Άρθρο 11:

1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Σε περίπτωση μη εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών, ο αριθμός των αστυνομικών που εισάγονται στη Σχολή αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά των οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α΄ και Β΄».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό».

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα- Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 16) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Εξαιρούνται, επίσης, της ανωτέρω παύσης οι αποφάσεις για απόσπαση υπαλλήλων των ως άνω φορέων στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3907/2011 (Α΄ 7). Οι αποφάσεις απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου λογίζονται και ισχύουν ως αποσπάσεις από τον φορέα υποδοχής. Εκκρεμούσες διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης προσωπικού από τους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς εκκαθάρισης φορείς προς την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ολοκληρώνονται χωρίς να θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος».
4. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 23-1-2013.