ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ Σχέδιο προεδρικού διατάγματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Ο Υμηττός υπόκειται σε καθεστώς προστασίας με το π.δ. 31.8/20.10.1978. Τμήματά του διέπονται επίσης και από άλλα καθεστώτα προστασίας: Αισθητικό Δάσος Καισαριανής (π.δ. 91/22.1.1974 (ΦΕΚ 31/Α’/6.2.1974)), Καταφύγιο Άγριας Ζωής (υ.α. 38070/19772/6.5.1976 (ΦΕΚ 683/Β’/24.5.1976) και Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (υ.α. 25638/1968 (ΦΕΚ Β/669/30.11.1968)). Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας βάσει της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με τον τίτλο «Υμηττός, Αισθητικό Δάσος Καισαριανής – Λίμνη Βουλιαγμένης» (GR3000006). Εντός των επομένων μηνών, μεγάλο μέρος του Υμηττού, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και πεδινά τμήματα, θα τεθεί υπό τις προστατευτικές διατάξεις και της κοινοτικής οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά, χαρακτηριζόμενο ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Επιπλέον, πολλά από τα είδη που απαντώνται στον Υμηττό προστατεύονται από το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.
2. Ο Υμηττός έχει εξαιρετική οικολογική σημασία. Η οικολογική του σημασία δεν έγκειται μόνο στην πολύ αξιόλογη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, ειδικά όσον αφορά τη χλωρίδα και την ορνιθοπανίδα, αλλά και στην κεντρική θέση του όρους με όλες τις κρίσιμης σημασίας οικολογικές υπηρεσίες που προσφέρει, στην Αττική.
3. Λόγω των αυξημένων πιέσεων και διαμορφωμένων καταστάσεων, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας, μέσα από την επέκταση και επί το αυστηρότερον προστασία της Ζώνης Α και τον ορισμό περιφερειακών ζωνών με σαφείς ρυθμίσεις προστασίας. Κρίνεται επίσης απολύτως αναγκαία η ενίσχυση του ισχύοντος καθεστώτος προστασίας της περιοχής, με βάση την περιβαλλοντική νομοθεσία.
4. Το 1998, το ΣτΕ επεξεργάστηκε σχέδιο π.δ. και διατύπωσε σειρά σχολίων, τα οποία επέβαλαν σαρωτικές αλλαγές, με στόχο τη διατύπωση σαφώς αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας. Το πρακτικό επεξεργασίας 67/1998 (ΣτΕ Ε΄) επέχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τις σχετικές εισηγήσεις του Οργανισμού Αθήνας.
5. Το 2009, η υπηρεσία του Οργανισμού διαμόρφωσε σχέδιο νέου π.δ., το οποίο εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 21η τακτική συνεδρίασή της, στις 26 Αυγούστου 2009. Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε στον Οργανισμό Αθήνας πλήθος σχολίων, τα οποία εξετάστηκαν κατά τη φάση διαμόρφωσης του παρόντος.
6. Κατά τη φάση διαμόρφωσης του σχεδίου π.δ. από τον Οργανισμό, η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ παράταση της αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών για εννέα (9) επιπλέον μήνες (αρ. πρωτ. 2857/24.7.2009). Με την υπ. αριθμ. 33229/ΦΕΚ 410 ΤΑΑΠΘ/19.08.2009 απόφασή του, ο ΥΠΕΧΩΔΕ αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών για έξι (6) μήνες. Με νέα εισήγηση της υπηρεσίας του Οργανισμού, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση της αναστολής για ένα ακόμη έτος. Η παράταση της αναστολής εγκρίθηκε και ισχύει με την υπ. αριθμ. 7528 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 85’ Α.Α.Π./18.03.2010).

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Στόχοι του προτεινόμενου π.δ. είναι οι εξής:

1. Αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας, τόσο για τη ζώνη απολύτου προστασίας, όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.
2. Σαφής οριοθέτηση ζωνών προστασίας, τόσο για τον ορεινό όγκο όσο και για τις πεδινές, τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις της περιφερειακής ζώνης, καθώς και για τις περιοχές αστικού πρασίνου.
3. Καθορισμός σαφών ρυθμίσεων προστασίας που θα αντιμετωπίζουν την περιοχή ως υπό προστασία οικοσύστημα.
4. Εναρμόνιση με τις ανάγκες διαχείρισης των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, όπως αυτές απορρέουν από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, στης οποίας τις προστατευτικές διατάξεις υπάγεται μεγάλο τμήμα της περιοχής.
5. Σύνδεση του ορεινού όγκου με τον αστικό ιστό, κυρίως μέσω της θεσμοθέτησης και οριοθέτησης δυο μητροπολιτικών πάρκων.

Οι προτεινόμενες ζώνες είναι οι εξής:

1. Ζώνη Α – Απόλυτη προστασία της φύσης: Επιτρέπονται μόνο έργα διαχείρισης και προστασίας του οικοσυστήματος. Απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση, καθώς και η παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. Το ζήτημα των υπαρχουσών ραδιοτηλεοπτικών κεραιών θα ρυθμιστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

2. Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας: Καλύπτει τις προτεινόμενες από την αρχική εισήγηση της υπηρεσίας ζώνες Β1, Β2 και Β3 (με εξαίρεση την περιοχή των Ιλισίων). Επιτρέπονται ήπιες χρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, στις οποίες υπάρχει ανθρωπογενής δραστηριότητα. Εντός της ζώνης Β επιτρέπεται η εκπαίδευση, η γεωργία και η υπαίθρια αναψυχή. Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση και λειτουργία ενός (1) κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης ανά δήμο, στις ανατολικές υπώρειες του Υμηττού, οι οποίες τώρα βρίσκονται εντός των ορίων των δήμων Γλυκών Νερών, Παιανίας, Κρωπίας και Βάρης. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας ορίζονται τα 40 στρέμματα, μέγιστος συντελεστής δόμησης το 0,2 και ποσοστό κάλυψης το 15%. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκτασης, διέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 66102/970/1995 (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995) σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρω απόφασης, εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 (κέντρα πληροφόρησης επισκεπτών) και 15 (ξύλινα λυόμενα οικήματα).

3. Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας: Η ζώνη αυτή καλύπτει περιοχές που υποδείχθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού κατά τη διαβούλευση του προηγουμένου σχεδίου π.δ. ως αρχαιολογικές ζώνες και καλύπτουν τις περιοχές Κάστρο, Λαμπρικά και Κίτσι του Δ. Κρωπίας. Στη ζώνη Γ επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση, η οποία κρίθηκε από το ΥΠΠΟΤ ως συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

4. Ζώνη Δ – Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή (Δ1) και Ιλισίων (Δ2): Η Ζώνη Δ συγκροτείται από τμήματα που περιλαμβάνονται στα όρια της Ζώνης Β του π.δ. 544/78 του όρους Υμηττού.

Το παρόν σχέδιο π.δ. βασίστηκε στο στόχο της μεγαλύτερης και πιο άμεσης δυνατής προστασίας και αξιοποίησε στοιχεία, δεδομένα και προτάσεις της εισήγησης της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα.

Στα προτεινόμενα άρθρα περιλαμβάνονται για τη Ζώνη Δ1-Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Ο ορισμός, η οργάνωσή του σε δύο ζώνες (Πυρήνας και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό), η οριοθέτηση του Πυρήνα συνοδευόμενη από τις επιτρεπόμενες χρήσεις στα υπάρχοντα κτίρια και την απαγόρευση ανέγερσης νέων κτιρίων, καθώς και οι χρήσεις στους ελεύθερους χώρους του, κ.ά.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (ΖΕΑ-Γουδή) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ).

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, πραγματοποιείται η κωδικοποίηση της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) και προσδιορίζονται οι ειδικότερες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, τα μέτρα προστασίας και ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, ώστε οι χρήσεις του Πυρήνα και της Περιφερειακής Ζώνης να συνδυάζονται αρμονικά και να εντάσσονται οργανικά στον χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ζώνη Δ2 (Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων): Διατυπώνεται ο στόχος προστασίας, η οργάνωση του Πάρκου σε δύο μέρη, σε Πυρήνα και Περιφερειακή Ζώνη Κοινωφελών Λειτουργιών και Σύνδεσης με τον Αστικό Ιστό, ορίζεται κατ’αρχήν ο Πυρήνας στα συνεχόμενα πάρκα (Συγγρού – Ιλισίων) των Δήμου Αθηναίων και Ζωγράφου και παραπέμπεται η ακριβής οριοθέτηση του Πυρήνα και η εξειδίκευση των ρυθμίσεων προστασίας σε επόμενο π.δ μετά από μελέτη του Οργανισμού Αθήνας.

Για την υλοποίηση των στόχων και των αρχών σχεδιασμού του Πάρκου, κηρύσσεται Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ιλισίων (ΖΕΑ-Ιλίσια) βάσει του αρ. 99 παρ. 2 του ν. 1892/90 και δρομολογούνται διαδικασίες κωδικοποίησής της μέσω της εκπόνησης Σχεδίου Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) που θα εξετάσει επίσης την πιθανή σύνδεση του Πάρκου Ιλισίων με το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

5. Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις: Εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κοιμητηρίων, με την προϋπόθεση της τήρησης της περί νεκροταφείων ειδικότερης νομοθεσίας, της μη περαιτέρω επέκτασης στη δασική ζώνη και της πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων εντός αυτών.

Επίσης μεταξύ άλλων:

* Η οικολογική διαχείριση και επίβλεψη της κατάστασης προστασίας του Υμηττού ανατίθεται σε φορέα, ο οποίος συνιστάται με μεταγενέστερο π.δ.

