Άρθρο 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιμοποιούν τα κατά το άρθρο 2 επιτρεπόμενα καύσιμα πλην των στερεών βιοκαυσίμων, οι απώλειες θερμότητας με το καυσαέριο, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα του καυσαερίου σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, και η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας του καυσαερίου σε οξυγόνο (O2), ορίζονται ως εξής (Πίνακας 1):

Πίνακας 1

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας λόγω θερμού καυσαερίου, σε %15 %15 %
Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

90 ppm

 

 

80 ppm

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο του καυσαερίου σε οξείδια του αζώτου (NOx) ανηγμένη σε οξυγόνο αναφοράς 3%, σε ppm. 

150 ppm

 

150 ppm για Υγραέριο

125 ppm για Φυσικό Αέριο

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Δείκτη αιθάλης, κατά Bacharach.1

 

1 για Υγραέριο

0 για Φυσικό Αέριο

Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας του καυσαερίου σε οξυγόνο (O2), σε %

(Ισχύει μόνο για πιεστικούς καυστήρες)

 

7%

 

7%

 

2. Για τις νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1, οι οποίες χρησιμοποιούν στερεά βιοκαύσιμα θα πρέπει να πληρούνται κατ΄ ελάχιστο τα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκπομπών ρύπων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05/1999, σύμφωνα με την κλάση 3 (Πίνακας 2).

Πίνακας 2

Μέθοδος τροφοδοσίαςΟνομαστική ισχύςΟριακές τιμές εκπομπών ρύπων

(εκφρασμένες σε mg/m3 και ανηγμένες σε 10 % O2)

[τιμές εκφρασμένες σε ppm και ανηγμένες σε 10 % O2]

Βαθμός Απόδοσης
 (kW)CO

 

OGC

(Ολικός αέριος οργανικός άνθρακας)

Σωματίδια

 

ΝΟx

(εκφρασμένα ως ΝΟ2)

%
 

Χειροκίνητη

< 505000 [4000]150             [91]150340           [166]η = 67 + 6log Qn, όπου Qn είναι η ονομαστική ισχύς του λέβητα σε kW.

 

50 – 1502500 [2000]100              [61]150
150 – 3001200 [960]100              [61]150
 

Αυτόματη

< 503000 [2400]100              [61]150
50 – 1502500 [2000]80               [49]150
150 – 3001200 [960]80               [49]150

 

3. Σε εγκαταστάσεις λεβήτων χαμηλών θερμοκρασιών και συμπύκνωσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για την κατασκευή της καπνοδόχου και για την αντιμετώπιση πιθανής συμπύκνωσης των υδρατμών του καυσαερίου.

 

4. Για τη μέτρηση των παραμέτρων του πίνακα 1, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ηλεκτρονικός αναλυτής που διαθέτει αισθητήρες αερίων (συνήθως ηλεκτροχημικά στοιχεία). Για τον προσδιορισμό του δείκτη αιθάλης, η μέτρηση μπορεί να γίνεται και με χειροκίνητη συσκευή αναρροφήσεως, αρκεί να τηρείται το πρότυπο αναφοράς ΕΛΟΤ 525.1

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσου του οργάνου είτε ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων CO και NOx του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να εκφράζονται σε περιεκτικότητα του καυσαερίου σε οξυγόνο αναφοράς 3% (ή 10% για τη βιομάζα), με την εφαρμογή των σχέσεων του Παραρτήματος 2.

Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται από την επίσημη αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθμονόμηση, νωρίτερα.

5. Οι μετρήσεις που προϋποθέτει η εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς ΕΛΟΤ 525.1, 234, 235, 897 και ΕΝ 304 ή άλλα ισοδύναμα Ευρωπαϊκά (ΕΝ), διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ΕΛΟΤ), όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιμη ονομαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της μέγιστης και ελάχιστης ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

7. Σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1, που είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν ωφέλιμη ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 180 kW, επιβάλλεται η χρήση διβάθμιων καυστήρων ή καυστήρων προοδευτικής έναυσης.

8. Σε νέες και υφιστάμενες εγκαταστάσεις θέρμανσης του άρθρου 1 – εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν στερεά βιοκαύσιμα – που είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται (με συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήμανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα εγκατάσταση. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα από τον εγκαταστάτη του νέου συστήματος ή το συντηρητή, στην καταλληλότητα (ταίριασμα) του καυστήρα που τοποθετείται σε σχέση με το λέβητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συσκευών αυτών και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής θα χορηγούν στον υπεύθυνο της εγκατάστασης βεβαίωση, όπου θα αιτιολογείται τεκμηριωμένα και επαρκώς η καταλληλότητα του καυστήρα που τοποθετήθηκε, σε σχέση με το λέβητα.

9. Ειδικά για τις νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης που κάνουν χρήση στερεών βιοκαυσίμων, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο εγκαταστάτης υποχρεούται να χορηγεί στον υπεύθυνο της εγκατάστασης επίσημες και επικυρωμένες από τον κατασκευαστή του λέβητα οδηγίες χρήσης και συντήρησης του συστήματος, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα ενδεδειγμένα για το λέβητα στερεά βιοκαύσιμα, οι συνθήκες αποθήκευσής τους, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία πρέπει να εκτελείται καθαρισμός της καμινάδας, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνονται κατά την λειτουργία τους οι οριακές τιμές εκπομπών του Πινάκα 2. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι παρέλαβε μαζί με το σύστημα και έλαβε γνώση των παραπάνω οδηγιών, τις οποίες θα έχει αναρτημένες σε εμφανές σημείο του λεβητοστασίου.

