Άρθρο 2: Ορισμοί

(Άρθρο 2 Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 2 Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 περ. 2 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. Πραγματική τιμή: η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για ορισμένες ή όλες τις φάσεις μιας συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμου, η οποία υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος 3 μέρος Γ του παρόντος νόμου.

β. Τυπική τιμή: εκτίμηση της μείωσης των αντιπροσωπευτικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για συγκεκριμένη οδό παραγωγής βιοκαυσίμων.

γ. Προκαθορισμένη τιμή: τιμή η οποία προκύπτει βάσει τυπικής τιμής με την εφαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων και η οποία, υπό συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής.

δ. Οικονομικός φορέας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον Προμηθευτή.

ε. Φορέας επαλήθευσης: το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο – οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. ή άλλο ισότιμο οργανισμό – εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές.

2. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, Οργάνωση της αγοράς Πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄230) όπως ισχύουν και οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ. (ΦΕΚ Α΄129) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, αντίστοιχα, ως ακολούθως:

«Βιομάζα: το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων (residues) βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους βιομηχανικών δραστηριοτήτων (related industries), συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων.

Βιοκαύσιμα: τα υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης (for transport), τα οποία παράγονται από βιομάζα.»

3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει αντικαθίσταται και μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 8α ως εξής:

«Βιορευστά: τα υγρά καύσιμα για ενεργειακούς σκοπούς εκτός από κίνηση (for transport), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας και της θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία παράγονται από βιομάζα.»

4. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 23 έως και 25 ως ακολούθως:

«23. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής: όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CO2, CH4 και N2O που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.

24. Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας: η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CO2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη δια του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του).

25. Προμηθευτής: ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.»

5. Οι παράγραφοι 2 και 10 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές ενέργειας, ήτοι αιολική, ηλιακή, αεροθερμική, γεωθερμική, υδροθερμική και θαλάσσια ενέργεια, υδροηλεκτρική, από βιομάζα, από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από τα αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια. Ως αεροθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στον αέρα, ως γεωθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας κάτω από τη στερεή επιφάνεια της γης και ως υδροθερμική ενέργεια νοείται η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη υπό μορφή θερμότητας στα επιφανειακά ύδατα.»

«10. Εγγύηση προέλευσης: ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο χρησιμεύει μόνον ως απόδειξη προς τον τελικό καταναλωτή ότι δεδομένο μερίδιο ή ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές.»

6. Μετά την παράγραφο 30 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει προστίθενται παράγραφοι 30α, 30β και 30γ, ως ακολούθως:

«30α. Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας: τα ενεργειακά βασικά αγαθά (commodities) που παραδίδονται για ενεργειακούς σκοπούς στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στα νοικοκυριά, στις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών, στη γεωργία, στη δασοκομία και στην αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από τον ενεργειακό κλάδο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατά τη διανομή και τη μεταφορά.

30β. Καθεστώς στήριξης: κάθε μέσο, καθεστώς ή μηχανισμός που δρομολογείται από τις αρχές της χώρας ή ομάδα κρατών μελών στην οποία η χώρα συμμετέχει και προάγει τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μειώνοντας το κόστος της εν λόγω ενέργειας, αυξάνοντας την τιμή πώλησής της ή αυξάνοντας, με την επιβολή υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή με άλλον τρόπο, τις αγοραζόμενες ποσότητες της εν λόγω ενέργειας. Στα καθεστώτα στήριξης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις, οι φορολογικές απαλλαγές ή μειώσεις, οι επιστροφές φόρου, τα καθεστώτα στήριξης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν πράσινα πιστοποιητικά, και τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των τιμών συμπεριλαμβανομένων των εγγυημένων τιμών αγοράς και της καταβολής πριμοδοτήσεων.

30γ. Τηλεθέρμανση ή τηλεψύξη: η διανομή θερμικής ενέργειας υπό μορφή ατμού, ζεστού νερού ή ψυχρών υγρών (chilled liquids), από μια κεντρική πηγή παραγωγής μέσω δικτύου σε πολλά κτίρια ή τόπους, για τη θέρμανση ή ψύξη χώρων και τη βιομηχανική θέρμανση ή ψύξη.»

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το νόμο αυτό.

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 11:58 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ως επιστημονικός και ερευνητικός φορέας χαιρετίζει την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια που πραγματοποιείται από το ΥΠΕΚΑ που προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει εδώ και πολλά έτη, στην ελληνική νομοθεσία.

  Λαμβάνοντας σαν αφορμή την παρούσα διαβούλευση θέλουμε να τονίσουμε-υπογραμμίσουμε τον ορισμό για τη βιομάζα σύμφωνα και με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και τον Ν 3468/06 ΦΕΚ Α’ 129/27/6/06 . Σύμφωνα με αυτούς :

  Βιομάζα: Το βιοαποδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται από τις γεωργικές, συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών, τις δασοκομικές και τις συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων και απορριμμάτων.

  Φρονούμε πως η αντικατάσταση του όρου «αστικά λύματα και απορρίμματα», όπως φαίνονται στον παραπάνω ορισμό, με τον όρο «οικιακά απορρίμματα», όπως προτείνεται από το νέο σχέδιο νόμου (Άρθρο 2, Ορισμός 2), παραλείπει τα αστικά λύματα από τον ορισμό της βιομάζας.

  Κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, καθώς τα αστικά λύματα είναι περίπου 80-85% βιοαποδομήσιμο κλάσμα (λόγω ύπαρξης αδρανών υλικών και οργανικού φορτίου μη βιοαποδομήσιμου) και κατ’ επέκταση βιομάζα.

  Προτείνουμε ο ορισμός της βιομάζας να παραμείνει, όπως ορίζεται στο Ν 3468/06 και να μην πραγματοποιηθεί αντικατάστασή του.

  Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.wtert.gr

  Με εκτίμηση,

  Ευστράτιος Καλογήρου
  Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
  Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
  Κ: +30 6937095210
  synergia@synergia.com.gr