– Στη ζώνη Β εντάσσεται αδόμητη έκταση του Δήμου Ζωγράφου όπως αυτή φαίνεται στο χάρτη που συνοδεύει το παρόν ΠΔ, η οποία οριοθετείται μεταξύ των οδών Καζαντζάκη, Καμπυλαυκά, Αγ. Ελένης, Α. Παπαναστασίου, Γ. Ζωγράφου, Πλαστήρα, Ιοκάστης, Παξών, Γρ. Αυξεντίου (και ειδικότερα των επί αυτών ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων του εγκεκριμένου σχεδίου) και της οδού-εισόδου της Πανεπιστημιούπολης.

* Στο σύνολο της προστατευόμενης περιοχής απαγορεύεται η άσκηση της θήρας και η ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
* Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της υπηρεσίας του Οργανισμού, οριοθετείται ζώνη απολύτου προστασίας πλάτους 50 μ. εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων και απαγορεύεται η λειτουργία λατομείων και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.
* Εντός οκταμήνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κριθέντων τελεσιδίκως ως παρανόμων ή αυθαίρετων κτισμάτων και τον διαβιβάζουν για τις νόμιμες ενέργειες στην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ.
* Καταργείται το από 31.8.78 προεδρικό διάταγμα ‘’περί καθορισμού, ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού’’ (Δ’ 544/78) και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα προαναφερθέντα και μετά την αξιοποίηση στοιχείων, δεδομένων και προτάσεων από την Εισήγηση της Υπηρεσίας προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας σχετικά με το θέμα, η πρόταση για νέο π.δ. προστασίας του ορεινού όγκου Υμηττού έχει ως ακολούθως:

«Προστασία ορεινού όγκου Υμηττού»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. β΄ και γ΄ και 3 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α), όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α’)
5. Το αρ. 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992)
6. Το Παράρτημα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
7. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα, όπως ισχύει
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 2, 3 του ν. 3010/2002,
9. Το από 31.8.1978 προεδρικό διάταγμα «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ’), όπως τροποποιήθηκε με το από 27.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167 Δ’).
10. Την υπουργική απόφαση 66102/970/1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» (ΦΕΚ Β`330/28.4.1995)
11. Την από 14 Απριλίου 2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας, αποφασίζουμε:

 • 29 Απριλίου 2010, 15:07 | Λουκία

  Ζητώ την επανεξέταση της ολικής απαγόρευσης θήρας στον Υμηττό Αττικής διότι πιστεύω ότι τέτοιου τύπου απαγορεύσεις δημιουργούν δυσχέρεια στον έλεγχο Λαθροθήρων – εμπρηστών – καταπατητών, του Δάσους λόγο απουσίας των νομίμων κυνηγών και της κυνηγετικής δραστηριότητας που διεξάγουν.

 • 29 Απριλίου 2010, 15:20 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ζητώ την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 διότι το κυνήγι είναι συμβατό με το φυσικό περιβάλλον και με όλες τις δραστηριότητες του αγροτουρισμού. Kαι θέτω ένα τεράστιο ερώτημα ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΝΟΥΝ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ? ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» Η ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!!! ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ!! ΑΠΟΨΗ ΟΜΩΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ!!! ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΟΜ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΦΩΚΙΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ? ΜΗΠΩΣ ΣΑΣ ΚΟΒΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ? ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΙΣΑ ΙΣΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΠΕΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΩΝ!!!ΚΟΙΤΑΧΤΕ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ!! ΝΑΙ ΕΙΜΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΙΜΑΙ ΕΞΩ ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΩ ΝΕΡΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΛΛΑ Μ Α Χ Ι Μ Ο Σ!! ΕΧΩ ΣΚΑΨΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΥΜΥΤΤΟ ΤΗΝ ΜΙΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ!!

 • 29 Απριλίου 2010, 15:41 | Σταμάτης

  Προσωπικά αντιτίθεμαι στις νέες απαγορεύσεις στον Υμηττό και επικροτώ το Ίδη υπάρχων καθεστώς θήρας που τον διέπει.

 • 29 Απριλίου 2010, 15:39 | ΛΙΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΕΠΙΘΥΜΩ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΤΩ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.

 • 29 Απριλίου 2010, 15:08 | DIANA SVART

  MAKARI N,ALAKSOUN ORISMENA POLU ASXHMA STHN ELLADITSA MAS !!ASE H POLEODOMIA KAI TA AITHERETA TWN MATSOMENON BRAZOUN. KAI NATAN MONO AUTO? PREPEI NA MPEI MIA TAKSH. AMPELI KSEFRAGO EIMASTE. LIGH UPOLUPSH STH FUSH, STA ZWA. KAI STOUS IDIOUS MAS TOUS EAUTOUS .MAKARI APO TA YPOURGEIA NA GINEI OTI LENE, GIA TO KALO MAS.

 • 29 Απριλίου 2010, 12:17 | Κώστας Παπαϊωάννου

  Ζητώ την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 διότι το κυνήγι είναι συμβατό με το φυσικό περιβάλλον και με όλες τις δραστηριότητες του αγροτουρισμού. Επίσης όπου απαγορεύεται το κυνήγι εμφανίζοται έντονα τα φαινόμενα της λαθροθηρίας,των καλλιεργειών ναρκωτικών και των εμπρησμών με τα οποία είμαστε αντίθετοι εμείς οι νόμιμοι κυνηγοί.

 • Συμφωνώ με την πλήρη απαγόρευση κυνηγιού στον Υμηττό. Εκτός όλων των άλλων που προαναφέρθηκαν, και της ανάγκης συνολικής απαγόρευσης του κυνηγιού σε όλη τη χώρα, θα επισημάνω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο στο βουνό αυτό, όπου περιηγείται και αθλείται πολύ μεγάλος αριθμός επισκεπτών, να κυκλοφορούν και να πυροβολούν οι κυνηγοί. Είναι εντελώς ανεξέλεγκτοι και ποιός θα τολμήσει να κάνει παρατήρηση σε οπλοφορούντες που έχουν για χόμπι τους την εξόντωση ανυπεράσπιστων πουλιών; Φαντάζεστε τα παιδιά μου 4 και 8 ετών, που πρωτογνώρισαν τη φύση στον Υμηττό, και ψάχνουν κάθε φορά να φωτογραφίσουν τις πέρδικες της μονής Αστερίου, να αντικρύσουν τους κυνηγούς με τα ματωμένα κυνηγόσκυλα να τις πυροβολούν; Ανήκει η ζωή αυτών των πουλιών, όπως και όλα τα πουλάκια του βουνού μας, στον πρώτο που θα τα στοχεύσει;
  ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ για την απαγόρευση και ευχόμαστε να γίνει για όλη τη χώρα !!! Ναι στην παρατήρηση πουλιών, όχι στη δολοφονία !!

 • 29 Απριλίου 2010, 11:59 | Αναστασία Οικονομοπούλου

  Εύχομαι η προστασία του Υμηττού να αρχίσει από την απαγόρευση του κυνηγιού, αλλά και να επεκταθεί και σε άλλες, εξ ίσου -ίσως και περισσότερο- ζημιογόνες «δραστηριότητες».
  Εύχομαι να γίνουμε λαός που σέβεται τον τόπο που ζει, τη φύση που μας περιβάλλει, μαζί και την κάθε μορφή ζωής που δεν είναι λιγότερη σημαντική από τη δική μας. Προσωπικά, ποτέ δεν κατανόησα την ευχαρίστηση που μπορεί να δίνει σε κάποιον η δολοφονία του άδολου κι ανυπεράσπιστου, το γκρέμισμα σε κάθετη πτώση του μόνου πλάσματος που μπορεί και πετά.
  Σκάγια έχουν πέσει μέσα στον κήπο μας, πάνω στο τραπέζι που τρώγαμε, κι όταν διαμαρτυρήθήκαμε, απειληθήκαμε από κυνηγητική καραμπίνα… που κάποια Αρχή, με νόμιμη άδεια της είχε παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα: Να απειλεί όποιον άοπλο διαφωνεί.

 • 29 Απριλίου 2010, 11:19 | ΓΚΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Ζητώ την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 διότι το κυνήγι είναι συμβατό με το φυσικό περιβάλλον και με όλες τις δραστηριότητες του αγροτουρισμού. Επίσης όπου απαγορεύεται το κυνήγι εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της λαθροθηρίας, με το οποίο φαινόμενο είμαστε αντίθετοι εμείς οι νόμιμοι κυνηγοί. Για τον σκοπό αυτό έχουμε την θυροφυλακή που πληρώνεται από μας και όχι από την κυβέρνηση.

 • 29 Απριλίου 2010, 11:32 | Γιώργος

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχωράει, με επιμονή και σύστημα, σε
  συνεχείς περιορισμούς για το κυνήγι, μέχρι, σιγά-σιγά, να καταργηθεί το
  κυνήγι σε όλη την Ελλάδα.
  Έτσι με Προεδρικό Διάταγμα που προωθεί,
  επιβάλει την γενική απαγόρευση του κυνηγίου σε όλη την ανατολική πλευρά
  του Υμηττού. Χωρίς κανένα λόγο, καμιά μελέτη… που να αποδεικνύει ότι το
  κυνήγι έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της
  περιοχής.
  Πρέπει
  να γίνει γνωστό σε όλους ότι στην σημερινή δύσκολη περίοδο που περνούν
  οι πολίτες αυτής της χώρας οι αυθαίρετες ενέργειες που προέρχονται από
  συναισθηματικούς λόγους των αντικυνηγών είναι ανεπίτρεπτη πράξη. Όχι
  μόνο γιατί η κυνηγετική δραστηριότητα δημιουργεί, χιλιάδες θέσεις
  εργασίας και βοηθάει την οικονομία σε όλη την Ελλάδα και κυρίως την
  περιφέρεια, αλλά γιατί, ταυτόχρονα, αποτελεί μια δραστηριότητα συμβατή
  με το περιβάλλον η οποία φέρνει σε επαφή με τη φύση 250.000
  κυνηγούς-πολίτες για τους οποίους αυτή η επαφή αποτελεί τρόπο ζωής.

