Άρθρο 04:

Α. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 27120/70/Β/92/57, το οποίο συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) και του π.δ. 125/1991 (ΦΕΚ 51 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 11970/Β/86/29, που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄) και του π.δ. 383/1979 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο επίσης τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους συγχωνεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε νέα εταιρεία. Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιέρχονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), η οποία ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ17α/02/99/ΦΝ 380 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1454/Β/17-6-2011) και η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρεία που συνιστάται με τη συντέλεση της συγχώνευσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα τον τομέα Υποδομών, έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («Ο.Α.Κ. Α.Ε.») και έδρα το Δήμο Χανίων.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς άλλη διατύπωση άρχεται η διαδικασία συγχώνευσης της παρ. 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται για τη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 3 και 80 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) «περί Ανωνύμων Εταιρειών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄).

Β. Διαδικασία Συγχώνευσης
3. Για την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης αρκεί η δημοσίευση του παρόντος κατά την προηγούμενη παράγραφο και δεν απαιτείται λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των οργανισμών που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποιαδήποτε άλλη αρχή.
4. Η συγχώνευση διενεργείται με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή.
5. Ορκωτός Ελεγκτής ή η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης από τις συγχωνευόμενες και συντάσσει την Έκθεση του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄).
6. Για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων οργανισμών με τις μετοχές της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, όπως ενδεικτικά της κατά καιρούς τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησής τους από το Δημόσιο, του τρόπου διαμόρφωσης της μετοχικής σύνθεσής τους από τη σύστασή τους και έπειτα. Κατά το χρόνο συντέλεσης της συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το Δημόσιο κατά ποσοστό 51%, η Περιφέρεια Κρήτης κατά ποσοστό 22%, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης κατά ποσοστό 22% και οι Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά ποσοστό 5%.
7. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού τους και ένθεν, από λογιστικής απόψεως, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Γ. Συντέλεση – Αποτελέσματα Συγχώνευσης
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταρτίζεται Πράξη Συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) και καταχωρείται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) για κάθε έναν από τους οργανισμούς που συγχωνεύονται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) της κοινής υπουργικής απόφασης συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄).
9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τους συγχωνευόμενους οργανισμούς όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα:
i) οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως λυμένοι, εξαφανιζομένων των νομικών τους προσωπικοτήτων, έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια,
ii) το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη φορολογική νομοθεσία, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως και χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, στην νέα εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζεται κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, κινητά και ακίνητα, ακόμα και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,
iii) η εξυπηρέτηση των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που έχουν συνάψει οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, θα γίνεται από τη νέα εταιρεία με παροχή πρόσθετης, ειδικής προς το σκοπό αυτό, επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέχρι την λήξη τους. Η επιχορήγηση αυτή είναι ανεξάρτητη της ετήσιας επιχορήγησης που δίνεται προς τη νέα εταιρεία για την υλοποίηση του παραγωγικού της έργου από το ΠΔΕ. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.
iv) οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων οργανισμών συνεχίζονται, από την συντέλεση της συγχώνευσης, από την νέα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω της συγχώνευσης,
v) οι μέτοχοι των συγχωνευομένων οργανισμών καθίστανται μέτοχοι της νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος.
10. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων οργανισμών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων οργανισμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιο τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, η κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε, η καταχώρισή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, με εξαίρεση τυχόν αντίθετη πρόβλεψη από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Δ. Σκοποί νέας εταιρείας
11. α) Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που ασκεί η νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνονται :
(i) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων.
(ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
(iii) H μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισσότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήποτε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
(iv) H προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκριση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύει.
(v) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων.
(vi) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης.

β) Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. μεταφέρονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρείας «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως:
i) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπολοίπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης.
ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της συντήρησης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευσης ή /και της χρηματοδότησης ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.
iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σ’ αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.
iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση παροδίων εκτάσεων.
v) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών.
vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

γ) Στη νέα εταιρεία μεταφέρεται στο σύνολό της η εποπτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής του έργου της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη.
12. Η νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στην θέση των συγχωνευόμενων οργανσιμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. ως προς όλες τις αρμοδιότητες που είχαν οι τελευταίοι βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους.

