Άρθρο 4

(Άρθρο 7α Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

1. Μετά το άρθρο 15Α του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 15Β ως ακολούθως:

«Άρθρο 15Β

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

1. Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, ως παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια θεωρούνται αυτά τα οποία αφορούν χρήση από τα οδικά οχήματα και μη οδικά κινητά μηχανήματα, τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και τα σκάφη αναψυχής όταν δεν βρίσκονται στην θάλασσα.

2. Οι Προμηθευτές της παρ. 3 καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) τον συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του,

β) τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας και

γ) αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία που θα καταδεικνύουν τον βαθμό και τρόπο συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει το παρόν άρθρο σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας.

Το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, κάθε Προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην αρχή που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας επίτευξης των στόχων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου την ανωτέρω έκθεση, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, επαληθευμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.

3. Υποχρέωση τήρησης των διαλαμβανομένων στην παρ. 2 για κάθε έτος αναφοράς και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά έχουν οι κάτωθι:

α) οι κάτοχοι αδειών εμπορίας κατηγορίας Α΄ του άρθρου 6 παρ. 4,

β) οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α,

γ) οι τελικοί καταναλωτές του άρθρου 3 περιπτώσεις 13 (α) και 13 (β),

δ) οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 περίπτωση (α),

ε) οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες του άρθρου 7 παρ. 10, καθώς επίσης και

στ) κάθε άλλο πρόσωπο κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου 3 παρ. 25, το οποίο δεν εντάσσεται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Οι ανωτέρω εγγράφονται σε ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών, ετήσιας διάρκειας, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

i) δύναται να εισάγονται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Προμηθευτών και άλλες κατηγορίες προμηθευτών,

ii) καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την τήρηση και την ενημέρωση του ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,

iii) ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα σχετικά με τη δομή, τις διαδικασίες κατάρτισης, ενημέρωσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου Προμηθευτών,

iv) ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

4. Οι εκθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους φορείς.

Η αναγνώριση του φορέα επαλήθευσης, όσον αφορά στην ικανότητα και την τεχνική του επάρκεια γίνεται με τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαλήθευση των εκθέσεων των Προμηθευτών σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά.

5. Οι Προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και μέχρι 10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. …/2011.

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να καθορίζονται ενδιάμεσα ποσοστά μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι δυνατόν να συμβάλλουν και πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση στα οχήματα αυτά.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η μεθοδολογία του υπολογισμού της εν λόγω συμβολής των ηλεκτρικών οδικών οχημάτων, ο μηχανισμός σύνδεσης της ως άνω υποχρέωσης των Προμηθευτών με την προαναφερθείσα δυνατότητα των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

6. Για την επίτευξη ενδεικτικού στόχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 επιπλέον της αναφερομένης στην παρ. 5 μείωσης 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια και μέχρι 4% επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω μέθοδοι για τη κάλυψή του, σε ποσοστό 2% η κάθε μία:

α) παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση σε οιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής ή/και χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας.

β) χρήση πιστωτικών μορίων, τα οποία αγοράζονται διά του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1931) όπως ισχύει σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, για μειώσεις στον τομέα της προμήθειας καυσίμων.

7. Ομάδα Προμηθευτών μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει από κοινού τις οικείες υποχρεώσεις μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων θερμοκηπίου κύκλου ζωής των παραγράφων 5 και 6. Στη περίπτωση αυτή, για τους σκοπούς των ιδίων ως άνω παραγράφων, η ομάδα Προμηθευτών νοείται ως ένας Προμηθευτής.»

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 11:07 | ΕΣΠΑΒ-ΣΒΙΒΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κοινή παρέμβαση των συνδέσμων ΕΣΠΑΒ (Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων) και ΣΒΙΒΕ,(Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδος) στην διαβούλευση για το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

  Ε’ ενδιάμεσοι στόχοι.

  Στο άρθρο 4 §1.5, προβλέπεται η δυνατότητα να επιβληθούν ενδιάμεσοι στόχοι το 2014 και το 2017. Όμως η αρμόδια επιτροπή είχε καταλήξει στο να προβλέπονται ενδιάμεσοι στόχοι με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί η μείωση 6% σε 1-2 χρόνια και ότι η μή ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων θα καταστήσει πρακτικά αδύνατη την επίτευξη του τελικού στόχου το 2020. Με την άποψη αυτήν είχαν συμφωνήσει όλοι εκτός των διυλιστηρίων και των εταιριών εμπορίας. Θεωρούμε ότι η ορθότητα της άποψης της πλειοψηφίας της επιτροπής είναι προφανής και ζητάμε την επαναφορά του κειμένου στο προταθέν από αυτήν ως εξής:

  5 Οι Προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% (τουλάχιστον 2% έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τουλάχιστον 4% έως την 31η Δεκεμβρίου 2017), και μέχρι 10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010.
  Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. …/2011.
  Για την επίτευξη …

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 11:53 | ΕΣΠΑΒ-ΣΒΙΒΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Κοινή παρέμβαση των συνδέσμων ΕΣΠΑΒ (Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοκαυσίμων) και ΣΒΙΒΕ,(Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδος) στην διαβούλευση για το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»
  Ε’ ενδιάμεσοι στόχοι.

  Στο άρθρο 4 §1.5, προβλέπεται η δυνατότητα να επιβληθούν ενδιάμεσοι στόχοι το 2014 και το 2017. Όμως η αρμόδια επιτροπή είχε καταλήξει στο να προβλέπονται ενδιάμεσοι στόχοι με το σκεπτικό ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί η μείωση 6% σε 1-2 χρόνια και ότι η μή ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων θα καταστήσει πρακτικά αδύνατη την επίτευξη του τελικού στόχου το 2020. Με την άποψη αυτήν είχαν συμφωνήσει όλοι εκτός των διυλιστηρίων και των εταιριών εμπορίας. Θεωρούμε ότι η ορθότητα της άποψης της πλειοψηφίας της επιτροπής είναι προφανής και ζητάμε την επαναφορά του κειμένου στο προταθέν από αυτήν ως εξής:

  5 Οι Προμηθευτές οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% (τουλάχιστον 2% έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τουλάχιστον 4% έως την 31η Δεκεμβρίου 2017), και μέχρι 10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με βασικό πρότυπο καυσίμου, το οποίο προκύπτει από μεθοδολογία προσδιοριζόμενη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα το 2010.
  Η μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. …/2011.
  Για την επίτευξη …