 • 29 Απριλίου 2010, 11:15 | Eλπίδα

  Πολύ θετική η απαγόρευση του κυνηγιού στον Υμηττό. Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα απαγορευτεί αυτή η «ψυχαγωγική δραστηριότητα» σε όλη την επικράτεια.
  Δεν μπορεί η ψυχαγωγία των ανθρώπων σήμερα να βασίζεται στον βασανισμό και στον θάνατο των ζώων. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε μία μειοψηφία ανθρώπων να λεηλατούν την φύση στο όνομα της «οικολογίας» και της υποτιθέμενης «ζωοφιλίας». Όποιος θέλει να χαίρεται το βουνό και την φύση, όποιος ενδιαφέρεται για την προστασία τους, να πάει χωρίς τα όπλα του και να αφήσει τα ζωάκια στην ησυχία τους να ζήσουν την δική τους ζωή. Το κυνήγι είναι πλέον μια παρωχημένη δραστηριότητα, απομεινάρι του παρελθόντος. Προωθεί την βία και δεν συμβαδίζει με τις πολιτισμικές και ηθικές μας αξίες.
  Μακάρι να μην κάνετε πίσω και να δούμε επιτέλους κάτι να αλλάζει σε αυτή την χώρα.

 • 29 Απριλίου 2010, 10:34 | TASOS

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 300.000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΕΓΕΝΕΙΕΣ.ΟΣΟΝ ΔΕ, ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ , ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΟΦΕΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ.
  ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 300.000 ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ,ΠΟΣΑ 21% ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ,ΟΠΛΑ,ΒΕΝΖΙΝΕΣ,ΦΑΓΗΤΑ ΣΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΑ,ΔΩΜΑΤΙΑ,ΡΟΥΧΑ,ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΗ) ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗ.

  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ.

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΠΑΨΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ.ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΛΥΘΗΣΜΩΝ.ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ,Η ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΕΤΑΙ 30 ,ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΡΟΝΙΑ.Ο ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΓΙΑΤΙ?ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ?

  (ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ,ΑΛΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΤΛ.)

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ.
  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΔΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ,ΜΙΑ ΦΟΡΑ,ΟΠΩΣ ΔΡΑ ΟΛΗ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ.
  ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ,ΜΟΝΟ ΚΑΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΞΕΙ.ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 29 Απριλίου 2010, 10:07 | Μαγδαληνός Γ.

  Αγαπητοί κύριοι και κυρίες αρμόδιοι για το περιβάλλον,
  μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι το πρώτο που σας έρχεται στο νού όταν μιλάτε για προστασία οικοσυστημάτων είναι οι απαγορεύσεις! Μετά από 30 και πλέον χρόνια εφαρμογής της συγκεκριμένης συνταγής δεν είναια πόλυτα προφανές σε όλους ότι έχει αποτύχει; Ο Υμηττός θεωρητικά ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΔΗ! Το πραγματικό θέμα όμως είναι ποιός και πώς θα επιβάλλει ουσιαστικά μέτρα προστασίας και όχι πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού για να βγαίνουμε στο δελτίο των 8. Η απάντηση είναι σαφής: απολύτως κανείς… Τί νόημα έχει λοιπόν να θεσμοθετείτε ζώνες προστασίας όταν δεν έχετε μηχανισμούς ελέγχου και αποτροπής παρανομιών; Μάλλον κανένα!
  Επειδή με όλα τα νομοσχέδια απαγορεύσεων η εκάστοτε ηγεσία εμμέσως πλήν σαφώς παραδέχεται την απόλυτη αδυναμία πραγματικής άσκησης αειφορικών πολιτικών θα ήθελα να παρακαλέσω να απευθυνθείτε επιτέλους στους πραγματικούς χρήστες των υπό σχεδιασμό ζωνών σας, δηλαδή στους ανθρώπους εκείνους που ζούν το φυσικό περιβάλλον και δεν το ψαλιδίζουν σε χάρτινες ζώνες. Μόνο αυτοί που περπατάνε και βιώνουν ένα τόπο είναι σε θέση να τον προστατέψουν και να προτείνουν ουσιαστικές δράσεις βελτιωσης.
  Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που αποτελούν σε όλο τον κόσμο τους πραγματικούς συμμάχους κάθε πολιτικής ηγεσίας σε δράσεις τοπικού χαρακτήρα ποτέ δεν ρωτήθηκαν και ποτέ δεν συμμετείχαν στους σχεδιασμούς σας, γεγονός που θεωρώ απολύτως απαράδεκτο.
  Αν λάβουμε υπόψη ότι όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί δε στηρίζονται σε κανενός είδους μελέτη ούτε προβλέπουν τί θα γίνει με τις υπάρχουσες απίστευτες παρανομίες και καταπατήσεις είναι φανερό ότι μιλάμε για ένα πρόχειρο σχέδιο νόμου που αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα, τους διαθέσιμους πόρους και τη θέληση της κοινωνίας και σκοπό έχει μόνο να βάλει μερικές ακόμη άχρηστες ταμπέλες σε ένα ταλαιπωρημάνο οικοσύστημα από πολιτικές και προηγούμενων κυβερνήσεών σας.
  Κλείνω το σχόλιό μου με μια απορία:
  Θα παρακαλούσα να μου εξηγήσετε σε τί ενοχλεί ο μελισοκόμος, ο κυνηγός, ο συλέκτης μανιταριών την ουσιαστική προστασία του βουνού; Η ΕΕ έχει επανειλημένα αποφανθεί ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες υποστηρίζουν και δεν υποβαθμίζουν την περιβαλλοντική αειφορία. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι πώς εσείς σαν πολιτική ηγεσία υποστηρίζετε τους ανθρώπους της υπαίθρου από την διαρκώς επεκτεινόμενη δόμηση, τις χωματερές και τις δημοτικές αυθαιρεσίες και η απάντηση σίγουρα δεν είναι η χάραξη ζωνών σε ένα χάρτη!

 • 29 Απριλίου 2010, 09:06 | Ανίτα

  Συμφωνώ απόλυτα με την κατάργηση του κυνηγιού στον Υμηττό! Αρκετά καταστρα΄φηκε η φύση από τις φωτιές, μην την αποτελειώσουμε και εμείς..

 • 29 Απριλίου 2010, 06:35 | ΔΗΜ.ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

  Οι διαβουλευση για να μην καταντησει εκστομισγ απωθημενων πρεπει να υποστηριζεται απο επιχειρηματα.
  Το κυνηγι ουτε βλαπτει το περιβαλλον ουτε χομπι ειναι.
  Παραδοσιακη δραστηριοτητα που προστατευει περιβαλλον και συμβαλλει στην αειφορια , οι δε κυνηγοι ειναι σε ποσοστο συντριπτικο ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ για την ποσοτητα των θηραματων , η ποιοτητα του φυσικου περιβαλλοντος ειναι το πιο σημαντικο.
  Και αυτο το γνωριζουμε γιατι εμεις ζουμε σ αυτο !!!

 • 29 Απριλίου 2010, 06:10 | ΔΗΜ.ΠΑΠΑΚΩΝ/ΝΟΥ

  Οι διαβουλευση για να μην καταντησει εκστομισγ απωθημενων πρεπει να υποστηριζεται απο επιχειρηματα.
  Το κυνηγι ουτε βλαπτει το περιβαλλον ουτε χομπι ειναι.
  Παραδοσιακη δραστηριοτητα που προστατευει περιβαλλον και συμβαλλει στην αειφορια , οι δε κυνηγοι ειναι σε ποσοστο συντριπτικο ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ

 • 29 Απριλίου 2010, 00:22 | Αννα Τσιλογλανίδου

  Τα όπλα είναι για να σκοτώνουν. Τα χέρια ας είναι για να χαιδεύουν και όχι για να κρατούν όπλα.
  Ας σταματήσει πια αυτή η ζωώδης συνήθεια του κυνηγίου. Απο αιώνες ο άνθρωπος μπορεί να βγάζει το φαί του με την λογική και όχι με κυνήγι.
  ψηφίζω ναι στην ζωή κάθε ζωντανού όντος στο πλανήτη Γη.

 • 28 Απριλίου 2010, 23:40 | Elisabeth

  Παρακαλω πολυ να καταργηθει το κυνηγι,οχι μονο εδω αλλα παντου!
  Δεν ειναι χομπυ το να σκοτωνεις..ειναι αρρωστια…
  Εχουμε προβλημα στον τομεα της βιοποικιλοτητας μετα απο τοσες απαλλοτριωσεις και πυρκαγιες..
  Ας αφησουμε τα ειδη να εξελιχθουν…χωρις φοβο…
  Αν παρετε αυτη την αποφαση θα σας χειροκροτησουν πολλοι απογοητευμενοι φιλοζωοι κ φυσιολατρεις αυτης της χωρας…
  Καντε κατι καλο για τα ζωα μας…ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!

