Άρθρο 01: Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προστασία, η διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής νήσου Τήλου,
που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και εκπαιδευτική τους αξία, με τον χαρακτηρισμό της ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο, σύμφωνα με τις παρ. 3, στοιχείο α (Φυσικά Πάρκα), και 3.2 (Περιφερειακά
Πάρκα) του άρθρου 5 του ν. 3937/2011.

Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσματική προστασία του μοναδικού, για την πολύπλευρη αξία του, οικοσυστήματος της περιοχής νήσου Τήλου, η οποία είναι σημαντική για την προστασία της φύσης και του τοπίου στη χώρα μας, των τύπων οικοτόπων, της
χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας, καθώς και των σχέσεων φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 15:57 | Γεωργία Μελανίτου

  Το Σχέδιο ΠΔ «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμός Φορέα Διαχείρισής του» πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθεί, επειδή δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό στόχο (οικολογικό, διαχειριστικό ή άλλον) ούτε καν για την περαιτέρω νομική επεξεργασία του.

  – Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη αρκετοί φορείς διαχείρισης και μάλιστα για περιοχές με αξιόλογο οικοσύστημα. Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί οι Φ.Δ. από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν σωστά για πολλούς και διάφορους λόγους. Τελευταία στα ποικίλα προβλήματα διαχείρισής τους προστέθηκε και η αδυναμία της πολιτείας να τους εξασφαλίσει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους για τη λειτουργία και τις εργασίες που πρέπει να επιτελούνται σε όλη την έκταση αρμοδιότητάς τους.
  Το 2006, σε ημερίδες και σε συζητήσεις για την θεσμική κατοχύρωση και λειτουργία τους είχαν αναφερθεί αρκετά από τα προβλήματα των Φορέων Διαχείρισης.
  http://www.slideshare.net/aigaiopelagitis/proffessor-d-vokou-about-greek-nature-management-bodies-and-biodiversity

  Στη συνέχεια, παρά τις απόπειρες θεσμικής θωράκισης, ανασύνταξης ή διορισμού νέων μελών στα Δ.Σ. των φορέων, πολλά από τα ήδη γνωστά προβλήματα παραμένουν άλυτα, με πρώτο και σοβαρότερο την έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών πόρων.
  Η κατάσταση στους φορείς διαχείρισης των θεσμικά κατοχυρωμένων Προστατευόμενων Περιοχών με διορισμένα μέλη στους Φορείς Διαχείρισης, φέτος καταγράφηκε ως εξής:
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100005_22/10/2011_460068
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100006_22/10/2011_460067

  Το Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο Τήλου όπως παρουσιάζεται στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος είναι κατά τη γνώμη μου – ένα «υβρίδιο» οικολογικού πάρκου. Ενώ δεν αιτιολογείται η προτεινόμενη νομική κατοχύρωσή του (από αντίστοιχα οικολογικά δεδομένα) φοβάμαι ότι μελλοντικά θα νομιμοποιείται να εγείρει αξιώσεις και διεκδικήσεις (σε Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια) απαιτώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για τη λειτουργία και συντήρησή του.
  Στην Τήλο, από το 2000 δαπανήθηκαν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τη σύνταξη μελετών, την υλοποίηση κάποιων έργων ή εκδηλώσεων, (χρήματα που εξασφαλίστηκαν μέσω προγραμμάτων LIFE με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους κλπ) κυρίως με πολιτικές και οικολογικές παρεμβάσεις (που ήταν επίσης αδικαιολόγητες και έχουν αναφερθεί στα ΜΜΕ).
  Υπό την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας, η αναιτιολόγητη πριμοδότηση του Δήμου ή του φορέα που θέλει να διαχειρίζεται την Τήλο και τις γύρω νησίδες ως Ειδικό Πάρκο, πιστεύω πως πρέπει να τερματιστεί.
  Όταν το 2000 κάποιοι τοπικοί παράγοντες ξεκίνησαν να «χτίζουν» μέσω μελετών, πολιτικών πιέσεων και δημοσιευμάτων στα ΜΜΕ το οικολογικό του προφίλ της Τήλου τα οικολογικά του δεδομένα δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές που έπρεπε για να δικαιολογούνται τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί και ξοδευτεί στην περιοχή, υπό τον μανδύα της οικολογικής διαχείρισης.
  Σήμερα 10 χρόνια μετά την σύνταξη της πρώτης ΕΠΜ για την Τήλο και των γύρω νησίδων δεν έχει σημειωθεί καμία αξιόλογη μεταβολή στο οικολογικό προφίλ της περιοχής. Το γεγονός ότι από πέρυσι, και η Τήλος συμπεριλαμβάνεται πλέον στον γενικό κατάλογο των ΖΕΠ της Ελλάδας, αυτό δεν συνεπάγεται ότι προσδίδει στην περιοχή και κάποιο πλεονέκτημα έναντι άλλων περιοχών της Δωδεκανήσου. Επίσης πιστεύω ότι δεν προκύπτει από το ισχύον νομικό μας σύστημα ότι μπορεί να χαρακτηριστεί μια περιοχή ως Πάρκο με τόσο ειδικές προδιαγραφές διαχείρισης.

  Διαφωνώ με τον νεολογισμό που προωθείται, δηλαδή το Προτεινόμενο Πάρκο Τήλου να διοικείται αυτόνομα από τον Δήμο. Επίσης διαφωνώ με την πρόταση να εκδίδει ο Δήμος κανονισμό λειτουργίας, να ορίζει τις διαχειριστικές διατάξεις, να ορίζει, επιβάλλει και να εισπράττει πρόστιμα σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς λειτουργίας του εν λόγω Πάρκου κλπ.
  Επίσης θεωρώ απαράδεκτο που το αναρτημένο στη διαβούλευση προτεινόμενο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος δεν συνοδεύεται από το απαιτούμενο ενημερωτικό υλικό για την ενημέρωση των πολιτών (οι χάρτες, η ΕΠΜ έτους 2001 και αν υπάρχουν αλλαγές από τις πρώτες εκτιμήσεις των μελετητών οι διορθώσεις που έχουν γίνει, οι εκτιμήσεις – εκθέσεις των δημόσιων υπηρεσιών που έχουν ελέγξει τα οικολογικά και νομικά δεδομένα του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, οι αποφάσεις τοπικών φορέων, ο χάρτης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής που ήδη υπάρχει στην Τήλο κ.ά. σχετικά έγγραφα ή ενδιάμεσες αποφάσεις).

 • 27 Δεκεμβρίου 2011, 12:07 | WWF Ελλάς

  Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς θεωρεί ότι το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) για τον χαρακτηρισμού χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της περιοχής νήσου Τήλου ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο και ορισμό Φορέα Διαχείρισής του περιλαμβάνει θετικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση των οικολογικών αξιών του νησιού.

  Oι παρατηρήσεις που παραθέτει η οργάνωση έχουν ως αφορμή το γεγονός ότι η Τήλος αποτελεί την πρώτη περιοχή που προτείνεται να χαρακτηριστεί ως φυσικό περιφερειακό πάρκο βάσει των διατάξεων του ν. 3937/2011 αλλά και η πρώτη περιοχή της οποίας η διαχείρισης ανατίθεται μέσω του Π.Δ. χαρακτηρισμού σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Σημειώνεται ότι μεγάλη έκταση (βόρειο τμήμα) της Τήλου έχει θεσμοθετηθεί και ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ Κ746) όπου ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4.3 του άρθρου 5 του ν.3937/2011, γεγονός που δεν φαίνεται να αναγνωρίζεται από το ΠΔ.

  Δεν είναι σαφές αν η απόφαση του Γ.Γ. Νοτίου Αιγαίου που αναφέρεται στην παρ. 15 πληροί την υποχρέωση του ν. 3937/2011 για γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως Φυσικό Περιφερειακό Πάρκο.

  Υπενθυμίζεται η ανάγκη έκφρασης γνώμης και από την Επιτροπή Φύση.

 • 21 Δεκεμβρίου 2011, 14:59 | Κωνσταντίνος Δ. Τσιακμάκης

  Πολύ καλό! Πιστεύω ότι η όλη διαχείριση θα είναι αδιάφθορη και μια ακόμη περιοχή θα προστατεύεται ιδιαιτέρως. Πέραν αυτού, πρέπει να διευρύνουμε τους ήδη υπάρχοντες εθνικούς δρυμούς και πάρκα και να δημιουργήσουμε καινούρια. Μόνο η εξασφάλιση και επαναδημιουργία παρθένων περιοχών θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του πλανήτη, μακροπρόθεσμα.

 • 19 Δεκεμβρίου 2011, 08:20 | ioannis

  άλλη μια οικολογική απάτη, δηθεν προστασίας του οικοσυστήματος, χωρίς να ερωτηθούν οι άμεδα ενδιαφερόμενοι, οι κάτοικοι της Τήλου, η φύση δεν χρειάζεται χαρακτηρισμούς κα χάραξη ζωνών , χρειάζεται απλά παιδεία και συνείδηση, γι’ αυτό και διαφωνώ.