Ε. Πόροι – Περιουσία νέας εταιρείας
13. Οι πόροι της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. προέρχονται από : α) ίδια κεφάλαια, β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογιακών δανείων, δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων, ε) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες , στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα, ζ) πώληση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων, η) δικούς της πόρους, θ) από προγράμματα τεχνικής υποστήριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από εθνικούς πόρους, ι) από τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν, ια) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ως πόροι της νέας εταιρείας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητα της ή αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Η νέα εταιρεία μπορεί επίσης να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κλπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
14. Στην περιουσία της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε ανήκουν τα έργα που εκτελέσθηκαν από τους συγχωνευόμενους οργανισμούς και όσα θα εκτελεσθούν από την ίδια, με εξαίρεση τα έργα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεώς τους, ως περιουσία του Δημοσίου.

ΣΤ. Θέματα Λειτουργίας της νέας εταιρείας
15. Η νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος Νόμου, του καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α΄) και του ν. 3429/2005 (Κεφ. Α΄) (ΦΕΚ 314 Α΄).
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α. Το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως Πρόεδρο.
β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενο από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
17. Κατά τον ορισμό των έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης.
18. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής.
19. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ’ ελάχιστον Πτυχίο Μηχανικού ή Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας.
20. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις παρ. 16, 17 και 18 του παρόντος εκδίδεται Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών.
21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. καταρτίζεται αμελλητί το καταστατικό της, όπως αυτό ορίζεται με την Πράξη Συγχώνευσης της παρ. 8 του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρείται αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών.
22. Με απόφαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, ο οποίος υπέχει θέση Οργανισμού του φορέα, στον οποίο καθορίζονται, ιδίως, τα όργανα διοίκησής του, η διάρθρωσή του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς και τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων και διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των απαραίτητων υπηρεσιών της συγχωνευόμενης εταιρείας Ο.ΑΝ.Α.Κ. Α.Ε. στην, προ της συγχωνεύσεως, έδρα της.

Ζ. Λοιπά Θέματα
23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων φορέων θα πρέπει να συνέλθουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε η συγχώνευση να συντελεσθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας για τη συντέλεση της συγχώνευσης, χωρίς τα εταιρικά όργανα να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντέλεση της συγχώνευσης, αυτές λύονται αυτοδικαίως. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών. Στην περίπτωση αυτή με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υπό συγχώνευση οργανισμών.
24. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους συγχωνευόμενους οργανισμούς μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο της συγχώνευσης.
25. Το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους συγχωνευόμενους οργανισμούς, συνεχίζει να υπηρετεί στη νέα εταιρεία και να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο νέο φορέα έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των παρ. 24,25 και 31 του παρόντος στη νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε.
26. Η θητεία των τεχνικών συμβουλίων, των τεχνικών υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων των συγχωνευόμενων οργανισμών που ασκούν αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων και την εκπόνηση μελετών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του παρόντος για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε.
27. Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 20 του παρόντος.
28. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρείας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.».

Η. Μεταβατικές Διατάξεις
29. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» που συστήθηκε με το π.δ. 208/2000 (ΦΕΚ 187/Α’/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», που συστήθηκε με το π.δ. 85/2001 (ΦΕΚ 73/Α’/2001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του παρόντος άρθρου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού στην οποία καθορίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, στα πρωτόκολλα παραλαβής και άλλες σχετικές ρυθμίσεις.
30. Η νέα εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
31. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στη νέα εταιρεία, αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των οργανικών τους μονάδων.
32. Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες αφορούν τόσο την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» όσο και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» και στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρεία χωρίς άλλη διατύπωση. Αρμόδια για τη διοικητική επίλυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα της ΓΓΔΕ.
33. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στην νέα εταιρεία.
34. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στη νέα εταιρεία, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 29 του παρόντος άρθρου … με τίτλο “Μεταβατικές διατάξεις”.