Άρθρο 05:

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο περιορισμός αφορά το σύνολο των προβλεπομένων στο π.δ. 63/2005 θέσεων, κενών ή μη, και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του Πρωθυπουργού».