 • 15 Δεκεμβρίου 2011, 21:10 | ΚΑΤΙΑ

  Συμφωνώ απόλυτα με το Νίκο. 

   

  «Άλλο ένα Π.Δ. που έχει στηριχθεί σε κάποιαοικομελέτη για την οποία δεν γνωρίζουμε ούτε ποιός την έκανε, ούτε πόσο κόστισε, ούτε με ποιά διαδικασία ανατέθηκε σ’ αυτούς που ανατέθηκε και όλα τα υπόλοιπα αδιαφανή που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.

  Με όψιμους ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΤΕΣ που βρίσκουν πάντα ευκαιρίες να ροκανίζουν ευρωπαϊκά ή εθνικά «ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ».

   

  Λόγια που ακούγονται βαριά, αλλά που στην ουσία είναι αερολογίες και ασάφειες, όπως:

  §        
  «Βιώσιμη ανάπτυξη»

  §        
  «Οικοανάπτυξη»

  §        
  «Μοναδικό οικοσύστημα της Τήλου», λές και είναι το μόνο νησί στην Ελλάδα που έχει αυτό το οικοσύστημα

  §        
  «Προστασία από ανθρώπινες παρεμβάσεις», λες και ο άνθρωπος δεν είναι μέρος του οικοσυστήματος και ας μας πούνε τελικά, ποιός θα κάνει τους ελέγχους για την προστασία του περιβάλλοντος.

   

  Τα παραθυράκια για τους αετονύχηδες ορθανοιχτά βέβαια, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να χτίσουν την ξενοδοχειάρα τους, να χτίσουν τις βίλλες τους με τις πισίνες τους, κατά τα άλλα να προστατεύσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τα αποδημητικά, λες και θα προσγειωθούν στις ταράτσες των ξενοδοχείων θα ξεκουραστούν και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

  Όλα αυτά κύριοι είναι φούμαρα.

  Όλα γίνονται για τη ‘κονόμα.

  Δεν προστατεύεται έτσι το περιβάλλον.»

   

  Δυστυχώς κύριοι και κυρίες ΔΕΝ ΑΛΑΖΟΥΜΕ.

 • 11 Δεκεμβρίου 2011, 19:30 | Νίκος

  Άλλο ένα Π.Δ. που θα στηριχθεί σε μια άλλη οικομελέτη η οποία δεν γνωρίζουμε ποιός την έκανε, πόσο κόστισε, με ποιά διαδικασία ανατέθηκε σ’ αυτούς που ανατέθηκε και όλα τα υπόλοιπα αδιαφανή που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Με όψιμους οικοπροστάτες που βρίσκουν πάντα ευκαιρίες να ροκανίζουν ευρωπαϊκά ή εθνικά ευρώπουλα.
  Λόγια που ακούγονται βαριά, αλλά που στην ουσία είναι αερολογίες και ασάφειες, όπως «Βιώσιμη ανάπτυξη», «Οικοανάπτυξη», «Μοναδικό οικοσύστημα της Τήλου», λές και είναι το μόνο νησί στην Ελλάδα που έχει αυτό το οικοσύστημα, «Προστασία από ανθρώπινες παρεμβάσεις», λες και ο άνθρωπος δεν είναι μέρος του οικοσυστήματος και ας μας πούνε τελικά, ποιός θα κάνει τους ελέγχους για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ένας θηροφύλακας που πιθανόν και να μην υπάρχει στο νησί, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος που πιθανόν θα εδρεύουν στη Ρόδο και έχουν να αντιμετωπίσουν χιλιάδες περιπτώσεις για μονιμοποίηση αυθαιρέτων και δηλώσεις ημιυπαίθριων χώρων, που είναι υποστελεχομένες και έχουν χάσει τα αυγά και τα καλάθια;
  Τα παραθυράκια για τους αετονύχηδες ανοιχτά βέβαια, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να χτίσουν την ξενοδοχειάρα τους, να χτίσουν τις βίλλες τους με τις πισίνες τους, κατά τα άλλα να προστατεύσουμε τη χλωρίδα και την πανίδα καθώς και τα αποδημητικά, λες και θα προσγειωθούν στις ταράτσες των ξενοδοχείων θα ξεκουραστούν και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.
  Όλα αυτά κύριοι είναι φούμαρα. Όλα γίνονται για τη ‘κονόμα. Δεν προστατεύεται έτσι το περιβάλλον.
  Ρωτήστε κάποιο παλιό και ηλικιωμένο κάτοικο της Τήλου να σας πει πώς τόσα χρόνια οι παλαιότεροι κατάφεραν να διατηρήσουν το οικοσύστημα υγιές, πριν να αρχίσουν να ενδιαφέρονται γι’αυτό οι επ’ αμοιβή οικοπροστάτες και οικολογούντες.

