Άρθρο 03:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.3086/2002, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, από το α. 16 του ν.4110/2013, προστίθεται περίπτωση ια ως εξής :
‘ια) η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 9 και 16 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3566/2007 (ΦΕΚ 117 Α) και του άρθρου 56 παράγραφος 3, II, περ.α΄ έως ε΄ του ΠΔ 230/1998 (ΦΕΚ 177 Α).». Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν.3086/2002, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το α.16 του ν.4110/2013, καταργείται και η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 2.