Άρθρο 03: Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου

Οι έλεγχοι γίνονται με βάση τις σχετικές μελέτες που έχουν υποβληθεί στην οικεία Υ.ΔΟΜ. και με βάση τα στοιχεία και το έντυπο της Ταυτότητας Κτιρίου, του ν.3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 62), το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί προηγουμένως από τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.

Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός)
α) Για τις εργασίες δόμησης σε υφιστάμενο έργο (επισκευής, ανακαίνισης, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, αλλαγής όψεων, αλλαγής χρήσης κλπ), ο έλεγχος πραγματοποιείται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την άδεια δόμησης.
β) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων ο έλεγχος πραγματοποιείται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης και αφορά στη διαπίστωση της κατεδάφισης σύμφωνα με την άδεια κατεδάφισης.
γ) Για τις εργασίες περιτοιχίσεων ο έλεγχος πραγματοποιείται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών περιτοίχισης και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με τη σχετική άδεια.

Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος
«ο πρώτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει και αφορά στην τήρηση της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίωσης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
Συγκεκριμένα ελέγχονται:
1. Το περίγραμμα του κτιρίου και ιδίως η θέση του στο οικόπεδο και οι διαστάσεις του.
2. Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
3. Η στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
4. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των θεμελίων και των υποστυλωμάτων.
5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει.
6. Η ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες (φωλιές, αποκάλυψη οπλισμών κλπ).
7. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
8. Η εφαρμογή και τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης.

Κατηγορία Γ΄: ενδιάμεσος έλεγχος
«ο δεύτερος έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, του ύψους, της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, του είδους της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης, του εύρους του αντισεισμικού αρμού, των διαστάσεων των εξωστών και των υποδομών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του πρώτου ελέγχου και στη συνέχεια ελέγχονται:
1. Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (σημείο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους έως το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του δώματος).
2. Το ύψος της στέγης και το ελεύθερο ύψος των ορόφων.
3. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία).
4. Η ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες (φωλιές, αποκάλυψη οπλισμών κλπ).
5. Οι αναμονές σε περίπτωση πρόβλεψης προσθήκης καθ΄ ύψος.
6. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
7. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων.
8. Η θέση και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, cour anglaise, καμινάδες, τζάκια).
9. Το είδος της τοιχοποιίας (εξωτερικής και πλήρωσης).
10. Το πάχος και τα χαρακτηριστικά του θερμομονωτικού υλικού.
Αν προβλέπεται τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, τότε ο έλεγχος διενεργείται μετά την τοποθέτησή της.
11. Η ύπαρξη παθητικών συστημάτων (ηλιακό αίθριο, ηλιακή καμινάδα, τοίχος Trombe).
12. Οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:
– τα λεβητοστάσια ως προς τη θέση, τις διαστάσεις, το άνοιγμα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον,
– τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, καθώς επίσης και η άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα.

Κατηγορία Β΄ και Γ΄ και προσθήκες καθ΄ ύψος της Κατηγορίας Α΄: τελικός έλεγχος
«ο τρίτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση κτιρίου ή της προσθήκης και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, των όψεων, του συνολικού ύψους, των διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων αν υπάρχουν, τις τελικές στάθμες, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του αρχικού ή του ενδιάμεσου ελέγχου, αν υπάρχει, και ιδίως οι εξωτερικές διαστάσεις, το συνολικό ύψος, οι τελικές στάθμες, οι διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων και ακολούθως ελέγχονται:
Α. Για τις περιπτώσεις των κατηγοριών Β’, Γ’(α) και για τις προσθήκες καθ΄ ύψος της κατηγορίας Α’:
1. Οι όψεις και συγκεκριμένα:
– το είδος, η μορφή και η επικάλυψη της στέγης (εάν υπάρχει),
– η θέση και οι διαστάσεις των περγκολών, επενδύσεων, καμινάδων κλπ,
– η ύπαρξη αρχιτεκτονικών προεξοχών,
– η ύπαρξη σκιάστρων,
– η ύπαρξη φυτεμένων επιφανειών,
– η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις προστασίας, σύμφωνα με την έγκριση της οικείας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής (διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών οικισμών κλπ).

2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:
– η τήρηση της φυτοκάλυψης του προκηπίου και του ακαλύπτου χώρου (π.χ. η ύπαρξη της υποχρεωτικής φυτοκάλυψης),
– η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών) και των απαραίτητων οδεύσεων,
– η ύπαρξη και η θέση ειδικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων (κολυμβητικές δεξαμενές, φρεάτια κλπ).

3. Από το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης συγκεκριμένα:
– η απορροή των ομβρίων υδάτων στο ρείθρο του πεζοδρομίου,
– η μή διέλευση δικτύων, εγκαταστάσεων συσκευών από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα ξένων ιδιοκτησιών, ανοιχτά φρεάτια λυμάτων σε κύριους χώρους κλπ.),
– η θέση των δεξαμενών λυμάτων (αν υπάρχουν).

4. Από τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού:
– η τελική θέση των μονάδων παραγωγής θερμότητας και ψύξης,
– οι καμινάδες του λεβητοστασίου και των εστιών καύσης και το ύψος απόληξής τους (1μ πάνω από όμορα κτήρια),
– η θέση απόληξης της πρόβλεψης των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού,
– η θέση και ο τύπος συστημάτων ΑΠΕ.

5. Από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:
– η θέση του ιδιωτικού υποσταθμού ΔΕΗ (αν υπάρχει).

6. Για τις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων, ανυψωτικών μηχανημάτων και πιθανού ελέγχου ενεργητικής πυροπροστασίας, η ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εγκατάστασης του αρμοδίου φορέα.

Β. Για τις περιπτώσεις της κατηγορίας Γ(β) ελέγχονται επιπλέον από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής:

1. Στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου:
– οι προβλεπόμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

2. Το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης και συγκεκριμένα:
– η ύπαρξη γενικού διακόπτη για κάθε ιδιοκτησία,
– τα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Εάν πρόκειται για ηλιακούς συλλέκτες ελέγχεται το είδος, η επιφάνεια και η θέση τους,
– η θέση της απόληξης των φρεατίων και των αντλιών και η ύπαρξη βαλβίδας αντεπιστροφής στο κεντρικό φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης πόλης,
– η μη διέλευση δικτύων, εγκαταστάσεων συσκευών από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα ξένων ιδιοκτησιών, ανοιχτά φρεάτια λυμάτων σε κύριους χώρους κλπ.),
– ο τύπος των δεξαμενών λυμάτων (αν υπάρχουν).

3. Το σύστημα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού: η βασική δομή των εγκαταστάσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα βασικά στοιχεία των υποβαλλόμενων μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ό,τι αφορά το σύστημα παραγωγής, το δίκτυο διανομής, τα μέσα απόδοσης θέρμανσης/ψύξης (τερματικές συσκευές), τις απαιτήσεις αερισμού. Περαιτέρω ελέγχονται:
– ο τύπος των μονάδων παραγωγής θερμότητας και ψύξης,
– οι καμινάδες του λεβητοστασίου και των εστιών καύσης και το ύψος απόληξής τους (1μ πάνω από όμορα κτήρια),
– η μη διέλευση δικτύων / εγκαταστάσεων συσκευών από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ύπαρξη δεξαμενών πετρελαίου και λεβητοστάσια σε εξωτερικούς χώρους κλπ.),
– η ύπαρξη συστημάτων ΑΠΕ (για ιδία χρήση ή για πώληση).

4. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:
– η ύπαρξη γειώσεων (σύμφωνα και με το πρότυπο HD384 και τους λοιπούς ισχύοντες κανονισμούς),
– η ύπαρξη ηλεκτρονόμων διαρροής (ρελέ) στους πίνακες φωτισμού,
– η θέση του ιδιωτικού υποσταθμού ΔΕΗ (αν υπάρχει).

5. Οι εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων (αν υπάρχουν) και συγκεκριμένα:
– για την περίπτωση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, ελέγχεται η «Βεβαίωση Κατασκευής Δικτύου Φυσικού Αερίου» από τον αρμόδιο ελεγκτικό φορέα (π.χ. ΕΠΑ Αττικής),
– για την περίπτωση εγκαταστάσεων υγραερίου, ελέγχεται η εφαρμογή της υποβαλλόμενης μελέτης. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκπόνηση μελέτης για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, εξετάζεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας και του Κανονισμού Υγραερίου.

6. Οι εγκαταστάσεις ανυψωτικών μηχανημάτων και συγκεκριμένα:
– έλεγχος της νομιμότητας των εγκαταστάσεων από τις σχετικές άδειες λειτουργίας και τις εγκρίσεις τους από τους αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.
– Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που δεν χρειάζονται άδεια λειτουργίας, ελέγχεται η σχετική βεβαίωση του εγκαταστάτη.

7. Η Αντικεραυνική Προστασία: ελέγχεται ο τύπος, τα χαρακτηριστικά και το πλήθος των στοιχείων της εγκατάστασης.

 • 3 Φεβρουαρίου 2012, 16:31 | azoulias

  Πρέπει να δούμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το θέμα δεοντολογίας και αθέμιτου ανταγωνισμού ιδιαίτερα σε μικρές κοινότητες. Τι θα γίνεται σε κάποιο νησί με 8-10 μηχανικούς. Είναι προφανές (με τις νοοτροπίες που κυριαρχούν) ότι αν δεν ισχύσουν κάποια ασυμβίβαστα κριτήρια εντοπιότητας οι ελεγκτές δόμησης που θα επιλέγονται, θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στους άλλους. Σε συνάρτηση μ’ αυτό είναι και το θέμα των αμοιβών τους. Αν δεχθούμε ότι θα υπάρχει μετακίνηση σε γειτονική περιοχή ή δήμο τότε πρέπει να ληφθεί υπ’όψη το κόστος των οδοιπορικών και του χρόνου μετακίνσης. Επίσης της Επιφάνειας που θα ελέγχεται καθώς και της πολυπλοκότητας της μορφής του. (Μια μεγάλη μονόχωρη ορθογώνια βιομηχανική αποθήκη ελέγχεται πολύ πιό εύκολα από ένα μικρότερο σε επιφάνεια συγκρότημα κατοικιών ίδιας επιφανείας). Δεδομένου ότι την στιγμή του ελέγχου ο ελεγκτής δεν λειτουργεί σαν ελεύθερος επαγγελματία άλλά σαν κρατικός εντεταλμένος θα μπορεί να ορισθεί μια ελέχιστη αμοιβή πλαφόν (300 ευρώ – ημερήσια απασχόληση) προσαυξημένη με ένα ποσοστό επί της επιφανείας ( χ% της επιφανείας του έργου). Να υπάρχει μειωτικός συντελεστής για κτίρια με απλή μορφή αλλά με μεγάλη επιφάνεια (π.χ αγροτικές και βιομηχανικές αποθήκες).

 • 3 Φεβρουαρίου 2012, 15:03 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πρέπει να καθοριστεί η αμοιβή του επιθεωρητή δόμησης για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
  Αν η αμοιβή υπόκειται στον 3919 θα πρέπει να υπολογιστεί η νόμιμη αμοιβή βάσει του αρ 102 του ΠΔ 696/74(ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση).
  Επειδή όμως το έργο του ελεγκτή δόμησης είναι για λογαριασμό του κράτους, πιστεύω ότι πρέπει να καθοριστούν αμοιβές που να είναι ανάλογες του μεγέθους του έργου, με ελάχιστο τουλάχιστον της τάξεως των 300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για κτήρια μέχρι 150μ2 (η αποζημιώση ενός μέσης εμπειρίας μηχανικού για απασχόληση 4-5ώρες).
  ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ, χαμηλή τιμολόγηση θα οδηγήσει σε αποχή μηχανικών από το αντικείμενο και σε δρόμους απαξίωσης του θεσμού και διαφθορά!

 • 3 Φεβρουαρίου 2012, 15:53 | Μ. ΤΖΑΡΑΣ

  Θεωρώ απαραίτητο να καθοριστεί η αμοιβή του επιθεωρητή δόμησης για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
  Αν η αμοιβή υπόκειται στον 3919 θα πρέπει να υπολογιστεί η νόμιμη αμοιβή βάσει του αρ 102 του ΠΔ 696/74(ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση).
  Επειδή όμως το έργο του ελεγκτή δόμησης είναι για λογαριασμό του κράτους, πιστεύω ότι πρέπει να καθοριστούν αμοιβές που να είναι ανάλογες του μεγέθους του έργου, με ελάχιστο τουλάχιστον της τάξεως των 300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για κτήρια μέχρι 150μ2 (η αποζημιώση ενός μέσης εμπειρίας μηχανικού για απασχόληση 4-5ώρες).
  Προσοχή!ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ, χαμηλή τιμολόγηση θα οδηγήσει σε αποχή μηχανικών από το αντικείμενο και σε δρόμους απαξίωσης του θεσμού και διαφθορά!

 • 3 Φεβρουαρίου 2012, 15:59 | Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΊΤΗΣ

  Θεωρώ απαραίτητο να καθοριστεί η αμοιβή του επιθεωρητή δόμησης για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
  Αν η αμοιβή υπόκειται στον 3919 θα πρέπει να υπολογιστεί η νόμιμη αμοιβή βάσει του αρ 102 του ΠΔ 696/74(ωριαία ή ημερήσια αποζημίωση).
  Επειδή όμως το έργο του ελεγκτή δόμησης δεν αφορά ιδιωτική συναλλαγή αλλά λειτουργία για λογαριασμό του κράτους, πιστεύω ότι πρέπει να καθοριστούν αμοιβές που να είναι ανάλογες του μεγέθους του έργου με ελάχιστο τουλάχιστον της τάξεως των 300 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Το ποσό αυτό δεν είναι αυθαίρετο, αλλά είναι η αποζημιώση ενός μέσης εμπειρίας μηχανικού για απασχόληση 4-5ώρες.
  Προσοχή!ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ, χαμηλή τιμολόγηση θα οδηγήσει σε αποχή μηχανικών από το αντικείμενο και σε δρόμους απαξίωσης του θεσμού και όχι μόνον!

 • 3 Φεβρουαρίου 2012, 13:14 | Καραβαλάκης Τάσος

  «4. Από τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού :»

  «- η θέση και ο τύπος συστημάτων ΑΠΕ»

  Αυτή την στιγμή, ένας τύπος ΑΠΕ που προωθείται, είναι τα ηλιακά θερμικά (ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλιακή υποβοήθηση θέρμανσης, κ.α.).
  Αυτή την στιγμή ο ΚΕΝΑΚ διαστασιολογεί με την αναγκαία επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών που προκύπτει, ασχέτως του πόσο αποδίδει ένας ηλιακός συλλέκτης. Θα μπορούσε κάποιος να βάλει έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, ο οποίος διαθέτει συλλέκτες φτιαγμένους από ένα τελάρο, μέσα μια σκούρη επιφάνεια και ένα τζάμι, να το αποκαλέσει «επιλεκτικό», να κοστίζει αυτός 20 ευρώ και να θεωρείται πως ένας τέτοιος συλλέκτης είναι ίδιος με κάποιον που κοστίζει 200 ευρώ.
  Το ερώτημα είναι: Μήπως δεν θα έπρεπε να πουλάμε ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες με βάση την επιφάνεια που διαθέτουν, αλλά μήπως θα έπρεπε να πουλάμε KWh/ έτος που ένας ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να προσφέρει?
  Ποιός προστατεύει τον τελικό καταναλωτή από το να βάλει έναν «διακοσμητικό» ηλιακό θερμοσίφωνα?
  Μας ενδιαφέρει σε 3.000.000 σπίτια να μπουν προϊόντα που θα κάνουν όντως εξοικονόμηση 1.000.000.000 ευρώ συνολικά/ έτος, ή μας νοιάζει να βάλουμε οτιδήποτε πάνω στην ταράτσα?