 • 28 Απριλίου 2010, 22:13 | Σταματίνα Χαραμή

  Κάποτε οι άνθρωποι κυνηγούσαν για να ζήσουν, να φάνε, να ντυθούν, να φτιάξουν εργαλεία. Τώρα γιατί κυνηγάνε; Απλά για χόμπι, για διασκέδαση… Ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτό! Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να μιλάμε για προστασία της πανίδας, προστασία απειλούμενων από εξαφάνιση ειδών, προστασία βιοτόπων, κτλ και από την άλλη να επιτρέπουμε το νόμιμο κυνήγι ζώων. Τα πράγματα δεν είναι πλέον υπό έλεγχο. Οι θερινές πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν διαταράξει τόσο πολύ την πανίδα που δεν υπάρχει πλέον ισορροπία. Και το κυνήγι, ακόμα και μέσα σε προκαθορισμένη χρονική διάρκεια, επιβαρύνει την κατάσταση! Σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε συνοδοιπόροι και με άλλα πλάσματα. Κάποτε πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να τα σεβαστούμε. Ως ανώτερα όντα θα έπρεπε να έχουμε σωστή αντίληψη της κατάστασης και να επιδεικνύουμε σοφία στα μελλοντικά σχέδιά μας. Σε μία εποχή πλέον που οι βιομηχανίες – φάρμες ζώων γεμίζουν την αγορά με υπερπροσφορά ζωικών προϊόντων, οι άνθρωποι γιατί συνεχίζουν να θέλουν να κυνηγούν; Δηλαδή οι ενέργειές μας είτε θα σκοτώσουν, είτε θα κάψουν το καλοκαίρι την άγρια πανίδα της χώρας μας; Ε, όχι! Δεν πρέπει να το επιτρέπουμε αυτό!

 • 28 Απριλίου 2010, 21:47 | Ελπίδα

  Eπιτέλους θα δούμε κάτι σ’ αυτή την χώρα να αλλάζει προς όφελος του περιβάλλοντος και των ζώων; Ναι στην απαγόρευση του κυνηγιού στον Υμηττό, μακάρι να απαγορευτεί σε όλη την επικράτεια!
  Επιτέλους να σταματήσει αυτό το αιματοβαμένο «σπορ» που προωθεί την βία, διαταράσσει τις ισορροπίες της φύσης και προβαίνει σε ατελείωτες εκτελέσεις της πανίδας της χώρας μας χάριν ψυχαγωγίας. Το κυνήγι είναι μια βίαιη πράξη και δεν προάγει τον πολιτισμό μας και το σεβασμό προς τα άλλα όντα του πλανήτη αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο.
  Η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα για να υποστηρίξει το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών της χώρας να απολαμβάνουν τη φύση χωρίς να επιτρέπεται σε μια μειοψηφία ατόμων να τη σκοτώνουν και να την καταστρέφουν
  Ας σταματήσουν πια οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν και να βλάπτουν τα ζώα για την διασκέδασή τους. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να διασκεδάσει κανείς. Αφήστε τα ζωάκια στην ησυχία τους να χαρούν την ζωή τους!

 • Κυρία υπουργέ,
  ο τρόπος με τον οποίο ενεργείτε είναι συνάρτηση της πολιτικής παράταξης στην οποία ανήκετε. Όλοι γνωρίζουμε ότι, όπως και πολλοί άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είστε προσωπικοί φίλοι του προέδρου του κόμματος σας και δυστυχώς πρωθυπουργού αυτής της χώρας. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός γίνεται θεατής σε ένα θέατρο παραλογισμού, αλαζονείας και αποφάσεων με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, τον αυταρχισμό.
  Έτσι λοιπόν κι εσείς, ιδιαίτερα προσωπική φίλη του πρωθυπουργού, διορισμένη από τον ίδιο στο νεοσύστατο ΥΠΕΚΑ, εφαρμόζετε, σε πολλά θέματα και ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν την κυνηγετική δραστηριότητα, μεθόδους και τακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και τριτοκοσμικές χώρες.
  Πρέπει να καταλάβετε ότι το κυνήγι αποτελεί μία υπαίθρια δραστηριότητα με την οποία ασχολούνται πλέον των 250.000 πολιτών αυτής της χώρας, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, και μορφωτικών επιπέδων. Είναι πλέον πλήρως κατανοητό σε όλους το πού το πηγαίνετε, τί θέλετε να καταφέρετε και ποιούς τρόπους μεταχειρίζεστε. Ένα πρόκριμα αυτής της τακτικής σας αποτελεί και η πρόσφατη «μεγαλόπνοη» απόφασή σας, για απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας στο Όρος Υμηττό, μέσω Προεδρικού διατάγματος το οποίο ετοιμάζετε. Θα ήταν μεγάλη χαρά σε όλους τους κυνηγούς, να σας έχουμε συνεργάτη μας και από κοινού να αγωνιστούμε για τα μεγάλα προβλήματα που έχει το κοινό μας σπίτι που λέγεται ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Δυστυχώς όμως για σας, έχετε κάνει τις επιλογές των συνεργατών σας μεταξύ των οποίων η λέξη ΚΥΝΗΓΙ δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό τους. Είστε αιχμάλωτη αυτών των επιλογών σας για τις οποίες, ενδεχομένως σε βάθος χρόνου να νιώσετε άσχημα και προβληματισμένη.

 • 28 Απριλίου 2010, 20:21 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ

  ΚΥΡΙΟΙ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΔΑ ΚΥΝΗΓΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΤΕ, ΚΑΝΤΕ ΔΗΜΟΨΙΦΗΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΛΟΙ. ΑΛΛΑ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ, ΒΛΕΠΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΕΚΚΑ.
  ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΟΝΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΛΑΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ Ο ΤΟΠΟΣ.
  ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΞΥΠΝΗΣΕ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΙ.

 • 28 Απριλίου 2010, 20:45 | ΡΕΝΑ

  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΧΟΜΠΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΓΑΝ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΑ ΛΑΓΟ ΣΤΙΦΑΔΟ, Η ΣΕ ΛΙΓΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ, Η ΓΙΑ ΟΡΤΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΡΥΓΟΝΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΒΛΑ…… ΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ , ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΔΕΝ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ? ΙΣΑ ΙΣΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΘΗΡΑΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ, ΟΤΑΝ ΣΦΑΖΕΙΣ??????????

 • 28 Απριλίου 2010, 20:12 | ΡΕΝΑ

  TO ΒΟΥΝΟ ΜΑΣ, Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ, ΜΗ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΕΙΤΕ.ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΣΑΜΕ, ΕΚΕΙ ΠΕΤΑΜΕ ΤΟ ΧΑΡΤΑΕΤΟ ΜΑΣ, ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΑΡΙΑ? ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ? Η ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Η ΓΗ ΜΕΤΑ? ΠΑΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΤΖΑΜΠΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΦΤΑΔΕΣ? ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ-ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ΚΟΚΑΛΗΣ…..ΟΛΑ ΕΝΑ ΓΥΡΩ ΕΙΝΑΙ… ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ? ΘΑ ΤΑ ΑΠΟΛΛΩΤΡΙΩΣΕΤΕ? ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΝΟ, ΔΕΝ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!!! ΑΝΟΙΚΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ (ΚΥΝΗΓΟΙ!!!). ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΩΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ, ΚΑΙ ΤΙ ΖΩΟ ΚΑΙ ΦΥΤΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ! ΟΧΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ!!!! ΑΛΛΑ: Ε Ι Ν Α Ι Π Ο Λ Λ Α Τ Α Λ Ε Φ Τ Α!!!!!!! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!!!!

 • 28 Απριλίου 2010, 19:46 | Θανάσης Αγγελίδης

  ΥΜΗΤΤΟΣ και κυνήγι
  Ως πότε η προστασία του περιβάλλοντος θα είναι ταυτισμένη με το κυνήγι; Γιατί το κίνητρο να είναι το κυνήγι; Όποιος θέλει να προστατέψει το περιβάλλον μπορεί να το κάνει και χωρίς να σκοτώνει ζώα. κίνητρο υπάρχει.
  Και γιατί παίρνεται υπόψη μόνο το περιβάλλον; Μόνο το ντεκόρ; Γιατί τα βλέπουμε όλα μόνο με οικολογική συνείδηση; Που σημαίνει ότι πάλι για τον εαυτό μας νοιαζόμαστε μόνο; Πάλι παρτάκηδες.
  Ας λάβουμε υπόψη και τα ζώα ως άτομα και οντότητες που σκοτώνονται, τα σκυλιά που μεταφέρονται μέσα σε κούτες που πολλές φορές είναι προσαρμοσμένες πίσω στα αυτοκίνητα κοντά στις εξατμίσεις…
  Το κυνήγι είναι πάθος και εξάρτηση όπως ο τζόγος το κάπνισμα ο αλκοολισμός. Τυφλώνει δε τόσο πολύ, που σε λίγο θα αρχίσουν οι χρήστες του να πιστεύουν ότι παράγουν και πολιτιστικό έργο.

  http://diagoras.files.wordpress.com/2008/11/etc.jpg

  http://img128.imageshack.us/img128/9761/lagos2211107ad2.jpg

  http://www.neural.uom.gr/dixori/images/P–24-kynigoi.jpg

 • 28 Απριλίου 2010, 19:29 | ΤΣΟΡΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΕΙΜΑΙ ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1986 ΣΕΒΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΑΣΚΩ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΓΕΝΝΙΕΣ.Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ.ΤΟ ΒΟΥΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑ ΤΟ ΑΓΑΠΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΟΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΝΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ Η ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΕΥΧΕΣΘΕ………. (ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΒΙΛΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΑ,…)

 • Αριθμός. Πρωτ 63
  Άνδρος 28 Απριλίου 2010.