 • 2 Δεκεμβρίου 2011, 19:44 | Τρυφων

  Συγχαρητήρια. Απαγορεύσατε το κυνήγι σε ακόμα μια περιοχή, τώρα ο κόσμος είναι ασφαλής. Τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι, τα προβλήματα της φύσης λύθηκαν. Συγχαρητήρια και στην οικολογική οργάνωση του νησιού, ξέρει και μπορεί να επηρεάζει πολιτικούς. Ακόμα ένα πάρκο δημιουργείται, χωρίς για ακόμα μια φορα να μας πει κάποιος, πως και με ποιους τρόπους, θα προστατεύεται και θα ελέγχεται.

 • 30 Νοεμβρίου 2011, 15:03 | Αθηναϊδα

  Μια στιγμή, για να καταλάβω: Δηλαδή σε καιρούς κρίσης, που πράγματι μας έχει «διαλύσει» όλους, είναι ασυμβίβαστη η οικολογική ανάπτυξη ενός τόπου; Και εν πάση περιπτώσει, πώς εννοείται η ανάπτυξη; Με κατασκευές εργοστασίων βαριάς βιομηχανίας και υψικαμίνους, για να γίνει ο τόπος νέα Ελευσίνα και Θριάσιο; Ή μόνο με κατασκευή μεγαλοξενοδοχείων 5 αστέρων, για υποδοχή πλούσιων ξένων, στους οποίους θα δουλεύουν οι έλληνες σαν γκαρσόνια και οι ελληνίδες σαν καμαριέρες; Υπηρέτες και υπηρέτριες δηλαδή. [και έστω, οι έλληνες και ελληνίδες υπηρέτες θα έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, ή στη θέση τους θα δουλεύουν άλλοι, ξένοι, με «μισθούς» πείνας;] Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Άλλο βέβαια το ζήτημα ότι οι σκοποί του νόμου (που βεβαίως πρέπει να προσδιορίζονται) πρέπει επιτέλους να εφαρμοστούν με βάση τους κανόνες της λογικής και της νοικοκυροσύνης, χωρίς ρουσφετολογικούς «χειρισμούς» και… «καπατσοσύνες» των επιτήδειων, που σίγουρα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να επιδιώξουν να τα «αρπάξουν». Εκεί χρειάζεται απόλυτα ιδιαίτερη προσοχή. Ας ξεκινήσει επιτέλους μια ευρωπαϊκού επιπέδου διαχείριση, μακρυά από τα ρουσφέτια και τις πελατειακές σχέσεις που μας κληρονόμησε η τουρκοκρατία και επισημοποίησε μετά ο Κωλέτης, και δυο αιώνες τώρα κρατιούνται με νύχια και με δόντια στη δημόσια ζωή μας και στις σχέσεις του κράτους και των πολιτευόμενων με τον πολίτη και μας ταλανίζουν, η δε περίφημη αξιοκρατία, και σαν λέξη ακόμα, μόνο σαν κοροϊδία ακούγεται. Αυτό είναι το ζητούμενο: η απόλυτη και ριζική αλλαγή στις σχέσεις κράτους και πολίτη προς τα πάνω.

 • 29 Νοεμβρίου 2011, 10:54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

  ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΣΡΕΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ. ΕΔΩ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΟΥΜΕ! ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΠΑΤΙΡΗΔΕΣ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ. ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ. ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ. ΕΤΣΙ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΡΙΦΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ!

 • 29 Νοεμβρίου 2011, 09:43 | Σοφία Ριζοπούλου

  Συμφωνώ

 • 28 Νοεμβρίου 2011, 18:06 | Αριστοτελης Ζήκος

  δεν καταλαβαίνω το νόημα του χαρακτηρισμού, γιατί πρέπει να χαρακτηριστεί ένας τόπος, γιατί πρέπει να χαραχτούν ζώνες, γιατί να γίνει διαβούλευση; Δεν μπορεί απλά να γίνει δουλειά χωρίς να εμπλέκεται o πρόεδρος και διάφοροι νόμοι. Άλωστε νόμοι σημαίνουν απαγορεύσεις και όχι προστασία. Ακόμα ένας τόπος απαγορευμένος και παρατημένος τελικά