  Το ΚΕΝΑΚ αυτή την στιγμή βασίστηκε σε ένα λογισμικό προσομοίωσης ηλιακής απολαβής, το οποίο έχει λάθη και όχι πάνω σε Ευρωπαϊκά πρότυπα απόδοσης και αξιοπιστίας.

  tasos.karavalakis@gmail.com

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 21:19 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ

  Οι ελεγκτές δόμησης – ως ελεγκτές περιβάλλοντος – πρέπει αυτό κυρίως να διασφαλίζουν. Ελέγχουν δηλαδή τη σχέση ιδιωτικού προς Δημόσιο, ήτοι το καμπαρί, τη φύτευση και την ενεργειακή υποδομή του ακινήτου.
  Δεν πρέπει να επιτραπεί στην περιπτωσιολογία να ανοίξει εκ νέου την κερκόπορτα της κακοδιοίκησης. Προς το σκοπό αυτό μπορεί π.χ. να καθοριστούν όρια ανοχών τέτοια που δεν θα καθιστούν τον πολίτη επαίτη των συνταγματικών του δικαιωμάτων, τον δε επιβλέποντα έρμαιο αστικοποινικών επιβουλών – εκβιασμών.

 • 2. Άρθρο 3 «Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου»
  – Η παράγραφος «Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος» του Άρθρου 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Ο πρώτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει και αφορά στην τήρηση της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίωσης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης, και στην τήρηση της υποχρέωσης διασφάλισης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, όπου αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία».
  Συγκεκριμένα ελέγχονται:
  1. Το περίγραμμα του κτιρίου και ιδίως η θέση του στο οικόπεδο και οι διαστάσεις του.
  2. Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
  3. Η στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
  4. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των θεμελίων και των υποστυλωμάτων.
  5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει.
  6. Η ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες (φωλιές, αποκάλυψη οπλισμών κλπ).
  7. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
  8. Η εφαρμογή και τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης.
  9. Η διασφάλιση οριζόντιας και κατακόρυφης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία».
  – Στην παράγραφο «Κατηγορία Γ΄: ενδιάμεσος έλεγχος» του Άρθρου 3 να συμπληρωθεί εδάφιο 13 ως ακολούθως:
  «Ο δεύτερος έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, του ύψους, της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, του είδους της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης…….
  ……..
  1. Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (σημείο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του εδάφους έως το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του δώματος). …….
  ………..
  13) Η διασφάλιση οριζόντιας και κατακόρυφης πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία».

  – Η παράγραφος «Κατηγορία Β΄ και Γ΄ και προσθήκες καθ’ ύψος της Κατηγορίας Α΄: τελικός έλεγχος» του Άρθρου 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  « ‘ο τρίτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση κτιρίου ή της προσθήκης και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, των όψεων, του συνολικού ύψους, των διαστάσεις των ημιυπαίθριων χώρων αν υπάρχουν, τις τελικές στάθμες, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης’.
  Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του αρχικού ή του ενδιάμεσου ελέγχου, αν υπάρχει, και ιδίως οι εξωτερικές διαστάσεις, το συνολικό ύψος, οι τελικές στάθμες, οι διαστάσεις των ημιυπαιθρίων χώρων και ακολούθως ελέγχονται:
  Α. Για τις περιπτώσεις των κατηγοριών Β’, Γ’(α) και για τις προσθήκες καθ΄ ύψος της κατηγορίας Α’:
  1. Οι όψεις και συγκεκριμένα:
  – το είδος, η μορφή και η επικάλυψη της στέγης (εάν υπάρχει),
  – η θέση και οι διαστάσεις των περγκολών, επενδύσεων, καμινάδων κλπ,
  – η ύπαρξη αρχιτεκτονικών προεξοχών,
  – η ύπαρξη σκιάστρων,
  – η ύπαρξη φυτεμένων επιφανειών,
  – η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις προστασίας, σύμφωνα με την έγκριση της οικείας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής (διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών οικισμών κλπ) και των ισχυουσών διατάξεων για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.
  2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα:
  – η τήρηση της φυτοκάλυψης του προκηπίου και του ακαλύπτου χώρου (π.χ. η ύπαρξη της υποχρεωτικής φυτοκάλυψης),
  – η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών) και των απαραίτητων οδεύσεων,
  – η ύπαρξη και η θέση ειδικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων (κολυμβητικές δεξαμενές, φρεάτια κλπ).
  – η διασφάλιση πρόσβασης και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων».

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 12:23 | Στέλλα

  Ποιος θα φυλάει τους φύλακες θα ρωτήσω εγώ.
  Όταν ο κάθε ελεγκτής μπορεί να ελέγξει ένα κτίριο σε τέτοιο βαθμό ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κατάχρηση της εξουσίας αυτής , συνοδευόμενη από εκβιασμούς, χρηματικές συναλλαγές κλπ, κλπ.
  Επίσης αν όντως πρόκειται να ελέγχεται τόσο λεπτομερώς μια κατασκευή γιατί να αναλώνονται οι επιβλέποντες, και να μην αναλαμβάνει την επίβλεψη διορισμένος από το κράτος μηχανικός για να μην γίνεται 2 φορές η ίδια δουλειά;
  Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο έλεγχος της τήρησης των όρων δόμησης είναι ο βασικότερος, όπως επίσης της εφαρμογής της μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και της τήρησης των εγκεκριμένων όψεων.
  Δεν καταλαβαίνω γιατί να ποινικοποιούμε τα πάντα, ένας οπτικός έλεγχος ως προς τα παραπάνω θεωρώ ότι θα ήταν αρκετός και αποτρεπτικός.

 • 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:43 | Βρασίδας Γραφάκος

  Κατηγορία Β΄ και Γ΄ και προσθήκες καθ΄ ύψος της Κατηγορίας Α΄: τελικός έλεγχος
  6. Για τις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων, ανυψωτικών μηχανημάτων και πιθανού ελέγχου ενεργητικής πυροπροστασίας, η ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εγκατάστασης του αρμοδίου φορέα

  Στο στάδιο που γίνεται ο συγκεκριμένος έλεγχος, η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα είναι πολύ αργά να εξεταστεί γιατί το κτίριο θα έχει σχεδόν κατασκευαστεί. Ο έλεγχος της μελέτης ενεργητικής πυρ/σιας γίνεται πριν βγει η άδεια δόμησης (Ν. 4030 αρ. 3 παρ. 2.η). Επιπλέον στο συγκεκριμένο στάδιο δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυρασφαλείας από την Π.Υ. επειδή αυτό χορηγείται όταν σχεδόν είναι έτοιμη να λειτουργήσει μια επιχείρηση όποτε και μπορεί να γίνει ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Συνεπώς είναι μάλλον καλύτερα να απαλειφτεί η ανωτέρω διάταξη τουλάχιστον ως προς την πυρασφάλεια γιατί δεν μπορεί έτσι κι αλλιώς να εφαρμοστεί και θα δημιουργήσει μόνο παρανοήσεις.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 20:01 | Τατιάνα