  Προς
  Υπουργείο Περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής
  Ηλεκτρονική κατάθεση μέσω του συνδέσμου.
  http://www.opengov.gr/minenv

  θέμα: «αντίθεσή μας στο άρθρο 7 παράγραφος 3»

  κύρια υπουργέ,
  κατ αρχήν θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους όλων μας των μελών για την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβερνήσεως να δημιουργήσει την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και κατ επέκταση να δώσει σε όλους τους έλληνες πολίτες το δικαίωμα να εκφράσουν την άποψη τους με πιο άμεσο τρόπο προς την ελληνική κυβέρνηση.
  Αφορμή της επιστολής μας αυτής όπως θα διαπιστώσετε στην συνέχεια αποτελεί η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Υμηττού.
  Ο κυνηγετικός σύλλογος Άνδρου ιδρύθηκε το Αύγουστο του 1934, οπού τότε το ελληνικό νομικό πλαίσιο περί θήρας ήταν ρευστό και ανεπαρκής ως προς την απαγορεύσεις θήρας, παρόλα αυτά εάν δείτε τα πρακτικά του διοικητικού συμβούλιου της εποχής θα δείτε ότι οι παραβάτες των τότε νόμων αλλά κυρίως των κανόνων δεοντολογίας κυνηγιού τιμωροντουσταν με παραδειγματικούς τρόπους.
  Οι εποχές όμως άλλαξαν και οι αντίστοιχοι παραβάτες των νόμων του ελληνικού κράτους, οδηγούνται από τους συλλόγους και το σώμα της θηροφυλακής στα ελληνικά δικαστήρια τα οποία με την σειρά τους εκδίδουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.
  Ο κυνηγετικός σύλλογος Άνδρου σήμερα αριθμεί 380 ενεργά μέλη, και ευθύνεται για την νήσο Άνδρο η οποία καλύπτει έκταση 380 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
  Την τελευταία πέντε έτη κυρία υπουργέ έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη είκοσι δυο (22) συμπολίτες μας, παραβάτες του νόμου περί θήρας, το οποίο μεταφράζεται σε ποσοστό 6 % επί του συνολικού αριθμού μελών.
  Αυτοί οι παραβάτες των νόμων του ελληνικού κράτους έχουν συλληφθεί από το σώμα θηροφυλακής και την ομάδα θηροφυλακής του συλλόγου μας η οποία επανδρώνεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου και απλά μέλη του συλλόγου μας, αναλογιστείτε όμως την δύσκολή θέση που έρχονται όταν καλούνται να οδηγήσουν στην δικαιοσύνη απλούς συμπολίτες τους, σε συνδυασμό με την μικρή κοινωνία της Άνδρου (όλοι μεταξύ τους γνωρίζονται) και το πιο σημαντικό τα μέλη αυτά είναι άμισθα στερούνται την οικογένεια τους και ξενυχτούν, δεδομένου ότι η λαθροθήρες ως επί των πλείστων δραστηριοποιούνται νύχτα. Και όλα αυτά με μοναδικό σκοπό την προστασία του θηράματος.
  Ο σύλλογος μας δραστηριοποιείται και στο τομέα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, από το 1997 διαθέτουμε ένα όχημα πυρόσβεσης το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο και συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες πυρόσβεσης του νησιού μας.
  Σημαντικότατο είναι και το γεγονός ότι το 2004 στην νήσο Άνδρο δημιουργήθηκε ο σύλλογος εθελοντών δασοπυροσβεστών Άνδρου, από τον τότε πρόεδρο κύριο Χαζάπη Νικόλαο, όπου για νομικούς λόγους προεβεί στην ενέργεια αυτή (οι κυνηγετικοί σύλλογοι σύμφωνα με το καταστατικό τους είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δημιουργήσουν αποθεματικό με σκοπό την απόκτηση οχημάτων) έτσι δημιουργήθηκε ο ΣΕΔΑ όπου συγκέντρωσε χρήματα και απέκτησε δυο (2) οχήματα UNIMOG.
  Η μάχιμη ομάδα του ΣΕΔΑ αποτελείτε από κυνηγούς οι οποίοι γνωρίζουν το βουνό καλύτερα από τον κάθε άλλο, λόγο της κυνηγετικής τους δραστηριότητας γνωρίζουν τα μονοπάτια, περάσματα, ρεματιές κτλ, με συνέπεια να κινούνται ταχύτατα και καίρια κατά της φωτιάς.
  Επίσης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση δεξαμενών λήψεως ύδατος σε σημεία όπου δεν υπάρχουν κρουνοί, να σημειώσετε ότι λόγο του ορεινού όγκου της Άνδρου, υπάρχουν οικισμοί-χωρία τα οποία δεν έχουν κρουνούς, αυτό είναι ένα ζήτημα δημοτικής-πολιτικής ευθύνης, αλλά δυστυχώς δεν δίνεται από κανένα υπεύθυνο λύση στην κοινωνία της Άνδρου, παρά μόνον από τον τοπικό κυνηγετικό σύλλογο.
  Τέλος η προσφορά τον μελών μας είναι πραγματική εθελοντική και δεν στηρίζονται σε ευνοϊκούς όρους για συμμετοχή σε διαγωνισμούς στην πυροσβεστική υπηρεσία, διότι το 95 % των μελών της ομάδας πυρόσβεσης είναι άτομα άνω των 35 ετών οι οποίοι δραστηριοποιούνται είδη επαγγελματικά και δεν φιλοδοξούν να εργαστούν στην πυροσβεστική.
  Ο Σύλλογος μας για το έτος 2009 συμμετείχε σε 17 πυρκαγιές.
  Ο σύλλογος μας για το έτος 2009 στα πλαίσια ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ έσπειρε 10 τόνους κριθαριού με αποτέλεσμα στατιστικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις να ξεπερνούν τα 1200 στρέμματα, την χρονική στιγμή μάλιστα που η Άνδρος και η επαρχεία ερημώνει και μαζί της ερημώνει και η αγροτική δραστηριότητα, η οποία όλοι μας πολύ καλά γνωρίζουμε την συμβολή της στην πανίδα.
  Επίσης έχουν τοποθετηθεί ποτίστρες νερού σε σημεία που οι παλιές πηγές στείρεψαν κυρίως μετά από ανθρωπινή παρέμβαση εξασφαλίζοντας νερό για την πανίδα της περιοχής.
  Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται απελευθερώσεις θηραμάτων, όπου η προμήθεια των εν λόγο θηραμάτων γίνεται από κρατικά εκτροφεία, ο αριθμός και το είδος των θηραμάτων καθαρίζονται κατόπιν μελέτης που πραγματοποιεί δασολόγος-θηραματολόγος ο οποίος πληρώνεται από τις κυνηγετικές οργανώσεις.
  Το σημαντικότατο είναι ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες χρηματοδοτούνται 100 % από τα χρήματα των κυνηγών, χωρίς να επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε 0,01€, αντίθετα τον ενισχύουν διότι κατά την έκδοση άδεις καταβάλλονται χαρτόσημα και παράβολα υπέρ του ελληνικού δημοσίου.
  Εμείς κύρια υπουργέ δεν θα αλλοιωθούμε σε αντισυνταγματικούς ισχυρισμούς σχετικά με την απόφαση σας, αφενός διότι δεν είμαστε νομικοί και αφ ετέρου διότι γνωρίζουμε ότι έχετε νομικούς συμβούλους.
  Εμείς είμαστε κυνηγοί σεβόμαστε, αγαπάμε και προστατεύουμε την φύση, πράγμα το οποίο αποδεικνύουμε καθημερινά με έργα και όχι με λόγια.
  Το κυνήγι και οι κυνηγετικές οργανώσεις κυρία υπουργέ δεν είναι μόνο όπλα, σκύλοι, φυσίγγια και σκότωμα ζώων, είναι και ένα σύνολο κοινωνικής προσφοράς μα πάνω από όλα προστασίας του περιβάλλοντος.
  Δεν ξέρουμε με ποία έννοια αντιλαμβάνεστε το κυνήγι και πώς έχετε οδηγηθεί στο συμπέρασμα αυτό.
  Σίγουρα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις γεγονός το οποίο συμβαίνει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις πχ πολιτικοί, γιατροί, έμποροι, αγρότες κτλ.
  Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εάν τα μέλη της ομάδας πυρόσβεσης του κυνηγετικού συλλόγου Άνδρου δυσαρεστηθούν και μειώσουν την κοινωνική τους προσφορά σε τι κοινωνικό πρόβλημα θα οδηγηθούμε στην μικρή κοινωνία του νησιού μας η οποία απειλείται καθημερινά από πυρκαγιές ενόψει καλοκαιριού??
  Κυρία υπουργέ, εμείς σαν διοικητικό συμβούλιο έχουμε χρέος να σας μεταφέρουμε τον παλμό της μικρής κοινωνίας του νησιού μας, μην απογοητεύεται αυτή τη μερίδα πολιτών που λέγονται κυνηγοί που προσφέρει στην κοινωνία στα μέγιστα των δυνατοτήτων της.
  Τέλος είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση καθώς και επιβεβαίωση των όσων γεγονότων περιγράφονται παραπάνω, με την ευκαιρία σας καλούμε στο νησί μας να σας φιλοξενήσουμε και να διαπιστώσετε κατ ιδίαν τα όσα αναφέρονται.
  Σας ευχαριστούμε εκ τον προτέρων.
  Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό
  Για το ΔΣ
  Ο Πρόεδρος Δημήτριος Κουτέλης
  Ο Γενικός Γραμματέας Στυλιανός

 • 28 Απριλίου 2010, 17:11 | Θ.ΚΟΛΛΙΑΣ

  To Σχέδιο είναι προς το σωστό δρόμο. Δεν θα έπρεπε, όμως να έχει προηγηθεί η έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, για τη νομική κατοχύρωση της ζώνωσης του Υμηττού; Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο ΟΚ.
  Επίσης, θεωρώ ύψιστης σημασίας το θέμα απαγόρευσης της θήρας, διότι ο Υμηττός λειτουργεί ως «νησίδα» για την ορνιθοπανίδα στην «αστική θάλασσα» του λεκανοπεδίου, ενώ η νοητή προέκτασή του είναι η θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.

