία με συγκεκριμένο καύσιμο, με το βαθμό απόδοσης που καθορίζεται κατά την διαδικασία πιστοποίησης. Εκφράζεται σε kW.

Πιεστικός καυστήρας: ανεξάρτητη συσκευή καύσης, στην οποία ο αέρας καύσης προσάγεται βεβιασμένα διαμέσου ανεμιστήρα.

Βαθμός απόδοσης: ο λόγος της θερμότητας που μεταδίδεται στο φορέα μεταφοράς θερμότητας του λέβητα, προς την προσδιδόμενη από το καταναλισκόμενο καύσιμο θερμότητα, ανηγμένη στην κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου. Εκφράζεται σε ποσοστό (%).

Απώλεια θερμότητας καυσαερίου: το ανεκμετάλλευτο ποσό θερμότητας, εξαιτίας της θερμοκρασίας του καυσαερίου, με την οποία εγκαταλείπει το λέβητα και εξέρχεται στην ατμόσφαιρα. Εκφράζεται ως ποσοστό (%) της προσδιδόμενης θερμότητας από το καταναλισκόμενο καύσιμο.

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης: η διαφορά των απωλειών θερμότητας καυσαερίου από την προσδιδόμενη θερμότητα από το καταναλισκόμενο καύσιμο. Εκφράζεται σε ποσοστό (%) και υπολογίζεται από τη σχέση: Εσωτ. Βαθμός απόδ. = 100 – απώλειες θερμ. καυσ. (%).

Στερεό βιοκαύσιμο: το στερεό καύσιμο το οποίο παράγεται από τις κατηγορίες βιομάζας που καλύπτονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1.

 • Προτείνεται να γίνει προσθήκη του ορισμού για τον «Ολικό Αέριο Οργανικό Άνθρακα» καθώς Ο «Ολικός Αέριος Οργανικός Άνθρακας» εμφανίζεται στο άρθρο 4, Πινάκας 2, σελ. 5, για πρώτη φορά, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει κάποιος ορισμός.

 • Εφόσον γίνει αποδεκτή η πρόταση μας στο σχόλιο που καταθέσαμε για το Πεδίο Εφαρμογής(δηλ. όπου γίνεται αναφορά για «Κεντρική Θέρμανση» να γίνει αντικατάσταση με την φράση «Κεντρική ή/και Ατομική Θέρμανση»), προτείνεται να διαγραφεί από τον ορισμό της Εγκατάστασης Κεντρικής Θέρμανσης η τελευταία πρόταση: «Η χρησιμοποιούμενη εστία παραγωγής της θερμότητας βρίσκεται μακριά από τους θερμαινόμενους χώρους, στο χώρο του λεβητοστασίου».

 • Καθώς η εν λόγω ΚΥΑ θα εφαρμόζεται εκτός από τις περιπτώσεις κεντρικών θερμάνσεων και σε ατομικές θερμάνσεις, προτείνεται να προστεθεί και η έννοια της ατομικής θέρμανσης ως εξής:
  «Ατομική θέρμανση είναι το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, μηχανισμών κλπ που παραλαμβάνει θερμική ενέργεια από μια πηγή (εστία παραγωγή θερμότητας)μέσω ενός φορέα μεταφοράς θερμότητας θερμαντικού μέσου)και την κατανέμει στους χώρους μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας προκειμένου να καλύψει απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυμητά επίπεδα. Περιλαμβάνει συνήθως το λέβητα, το σύστημα διανομής στους χώρους της οριζόντιας ιδιοκτησίας, τα θερμαντικά σώματα, το σύστημα προσαγωγής και αποθήκευσης καυσίμου, τον καυστήρα, το δίκτυο απαγωγής του καυσαερίου, τα συστήματα ρύθμισης και αυτοματοποίησης της εγκατάστασης και τα συστήματα ασφαλούς λειτουργίας».

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 18:13 | Mπουτσιούκης Ανδρέας

  Ο ορισμός του λεβητοστασίου είνσαι ασαφής γιατί σύμφωνα με το κανονισμό αερίου οι χώροι εγκατάστασης με συνολ. ισχύ χαμηλότερη των 50 kw δεν είναι λεβητοστάσια αερίου. Ο όρος λεβητοστάσιο είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος όρος ως προς τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων με συνολ. ισχύ άνω των 50 ΚW και αναφέρεται σε εκείνους τους χώρους που πληρούν τις κτιριοδομικές απαιτήσεις και που υπάρχει περίπτωση σύγχρονης εγκατάστασης συσκευών αερίων και υγρών ή στερεών.

  Σύμφωνα με την παρ. 8.5.4 ΦΕΚ 963β/15-7-2003 (που ήταν σε διαβούλευση πέρισι το Δεκέμβρη για να αντικατασταθεί) οι χώροι εγκατάστασης συσκευών αεριου με ισχύ άνω των 50 kw που ικανοποιούν τις απαιτήσεις προσαγωγής νωπού αέρα και απαγωγής, και έχουν στεγανή θύρα και δεν έχουν συσκευές υγρών ή στερεών καυσίμων σύμφωνα με τη παρ. 8.5.4.1 ονομάζονται λεβητοστάσια αερίου και αυτά υπάγονται στις ειδικές εκείνες διατάξεις καθώς δεν ονομάζονται απλώς λεβητοστάσια. Αυτή η διάκριση γίνεται προφανώς για να μην απαιτέιται να ισχύουν κτιριοδομικές απαιτήσεις στις περιπτώσεις εγκατάστασης μεγάλων συσκευών αερίου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του υγραερίου.

  Συγχρόνως υπενθυμίζεται ότι δεν δίδεται κανένας ορισμός ή ένοια της διάταξης απαγωγής, έλλειψη που είναι σημαντική καθώς η καπνοδόχος έιναι από τα σημαντικότερα μέρη της εγκατάστασης.

  Επομένως ο ορισμός έτσι όπως έχει δοθεί είναι ιδιαίτερα περιορισμένος (και ενδεχόμενως άλλου πήγαινε και αλλού πάει) στην περίπτωση των αερίων καυσίμων.