  Το πρώτο που θα πρέπει να καθορισθεί είναι εάν ο έλεγχος στον οποίοο είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ελεγκτής δόμησης αναφέρεται σε:
  α.πολεοδομικές και κτηριοδομικές παραβάσεις
  β.ποιοτικές της κατασκευής.
  Από αυτά που διαβάζω καταλαβαίνω ότι έχουμε να κάνουμε με το (α) και λίγο με το (β); Είναι βασικό να ορισθούν πλήρως, να ομαδοποιηθούν ανά είδος και ο ελεγκτής δόμησης να ξέρει ακριβώς τις ευθύνες του αλλά και τα δικαιώματά του.
  Αρχικός Έλεγχος.
  1.Τα 1-περίγραμμα/2-πλάγιες αποστάσεις/3-στάθμη θεμελίωσης/7-αντισεισμικός αρμός, αναφέρονται στην τήρηση του διαγράμματος κάλυψης άρα βασικών όρων δόμησης. Ο έλεγχος των στοιχείων αυτών είναι πολύ βασικός και ίσως θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την κατασκευή των ξυλοτύπων των θεμελίων υποστηλωμάτων και τοιχείων και πρίν το σιδέρωμα ώστε τυχόν λάθη να μπορούν να διορθωθούν με μικρό κόστος για τον εργοδότη. Βέβαια κάποιος θα πεί »ας πρόσεχε». Δεκτό και αυτό αλλά ας μήν το αντιμετωπίζουμε εκδικητικά.
  2.Πολλές φορές ο ξυλότυπος, το σιδέρωμα και η σκυροδέτηση της θεμελείωσης γίνεται τμηματικά λόγω ειδικής μελέτης, όγκου κλπ. Πότε θα γίνει ο έλεγχος.
  3.Το 3 αναφέρει την στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Ενίοτε το φυσικό έδαφος έχει χαθεί. Θα πρέπει να αναζητηθούν σταθερές στάθμες εκτός του συγκεκριμένου οικοπέδου αναλόγως που βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται και στα σχέδια.
  4.Τα 4 και 5 θα πρέπει να αναφέρονται στις θέσεις και τις διαστάσεις των θεμελείων.
  5.Το 6 δεν έχει νόημα αφού δεν έχει γίνει η σκυροδέτηση.
  Ενδιάμεσος Έλεγχος
  Μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας είναι πλέον αργά να διορθωθούν οι παραβάσεις των εξ. διαστάσεων, του ύψους, το εύρος του αντισεισμικού αρμού, οι διαστάσεις και οι θέσεις των εξωστών.
  1.Το 1 αναφέρει το τελικά διαμορφωμένο έδαφος γεγονός το οποίο δεν υφίσταται σ’ αυτή τη φάση.
  2.Το 5 μιλάει για τις αναμονές. Μόνο πρίν τη σκυροδέτηση μπορούμε να έχουμε το σωστό έλεγχο για το θέμα αυτό.
  3.Το 10 αναφέρετει στην μόνωση. Είναι αδύνατο να ελεγθεί μετά την κατασκευή της τοιχοποιίας.
  Τελικός Έλεγχος.
  Ελέγχει κατ’ αρχήν όλα όσα έχουν ήδη ελεγχθεί, άρα την δουλειά των προηγούμενων ελεγκτών δόμησης. Οι αυθαιρεσίες σε σχέση με το διάγραμμα κάλυψης δεν μπορούν πλέον να διορθωθούν. Άρα πιθανόν να έχουμε και πάλι ένα ακόν\μη κτήριο με μικρές ή μεγάλες αυθαιρεσίες.
  Συμπέρασμα.
  Οι έλεγχοι της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων θα πρέπει να γίνουν σταδιακά κατά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού και να είναι περισσότεροι και αυστηρότεροι.
  Οι έλεγχοι της τήρησης των κτηριοδομικών κανονισμών θα πρέπει να γίνουν επίσης σταδιακά κατά την κατασκευή του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας.
  Δεν αναφέρομαι καθόλου στους ελέγχους των εγκαταστάσεων γιατί η ειδικότητά μου δεν μου επιτρέπει να εισβάλλω στα χωράφια των συναδέλφων μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων.

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 12:05 | Ιωάννης Καλογερόπουλος

  1. Να γίνεται έλεγχος για τα Η/Μ μόνο στα θέματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια (θεμελιακή γείωση, ηλεκτρικοί πίνακες, είδος και θέση απόληξης αποχέτευσης, θέση και αερισμός λέβητα κοκ). Αν και πολλά από αυτά μπορούν να ανατεθούν αλλού : πχ τα ηλεκτρολογικά η θεμελιακή γείωση δύναται να μετρηθεί στο τέλος με ειδικό όργανα και να γίνεται από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ούτως ή άλλως στη ΔΕΗ. Αντίστοιχα ο έλεγχος για την αποχέτευση να γίνεται από την εκάστοτε Υπηρεσία Ύδρευσης με δήλωση του υδραυλικού κοκ. Έτσι θα απλοποιηθούν οι έλεγχοι και θα αναγκάζονται οι εγκαταστάτες να κόβουν αντίστοιχα τιμολόγια (καταπολεμάται και η φοροδιαφυγή έτσι). Ταυτόχρονα οι μηχανικοί δε θα τιμωρούνται για λάθη των συνεργείων και υπεργολάβων!

  2. Να δίνεται προθεσμία διόρθωσης μη ουσιωδών λαθών ή ενημέρωσης των σχεδίων χωρίς ποινή. Από εκεί και πέρα όμως να υπάρχει ένα point system για τους μηχανικούς που «πέφτουν» σε συνεχόμενα λάθη, ώστε να ελέγχεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν (και να υπάρχουν τα αντίστοιχα προστίματα ή ακόμα και αφαίρεση αδείας).

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 10:01 | gzigas

  θεωρώ ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να αφορούν στον έλεγχο υπέρβασης της δόμησης, κάλυψης, εξωστών, μη-τήρησης υποχρεωτικών αποστάσεων και τον εντοπισμό σημαντικών παραβάσεων και όχι θεμάτων που δεν θίγουν βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και όρους δόμησης της περιοχής.

  Είναι εξοντωτικό για μικροαλλαγές σε παράθυρα, εσωτερικούς τοίχους κλπ να τρέχει ο μηχανικός να υποβάλλει αμισθή αναθεωρήσεις οικ. άδειας για να μην βρεθεί υπόλογος. Πως να εξηγήσει κανείς στον έλληνα ότι το παράθυρο πρέπει να το κάνει βάσει σχεδίου;;;;Αδύνατον. Τι να κάνει σε αυτήν την περίπτωση ο Μηχανικός να παραιτηθεί της επίβλεψης;;;;

  Δεν θα πρέπει να ελέγχεται π.χ. η θέση και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων. Και άντε και έγινε έλεγχος και βρέθηκε ένα παράθυρο μικρότερο και ένα άλλο που δεν έγινε τι θα γίνει; θα αρχίσετε να επιβάλετε πρόστιμα στον κοσμάκη;;;

  Πρέπει τουλάχιστον να οριστούν και οι μικροπαραβάσεις για τις οποίες δεν επιβάλεται κανένα πρόστιμο και κύρωση αλλά απαιτείται η αποκατάστασή τους ή η αναθεώρηση της άδειας….

 • 1 Φεβρουαρίου 2012, 07:51 | Αθανάσιος

  Ο έλεγχος θέσης να γίνεται στο Α στάδιο γιατί μετά είναι «αδύνατον» να μετακινηθεί η κατασκευεί και να ζητούνται τοπογραφικά με στάθμες και με ευθήνη του υπογράφοντα μηχανικού!