 • 28 Απριλίου 2010, 16:20 | ΠΕΤΡΟΣ Κ.

  Οι κυβερνώντες το μόνο που κάνουν όταν νομοθετούν είναι να επιτρέπουν στους προνομιούχους(εμπρηστές, καταπατητές, λαθροθήρες και κάθε είδους παράνομους) και να απαγορεύουν στους μη προνομιούχους (κυνηγοί).
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΤΕΚΜΗΡΙΩΤΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟΥ!!!
  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΥΝΗΓΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!
  ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ (που δε γνωρίζουν τι πάει να πει φύση αλλά «ακολουθώντας τη μόδα των κοινοτικών κονδυλίων» πλουτίζουν)!!!
  ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΗΣΥΧΟ!!!

 • 28 Απριλίου 2010, 13:43 | Giorgos Paulou

  Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία που μπορεί να σας
  βοηθήσει αφιλοκερδώς κιόλας να ξεπεράσετε αρκετά εμπόδια στα τόσο περίπλοκα προεδρικά διατάγματα σας,γιατί απ’ότι αντιλαμβάνομαι προφανώς,αυτά που έχετε ως διαβούλευση δεν προορίζονται για το κοινό καλό,αλλά για ορισμένους ανοικοδομητικούς συνεταιρισμούς.Αυτό δεν το λέω
  τυχαία αλλά υπάρχουν στοιχεία για την οικοδομική ασυδοσία και όχι μόνο,εις βάρος του υποτιθέμενου δάσους.Προσωπικά δεν με βρίσκετε σύμφωνο
  μ’αυτά που αναρτήσατε ως διαβούλευση και μαζί με μένα είναι κι άλλος κόσμος που δεν συμφωνεί,απλά υπάρχει αδυναμία χειρισμού στο θέμα internet.Εύχομαι να σας φωτίσει ο Θεός και να πράξετε για το κοινό καλό,γιατί τελικά σ’αυτόν το τόπο μόνο με ευχές μπορεί να σωθούμε!
  Η γνώμη μου είναι πως πρέπει να ζητήσετε άμεση βοήθεια από τους κυνηγούς και την κυνηγετική συνομοσπονδία με τους επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτει για να μπορούν τα παιδιά σας στο μέλλον να απολαύσουν αυτό που ονομάζουμε δάσος.

 • 28 Απριλίου 2010, 13:58 | Πάνος Καρράς

  Ορθώς για τη Β’ Ζώνη Υμηττού περιλαμβάνονται αυστηρότερες διατάξεις. Αυτό που δεν δείχνει λογικό είναι ο αυστηρός καθορισμός της αρτιότητας των 40 στρεμμάτων, ειδικά για την εκπαίδευση. Οι λόγοι είναι:

  1) Η μεγάλη διασπορά των ιδιοκτησιών δεν δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή και τον ΟΣΚ να συγκεντρώσουν το απαραίτητο minimum προκειμένου να εγκαταστήσουν υποδομές εκπαίδευσης. Επομένως, στην πράξη η διάταξη καταργεί τη χρήση την οποία δείχνει σε πρώτη ανάγνωση να διατηρεί. Ένα τόσο υψηλό όριο είναι ισότιμο με το να απαγορευτεί πλήρως η εκπαίδευση ως χρήση γης στη Β Ζωνη.

  2) Το μεγάλο όριο των 40 στρεμμάτων δείχνει να ευνοεί συγκεκριμένα μεγάλα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που ήδη έχουν τεράστιες εγκαταστάσεις και συγκεντρώνουν όχι μόνο μεγάλη έκταση οικοπέδων, αλλά και μεγάλη κάλυψη. Ένα μικρότερο εκπαιδευτήριο εκ των πραγμάτων αποκλείεται να εγκατασταθεί καθώς δεν μπορεί να συγκεντρώσει το όριο των 40 στρεμμάτων. Πολλώ μάλλον ο ΟΣΚ, οπότε είναι σαν να αποκλείετε με αυτό τον τρόπο τα δημόσια σχολεία από τη ζώνη και να αφήνετε μόνο τα ιδιωτικά μεγαθήρια.

  3) Δεν είναι κατανοητός ο στόχος της συγκεκριμένης διάταξης, από τη στιγμή που οι μεγάλες μονάδες στη Ζώνη Προστασίας έχουν ήδη χτιστεί υπερβαίνοντας κατά πολύ τους συντελεστές δόμησης 0,2 και κάλυψης 15%.
  Θα ήταν προτιμότερο να διατηρηθεί η αρτιότητα χαμηλά, στα 10 ή 15 στρέμματα και να αποκλειστούν ΟΛΕΣ οι παρεκκλίσεις που φτάνανε τον ΣΔ ακόμα και στο 0,3(!). Με αυτό τον τρόπο το ΥΠΕΚΑ θα έδινε κίνητρο για ανέγερση μικρών, βιοκλιματικών εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στις πεδινές περιοχές της Β’ Ζώνης κάτι που εν τέλει είναι προς το συμφέρον των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ήπιας ανάπτυξης περιβάλλον.

  Εν τέλει, θα πρότεινα ειδικά για την εκπαίδευση να μειωθεί η αρτιότητα σε 10 ή 15 στρέμματα και να καταργηθεί σαφώς κάθε παράθυρο παρέκκλισης των συντελεστών 0,2 και 15%. Κάτι τέτοιο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, ενώ παράλληλα δίνει την ήπια ανάπτυξη που επιθυμεί το ΥΠΕΚΑ κατά το πνεύμα του συγκεκριμένου ΠΔ. Παραμονή της αρτιότητας στα 40 στρέμματα δείχνει φωτογραφικά να ευνοεί τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια-μαμουθ που έχουν ανεγερθεί και τόσο έχουν τραυματίσει τη Β’ Ζώνη.

  Με εκτίμηση,

  Δρ Πάνος Καρράς
  Εκπαιδευτικός

 • 28 Απριλίου 2010, 12:03 | Παναγιώτης Καλαβρός

  Αν προσέξει κάποιος τα σχόλια,θα παρατηρήσει ότι όσοι συμφωνούν με την απαγόρευση δεν αναφέρουν ονοματεπώνυμο…απλά γράφουν π.χ. manos !
  Αυτό η πρέπει να θεωρηθεί ύποπτο ή απλά κάποιοι/κάποιες δεν έχουν το θάρρος!!
  Όσο για τον κύριο που αναφέρει το περιστατικό που ξεκληρίστηκε ολόκληρη η οικογένεια…απλά να τον ενημερώσω ότι ΔΕΝ τους σκότωσε κυνηγός αλλά ένας απλός βοσκός!!Καλό θα ήταν λοιπόν να μη γράφει ο καθένας οτι θέλει και όπως το θέλει!!!
  Το οτι σήμερα πλέον στην Ελλάδα ο »καθένας» έχει όπλο..είναι αλλο θέμα!

 • 28 Απριλίου 2010, 12:40 | Αναστασία

  Το κυνήγι θα πρέπει να απαγορευθεί διότι είναι επικίνδυνο και για τα ζώα και για τους ανθρώπους.

  Θα πρέπει να απαγορευθεί και η κτηνοτροφία στον Υμηττό. Έχω δει κοπάδι προβάτων να βόσκει στον Υμηττό, και είδα πού είναι η στάνη. Φωτογραφίες στη διάθεσή σας.

  Τόσο το κυνήγι όσο και η κτηνοτροφία συνιστούν αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στη φύση (πανίδα και χλωρίδα) του Υμηττού την οποία λέμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε.

 • 28 Απριλίου 2010, 11:34 | Παναγιώτης Καλαβρός

  Η επιλεκτική δημοσίευση των σχολίων είναι απαράδεκτη και καθοδηγούμενη!!!
  Αν θέλετε να είστε αντικειμενικοί να δημοσιεύετε όλες τις απόψεις και όχι μόνο αυτές που συμφωνούν με τις απαγορεύσεις!!Πρέπει να καταλάβετε πιά ότι απευθύνεστε σε νοήμονα όντα και όχι σε άβουλα ζώα!!!

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ…ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ!!!!

 • 28 Απριλίου 2010, 11:13 | Καιτη

  Προσωπικα χαιρομαι παρα πολυ με το σχεδιο δρασης σας. Ειλικρινα ηταν καιρος το κρατος να λαβει υπ’οψιν του πως δεν ζουμε μονο ανθρωποι σε αυτον τον κοσμο, αλλα συγκατοικουμε με τη γη, με τα ζωα. Αυτο το σχεδιο λοιπον προστατευει τα ζωα και εμας τους ιδιους. Ευχομαι το κυνηγι να απαγορευθει τελειως καποια στιγμη, παντου. Δεν ειναι δυνατον να θεωρειται ‘χομπι’ το να σκοτωνουμε τα ζωα, δεν ειναι δυνατον να αντλουμε ευχαριστηση παιρνοντας τη ζωη ενος ζωου..Συγνωμη αλλα κατα τη δικη μου αποψη, ολο αυτο εμπεριεχει μια ‘αρρωστια’. Και δεν σημαινει οτι επειδη μας εμαθαν οτι ειναι σωστο να γινεται ή οτι ‘δεν πειραζει’, εμεις πρεπει να το κατεβαζουμε αμασητο. Αλλαξαν οι εποχες και μονο αν προστατευσουμε οσο πιο απολυτα μπορουμε τα ζωα, εχουμε μελλον. Αρεσει ή δεν αρεσει σε καποιους. Ας βρουνε αλλο ‘χομπι’, κατι που δεν απαιτει τη ζωη των ζωων για την πλακα τους. Αρκετα κανανε οι ανθρωποι στα ζωα, φτανει τωρα.

