Δημόσια Διαβούλευση του προσχεδίου νόμου «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το προσχέδιο νόμου που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μέρος της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ έχει ήδη ενσωματωθεί με το ν. 3851/2010, ενώ οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ενσωματώνονται με την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 316/2010.

Η κυβέρνηση συνεχίζει τη διαδικασία διαλόγου, προκειμένου να προχωρήσουμε με απόλυτη διαφάνεια στην αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τους φορείς να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου.

Υπουργός ΠΕΚΑ
Γιώργος Παπακωνσταντίνου

 

* Η διαβούλευση παρατείνεται μέχρι και 30 Ιανουαρίου 2012.