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 21:33 | Αντώνης Παπαγεωργίου

  Πολύπλοκο. Θα τροφοδοτήσει τη γραφειοκρατία.
  Να περιοριστούν οι έλεγχοι μόνο στα θέματα που επηρεάζουν το άμεσο περιβάλλον: Στερεό, Σ.Δ. κάλυψη ,ύψος, πλάγιες αποστάσεις ημιυπαίθριοι, διαστάσεις εξωστών και αρχιτεκτονικών προεξοχών, έλεγχος εμφανών αστοχιών στον Φ.Ο. καιτέλος έλεγχος τήρησης των όψεων σε περίπτωση ΕΠΑΕ. Να περιληφθούν οι ισχύουσες διατάξεις για μικροπαραβάσεις.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 21:11 | Μπακατσιάς Πέτρος

  Οι έλεγχοι των ΕΔ θα πρέπει κυρίως να εστιάζονται σε θέματα δημοσίου συμφέροντος (π.χ. προκήπια, οικοδομικές γραμμές, ύψος κτιρίων, τήρηση των εγκεκριμένων μεγεθών σε κάλυψη, δόμηση, ύψος κλπ.)
  Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν πιο απλοί για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να έχει αποτελέσματα και να μην δημιουργήσει νέα γραφειοκρατία και να περιοριστεί το υποκειμενικό κριτήριο.
  Να δημιουργηθεί ένα κοινό δελτίο ελέγχου για όλους τους Ε.Δ., ομοιόμορφο για κάθε χρήση και κατηγορία που θα καθοδηγεί τους ελεγκτές στα ουσιαστικά στοιχεία του ελέγχου.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 20:11 | Φιλήμων Ι. Αρφαράς

  Τελικός έλεγχος
  Για τις περιπτώσεις της κατηγορίας Β’, Γ’(α) Γ(β) και για τις προσθήκες καθ΄ ύψος της κατηγορίας Α’ ελέγχονται επιπλέον από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής:
  Όλα όσα αναφέρονται στο σχέδιο της Υ.Α.
  Είναι τραγελαφικός ο διαχωρισμός των ελέγχων μεταξύ των κατηγοριών όσον αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις και όχι μόνον.
  . Έχετε συνειδητοποιήσει ότι γίνεται έλεγχος για η/μ εγκαταστάσεις ενός μονοθέσιου δημοτικού σχολείου συνολικού εμβαδού 120 τ.μ και όχι ενός 20 ορόφου ξενοδοχείου 30.000 τ.μ ?? έλεος!!!
  Να απαλειφθεί η κατηγορία Β και Γ(α) και να αντικατασταθεί από μια ανεξάρτητα του εμβαδού και της χρήσης του κτιρίου.
  Για μικρά κτίρια κατοικιών να μην γίνονται έλεγχοι και να αρκεί η υπεύθυνη δήλωση των επιβλεπόντων ως προς την νομιμότητα και την πληρότητα της κατασκευής.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 20:11 | Κοσμάς Στυλιανίδης

  Άρθρο 3
  Πρώτα ένα δευτερεύον σχόλιο: Στην περιγραφή του αρχικού ελέγχου των κατηγοριών Β και Γ, οι εργασίες θεμελίωσης πρέπει να προταχθούν των ξυλοτύπων.
  Επί της ουσίας τώρα: Για να ελεγχθούν σε ένα ενιαίο στάδιο οι θεμελιώσεις και όλοι οι ξυλότυποι, η οικοδομή πρέπει να μείνει χωρίς επιχώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του σκελετού της, γεγονός κατασκευαστικά οδυνηρό, ιδίως όταν υπάρχουν πολλά υπόγεια.

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 20:20 | Φιλήμων Ι. Αρφαράς

  Κατηγορία Γ΄: ενδιάμεσος έλεγχος
  «Αρχικά επιβεβαιώνονται τα εμφανή σημεία του πρώτου ελέγχου και στη συνέχεια ελέγχονται:
  1.-11——–
  12. Οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων( από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) και συγκεκριμένα:
  – τα λεβητοστάσια ως προς τη θέση, τις διαστάσεις, το άνοιγμα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον,
  – τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, καθώς επίσης και η άνω απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα.( Η κάτω απόληξη του φρεατίου πρέπει να ελέγχεται πριν την σκυροδέτηση για να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης)

 • 31 Ιανουαρίου 2012, 01:11 | αργυρης πλέσιας

  Οι προσθήκες να υπαχθούν στην κατηγορία Γ’ και στην πρώτη φάση να ελέγχεται η δυνατότητα υλοποίησης της σύνδεσης παλαιού και νέου τμήματος του Φ.Ο. κυρίως όσον αφορά τον οπλισμό και τις υπάρχουσες αναμονές αυτού. Εχει καταγραφεί σε πολλές περιπτώσεις σεισμικών συμβάντων, η αστοχία των κατασκευών στην θέση σύνδεσης παλαιών και νέων τμημάτων κυρίως από ανεπάρκεια στις αγκυρώσεις των ράβδων οπλισμού.
  Στην ίδια φάση να ελέγχεται η υλοποίηση των πιθανών ενισχύσεων στο υφιστάμενο τμήμα της κατασκευής, όπως προβλέπονται από την αντίστοιχη μελέτη επεμβάσεων.

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 20:50 | Φιλήμων Ι. Αρφαράς

  Άρθρο 03: Είδος ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία ελέγχου
  Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος
  «ο πρώτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει και αφορά στην τήρηση της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίωσης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
  Συγκεκριμένα ελέγχονται:
  6. Η ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες (φωλιές, αποκάλυψη οπλισμών κλπ).????
  Είναι δυνατόν!!! Δηλαδή ο πρώτος έλεγχος θα έπεται της σκυροδέτησης?? Και αν γίνει κάποιο λάθος ως προς την τήρηση της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίωσης, τι θα γίνει?? Θα ξηλωθούν και τα μπετά για να διορθωθεί??
  8. Η εφαρμογή και τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης.
  Ο έλεγχος της θεμελιακής γείωσης θα γίνεται από πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα?? Αν έχει γίνει η σκυροδέτηση τι θα ελεγχθεί ???
  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος πριν την σκυροδέτηση και με ελεγκτή δόμησης Η/Μ εγκαταστάσεων, και όσον αφορά την ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες να γίνεται στον επόμενο έλεγχο.
  Επίσης θα πρέπει να ελέγχονται οι υποδομές των Η/Μ εγκαταστάσεων που υπάρχουν στις εγκεκριμένες μελέτες στο δάπεδο της πρώτης στάθμης του κτιρίου( Φρεάτια και αγωγοί αποχέτευσης και ύδρευσης, Υποδομές και φρεάτια ανελκυστήρων, εισαγωγές ισχυρών και ασθενών ρευμάτων κ.λ.π)

 • 30 Ιανουαρίου 2012, 12:55 | Μανος Σκυλακης

  Νομιζω οτι προτεινομενες αλλαγες ειναι προς τη σωστη κατευθυνση, δινουν ενα τελος στο συστημα που ισχυε τις τελευταιες δεκαετιες και οδηγησε στο να εχει σχεδον καθε οικοδομη τις αυθαιρεσιες της, ενω βοηθουν και εμας τους μηχανικους στη δουλεια μας απεναντι στις καθιερωμενες πλεον πιεσεις του ιδιοκτητη/κατασκευαστη.
  Απο εκει και περα θεωρω οτι
  – Ο ελεγχος της θερμομονωσης θα ηταν καλο να γινεται και στις οικοδομες κατηγοριας Α και Β, αν και αυτο θα σημαινε οτι θα γινεται ενδιαμεσος ελεγχος και σε αυτες.
  – Ο ελεγχος των αναμονων σε περιπτωση προβλεψης προσθηκης καθ’υψος θα μπορουσε να μεταφερθει στους τελικους ελεγχους για να γινεται σε ολες τις οικοδομες.