 • 28 Απριλίου 2010, 09:19 | Τζενη

  Θεωρω πως η αποφαση της κυβερνησης να απαγορευτει το κυνηγι στον Υμηττο ειναι μια απο τις σημαντικοτερες και καλυτερες αποφασεις. Ειναι καιρος πια να δειξουμε και μια ευαισθησια απεναντι στη φυση την οποια εχουμε καταστρεψει τα τελευταια χρονια με τις φωτιες. Και παλι ενα μεγαλο μπραβο!

 • 27 Απριλίου 2010, 23:32 | Manos

  Το “χόμπι” του θανάτου, θα πρέπει κάποια στιγμή να απαγορευτεί σε όλη την Ελλάδα για πάντα!!!

  Δεν υπάρχει καμία λογική στην χρήση όπλων εναντίων της ίδιας της φύσης! Κάποτε ο άνθρωπος κυνηγούσε για να τραφεί και να ζήσει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη να επιτρέπεται πλέων το κυνήγι.

  Είναι φανερό από τον τρόπο γραφής όλων ασχολούνται τόσο παθιασμένα με το “σπορ” αυτό ότι διακατέχονται από αισθήματα βίας.

  Υπάρχουν πολλές αποδείξεις γι αυτό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει στις ειδήσεις κυνηγούς να σκοτώνουν συνανθρώπους μας, με πρόσφατο τραγικό παράδειγμα την οικογένεια που ξεκληρίστηκε με την μάνα που αυτοκτόνησε….

  Πάρτε τους τα όπλα για να γλυτώσει ο κόσμος…

  Ακραίο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να γλυτώσετε ότι απέμεινε από τα καμμένα……..

 • 27 Απριλίου 2010, 19:15 | ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

  Ζητούμε να συνεχίσει να επιτρέπεται το κυνήγι στις περιοχές που επιτρέπεται και σήμερα, έχοντας πλήρη γνώση πως το αίτημα αυτό είναι απόλυτα σύμφωνο με τους σκοπούς που έχουν τεθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Η άσκηση της θήρας αποτελεί δραστηριότητα απόλυτα συμβατή με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και κάθε διαφορετική χωρίς τεκμήρια προσέγγιση δημιουργεί έντονη ανησυχία για την αντικειμενικότητα και τις προθέσεις της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ αλλά και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που λαμβάνει.

 • 27 Απριλίου 2010, 14:07 | Τσιώλης Απόστολος

  Ζητώ την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 που αφορά στην κατάργηση του κυνηγίου στον Υμηττό γιατί το μόνο που δεν κάνει το κυνήγι είναι η οικολογική καταστροφή για την οποία από τα γραφεία και τις πολυτελείς σας βιλάρες κόπτεσθε. Μάθετε να συνεργάζεστε με τους κυνηγούς γιατί πολλά θα κερδίσετε και σε προστασία περιβάλλοντος και σε χρήμα που η πατρίδα από κλέφτες που μας κυβερνούσαν στενάζει.

 • 27 Απριλίου 2010, 10:17 | ΤΟΥΛΑ

  Μπουλντόζες για τα αυθαίρετα στις Ζώνες Προστασίας του Υμηττού.
  Αλήθεια σε ποια αυθαίρετα αναφέρεστε; Θέλω να πιστεύω στα τύπου βίλας – αναψυκτήριου, με ινδούς υπηρέτες, περίπτερα αναψυχής και πισίνες στους κήπους τους και όλα αυτά σε κτήματα κάποιων στρεμμάτων; Δεν πιστεύω να εννοείτε αυθαίρετα σαν αυτά που υπάρχουν στο Δήμο Γλυφάδας, γιατί αν δεν το γνωρίζετε, υπάρχουν και κει αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια, επιφάνειας κατά μέσο όρο 250 μ2, που κατατμήθηκαν το 1960, μεταβιβάστηκαν αμέσως με νόμιμους και μεταγραμμένους τίτλους και οι αγοραστές τους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εύποροι για κείνη την εποχή. Το γεγονός και μόνο της επιλογής τους να αγοράσουν ένα εκτός σχεδίου οικόπεδο, από τα τόσα άλλωστε που υπήρχαν τότε στο λεκανοπέδιο, αποδεικνύει την ανάγκη τους να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη γη για να στεγάσουν την οικογένεια τους και την οικονομική τους αδυναμία να αγοράσουν άμεσα αξιοποιήσιμη γη. Μέχρι εκείνη την ώρα ήταν καθόλα νομοταγείς ως προς το κράτος, όπως και όλοι οι άλλοι που έκαναν αντίστοιχες αγορές (εκτός σχεδίου) σε άλλες περιοχές ( Πετρούπολη, Αγ. Δημήτριος, Καλαμάκι, Βούλα Ηλιούπολη κλπ).
  Κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα και έχοντας εξαντλήσει τα όρια της υπομονής τους για ένταξη στο σχέδιο πόλης των ιδιοκτησιών τους τόλμησαν να προχωρήσουν σε κατασκευή αυθαίρετων κατασκευών στα οικόπεδα τους και να τα χρησιμοποιήσουν σαν κύρια κατοικία. Αυτά τα κτίσματα είτε έχουν νομιμοποιηθεί και έχουν οριστική εξαίρεση από τη κατεδάφιση με τις διατάξεις του ν. 720/77, είτε δηλώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1337/83. Είναι συνδεδεμένα με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ενώ οι ιδιοκτήτες τους έχουν επωμιστεί ολόκληρο το κόστος γιαυτό. Επίσης έχουν καταβάλει όλες τις μορφές προστίμων, εισφορών, τελών κλπ. που καταλογίστηκαν στα κτίσματα τους.
  Αυτά τα κτίσματα πως θα αντιμετωπιστούν με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις; Τι θα πρέπει να περιμένουν οι ιδιοκτήτες τους; Ελπίζω όχι τις μπουλντόζες!!!
  Ευχαριστώ.
  Κάτοικος «Ανάληψης» Γλυφάδας.

 • 27 Απριλίου 2010, 03:44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

  Κυρία Υπουργέ χαίρεται.
  Σαν Δημοσιογράφος ήθελα να σας ρωτήσω αν καταλαβαίνεται ότι με το Προεδρικό Διάταγμα που ετοιμάσατε, αδικείτε εκατοντάδες πολίτες του εκτός σχεδίου οικισμού «Ανάληψη» του Δήμου Γλυφάδας, που βρίσκεται χαμηλά στον Υμηττό και εφάπτεται του σχεδίου πόλεως, χρησιμοποιώντας τις ιδιοκτησίες τους, σαν πρώτη κατοικία από το 1962 και ζώντας στο περιθώριο έναντι των άλλων που έχουν αναρριχηθεί σε ολόκληρο τον Υμηττό, όπως στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, στους Καφεπώλες Γλυφάδας, στο Πανόραμα Βούλας κ.α.
  Αυτοί στις βίλες τους με τις πισινές τους και οι άλλοι στο περιθώριο.
  Ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ ελπίζοντας ότι θα τους έφερνε δικαιοσύνη, σαν απλοί και μη προνομιούχοι πολίτες, νομίζοντας ότι το κόμμα αυτό είχε φιλολαϊκό χαρακτήρα. Πιστεύουν όμως ακόμη ότι θα σκύψετε στο πρόβλημα τους και θα τους βοηθήσετε. Ευχαριστώ
  Οικιστής εκτός Σχεδίου περιοχής «Ανάληψη»
  Τερψιθέας Γλυφάδας

 • 26 Απριλίου 2010, 16:47 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ

  Αγαπητοί φίλοι που έχετε σχέση έστω και εξ αποστάσεως με το κυνήγι, από τον μπαμπά σας τον αδελφό σας, ή ακόμα – ακόμα και κληρονομικές θύμισες από τον παππού σας και το χωριό.
  Σας καλώ όλους να συμμετέχετε στην ανοικτή διαβούλευση της κυβέρνησης για τον Υμηττό και την πρόθεση της κας. ΥΠΕΚΑ να κάνει το όνειρο των «οικολόγων» – vegetarian πράξη. Δηλαδή την πρώτη κατάργηση του κυνηγίου με τον οικολογικό μανδύα.
  Τον μανδύα που στο μέτρο που μπορώ να καταλάβω περικλείει πολλά, μα πάρα πολλά, συμφέροντα, από αιολικά πάρκα (βλέπετε τις τελευταίες εκπομπές του Μ. Τρυανταφυλλόπουλου;) έως τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών.
  Χτυπάω τον συναγερμό σ’ όλους σας για μεγάλη κινητοποίηση, από τον μεγαλύτερο, μέχρι τον νεώτερο από σας που ονειρεύεται να βγει μια μέρα ελεύθερα στο βουνό με τον μπαμπά του, τον φίλο του και να χαρεί μια κυνηγητική μέρα.

  κα. Τ. Μπιρμπίλη
  εγώ παρά το ότι είμαι μέλος και ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύω ότι η Πράσινη Ανάπτυξη δεν περιέχει το κυνήγι.
  Επίσης ελπίζω ότι «οι φίλοι σας» και συνομιλητές σας ==WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS== δεδομένης της κρίσης και του ΔΝΤ θα περάσουν δύσκολες μέρες.
  Αυτοί παίρνουν όλοι επιδοτήσεις; Από πού από τα λεφτά του Πράσινου Ταμείου; Τα λεφτά των κυνηγών;
  Ελπίζω στον επερχόμενο ανασχηματισμό να αντικατασταθείτε, παρατηρώντας ότι δεν είστε ούτε ψηφισμένη – να πω την κακία μου – είστε διορισμένη!!!
  Η ερώτηση όμως είναι … με ποιες κατευθύνσεις;
  Εξηγήστε μου να καταλάβω. Αύριο που θα έχετε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής ομάδας πέστε δυο κουβέντες ή καλύτερα θα ήθελα ο κ.κ Πρόεδρος να μας πει δυο λόγια.
  Στην επικεφαλίδα έχει τα στοιχεία μου – σας αμφισβητώ.!!!