Ειδικά για τις συγκεντρώσεις ολικού αέριου οργανικού άνθρακα (OGC) και σωματιδίων που προβλέπονται στον Πίνακα 2, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφο του κατασκευαστή του λέβητα ή βεβαίωση αναγνωρισμένου εργαστηρίου ότι, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, επιτυγχάνονται τα απαιτούμενα επίπεδα εκπομπών.

 • 1 Οκτωβρίου 2011, 09:57 | ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΗΣ

  Στην μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 369Β΄/24.05.93), υπήρχε περιορισμός στη θερμοκρασία εξόδου των καυσαερίων (ελάχιστη 180C, μέγιστη 280C). Η ελάχιστη εξασφάλιζε την αποφυγή υγροποιήσεων και τη δημιουργία Θειικού Οξέος με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες τόσο για τον εξοπλισμό όσο και για το περιβάλλον, ενώ η μέγιστη αποτελούσε ένα ΄΄φρένο΄΄ στην κατανάλωση ενέργειας. Στην περίπτωση του Φυσικού αερίου ή του υγραερίου δεν υπάρχει ανάγκη για θέσπιση ελάχιστης θερμοκρασίας αφού αυτά τα καύσιμα δεν περιέχουν θείο (S)και τα συμπυκνώματα των καυσαερίων είναι ακίνδυνα. Τι γίνεται όμως με το πετρέλαιο ; Μήπως θα ήταν πιο ορθό να γίνει ένας διαχωρισμός και στον πίνακα 1 στην στήλη του πετρελαίου να εισαχθεί και η παράμετρος της ελάχιστης θερμοκρασίας καυσαερίων ; Μήπως – για τον ίδιο λόγο – θα έπρεπε να εισαχθεί μία προσθήκη στο νόμο με την οποία θα απαγορεύεται η αποχέτευση ή η ελεύθερη διάθεση των συμπυκνωμάτων καυσαερίων σε περιπτώσεις καύσης πετρελαίου, ή ακόμα καλύτερα να απαγορεύεται η συμπύκνωση καυσαερίων σε καύση πετρελαίου; Όσο για τη μέγιστη θερμοκρασία (280C), απ’ ότι φαίνεται δεν έγινε καμία διόρθωση σε σχέση με το παρελθόν , αντίθετα έγινε και αύξηση στους 290C !

 • 29 Σεπτεμβρίου 2011, 17:27 | ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  H TIMH O2 ΜΕΧΡΙ 7% κ.ο ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΨΟ2. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΙΑΣ Ο2 ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟΥΣ ΑΤΕΧΝΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΝ ΦΥΛΛΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ. ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 5% ΒΟΗΘΟΥΝΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:44 | NIKOΣ

  Χρήσιμο θα ήταν να προστεθεί αναφορά σε θέματα πυροπροστασίας και εξαερισμού, τόσο στο Αρθρο 4 όσο και στο Άρθρο 5.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 10:25 | Σαμαράς Νίκος

  Μήπως θα πρέπει να γίνει μία πρόβλεψη για δημιουργία ενός διαδικτυακού Μητρώου επιχειρήσεων που ασχολούνται με την βιομάζα με ρητές αναφορές σε λέβητες, κατασκευαστές, τύπους, πιστοποιήσεις, στάδια πιστοποίησης και φορείς που τις έχουν εκδώσει, καταλληλότητα για συγκεκριμένα κάυσιμα, κτλ?

  Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει ένα portal ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σημαντικό εργαλείο για την επιλογή/δουλειά τους.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 07:40 | Γιώργος Μαθιουδάκης

  Στο σημείο 2 όπου γίνεται αναφορά στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 303.05/1999, αλλά και όπου αλλού στρο ΦΕΚ γίνεται -ή θα γίνει- αναφορά σε πρότυπα, θα πρέπει ν’ αποφεύγεται η καταγραφή της χρονολογίας, διότι ανάλογα με τις εξελίξεις, το πρότυπο μπορεί ν’ αναθεωρηθεί (ή και καταργηθεί) στο μέλλον. Γι’ αυτό, όποτε γίνεται σχετική τυποποιητική αναφορά σε πρότυπο, στη συνηέχεια θα πρέπει να καταγράφεται η φάση: «ή άλλο ισοδύναμο, όπως κάθε φορά ισχύει».

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 01:28 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Έχουν περάσει 10 χρόνια από τη είσοδο του φ.αεριού και ενώ ανά τετραετία επιβάλλεται έλεγχος στεγανότητας των δικτύων (ΦΕΚ963β/2003) φαίνεται ότι το ξεχάσαμε..ασχολούμαστε ακόμα με το CE των λεβήτων.

  Πότε θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι με τις καμινάδες;;;;
  Ενώ στην ευρώπη το επάγγελμα του κατασκευαστή καπνοδόχων είναι κατοχυρωμένο εδώ και χρόνια, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα νομοθετικό μπέρδεμα ποιο κάνει τι…

  Παρακαλώ τον συντάκτη του σχεδίου του νόμου να ρίξει μια ματιά το ΕΝ 15287-1/2 περί καπνοδόχων….

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 01:17 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Το άρθρο 4 είναι εντελώς προχειρογραμμένο. Τι θα πεί «επίσημη αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή;;;;;» Ξεχάσαμε ότι είμαστε στην ΕΕ και υπάρχει ελευθερία διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών;;;
  Ποιός επιβεβαιώνει ότι η αντιπροσωπεία έκανε σωστή βαθμονόμηση και έλεγχο;