 • 28 Ιανουαρίου 2012, 09:56 | azoulias

  Εχω την αίσθηση ότι είναι κάπως υπερβολικά λεπτομερείς οι έλεγχοι. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε έργο θα υπάρχει ομάδα επιβλεπόντων μηχανικών που θα είναι υπεύθυνη για την σωστή πραγματοποίηση του έργου. Ας την σεβαστούμε κατ’αρχάς και ας της δοθεί μιά αξιοπρεπής εμπιστοσύνη. Οι έλεγχοι των ΕΔ θα πρέπει κυρίως να εστιάζονται σε θέματα δημοσίου συμφέροντος (πρασιές, οικοδομικές γραμμές, ύψος κτιρίων σε σχέση με τα επιτρεπόμενα της περιοχής, τήρηση των εγκεκριμένων μεγεθών σε κάλυψη, δόμηση, ύψος κλπ. Να δημιουργηθεί ένα δελτίο ελέγχου, ομοιόμορφου για κάθε κτίριο που θα καθοδηγεί τους ελεγκτές στα ουσιαστικά στοιχεία του ελέγχου.
  Να μην δημιουργήσουμε Βεζύρηδες στην θέση του Βεζύρη και να μην επιτρέψουμε ξανά την δημιουργία συνθηκών διαπλοκής και εκβιασμών για δήθεν αυθαιρεσίες που με τον Ν.4014/2011 ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ή τακτοποιούνται με λίγα καταστάρικα σαν μικροπαραβάσεις.

 • ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΡΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ, ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΜΕ ΑΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ (ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ – ΑΣ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙ Η ΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΩΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ)ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΩΣ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ).
  ΑΝ π.χ. ΕΝΑΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΕΙ ΣΤΑ ΔΟΜΗΣΙΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. ΕΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΥΤΗ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΝΟΜΙΜΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ.
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΙΜΩΡΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Λ.Π.
  ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΪΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ (ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ π.χ. ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΙΩΣ).
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 17:30 | Γ. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΊΤΗΣ

  Από τα στοιχεία που προβλέπονται να ελέγχουν οι επιθεωρητές, διαβλέπω προσπάθεια ανατροπής των όποιων θετικών προσπαθεί ο Ν.4030/11.
  Θα ξαναδημιουργηθεί γραφειοκρατία από την πολυνομία και επικάλυψη αντικειμένων ώστε να επιβιώσει η διαπλοκή και η διαφθορά.
  Θεωρώ ότι ο Ν.4030 σωστά, προσπαθεί θα ελέγξει και να διασφαλίσει το κοινόχρηστο αγαθό που βρίσκεται γύρω από το κτίσμα και να δημιουργήσει τελικά ένα πραγματικό αρχείο των υλοποιημένων μελετών και σχεδίων (ως εκατασκευάσθη) που συντάχθηκαν με ΕΥΘΥΝΗ του μηχανικού.
  Ενδεικτικά:
  Τι νόημα έχει ο ποιοτικός έλεγχος από τον ελεκτή, πού αρχίζει,που σταματά και με ποιές προδιαγραφές?
  Είναι δυνατόν να μήν δημιουργηθεί βάση υποψίας διαφθοράς για τον επιθεωρητή σε περίπτωση διαφωνίας με τον επιβλέποντα.?
  Δεν αρκεί ο όρος μή τήρηση της μελέτης?
  Τι νόημα έχει στην β΄φάση να ελέγχονται οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις?
  Τι νόημα έχει ο αντισεισμικός αρμός στο υπόγειο (δεν αρκούν οι διαστάσεις της μελέτης?)
  Στο τέλος ο ενεργειακός επιθεωρητής τί χρειάζεται αφού όλα θα τα έχουν ελέγξει οι επιθεωρητές?
  Η πυροσβεστική θα ξανακάνει έλεγχο?
  Το καύσιμο θα ξανακάνει έλεγχο?
  Η ΔΕΗ θα δώσει ρεύμα με τον έλεγχο του επιθεωρητή μόνο?
  Τέλος,δεν είναι δυνατόν να έχουμε έλεγχο χωρίς τον καθορισμό ευλόγων ανοχών. Χωρίς ανοχές θεσμοθετούμε ή την παράνοια ή τον χρηματισμό!
  Συμπέρασμα : αποφασίστε ελέγχους απλούς, ουσιαστικούς, χωρίς πιθανότητα αντιφάσεων, με εμπιστοσύνη στον επιβλέποντα μηχανικό, από επιθεωρητές που έχουν την κατάλληλη εμπειρία.
  Το πρόβλημά μας δεν είναι να στήσουμε μηχανισμούς προστίμων και τιμωρίας, αλλά να προστατεύσουμε το κοινό αγαθό και να σταματήσει η αυθαιρεσία!
  ΓΜ

 • 27 Ιανουαρίου 2012, 15:35 | Δημετρης Μαραγκος

  1. Σημερα αν πας σε 2 πολεοδομιες θα ακουσεις διαφορετικες αποψεις για το τι ειναι νομιμο ή οχι. Ακομη και μεσα στην ιδια πολεοδομια καθε μηχανικος ερμηνευει με το δικο του τροπο διαταξεις που ειναι ασαφεις, και τετοιες υπαρχουν πολλες. Εχει συμβει εγκεκριμμεενα σχεδια που πανε για αναθεωρηση χωρις καμμια αλλαγη (μονο λογω αλλαγης επιβλεποντος μηχανικου) να μη γινονται δεκτες απο τον νεο μηχανικο της πολεοδομιας και να ζητει αλλαγες καιτοι δεν εχει υπαρξει αλλαγη στη νομοθεσια. Αυτο καθιστα πολυ επιφοβη τη θεση του καθε μελετητη. Προτεινω σε περιπτωση διαπιστωσεως παραβασεων της νομοθεσιας κατα την αποψη του ελεγκτη, (α) Ο ιδιος ο ελεγκτης να προτεινει και τον τροπο θεραπειας (πχ υποβολη διορθωτικης νεας μελετης) (β) Σε περιπτωση που η διαπιστωση ή προταση του ελεγκτη δεν βρισκει συμφωνο τον μελετητη, η υποθεση να κρινεται απο το ΤΕΕ.
  Παρομοια διαδικασια θα μπορει να ισχυει και για τον επιβλεποντα.
  Σκοπος δεν ειναι να ριχνουμε προστιμα και να δημιουργουμε εκβιαστες αλλα να διρθωνουμε τις ανωδυνες παρεκκλισεις.

  2. Δεν εχει ληφθει υποψη οτι σε μια πλυκατοικια διαμερισματα ολοκληρωνονται σταδιακα και πολλες φορες η πολκυκατοικια κατοικειται με τμημα μονο των διαμερισματων ολοκληρωμενα. Πως αυτοι οι ανθρωποι θα παρουν ρευμα οταν δεν θα υπαρχει φυτευση και δε εχουν ολοκληρωθει καποιοι κοινοχρηστοι χωροι? Πως ειναι δυνατον να μιλαμε για τελικο ελεγχο? Θα εχουμε πολλαπλους τελικους ελεγχους?

