Άρθρο 07:

Κατά των προσώπων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 49 του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α), δεν ασκούνται αστικές αξιώσεις και δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για χρέη των εταιρειών που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς του Δημοσίου και ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή βεβαίωσης της οφειλής, κάθε δε εκκρεμής αστική ή διοικητική δίκη ή διαδικασία κατά αυτών για τα ανωτέρω χρέη καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος.