Άρθρο 13: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.