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 22:43 | lefgrter

  Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η απόφαση είναι στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως θεωρώ ξεκαθάρισμα όσον αφορά στα υφιστάμενα κτίρια ο τρόπος ελέγχου και το έυρος των παραβάσεων που ελέγχονται.
  Για παράδειγμα, έστω ένα υφιαστάμενο κτίριο το οποίο έχει πολεοδομικές παραβάσεις τις οποίες έχει ρυθμίσει με τη διαδικασία του 4014. Εκτός όμως από τις τακτοποιημένες χρήσεις και κατασκευές έχει και άλλες παραβάσεις, (πχ αλλαγές διαρυθμίσεων ή αλλαγές στις όψεις) τις οποίες δεν «υποχρεούται» να δηλώσει με τον 4014. Σε περίπτωση λοιπόν που για το κτίριο αυτό εκδοθεί άδεια δόμησης για οποιονδήποτε σκοπό, τόσο ο ελεγκτής, όσο και ο μελετητής μηχανικός, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα στον έλεγχο. Δυστυχώς επί 10ετίες η αυθαίρετη δόμηση, οι «μικροπαραβάσεις» και τα λοιπά αποτελούσαν τον κανόνα. Πρέπει λοιπόν να μπεί ένα πλαίσιο ελέγχου που να βοηθάει το μηχανικό να κάνει σωστά τη δουλειά του χωρίς να βρίσκεται σε «αδιέξοδα».
  Το έργο δε των ελεγκτών δόμησης θεωρώ ότι πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τομέις, αφού εάν υπάρξει η βούληση και η διαφάνεια σε κληρώσεις κλπ, θα σπάσει το κατεστημένο με τους «μάγκες μηχανικούς» που έχουν τις «ακρες» και βάζουν την υπογραφή τους οπουδήποτε.

  Προτείνω να γίνει τροποποίηση του 4014, ώστε οι ελεγκτές δόμησης να ελέγχουν και τις δηλώσεις υπογωγής στο νόμο, καθώς ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες παρατηρείται το φαινόμενο οι «παλιοί» και οι «γνωριμοι» στις πολεοδομίες μηχανικοί να συνεχίζουν με τον παλιό «πατροπαράδοτο» (θρασύτατο) τρόπο να τακτοποιούν με τους πλέον συμφέροντες για τον πελατάκο τους τρόπο και οι μηχανικόι που προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους να φαίνονται ασύμφοροι αφού «βάζουν υψηλά πρόστιμα». Οπως είναι κατανοητό στο υποτιθέμενο 5% που θα «ελέγξουν» οι πολεοδομίες οι «κολλητοί μηχανικοί» θα μένουν στο απυρόβλητο.
  Ίσως θα ήταν και μία ωραία ιδέα, τις βεβαιώσεις μη αυθαιρέτου για τις δικαιοπραξίες να δίνουν επίσης οι ελεγκτές δόμησης. Να δούμε τότε τι γέλιο έχει να πέσει με τις μαιμού δηλώσεις του 4014 που έχουν υποβληθεί.

 • Ο στόχος της ενεργειακής αποδοτικότητας επιτυγχάνεται, ιδιαίτερα στην κατηγορία Γ’, μόνον με τις λειτουργικές δοκιμές απόδοσης και μετά από την ολοκλήρωση της ορθής εκκίνησης των ενεργοβόρων μηχανημάτων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, διαπιστωμένης από τον γενικό επιβλέποντα μηχανικό.

  Είναι καλό ο Ελεγκτής Δόμησης, της ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου να έχει τις ικανότητες να προΐσταται τέτοιων δοκιμών απόδοσης (functional performance tests).

  Σε ειδικά κτιριακά έργα (Data centers, Νοσοκομεία, κλπ) να προβλέπεται και ολοκληρωτικός έλεγχος & δοκιμές όλων των συστημάτων (integrated system tests).

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 20:36 | Γκλαβίνης Αντώνης

  Συμφωνώ απόλυτα με τον Συνάδελφο κ.Μπουτσιούκη.
  Εν έτη 2012 ζητάτε ανούσιους ελέγχους για την φύτευση του ακάλυπτου και την επικάληψη της στέγης ή την τελική επιφάνεια αυτής σαν να αποτελεί το μείζων θέμα,και δεν ορίζεται υποχρεωτικό τον έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων που ουσιαστικά διαφοροποιούν τις σύγχρονες κατασκευές από τα σπήλαια!

  Π.χ. Εν έτη 2012 και ενώ η κουβέντα αυτή πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου, δεν γίνεται καμία αναφορά για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (data/voice/tv/sat….).

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 14:16 | vtounto

  Η απόφαση δεν καθορίζει τι γίνεται με τον έλεγχο των οικοδομικών άδειών που έχουν εκδοθεί ΜΕΧΡΙ την έναρξη ισχύος του Ν.4030/11!

  πχ: Εάν μετά την 1η Μαρτίου ζητείται η θεώρηση οικοδομικής άδειας (που εκδόθηκε προ 25/11/2011) για σύνδεση με δίκτυα (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ) λόγω ολοκλήρωσης της κατασκευής θα γίνεται έλεγχος από ελεγκτή δόμησης και με ποια διαδικασία;

  Τα παραπάνω προκύπτουν από την παρ.3 του άρθρου 45
  (Τελικές και μεταβατικές διατάξεις)
  του Ν.4030/11:

  «Για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη
  ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7.»

  Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση στα άρθρα 1 και 3 της υπό διαβούλευση απόφασης.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 13:47 | ntsouk7

  Δηλαδή, από όσα διαβάζω, ουσιαστικά τοποθετείται επιβλέποντας μηχανικός στον επιβλέποντα μηχανικό του έργου. Δεν βλέπω όμως πουθενά να αναφέρεται κάτι για την αμοιβή αυτού (ή αυτών)του επιπλέον μηχανικού. Γιατί ας υποθέσουμε οτι για τον κανονικό επιβλέποντα μηχανικό προβλέπεται αμοιβή επίβλεψης, για τον/τους extra?
  Θα πληρώνετε από το κράτος? (αν ναι, κάτι μου λέει οτι θα έχουμε αντίστοιχα «φέσια» ,με αυτά στους εργολάβους δημοσίων έργων)
  Από τον ιδιώτη? (αν ναι, γιατί να δεχτεί ένας ιδιώτης μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, τη στιγμή μάλιστα που έχει πληρώσει ήδη επιβλέποντα μηχανικό).

  Συμπερασματικά ο νόμος έιναι εξαιρετικός στα κείμενα για την Ελλάδα, αλλά στην εφαρμογή… για τη Σουηδία!!!
  Πρόβλεψη: θα ζήσουμε για άλλη μια φορά ένα θέατρο του παραλόγου, στο οποίο εμείς οι μηχανικοί θα κλιθούμε να γίνουμε χωροφύλακες και οι «κακοί» της κοινωνίας.