  Αντιγράφοντας κάποιο φίλο:
  Φοβάμαι πως θα καταντήσω να κυνηγώ παράνομα, γιατί όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται υποχρέωση.

 • 26 Απριλίου 2010, 10:14 | ΑΕΤΟΣ

  Γιατι πρεπει να απαγορευσετε το κυνηγι οπου επιτρεπεται στον υμηττο?
  Γιατι οι κυνηγοι πρεπει παντα να ειναι υπο διωγμο?
  Ζηταω να συνεχισει να επιτρεπεται το κυνηγι στιs περιοχεs που επιτρεπεται και σημερα!

  Ευχαρηστω

 • 25 Απριλίου 2010, 14:40 | Διογένης Στογιαννάρης

  Δεν συμφωνώ με την απαγόρευση της θήρας.

  Κατά τη γνώμη μου υπάρχει πρόχειρη αντιμετώπιση του θέματος της θήρας καθώς:

  1. έρχεται σε αντίθεση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς δεν έχει έχει ληφθεί υπόψιν η σχετική κοινοτική οδηγία “Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της οδηγίας για τα πτηνά” http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_el.pdf

  2. το υπουργείο καταφεύγει σε μία φυγόπονη τακτική (με την εύκολη και ανέξοδη επιβολή απαγορεύσεων), προκειμένου να παραπλανήσει την κοινή γνώμη ότι λαμβάνει μέτρα για το περιβάλλον. Είναι σοφότερο και ουσιαστικότερο να εργασθεί σκληρά με το μεγάλο και περίπλοκο θέμα της διαχείρισης της πανίδας.

  Στην εποχή των εύκολων επικοινωνιακών λύσεων, ζητώ από την υπουργό να τολμήσει να απο-δαιμονοποιήσει το κυνήγι και να συνεργαστεί στενά με τους επιστήμονες της Ομοσπονδίας μας ,οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα και τις λύσεις γύρω από τα θέματα της πανίδας.

 • 24 Απριλίου 2010, 12:07 | tasos

  θεωρώ πως όλες οι ενέργειες που λαμβάνει η κυβέρνηση και τα υπούργεία της γίνονται για το καλό του τόπου γι αυτό αλλωστε και είμαι ψηφοφόρος του κόμματος.Ομως σαν πολίτης αυτής της χώρας θέλω να δοθούν εξηγήσεις γιατί πρέπει να απαγορέυσετε το κυνήγι στα λιγοστά σημεία που επιτρέπεται σήμερα στον υμηττό και γιατί συνεχώς εμείς οι νόμιμοι κυνηγοί που πρωτίστως είμαστε και προστάτες του περιβάλλοντος πρέπει να είμαστε πάντα υπο διωγμόν…

 • 23 Απριλίου 2010, 19:05 | ΑΡΤΕΜΗΣ

  Δυστυχώς το μόνο που βλέπω είναι να εποφελιθουν για μια ακόμα φορά κάποιοι κύριοι
  Όλα στο βωμό της προμήθειας και του …..θα φτιαξουμε……μαλον τσέπες

 • 22 Απριλίου 2010, 11:37 | Helen Antoniades

  Είναι πολύ σημαντικό που επιτέλους καταλαβαίνουμε τη σημασία διάσωσης του όποιου «πράσινου» ή ανοικτού χώρου έχει μείνει στην Αττική.

  Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για χώρους που βρίσκονται τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας όπως το Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή.
  Είναι όμως σημαντικό να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και να τα οργανώνουμε σωστά.
  Δεν είναι δυνατόν στον εν λόγω χώρο:
  1. να εκμισθώνεται το θέατρο Badminton σε ιδιώτη και με την εκμετάλλευσή του να έχει επιβαρυνθεί ο χώρος με χιλιάδες ανθρώπους και επισκέψεις σχεδόν σε μόνιμη βάση, χωρίς ουδεμία περιβαλλοντική ή κυκλοφοριακή μελέτη. Σημ. ο εν λόγω χώρος έπρεπε αμέσως μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων να έχει δοθεί στο κοινό
  2. να επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του θεάτρου Badminton και τη δημιουργία πολύ-χώρου και ελικοδρόμιου, καταπατώντας επιπλέον «προστατευόμενο» χώρο
  3. να υπάρχει και να διατηρείται με δημόσιο χρήμα χώρος παραχωρημένος στον στρατό, όπου είναι τέλεια καλυμμένος με ΓΚΑΖΟΝ (με τις γνωστές σε όλους μας καταναλώσεις νερού, για τη διατήρησή του, κάτω από τον ελληνικό ήλιο.
  4. να τοποθετούνται διαφημιστικές πινακίδες έξω από τον χώρο του θεάτρου αλλά και στο αντίστοιχο ύψος στην λεωφόρο Κατεχάκη, για την προβολή των θεαμάτων του θεάτρου, καλύπτοντας ότι έχει μείνει από την ομορφιά του τοπίου.

  Η πολιτιστική ανάπτυξη είναι σημαντική, αλλά το κόστος (περιβαλλοντικό – οικονομικό – κοινωνικό) στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσανάλογο των ωφελειών.
  Ας μπουν επιτέλους κάποια μέτρα και σταθμά.
  Ας προστατέψουμε ότι έχει απομείνει από τον Υμηττό.
  Μη χαθούμε πάλι σε όμορφα γραμμένα αλλά και «ύποπτα» συμφωνητικά.
  Ούτε ένα τ.μ. να μη δοθεί σε δήθεν «πολιτιστικές» αναπλάσεις ή σε «αναψυκτήρια» που καταλήγουν να ξεπερνούν σε έκταση το Mall…

 • 22 Απριλίου 2010, 00:47 | Σταύρος Γεωργιάδης

  Τι φυσική επανόρθωση να γίνει στον Υμμητό όταν τα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία απο τις δεκάδες κεραίες που υπάρχουν ΜΟΛΥΝΟΥΝ τον ΧΩΡΟ!
  Επίσης, εκατοντάδες φορτηγά πρέπει καταλλήλως να ανεβάσουν υγιές χώμα στην πετρώδη πλέον κορυφή του, ώστε με τις βροχές να καλυφθούν οι υποκείμενες πλαγιές.
  Το χώμα αυτό πρέπει να είναι »ζωντανό» με σπόρους δηλ. επιφανειακό και όχι απο εκσκαφές.
  (Για περισσότερες συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μου)

  Ευχαριστώ
  Σταύρος Γεωργιάδης
  Αθήνα

 • 21 Απριλίου 2010, 12:41 | SPYRIDON D. TSAMAIDIS

  Για την προστασία απο φωτιές, να δίδεται κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, το δικαίωμα σε Εταιρεία παραγωγής ΒΙΟΜΑΖΑΣ, να συλλέγει τα υπολείμματα ξύλων κλπ, με την υποχρέωσι 24ωρου φύλαξης ή άμεσης ειδοποίησης για τυχόν πυρκαϊά.

  Η διάρκεια σύμβασης και τα δικαιώματα/υποχρεώσεις να συζητηθούν με τις υπάρχουσες εταιρείες βιομάζας.

 • 21 Απριλίου 2010, 10:06 | Γιώργος Μάνος

  Να απομακρυνθεί το Πάρκο Κεραιών. Δυστυχώς δεν αγγίξατε το ποιο ουσιαστικό θέμα για τον Υμηττό. Σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν θα επιτρεπόταν αυτό το αίσχος στον μοναδικό φυσικό μέρος αναψυχής και άθλησης που έχει απομείνει στην Αθήνα. Αρκεί να πάτε ένα Σαββατοκύριακο και θα δείτε ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι είναι μια όαση για χιλιάδες κατοίκους της Αθήνας.

  Με τα σημερινά τεχνολογικά μέσα είναι αδιανόητο γιατί πρέπει να έχουμε περικυκλωθεί από τέτοιες κεραίες μεγάλης ισχύος που επιβαρύνουν την υγεία καθώς και την αισθητική και κάνουν απαγορευτική την πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βουνού και στις πλησίον περιοχές λόγο κίνδυνου από την ακτινοβολία. Επειδή τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν απλά πρέπει να επιβαρυνθούν τα ΜΜΕ με κάποιο κόστος και δυστυχώς επειδή σε ότι αφορά τα ΜΜΕ καμία κυβέρνηση δεν κάνει το παραμικρό, έχω αμφιβολίες Κα Μπιρμπίλη κατά πόσον και εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι, αλλιώς θα το είχατε συμπεριλάβει σαν προτεραιότητα.

  Η πρόταση μου είναι για σταδιακή αποχώρηση των κεραιών ώστε σε 2 χρόνια οι μισές να έχουν μεταφερθεί στην Πεντέλη (ελληνική μετατόπιση προβλήματος από μια περιοχή στην άλλη με την λογική ότι η Πεντέλη είναι ήδη πολύ βεβαρυμμένο βουνό λόγω πυρκαγιών και λατόμησης ειδικά στην κορυφή και δεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους για δραστηριότητες όσο ο Υμηττός, σχεδόν καθόλου θα έλεγα.). Αυτό θα δώσει χρόνο για την εφαρμογή μιας ποιό οριστικής λύσης με βάση πομπούς χαμηλότερης ισχύος και ενθάρρυνση, ίσως με κάποια κίνητρα, ιντερντετικής, καλωδιακής και δορυφορικής τηλεόρασης.