Άρθρο 07: Μεταβατικές διατάξεις

1. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις της παρούσας ρύθμισης:

α) Τα έργα και οι δραστηριότητες που την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος:

υφίστανται και λειτουργούν νομίμως, ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια, ή έχουν δημοπρατηθεί, ή βρίσκονται στο στάδιο της δημοπράτησης, ή έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, ή  έχει εκδοθεί σχετική οικοδομική άδεια, ή έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί με επιβολή περιβαλλοντικών όρων με τη δυνατότητα, εάν απαιτείται, επιβολής αρμοδίως  προσθετικών ή περιβαλλοντικών όρων.

β) Έργα εθνικής σημασίας, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (για παράδειγμα σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιών).

2. Τα έργα για τα οποία υπάρχει Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκείνα για τα οποία έχει προηγηθεί, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, παραχώρηση κοινοχρήστων ή δημοτικών γηπέδων και αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης και εφόσον δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα, επανεξετάζονται κατά προτεραιότητα στα πλαίσια των διατάξεων της παρούσας και προωθείται η διαδικασία αδειοδότησής τους μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Αρμόδιες για την τήρηση και εφαρμογή των όρων του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι καθ’ ύλην αρμόδιες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Κεντρικές Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Περιφερειακής Διοίκησης.

4. Μέχρι την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης, η φύλαξη και επόπτευση της περιοχής γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 12:44 | WWF Ελλάς

    • Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει πλέον καταργηθεί καθώς έχει διασπαστεί σε δύο χωριστά υπουργεία.
    • Η φύλαξη και η επόπτευση πρέπει να γίνεται επιπλέον των αρμόδιων περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, και από την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμεναρχείο και την Ελληνική Ακτοφυλακή, αρχές οι οποίες είναι κατεξοχήν αρμόδιες για την εφαρμογής της νομοθεσίας.