 • 26 Ιανουαρίου 2012, 00:06 | kan62

  Προτείνεται η αντικατάσταση του αρχικού τμήματος του άρθρου 3 (με την προϋπόθεση τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 1 σύμφωνα με την πρόταση του αντίστοιχου σχολίου) :
  Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός)
  α) Για τις εργασίες δόμησης μικρής έκτασης σε υφιστάμενα κτίρια, ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την άδεια δόμησης.
  β) Για τις εργασίες αλλαγής χρήσης, ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την άδεια δόμησης.
  γ) Για τις εργασίες κατεδαφίσεων, ο έλεγχος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και αφορά στη διαπίστωση των εκτελεσθεισών εργασιών σύμφωνα με την άδεια κατεδάφισης.
  Κατηγορία Β΄: αρχικός έλεγχος (1)
  «ο πρώτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση των ξυλοτύπων, του οπλισμού θεμελίωσης και των τοιχίων του υπογείου, αν υπάρχει και αφορά στην τήρηση της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, των πλαγίων αποστάσεων, των διαστάσεών του, καθώς επίσης και στην τήρηση του ξυλοτύπου και του βάθους θεμελίωσης, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
  Συγκεκριμένα ελέγχονται :
  1. Τα μέτρα ασφαλείας της εκσκαφής και του εργοταξίου.
  2. Το περίγραμμα του κτιρίου και ιδίως η θέση του στο οικόπεδο και οι διαστάσεις του.
  3. Οι πλάγιες αποστάσεις στις θέσεις που εμφανίζονται στα υποβαλλόμενα σχέδια.
  4. Η στάθμη θεμελίωσης σε σχέση με τη στάθμη του φυσικού εδάφους.
  5. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των θεμελίων και των υποστυλωμάτων.
  6. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των τοιχίων του υπογείου (αν υπάρχει).
  7. Η θέση του αντισεισμικού αρμού.
  8. Η εφαρμογή και τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης.
  Κατηγορία Β΄: ενδιάμεσος έλεγχος (2)
  «ο δεύτερος έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και της τοιχοποιίας και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, του ύψους, της θέσης του κτιρίου ή της προσθήκης, του είδους της τοιχοποιίας, της θερμομόνωσης, του εύρους του αντισεισμικού αρμού, των διαστάσεων των εξωστών και των υποδομών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
  Ελέγχονται :
  1. Τα μέτρα ασφαλείας του εργοταξίου.
  2. Το τελικό διαμορφωμένο ύψος του κτιρίου (από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως το δάπεδο της τελικά διαμορφωμένης στάθμης του δώματος).
  3. Το ύψος της στέγης και το ελεύθερο ύψος των ορόφων.
  4. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα, δοκοί, τοιχία).
  5. Η ποιότητα κατασκευής του φέροντα οργανισμού ως προς εμφανείς κακοτεχνίες (φωλιές, αποκάλυψη οπλισμών κλπ).
  6. Οι αναμονές σε περίπτωση πρόβλεψης προσθήκης καθ΄ ύψος.
  7. Η θέση και το εύρος του αντισεισμικού αρμού.
  8. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των εξωστών και των ημιυπαίθριων χώρων.
  9. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των αρχιτεκτονικών προεξοχών,
  10. Η θέση και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, cour anglaise, καμινάδες, τζάκια).
  11. Το είδος της τοιχοποιίας (εξωτερικής και πλήρωσης).
  12. Το πάχος και τα χαρακτηριστικά του θερμομονωτικού υλικού (αν προβλέπεται τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, τότε ο έλεγχος διενεργείται μετά την τοποθέτησή της).
  13. Η ύπαρξη παθητικών συστημάτων (ηλιακό αίθριο, ηλιακή καμινάδα, τοίχος Trombe).
  14. Οι χώροι των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα :
  – τα λεβητοστάσια ως προς τη θέση, τις διαστάσεις, το άνοιγμα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον,
  – τα μηχανοστάσια των ανελκυστήρων, καθώς επίσης και η άνω και κάτω απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα.
  Κατηγορία Β΄: τελικός έλεγχος (3)
  «ο τρίτος έλεγχος διενεργείται μετά την ολοκλήρωση κτιρίου ή της προσθήκης και αφορά στην τήρηση των εξωτερικών διαστάσεων, των όψεων, του συνολικού ύψους, των διαστάσεων των ημιυπαίθριων χώρων (αν υπάρχουν), τις τελικές στάθμες, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης».
  Ελέγχονται :
  1. Οι όψεις και συγκεκριμένα :
  – το ύψος του κτηρίου μετά τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
  – το είδος, η μορφή και η επικάλυψη της στέγης (αν υπάρχει),
  – η θέση και οι διαστάσεις των περγκολών, επενδύσεων, καμινάδων κλπ,
  – η ύπαρξη σκιάστρων,
  – η ύπαρξη φυτεμένων επιφανειών,
  – η τήρηση εφαρμογής των ειδικών όρων και περιορισμών που επιβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις προστασίας, σύμφωνα με την έγκριση της οικείας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής (διατηρητέα κτίρια, εντός παραδοσιακών οικισμών κλπ).
  2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα :
  – η τήρηση της φυτοκάλυψης του προκηπίου και του ακαλύπτου χώρου (π.χ. η ύπαρξη της υποχρεωτικής φυτοκάλυψης),
  – η τήρηση των θέσεων στάθμευσης (υποχρεωτικών και προαιρετικών) και των απαραίτητων οδεύσεων,
  – η ύπαρξη και η θέση ειδικών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων (κολυμβητικές δεξαμενές, φρεάτια κλπ).
  3. Από το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης :
  – η απορροή των ομβρίων υδάτων στο ρείθρο του πεζοδρομίου,
  – η μή διέλευση δικτύων, εγκαταστάσεων συσκευών από/σε χώρους που δεν επιτρέπεται (π.χ. ιδιωτικά δίκτυα ξένων ιδιοκτησιών, ανοιχτά φρεάτια λυμάτων σε κύριους χώρους κλπ.),
  – η θέση των δεξαμενών λυμάτων (αν υπάρχουν).
  4. Από τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, κλιματισμού :
  – η τελική θέση των μονάδων παραγωγής θερμότητας και ψύξης,
  – οι καμινάδες του λεβητοστασίου και των εστιών καύσης και το ύψος απόληξής τους,
  – η θέση απόληξης της πρόβλεψης των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού,
  – η θέση και ο τύπος συστημάτων ΑΠΕ.
  5. Από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις :
  – η θέση του ιδιωτικού υποσταθμού ΔΕΗ (αν υπάρχει).
  6. Για τις εγκαταστάσεις καυσίμων αερίων, ανυψωτικών μηχανημάτων και πιθανού ελέγχου ενεργητικής πυροπροστασίας, η ύπαρξη σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εγκατάστασης του αρμοδίου φορέα.
  Για τις περιπτώσεις των κτιρίων ειδικών χρήσεων της Κατηγορίας Β’ ελέγχονται επιπλέον από τον μηχανικό ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τα εξής :

 • 25 Ιανουαρίου 2012, 22:46 | Ανδρέας Μπουτσιούκης

  Ως προς τις Κατηγορίες Β΄ και Γ΄: αρχικός έλεγχος λέει ότι θα γίνεται έλεγχος «8. Η εφαρμογή και τοποθέτηση της θεμελιακής γείωσης.»

  Αν τελικά βρεθεί ότι δεν ήταν καλή η «τοποθέτηση και εφαρμογή της θεμελειακής γείωσης τι θα γίνεται?»

  Απαιτείται έλεγχος από αρμόδιο μηχανικό που έχει τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα να ελέγχει τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

  Δεν αρκεί να έχει γίνει οπτικά έλεγχος. Χρειάζεται και μέτρηση από την αρχή γιατί αν η θεμελειακή δεν είναι καλή τότε στο τέλος θα χρειαστούν επιπρόσθετες ισοδύναμες γειώσεις και παρεμβάσεις που δεν θα προβλέπονται στην εκπονειθήσα ηλ. μέλετη. Παρακαλώ το πνέυμα του συντάκτη που θεωρεί τα Η/Μ είδος πολυτελειάς να άλλάξει.

  Απαιτείται έλεγχος των Η/Μ σε όλα τα στάδια. Να το καταλάβουμε καλά αυτό. Το σχέδιο προβλέπει πάρα πολλούς δομικούς ελέγχους και κάνενα έλεγχο τον εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις απλών κατοικιών. Θέλει ο νομοθέτης να παραδίδονται κατοικίες με προβληματικές εγκατάστασεις Η/Μ εν έτη 2012;