Άρθρο 06:

1.Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 1906/1990 (Α΄ 157), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2671/1998 (Α’ 289) και στη συνέχεια με την παράγραφο 15 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 (Α’ 82) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της ύπαρξης σχετικών διακρατικών συμφωνιών της Ελλάδας με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, οι ακριβείς διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της συμφωνίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.»
2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις 28-2-2013.