Άρθρο 08:

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) προστίθενται εδάφια ως εξής : «Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου έως την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς αυτόν. Μέχρι το διορισμό του, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4115/2013.»